Przyciski menu to funkcje lub grupy funkcji dostępne z paska funkcji. Zdefiniowane przyciski menu pojawią się w poszczególnych rejestrach jako ikonki:

konfiguracja toolbarmenu przyciski menu formularz

Dopisanie nowego przycisku menu jest możliwe dzięki funkcji NOWY.

 

W pierwszym polu należy z listy rozwijanej wybrać rolę, dla której dopisywany jest przycisk menu. W polu GRUPA należy wpisać nazwę funkcji lub grupy funkcji (nazwę przycisku). Pole KOLEJNOŚĆ służy do wpisania kolejności występowania funkcji w wybranym rejestrze. W polu NAZWA należy podać unikalną nazwę przycisku, pole TEKST to pole do wpisania wyświetlanej nazwy. W polu OPIS DODATKOWY podajemy nazwę, która pojawi się w dymku, po najechaniu kursorem myszki na przycisk. W polu TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA z listy rozwijanej wybieramy, która transakcja ma zostać uruchomiona po wywołaniu zdefiniowanego przycisku menu. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI należy wskazać parametry uruchamianej transakcji. I tak np. przy uruchamianiu transakcji odpowiedzialnej za edycję dokumentu w parametrach transakcji należy wpisać REFNO=, przy wydruku dokumentu (jeżeli dostępnych jest kilka wydruków z danego rejestru) TYPDOK=REK&REFNO= (wydruk wywoływany przez tą transakcję nosi nazwę REK). W polu WIDOK należy wybrać z listy rozwijanej widok dla którego definiujemy przycisk menu. W polu FUNKCJA należy wskazać z listy rozwijanej funkcję, jeżeli ta ma zostać wywołana. W polu OBRAZEK należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku, która ma być wyświetlany. W polu OKNO DIALOGBOX wskazujemy z listy rozwijanej rozmiar wywoływanego okna. Jeżeli wywoływana funkcja ma być na cały ekran, wówczas pole to należy zostawić puste.

W polu KTO można wskazać konkretnego użytkownika menu, jeżeli funkcja jest przypisywana tylko dla niego, w przeciwnym wypadku (definiowanie przycisku dla wszystkich użytkowników) pole to należy pozostawić puste.

 

przyciski