Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu są kluczowym aspektem w procesie zarządzania zapasami. Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, opracowanemu przez firmę SoftwareStudio, przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać tym procesem, zapewniając płynne przyjęcie towarów do magazynu i precyzyjne rejestrowanie danych.

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu: Efektywne zarządzanie procesem przyjęć

Nowe zlecenia przyjęcia towaru w programie magazynowym Studio WMS.net są kluczowym narzędziem w procesie zarządzania przyjęciami. Dzięki temu programowi, przedsiębiorstwa mogą skutecznie organizować i kontrolować przyjęcie towarów do magazynu, zapewniając płynne funkcjonowanie operacji logistycznych i zadowolenie klientów.

Rola nowych zleceń przyjęcia towaru

Nowe zlecenia przyjęcia towaru stanowią podstawę do rejestrowania przyjęcia towarów do magazynu. Są to dokumenty, które zawierają niezbędne informacje, takie jak numer zlecenia, dane dostawcy, ilość towarów i inne szczegóły dotyczące dostawy. Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia tworzenie i zarządzanie tymi zleceniami, umożliwiając precyzyjne monitorowanie i kontrolę procesu przyjęcia.

Korzyści wynikające z nowych zleceń przyjęcia towaru w Studio WMS.net

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje wiele korzyści związanych z nowymi zleceniami przyjęcia towaru:

Efektywne tworzenie zleceń

Studio WMS.net umożliwia łatwe tworzenie nowych zleceń przyjęcia towaru. Użytkownicy mogą wprowadzać niezbędne dane, takie jak numer zlecenia, dane dostawcy, ilość towarów, termin dostawy i inne istotne informacje. Tworzenie zleceń jest intuicyjne i umożliwia szybkie przygotowanie dokumentów do dalszego przetwarzania.

Precyzyjne rejestrowanie danych

Dzięki Studio WMS.net, nowe zlecenia przyjęcia towaru są dokładnie rejestrowane w systemie. Informacje o zleceniach, takie jak numer zlecenia, dane dostawcy, ilość towarów i inne szczegóły, są dostępne do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym. To zapewnia pełną kontrolę nad procesem przyjęcia towarów i umożliwia szybkie podjęcie odpowiednich działań w razie potrzeby.

Optymalizacja procesu przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru w Studio WMS.net przyczyniają się do optymalizacji procesu przyjęcia. Dzięki precyzyjnemu rejestrowaniu danych, przedsiębiorstwa mają pełną widoczność nad ilością i rodzajem przyjmowanego towaru. Mogą skutecznie planować i organizować przestrzeń magazynową, zapewniając optymalne rozmieszczenie towarów i minimalizując straty czasowe.

Usprawnienie komunikacji

Nowe zlecenia przyjęcia towaru umożliwiają usprawnienie komunikacji między różnymi działami w przedsiębiorstwie. Dzięki jednolitemu systemowi, wszyscy pracownicy mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących przyjmowanego towaru. To ułatwia koordynację działań, zapobiega pomyłkom i usprawnia cały proces przyjęcia.

Zalety korzystania z programu magazynowego Studio WMS.net

Studio WMS.net od SoftwareStudio to zaawansowany program WMS, który dostarcza kompleksowych rozwiązań dla zarządzania magazynem. Korzystanie z nowych zleceń przyjęcia towaru w Studio WMS.net przynosi liczne korzyści:

 • Efektywne tworzenie zleceń przyjęcia towaru i precyzyjne rejestrowanie danych.
 • Pełna kontrola nad procesem przyjęcia towarów i możliwość szybkiej reakcji na zmiany.
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej i minimalizacja strat czasowych.
 • Usprawnienie komunikacji między działami w przedsiębiorstwie.

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia.

Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń):

 • ZAPISZ – polecenie zapisuje zlecenia przyjęcia ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecenia przyjęcia oczekujące i Wszystkie zlecenia przyjęcia.
 • DO BUFORA – polecenie zapisuje zlecenie ze statusem: w buforze. Zapisane do bufora zlecenie wyświetlane jest w rejestrach: Zlecenia przyjęcia oczekujące i Wszystkie zlecenia przyjęcia.
 • ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania zlecenia przyjęcia.
 • ANULUJ – potwierdzenie polecenia wyświetla okno anulowania dokumentu. Anulowanie polega na zapisaniu zlecenia ze statusem: usunięte. Zlecenia usunięte nie są wyświetla w rejestrach dokumentów.

Formularz dopisania zlecenia przyjęcia (zakładki)

Zakładka „ZLECENIE” pełni istotną rolę na stronie internetowej. To miejsce, gdzie znajdziesz kluczowe informacje dotyczące dokumentu. Jeśli chodzi o zakładkę „POZYCJE”, jest to miejsce, gdzie możesz dodać nowe pozycje do dokumentu oraz zobaczyć listę już dodanych pozycji. Przechodząc teraz do zakładki „CECHY”, tam znajdziesz listę cech, które zostały zdefiniowane dla tego konkretnego zlecenia.

Jeśli masz uwagi do zlecenia, to zakładka „UWAGI” jest odpowiednim miejscem. Możesz tam przeglądać istniejące uwagi lub dopisać nowe. Ta funkcjonalność jest dostępna na stronie „Uwagi”.

Ostatecznie, jeśli potrzebujesz dodać załączniki do dokumentu, to zakładka „ZAŁĄCZNIKI” jest dla Ciebie. Tam znajdziesz formularz do dodawania nowych załączników oraz listę już dodanych. Opis tej funkcji znajduje się na stronie „Załączniki”.


Zakładka ZLECENIE 

zpz_dopisanie

Pola zakładki ZLECENIE:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – zlecenia przyjęcia oznaczone są typem ZPZ. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data zlecenia. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • NUMER ZLECENIA KLIENTA
 • PRIORYTET – lista priorytetów dla zlecenia. Dostępne wartości: normalny, wysoki, niski.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

zpz_pozycje

W zakładce dopisywane są nowe pozycje zlecenia oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki wybranego kontrahenta i magazynu wybranego w zakładce ZLECENIE.
 • NUMER SERII – numer seryjny asortymentu.
 • DATA WAŻNOŚCI
 • DATA PRODUKCJI
 • ILOŚĆ
 • UWAGI – uwagi dla pozycji zlecenia.

W celu dopisania pozycji do zlecenia, należy użyć opcji „DODAJ” i potwierdzić polecenie. Jeśli nie wybierzesz asortymentu lub pozostawisz pole „ILOŚĆ” puste lub z ilością równą zero, program nie pozwoli na dodanie pozycji. Informacja o błędach związanych z danymi pojawi się w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dodaniu pozycji, zawartość pól formularza zostanie wyczyszczona, a dodana pozycja zostanie wyświetlona w tabeli pozycji.

Aby usunąć pozycje z zlecenia, można użyć trybu tabelarycznego i nacisnąć klawisz „” przy wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji. Usunięcie pozycji oznacza zapisanie jej ze statusem „usunięta”.

Obsługa magazynu wysokiego składowania
SAdam

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania stanowi wyzwanie dla firm logistycznych. Dzięki zastosowaniu systemu WMS.net oraz integracji z systemami ERP, takimi jak enova, SAP, WAPRO czy Microsoft Dynamics NAV, możliwe jest efektywne zarządzanie magazynem, automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki oraz weryfikacja dostaw. Zaawansowane technologie informatyczne ułatwiają pracę magazynierom, minimalizują błędy oraz optymalizują procesy składowania i komisjonowania. Dzięki temu, obsługa magazynu wysokiego składowania staje się bardziej efektywna i przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa logistycznego.

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym
SAdam

Stany magazynowe zgodne ze stanem faktycznym

Firmy logistyczne specjalizujące się w zarządzaniu magazynami dla swoich klientów mogą zapewnić im dostęp do danych za pomocą internetowego modułu. Internetowy magazyn dla klientów operatora logistycznego jest używany do udostępniania informacji o stanie magazynowym wielu różnym kontrahentom, wraz z możliwością wystawiania dokumentów i kontrolowania operacji magazynowych. Jest to szczególnie przydatne, gdy firma prowadzi magazyn dla innych podmiotów.

Obsługa programu magazynowego
SAdam

Obsługa programu

TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji (obsługa programu). Są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia. Jednak niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru w programie magazynowym Studio WMS.net są kluczowym narzędziem w procesie zarządzania przyjęciami. Dzięki temu programowi, przedsiębiorstwa mogą skutecznie organizować i kontrolować przyjęcie towarów do magazynu, zapewniając płynne funkcjonowanie operacji logistycznych i zadowolenie klientów.
DEMO
Nowe wydanie WZ
SAdam

Nowe wydanie WZ

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dodawanie nowych dokumentów wydania towaru z magazynu WZ. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby utworzyć nowe wydanie WZ.

Kartoteki wg dostawców
SAdam

Kartoteki wg dostawców

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem. Umożliwia efektywne prowadzenie kartotek magazynowych według dostawców. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przeglądać rejestr kartotek. Rejestr ten jest odfiltrowany według dostawców, którzy są przypisani do poszczególnych kartotek. Interfejs programu jest intuicyjny.

Logowanie
SAdam

Logowanie

W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo danych i dostępu do systemów jest niezwykle istotne, logowanie i autentykacja stanowią kluczowe elementy każdego programu magazynowego. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne zarządzanie magazynem, coraz więcej aplikacji magazynowych oferuje integrację z Active Directory (AD), co umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury uwierzytelniania w organizacji.

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu są kluczowym aspektem w procesie zarządzania zapasami. Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, opracowanemu prz...
Zlecenia przyjęcia oczekujące

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność zlecenia przyjęcia oczekujące, która znacząco ułatwia i uspr...
Zlecenia przyjęcia w buforze

Zlecenia przyjęcia w buforze

Studio WMS.net to program magazynowy firmy SoftwareStudio, który umożliwia automatyzację wielu procesów magazynowych, w tym przyjmowania towaru. Po prz...
Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte to te, które są jeszcze w trakcie przyjęcia i czekają na przetworzenie. Możemy zobaczyć je w rejestrze, gdzie wyświetlają się zlecenia...
Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte stanowią kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką i magazynem w dzisiejszym świecie biznesu. To termin, który odnosi się d...
Import zleceń

Import zleceń

Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls. Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać plik, z którego będzie import...
Wszystkie zlecenia przyjęcia

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowe dla utrzymania płynności operacji i zadowolenia klientów. Outsourcing WMS o...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...