system WMS Nowe zlecenie wydania

SoftwareStudio Nowe zlecenie wydania

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania.

Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń):

 1. ZAPISZ – polecenie zapisuje zlecenia  ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie zlecenia wydania.
 2. DO BUFORA – polecenie zapisuje zlecenie ze statusem: w buforze. Zapisane do bufora zlecenie wyświetlane jest w rejestrach: Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie zlecenia wydania.
 3. ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania zlecenia wydania.
 4. ANULUJ – potwierdzenie polecenia wyświetla okno anulowania dokumentu. Anulowanie polega na zapisaniu zlecenia ze statusem: usunięte. Zlecenia usunięte nie są wyświetla w rejestrach dokumentów.

Formularz dopisania zlecenia wydania (zakładki):

 1. ZLECENIE – zakładka wyświetla główne dane dotyczące dokumentu.
 2. POZYCJE – zakładka wyświetla formularz dopisana oraz listę pozycji dokumentu.
 3. CECHY – w zakładce wyświetlana jest lista cech zdefiniowanych dla zlecenia.
 4. UWAGI – w zakładce wyświetlane są uwagi zapisane dla zlecenia. Opis funkcjonalności znajduje się na stronie Uwagi.
 5. ZAŁĄCZNIKI – w zakładce wyświetlany jest formularz dopisania załączników oraz dopisane załączniki. Opis zawiera strona Załączniki.

Zakładka ZLECENIE

W zakładce ZLECENIE zapisywane są dane nagłówkowe dokumentu

zwz_dopisz_1

Pola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – zlecenia wydania oznaczone są typem ZWZ. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data zlecenia. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • ODBIORCA – w polu wyświetlany jest skorowidz odbiorców zapisanych dla kontrahenta. Pole wymagalne.
 • NUMER ZLECENIA KLIENTA – pole wymagalne.
 • RODZAJ WYDANIA – lista wyboru zawierająca pozycje: Wydanie, Kompletacja. Domyślnie zaznaczona jest pozycja Wydanie.
 • PRIORYTET – lista wyboru priorytetów dla zlecenia.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

zwz_dopisz_2

W zakładce dopisywane są nowe pozycje zlecenia oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki wybranego kontrahenta i magazynu w zakładce ZLECENIE.
 • ILOŚĆ- ilość wydania.
 • UWAGI – uwagi dla pozycji zlecenia.

Pozycja zlecenia jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Program nie kontroluje ilości zapisywanej w zleceniu w porównaniu ze stanem dostępnym i magazynowym. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli pozycji.

Pozycje zlecenia są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.

Nowe zlecenie wydania

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

WMS enova integracja
SAdam

WMS enova integracja

Integracja systemu ERP enova z systemem WMS przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak usprawnienie zarządzania magazynem, wzrost efektywności operacyjnej oraz poprawa dokładności i spójności danych. Pomimo pewnych wad, takich jak koszty implementacji i złożoność procesu, korzyści te sprawiają, że integracja jest warta rozważenia. Wykorzystanie Studio WMS.net od SoftwareStudio może być doskonałym rozwiązaniem, zapewniającym pełną synchronizację danych oraz elastyczność i skalowalność dla przedsiębiorstwa.

kolektor danych w magazynie terminal
SAdam

Programy magazynowe WMS

Systemy magazynowe można uruchamiać na kolektorach danych Android, a także za pomocą przeglądarki Internetowej. Oferowane rozwiązania firmy SoftwareStudio z Poznania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia magazynu na potrzeby własnej firmy – ewidencja ilościowo-wartościowa. Program umożliwia ewidencję towaru z dokładnością do miejsca składowania, a także jego numerów identyfikacyjnych na przykład numer partii produkcyjnej, numery seryjne, czy też terminy przydatności. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych.

Oprogramowanie jako usługa

Budowa aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio wymaga starannego zdefiniowania celów, identyfikacji grupy docelowej oraz uwzględnienia formy prawnej i wymogów prawnych. Studio WMS.net to nie tylko potężne oprogramowanie magazynowe, ale także wsparcie w spełnianiu przepisów i zapewnianiu zgodności z prawem w branży magazynowej.

Operacje magazynowe
SAdam

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe to bardzo praktyczne narzędzie. Umożliwia ona dopisanie dodatkowych działań do już istniejącego dokumentu. Co ważne, robi to bez konieczności jego edycji. Gdy chcemy dopisać operacje, które wpłyną na koszty, należy wejść w menu EDYCJA. Następnie wybieramy OPERACJE MAGAZYNOWE. Po uruchomieniu tej funkcji otwiera się okno do wprowadzania danych.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Widoki SQL

Pierwsza sekcja modułu KONFIGURACJA zawiera zdefiniowane grupy widoków SQL (zapytań do bazy i konfiguracji zestawień, za pomocą których wyniki są prezentowane). W programie dane prezentowane w tabelach są pobierane dzięki konfiguracji widoków SQL. Konfiguracja tabeli

SAdam

Nowy dokument ZL

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji. Przy dopisaniu dokumentu proponowana jest bieżąca data systemowa, jako data wystawienia. Data nie jest modyfikowana. W polach NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI użytkownik może wpisać dowolną informację.