Nowy dokument PW

Nowy dokument PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne rodzaje dokumentów magazynowych, w tym przyjęcia wewnętrznego oznaczonego jako PW. W artykule omówimy proces tworzenia nowego dokumentu PW i jak system magazynowy ułatwia ten proces.

Przyjęcie wewnętrzne w programie magazynowym

Aby stworzyć nowy dokument PW, należy wywołać odpowiednie menu w systemie. Po wywołaniu menu, zostanie wyświetlony formularz, w którym można wprowadzić dane dotyczące przyjęcia wewnętrznego.

Jednym z ważnych aspektów jest to, że w systemie automatycznie zapisywana jest data wystawienia dokumentu, która jest równa bieżącej dacie systemowej. Ta funkcja zapewnia dokładność i spójność danych w systemie magazynowym.

Jest to istotne, ponieważ data wystawienia dokumentu może być kluczowym elementem w śledzeniu operacji magazynowych oraz w rozliczeniach między różnymi jednostkami organizacji.

Wprowadzając nowy dokument PW, użytkownik może również dodawać inne szczegóły, takie jak numer referencyjny, opis operacji czy informacje dotyczące dostawcy. To umożliwia pełną dokumentację procesu przyjęcia wewnętrznego i ułatwia późniejsze wyszukiwanie i analizowanie danych.

Podsumowując, tworzenie nowego dokumentu PW w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest prostym procesem, który pozwala na precyzyjne rejestrowanie przyjęcia wewnętrznego. Automatyczne zapisywanie daty wystawienia dokumentu przyczynia się do dokładności danych i ułatwia zarządzanie operacjami magazynowymi.

Wprowadzenie do dokumentu PW

System magazynowy Studio WMS.net, oferowany przez SoftwareStudio, został wzbogacony o nową funkcjonalność – dokument przyjęcia wewnętrznego, znany jako PW. Dokument ten odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu przepływem towarów w magazynie, zapewniając dokładność i efektywność operacyjną. W tym artykule przedstawimy, jak nowy dokument PW ułatwia proces magazynowy, podkreślając jego znaczenie i korzyści dla użytkowników systemu.

Tworzenie dokumentu PW – krok po kroku

Proces tworzenia nowego dokumentu PW w systemie Studio WMS.net jest intuicyjny i użytkownikom zapewnia łatwość obsługi dzięki przejrzystemu interfejsowi. Aby zainicjować proces, użytkownik musi wybrać odpowiednią opcję w menu systemu, co otwiera formularz do wprowadzenia danych. Kluczową cechą tego procesu jest automatyczne przypisanie daty wystawienia dokumentu, odpowiadającej aktualnej dacie systemowej, co eliminuje ryzyko błędów i zwiększa precyzję danych magazynowych.

Znaczenie daty wystawienia dokumentu

Data wystawienia dokumentu PW ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania magazynem. Ustalenie jednoznacznej daty transakcji zapewnia klarowność w śledzeniu operacji magazynowych, co jest niezbędne zarówno dla wewnętrznych potrzeb audytowych, jak i dla zewnętrznych wymogów regulacyjnych. Ta automatyczna funkcjonalność nie tylko oszczędza czas pracowników magazynu, ale również stanowi podstawę dla dokładnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi.

Dodatkowe informacje w dokumencie PW

Dokument PW oferuje możliwość dodawania szczegółowych informacji, takich jak numer referencyjny, szczegółowy opis operacji magazynowej oraz dane dotyczące dostawców. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać kompleksowy obraz każdej operacji przyjęcia wewnętrznego, co ułatwia zarządzanie magazynem i optymalizację procesów logistycznych.

Podsumowanie

Nowy dokument PW w systemie Studio WMS.net to znaczące ulepszenie, które przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej magazynu. Automatyzacja zapisu daty wystawienia oraz możliwość szczegółowej dokumentacji operacji magazynowych to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie oferuje ten dokument. Dzięki tym funkcjom, system Studio WMS.net umożliwia precyzyjne zarządzanie przyjęciami wewnętrznymi, co przekłada się na lepszą organizację pracy magazynu i optymalizację przepływu towarów.

Ułatwienie procesu magazynowego dzięki nowemu dokumentowi PW w systemie Studio WMS.net

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu przychodu wewnętrznego PW. W dokumencie automatycznie zapisywana jest data wystawienia – bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek.
W zakładce DOKUMENT PW należy wybrać z listy rozwijanej kontrahenta, oraz pracownika skojarzonych z dopisywanym dokumentem.
W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.
W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.
W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia.

Nowa pozycja dokumentu PW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.
W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje lista kartotek asortymentowych. Przy dopisywaniu pozycji po wybraniu asortymentu wyświetlana jest lista lokalizacji.
Wybór asortymentu oraz miejsca składowania usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa lub indeks (asortyment) lub strefy, regału czy poziomu (miejsce adresowe), lista asortymentu lub lokalizacji zostaje zawężona do kartotek spełniających warunek wyszukiwania.
Przykładowo: po zapisaniu w polu INDEKS wyrazu „plakat”, lista kartotek wyświetla tylko te kartoteki, które zawierają ten wyraz.
Przez użycie przycisku w polu LOKALIZACJA wyświetlana jest lista miejsc adresowych. Z listy należy wybrać miejsce adresowe. Lokalizacja może zostać również zapisana bezpośrednio w polu.
W polu NUMER PARTII wpisujemy partie towaru – informacja nie jest obowiązkowa.
W polu UWAGI możemy wpisać dowolny komentarz dotyczący pozycji dokumentu
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość składowanego w lokalizacji asortymentu.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji z ilością 0. W sytuacji, gdy dopisywana jest pozycja z ilością 0, operacja zostaje zablokowana.
Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie PW.
Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.
Zapisanie dokumentu PW ze statusem w trakcie realizacji wymaga porzucenia dokumentu – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.
Dla dokumentów w trakcie realizacji, w pierwszej kolumnie wyświetlana jest wartość a w polu NR PW numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Android program magazynowy
SAdam

Android program magazynowy

WMS Android, tak jak WMS.net od firmy SoftwareStudio, jest rozwiązaniem, które umożliwia firmom wykorzystanie potencjału mobilnych urządzeń w zarządzaniu magazynem. Dzięki mobilności, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i integracji z SAP, WMS Android przyczynia się do zwiększenia wydajności, precyzji i kontroli nad magazynem. Decydując się na WMS Android, firmy mogą skorzystać z zalet mobilności i nowoczesnej technologii, aby osiągnąć doskonałość operacyjną w zarządzaniu magazynem.

SQL Azure
SAdam

SQL Azure

System Windows Azure oferuje wiele usług pomagających w zarządzaniu danymi w chmurze. Usługa Baza danych SQL, uprzednio znana pod nazwą Baza danych usług SQL Azure, umożliwia natychmiastowe tworzenie, skalowanie i rozszerzanie aplikacji w chmurze przy użyciu znanych narzędzi oraz możliwości technologii Microsoft SQL Server.

Program magazynowy www
SAdam

Program magazynowy www

Program magazynowy www to aplikacja internetowa działająca przez przeglądarkę internetową, dająca podobne możliwości jak tradycyjny program magazynowy instalowany na komputerze.

Nowy dokument PW

Aby stworzyć nowy dokument PW, należy wywołać odpowiednie menu w systemie. Po wywołaniu menu, zostanie wyświetlony formularz, w którym można wprowadzić dane dotyczące przyjęcia wewnętrznego.
DEMO
Zestawienia
SAdam

Zestawienia

W sekcji „Informacje” w programie magazynowym WMS.net znajduje się przydatna opcja „Zestawienia”. Dzięki niej możemy szybko uzyskać dostęp do różnych informacji i raportów związanych z zarządzaniem magazynem. Zestawienia te obejmują dokumenty zleceń oraz dokumenty magazynowe. Ponadto, możemy korzystać z funkcji raportowania, które pomagają nam śledzić stan towarów w lokalizacjach, monitorować zalegające produkty oraz analizować rotację miejsc składowania. To ważne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i magazynowaniem, które chcą efektywnie zarządzać swoimi zasobami.

x_uwagi.aspx

Transakcja x_uwagi.aspx pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO. Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z

komunikat.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu. Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to

Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowane przez SoftwareStudio, rejestracje dokumentów magazynowych odgrywają kluczową rolę w zar...
Modyfikacja dokumentu PW

Modyfikacja dokumentu PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość modyfikacji dokumentów magazynowych, takich jak "Przyjęcie wewn...
Notatki

Notatki

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia zarządzanie notatkami związanymi z różnymi dokum...
Nowy dokument PW

Nowy dokument PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne rodzaje dokumentów magazynowych, w tym przyjęcia wewnętrznego oznaczonego jako PW. W artykule omówim...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe w programie WMS.net to narzędzie, które umożliwia dodawanie operacji magazynowych związanych z dokumentem bez potrzeby jeg...
Palety

Palety

Przyjęcie wewnętrzne palet to istotny proces w zarządzaniu magazynem, a odpowiednie dokumenty magazynowe odgrywają kluczową rolę w jego realizacji. W art...
Podgląd dokumentu PW

Podgląd dokumentu PW

Funkcja "Podgląd dokumentu PW" jest częścią systemu WMS programu magazynowego i umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów związanych z przyjęciem...
Wydruk dokumentu PW

Wydruk dokumentu PW

W Studio WMS.net, systemie magazynowym dostarczanym przez SoftwareStudio, drukowanie dokumentów, takich jak przyjęcia wewnętrzne (PW), jest szybkie i ...
Załączniki

Załączniki

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem, w tym możliwość dołączania załączników do różnych ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...