Miejsca składowania

Po wyborze z menu MIEJSCA SKŁADOWANIA w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje. Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych miejsc składowania:

  • Ogółem – wyświetla wszystkie dopisane w systemie miejsca składowania
  • Asortyment i stany – wyświetla asortyment znajdujący się na poszczególnych miejscach składowania
  • Wizualizacja stref – graficzne przedstawienie zajętości miejsc składowania towaru z podziałem na strefy magazynow
  • Dopisz nowe miejsce składowania – opcja pozwalająca na dopisanie miejsca składowania
  • Poszczególne strefy składowania z możliwością przeglądania danych z rozbiciem na regały

Miejsca składowania ogółem – wyświetla rejestr wszystkich dopisanych w systemie miejsc składowania. W rejestrze dostępne są funkcje: dopisania, dopisania dowolnych notatek – komentarzy, zestawienie obrotów dla wybranej kartoteki magazynowej, podgląd stanów magazynowych na wybranej lokalizacji.

Wizualizacja zajętości miejsc składowania

Stany magazynowe mogą być prezentowane także w ujęciu fizycznym rozlokowaniu w przestrzeni magazynowej. W celu jej wizualizacji uruchamiana jest transakcja wyświetlającą stany magazynowe w regałach. Klikając dwukrotnie w dowolnie zajęte miejsce składowania wyświetli się okno z informację co konkretnie znajduje się w wybranej lokalizacji


Program magazynowy