Spis z natury

SoftwareStudio Spis z natury

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to niezawodne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji.

Na stronie programu magazynowego WMS.net, proces inwentaryzacji jest prosty i efektywny. Gdy chcesz rozpocząć inwentaryzację, po prostu wywołaj menu, a pojawi się formularz do dodawania nowego spisu z natury. Dzięki programowi WMS.net inwentaryzacja staje się prostym i kontrolowanym procesem, pozwalając efektywnie zarządzać stanem magazynowym.

W pierwszym kroku musisz podać datę inwentaryzacji, którą możesz zmienić na bieżącą lub wybrać z kalendarza. Następnie wybierasz strefę, dla której ma być przeprowadzony spis z natury.

Po wprowadzeniu tych informacji ogólnych, przejdź do wprowadzania pozycji inwentaryzacyjnych. Po każdym wpisie, użyj polecenia „UTWÓRZ”, aby zapisać pozycje. Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające asortyment, którego stan magazynowy jest większy niż zero. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu „STAN W MAGAZYNIE”.

W polu „ILOŚĆ FAKTYCZNA” wpisz ilość wynikającą ze spisu z natury. Jeśli to konieczne, możesz także zapisać numer arkusza spisowego w polu „NUMER ARKUSZA”. Jeśli nie masz zmian w ilości, po prostu pozostaw pole „ILOŚĆ FAKTYCZNA” puste, i zostanie ono traktowane jako zero.

Po zapisaniu ilości spisowych, program automatycznie oblicza różnicę inwentaryzacyjną i zapisuje ją w polu „RÓŻNICA”. Dokument inwentaryzacji jest w trakcie realizacji i oznaczony jest symbolem w pierwszej kolumnie rejestru, dopóki nie zostanie potwierdzone polecenie „ZAMKNIJ”. Jeśli potrzebujesz dokonać modyfikacji, użyj polecenia „EDYCJA” na dokumencie w trakcie realizacji.

Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany w trybie „w trakcie realizacji”, dopóki nie zostanie potwierdzony poleceniem „ZAMKNIJ”. Możesz rozpoznać dokument w trakcie realizacji po symbolu w pierwszej kolumnie rejestru. Jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany, użyj polecenia „EDYCJA”.

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to skuteczne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji, które usprawnia i ułatwia proces zarządzania magazynem. Dzięki niemu możesz być pewien dokładności i efektywności Twojej inwentaryzacji.

Wywołanie menu uruchamia formularz dopisania nowego spisu z natury.

W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej.

W kolejnym polu wybierany z listy rozwijanej strefę dla której ma być przeprowadzony spis z natury.

Po wprowadzeniu informacji ogólnych w kolejnych polach  pozycje inwentaryzacji zapisywane są przez użycie polecenia UTWÓRZ.

Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające kartoteki asortymentowe, których stan magazynowy jest większy od 0. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu STAN W MAGAZYNIE.

W polu ILOŚĆ FAKTYCZNA zapisywana jest ilość wynikająca ze spisu z natury. W polu NUMER ARKUSZA może zostać zapisany numer arkusza spisowego.

Brak zapisu w polu ILOŚĆ FAKTYCZNA traktowany jest jak zapisanie ilości 0.

Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole RÓŻNICA.

Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany ze statusem w trakcie realizacji, jeśli nie zostanie potwierdzone polecenie ZAMKNIJ. Dodatkowo dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem  w pierwszej kolumnie rejestru. Dokument w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA.

Spis z natury

Na stronie programu magazynowego WMS.net, proces inwentaryzacji jest prosty i efektywny. Gdy chcesz rozpocząć inwentaryzację, po prostu wywołaj menu, a pojawi się formularz do dodawania nowego spisu z natury. Dzięki programowi WMS.net inwentaryzacja staje się prostym i kontrolowanym procesem, pozwalając efektywnie zarządzać stanem magazynowym.
DEMO

Magazyn WMS.net

producent oprogramowania
SAdam

Programy magazynowe dla firm

Aplikacja WMS.net może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory). W rzeczy samej zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań administracyjnych. Wiele programów magazynowych jest wciąż opartych o przestarzałe systemy informatyczne. Nowoczesny system magazynowy oferuje zdalny dostęp Online do modułów dotyczących procesów magazynowych. Dlatego też jest on dobrym rozwiązaniem dla firm magazynowych, produkcyjnych, jak również logistycznych.

dokumentacja systemu WMS
SAdam

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

kolektor danych w magazynie terminal
SAdam

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego

Przyjmowanie towarów do magazynu może być trudnym i czasochłonnym zadaniem. Ale z pomocą kolektora danych ze skanerem proces ten może być znacznie prostszy i wydajniejszy. Kolektory danych ze skanerami pozwalają magazynom zaoszczędzić czas, śledzić zapasy i zmniejszyć liczbę błędów.

WMS Edycja arkusza spisu z natury
SAdam

Edycja arkusza spisu z natury

Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W trybie edycji mogą być modyfikowane dane zapisane w pozycjach. Dokument może być modyfikowany do momentu zamknięcia inwentaryzacji.    

program magazynowy Przeglądaj bazę danych
SAdam

Baza danych

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim

WMS Modyfikacja dokumentu WZB
SAdam

Modyfikacja dokumentu WZB

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA i MODYFIKACJA. Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie. W trybie edycji można dopisać lub usunąć pozycję