Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia tworzenie nowych zleceń wydania (ZWZ). Jednym z kluczowych kroków w tym procesie jest wypełnienie formularza dopisania dokumentu ZWZ.

Tworzenie Zleceń Wydania w Systemie Studio WMS.net

Formularz ten jest ważnym narzędziem, które pozwala użytkownikom systemu na zapisanie niezbędnych informacji dotyczących zlecenia wydania. Proces ten jest niezwykle istotny, ponieważ właściwe wypełnienie formularza zapewnia klarowność i dokładność operacji wydawania towarów z magazynu.

Wypełnienie formularza dopisania dokumentu ZWZ jest proste i intuicyjne. Użytkownik musi podać wszystkie niezbędne dane, takie jak:

  • Numer zlecenia wydania: Każde zlecenie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, co ułatwia jego śledzenie i identyfikację.
  • Dane o produkcie: Należy wprowadzić informacje dotyczące produktu, który będzie wydawany. To obejmuje nazwę, kod produktu, ilość, oraz inne istotne szczegóły.
  • Dane o kliencie: Jeśli zlecenie wydania jest powiązane z konkretnym klientem, konieczne jest wprowadzenie danych klienta, takie jak nazwa, adres, numer kontaktowy, itp.
  • Termin dostawy: Określenie terminu dostawy jest istotne dla planowania i zapewnienia terminowej realizacji zlecenia.
  • Inne informacje: Formularz pozwala również na dodanie dodatkowych informacji lub uwag, które mogą być istotne dla obsługi zlecenia.

Po wypełnieniu formularza, użytkownik może go zatwierdzić, co powoduje utworzenie nowego zlecenia wydania w systemie. Dzięki temu, magazyn może śledzić i zarządzać procesem wydawania towarów w sposób bardziej efektywny i precyzyjny.

Podsumowując, formularz dopisania dokumentu ZWZ w systemie magazynowym Studio WMS.net to kluczowy element procesu tworzenia nowych zleceń wydania. Prosty w użyciu, pozwala na dokładne rejestrowanie danych związanym z zleceniem, co przekłada się na lepszą kontrolę nad operacjami magazynowymi.

Formularz Dopisania Dokumentu ZWZ

W systemie magazynowym Studio WMS.net, stworzonym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia tworzenie nowych zleceń wydania (ZWZ). Kluczowym etapem tego procesu jest wypełnienie formularza dopisania dokumentu ZWZ.

Formularz ten jest istotnym narzędziem, które pozwala użytkownikom systemu na zapisanie niezbędnych informacji związanych z zleceniem wydania. Proces ten jest niezwykle ważny, ponieważ poprawnie wypełniony formularz zapewnia jasność i dokładność operacji wydawania towarów z magazynu.

Wypełnienie formularza dopisania dokumentu ZWZ jest prostym i intuicyjnym zadaniem. Użytkownik musi dostarczyć wszystkie niezbędne dane, takie jak:

Numer zlecenia wydania:

Każde zlecenie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, co ułatwia jego śledzenie i identyfikację.

Dane o produkcie:

Konieczne jest wprowadzenie informacji dotyczących produktu, który będzie wydawany, w tym nazwa, kod produktu, ilość i inne istotne szczegóły.

Dane o kliencie:

Jeśli zlecenie wydania jest powiązane z konkretnym klientem, należy wprowadzić dane klienta, takie jak nazwa, adres, numer kontaktowy, itp.

Termin dostawy:

Określenie terminu dostawy jest istotne dla planowania i zapewnienia terminowej realizacji zlecenia.

Inne informacje:

Formularz pozwala także na dodawanie dodatkowych informacji lub uwag, które mogą być istotne dla obsługi zlecenia.

Po wypełnieniu formularza, użytkownik może go zatwierdzić, co powoduje utworzenie nowego zlecenia wydania w systemie. Dzięki temu, magazyn może skuteczniej śledzić i zarządzać procesem wydawania towarów, zapewniając większą efektywność i precyzję.

Podsumowując, formularz dopisania dokumentu ZWZ w systemie magazynowym Studio WMS.net to kluczowy element procesu tworzenia nowych zleceń wydania. Jest łatwy w użyciu i pozwala na dokładne rejestrowanie danych związanych z zleceniem, co przekłada się na lepszą kontrolę nad operacjami magazynowymi.

Tworzenie Zleceń Wydania w Systemie Studio WMS.net

Wybranie menu wywołuje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu ZWZ.

zlecenia wydania dokument

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.

Nagłówek dokumentu składa się z sześciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT ZWZ należy z list rozwijanych wybrać kontrahenta, odbiorcę, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem.

Wybór informacji usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera np. nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.

W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.

Pozycja dokumentu ZWZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, która ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona na liście dopisanych pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZWZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument ZWZ może zostać zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZWZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ. Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZWZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Możliwe jest również zrezygnowanie z zapisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie ANULUJ.

Zarządzanie kluczami
program WMS

Zarządzanie kluczami

W SQL Server 2008 wbudowano mechanizm umożliwiający współpracę funkcji szyfrowania SQL Server z produktami zarządzania kluczami i sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM – Hardware Security Module) oferowanymi przez niezależnych producentów.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Programy magazynowe SQL

Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynu wraz z personelem magazynowym. W wielu systemach informatycznych dostępne są moduły umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane.

Program magazynowy, zarządzanie procesami w magazynie
SAdam

Program magazynowy, zarządzanie procesami w magazynie

Android WMS jest niezwykle przydatnym narzędziem do zarządzania magazynami, które umożliwia optymalizację procesów magazynowych oraz zapewnia błyskawiczną i bezpieczną kontrolę nad produktami znajdującymi się w magazynie. To system, który oferuje bogatą gamę funkcji ułatwiających zarządzanie procesami magazynowymi oraz produktami. Android WMS cieszy się ogromną popularnością na rynku i znajduje zastosowanie w różnych branżach.

Nowe zlecenie wydania

Formularz ten jest ważnym narzędziem, które pozwala użytkownikom systemu na zapisanie niezbędnych informacji dotyczących zlecenia wydania. Proces ten jest niezwykle istotny, ponieważ właściwe wypełnienie formularza zapewnia klarowność i dokładność operacji wydawania towarów z magazynu.
DEMO

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc odpowiednie parametry sterujemy wyglądem poszczególnych lub wszystkich obiektów wyświetlanych w formularzu transakcji szukaj.aspx BACKCOLOR Parametr pozwala

x_sub_menu.aspx

Konfiguracja platformy StudioSystem wymaga ustawienia wielu parametrów. Ustawianie przycisków, menu itp. realziowane jest za pomocą transakcji konfiguracji dostępnej w poziomu modułu KONFIGURACJA       PROGRAM MAGAZYNOWY adm_x_zestawienia.aspxJednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość

Modyfikacja dokumentu Wz
SAdam

Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu WZ w programie magazynowym Studio WMS.net to proces prosty i efektywny. Dzięki temu użytkownicy mogą dokładnie dostosować dokumenty do swoich potrzeb, co jest kluczowe dla sprawnego zarządzania magazynem.

Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dopisanie nowego dokumentu ZWZ (Zlecenie Wydania Z...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Oprogramowanie magazynowe WMS.net umożliwia modyfikację dokumentów, takich jak Zlecenie Wydania ZWZ, w trybie edycji. Aby rozpocząć edycję, należy użyć p...
Notatki

Notatki

W dzisiejszym artykule omówimy, jak Studio WMS.net, oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, pomaga w efektywnym zarządzaniu magazynem, s...
Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia tworzenie nowych zleceń wydania (ZWZ). Jed...
Podgląd dokumentu zlecenia wydania

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, oferowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca podgląd dokumentu zlecenia wydania (ZWZ). Ta fu...
Priorytet

Priorytet

Program magazynowy WMS.net umożliwia wygodne zarządzanie zleceniami wydania ZWZ. Dzięki funkcji Priorytet, jesteśmy w stanie zmienić priorytet w dokumencie bez ...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, wydruk dokumentu to czynność niezbędna do zachowania precyzyjnej do...
Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

To ważne narzędzie, szczególnie w magazynach wysokiego składowania, gdzie precyzyjne zarządzanie dokumentami ZWZ jest niezbędne. Program WMS Android dostę...
Import zlecenia wydania (zamówienia)

Import zlecenia wydania (zamówienia)

W programie magazynowym WMS.net istnieje funkcja umożliwiająca import zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS, który może zostać dostarczony przez Kontra...
Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja kreatora zatwierdzania zleceń. Ten narzędziowy kreator pozwala n...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...