Program WMS

Podstawowym celem programu WMS jest automatyzacja procesów związanych z przechowywaniem, śledzeniem i kontrolą zapasów. Został zaprojektowany, aby pomóc zredukować czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych i poprawić dokładność zapisów inwentaryzacyjnych. WMS pomaga również zidentyfikować potencjalne obszary, w których mogą być potrzebne dodatkowe zasoby w celu poprawy obsługi klienta i zarządzania zapasami.

Program WMS

Jedną z najważniejszych cech WMS jest możliwość śledzenia stanów magazynowych w czasie rzeczywistym

Warehouse Management System (WMS) to solidne oprogramowanie zaprojektowane w celu ułatwienia i usprawnienia zarządzania magazynami i zapasami. Pomaga obniżyć koszty, poprawić wydajność i zwiększyć zadowolenie klientów. WMS pozwala użytkownikom skutecznie i wydajnie zarządzać zapasami, realizacją zamówień i obsługą klienta.

Program WMS zazwyczaj składa się z zestawu zintegrowanych komponentów. Te komponenty obejmują śledzenie zapasów, realizację zamówień, obsługę klienta i raportowanie. System można również zintegrować z innymi programami, takimi jak rozwiązania do księgowości i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Funkcja monitorowania stanów pomaga menedżerom dokładnie sprawdzać poziomy zapasy i zarządzać nimi. Pozwala im również wykrywać wszelkie rozbieżności między stanami magazynowymi a zamówieniami klientów. Dodatkowo WMS może służyć do generowania raportów wydajności i śledzenia ruchów zapasów.

Kolejną kluczową zaletą WMS jest jego zdolność do usprawnienia realizacji zamówień. Automatyzując procesy realizacji zamówień, WMS może pomóc zredukować ilość czasu i pracy wymaganej do realizacji zamówień. Pomaga również zwiększyć zadowolenie klientów, zapewniając szybką i dokładną realizację zamówień.

Program WMS

Ogólnie rzecz biorąc, program WMS jest potężnym narzędziem do zarządzania magazynem i zapasami. Pomaga poprawić wydajność, obniżyć koszty i zwiększyć zadowolenie klientów. Automatyzując procesy śledzenia zapasów i realizacji zamówień, WMS może pomóc firmom zmaksymalizować ich zasoby i zapewnić bezproblemową obsługę klienta.

Gospodarka magazynowa w programie WMS polega przede wszystkim na właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu towarów. Program WMS realizuje to na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego.  Program WMS znakomicie sprawdza się w średnich i dużych magazynach logistycznych. Obejmuje wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować i rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom z wykorzystaniem programu WMS.

Do czego służy program WMS?

Program WMS przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

magazyn-tkanin
magazyn-tkanin

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu WMS. Program WMS ułatwia ewidencję ilościowo wartościową w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Program do prowadzenia magazynu

Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim operacji magazynowych. Program WMS obejmuje przyjmowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie, komisjonowanie oraz wydawanie towarów. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego lub dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.

Program WMS kolektor danych

Program WMS mobile to dedykowane rozwiązania dla Android zainstalowane na terminalu radiowym – kolektorze danych.

Program magazynowy Zebra

Sposób autoryzacji z bazą

W przypadku autoryzacji typu SQL należy podać nazwę użytkownika i jego hasło. Ponadto można zmienić hasło do modułu konfiguracji (hasło pliku). Ostatnim elementem jest ustawienie unikalnego w ramach danej firmy identyfikatora terminala. Menu główne programu wyświetlane jest w panelu głównym i zbudowane jest z ikonek – przycisków uruchamiających poszczególne moduły. Program składa się z 4 modułów:

  • Wyszukiwanie towaru
  • Przyjęcia do magazynu
  • Wydania z magazynu
  • Przeniesienie palety – zmiana miejsca położenia nośnika w magazynie z jednej lokacji na inną.

Firmy logistyczne

Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów mogą oferować im dostęp do danych za pomocą modułu internetowego.

Magazyn internetowy dla kontrahentów operatora logistycznego znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Internetowa aplikacja wykorzystywana jest zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu (magazyn klienta) i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom.

Właściciel towaru może przez przeglądarkę internetową sprawdzać własne stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz rejestrować polecenia wydania oraz awiza dostawy. Rozwiązaniem problemu wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej (systemie informatycznym) wykorzystywanym w gospodarce magazynowej jest oprogramowanie SoftwareStudio o nazwie Studio Magazyn WMS.net. Domyślnie wszystkie formularze wyświetlane na ekranie ustawione są w języku polskim.

Elastyczność programu WMS

Elastyczność oprogramowania do zarządzania magazynem WMS pozwala zdefiniować dowolny system opisów i odpowiednio skonfigurować słownik tłumaczeń. Użytkownik logując się do programu jest identyfikowany na podstawie przypisanego kodu kraju (wersji językowej) a komunikaty wyświetlane na ekranie zostają zastąpione zdefiniowanymi w słowniku danego kraju.

program WMS

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zastosowanie programu WMS

Zastosowanie PROGRAMU WMS w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Program WMS usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika). Dobra materialne przyjęte do magazynu są umieszczane w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z dokumentacji magazynowej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane w konkretnej palecie. Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania. Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Struktura magazynu powinna w każdym przypadku powinna być dostosowana w sposób indywidualny do roli spełnianej przez magazyn.

program WMS

W celu określenia roli poszczególnych magazynów i ich odpowiednim skonfigurowaniu w systemie informatycznym należy przedstawić.

  • Parametry techniczno wydajnościowe użytkowanych obiektów i wyposażenia;
  • Plany przepływu masy towarowej przez magazyn;
  • Dane kosztowe;
  • Harmonogramy pracy krótko i długookresowych.

NOWOCZESNY PROGRAM WMS

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu.

program WMS

Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi.PROGRAM MAGAZYNOWY zintegrowany z urządzeniami wspomagającymi pracę przyczynia się do znacznego przyspieszenia obsługi magazynów przy oczywistym wzroście efektywności prac magazynowych.Większość nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII.

Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie.

Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet. Dobre programy magazynowe o pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie w dowolnym momencie działania systemu. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu podejmowanie szybkich decyzji i błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie.

Baza danych

W programie WMS zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych – Microsoft SQL Server. Jest to jedna z najlepszych i najnowszych technologii, w której szczególną rolę poświęcono stabilności i odporności na awarię. W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów tego systemu, można uzyskać szybki i niezawodny dostęp do danych.

Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Nasze programy i rozwiązania zostały w całości zaprojektowane, zaprogramowana i przetestowana przy użyciu oprogramowania Microsoft. Dzięki temu program ten idealnie współpracuje z większością popularnych systemów. Zapisane przez użytkownika dane mogą być bez przeszkód przetwarzane przez takie programy jak MS Excel.

Magazyn Wysokiego Składowania WMS instrukcja do programu magazynowego – dokumentacja magazyn wysokiego składowania.

Program WMS pozwala na kontrolę oraz optymalizację procesów magazynowych. Aby jak najbardziej optymalnie rozmieścić produkty w magazynie, program WMS analizuje różnorodne parametry przyjmowanego towaru. SoftwareStudio oferuje magazyn wms dla magazynów wysokiego składowania.

Program WMS

Warehouse Management System (WMS) to solidne oprogramowanie zaprojektowane w celu ułatwienia i usprawnienia zarządzania magazynami i zapasami. Pomaga obniżyć koszty, poprawić wydajność i zwiększyć zadowolenie klientów. WMS pozwala użytkownikom skutecznie i wydajnie zarządzać zapasami, realizacją zamówień i obsługą klienta.
Program WMS
Program WMS
SAdam

Program WMS

Podstawowym celem programu WMS jest automatyzacja procesów związanych z przechowywaniem, śledzeniem i kontrolą zapasów. Został zaprojektowany, aby pomóc zredukować czas poświęcany na ręczne wprowadzanie danych i poprawić dokładność zapisów inwentaryzacyjnych. WMS pomaga również zidentyfikować potencjalne obszary, w których mogą być potrzebne dodatkowe zasoby w celu poprawy obsługi klienta i zarządzania zapasami.

Cloud Computing
SAdam

Cloud Computing

Chmura obliczeniowa to nowoczesny model przetwarzania, który opiera się na korzystaniu z usług dostarczanych przez zewnętrzne organizacje. W ramach tego modelu, funkcjonalność jest postrzegana jako usługa, która dostarcza wartość dodaną użytkownikowi, oferowana przy użyciu konkretnego oprogramowania i infrastruktury.

Polityka bezpieczeństwa
SoftwareStudio

Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji.

Oferta

Oprogramowanie magazynowe to niezbędne narzędzia dla każdej firmy, która musi zarządzać swoimi zapasami i operacjami. Oprogramowanie WMS i oprogramowanie magazynowe mogą pomóc firmom obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i zwiększyć wydajność. Oprogramowanie WMS i oprogramowanie

menu_insert.aspx
SAdam

menu_insert.aspx

Konfiguracja ustawień menu lub submenu platformy StudioSystem wymaga zdefiniowania szeregu parametrów. Aby ułatwić ten proces, korzystamy z transakcji menu_insert.aspx, która jest dostępna w module KONFIGURACJA. Transakcja menu_insert.aspx oferuje kilka trybów działania, co pozwala na elastyczne zarządzanie konfiguracją menu.

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym
SAdam

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy to narzędzie, które może znacząco usprawnić procesy magazynowe w zakładzie produkcyjnym. Umożliwia on kontrolę nad stanem zapasów, lokalizacją materiałów oraz śledzenie ich przepływu w ramach procesów produkcyjnych.