Jedną z form wprowadzania danych na formularzu j_insert_update jest możliwość określenie sposobu wprowadzania danych za pomocą MASKED INPUT. W tym celu wybieramy kontrolkę typ MASK i w kolumnie parametry podamy sposób formatowania danych.

Przykładowo wpisujemy dla pola INDEKS w kolumnie parametry: mask=##-###

W efekcie pole indeks może być wypełnione wyłącznie cyframi od 0 do 9 w układzie jak kod pocztowy tj 2 cyfry + separator (-) + 3 cyfry

masked input

 

Jeżeli wprowadzimy zmianę w formatu na: mask=AA.###.###

W efekcie format wprowadzania danych w polu INDEKS będzie pozwalało wpisać 2 pierwsze znaki dowolne litery i cyfry + separator (.) + 3 cyfry + separator (.) + 3 cyfry

masked input a

 

Kolejny przykład, wpisujemy mask=[0-Z][0-5].##[K-Z]

W efekcie zezwalamy na wprowadzenie pierwszy znak dowolna litera lub cyfra, drugi znak to cyfra od 0 do 5 (0,1,2,3,4,5) + separator (.) + 2 dowolne cyfry + litera od K do Z

masked input b