Dopisz nowe awizo

Dopisz nowe awizo

Proces rozpoczyna się od otwarcia modułu awizacji. Użytkownik wpisuje niezbędne informacje o dostawie. Dane te obejmują nazwę dostawcy, numer dostawy i planowaną datę przyjęcia. Każda informacja jest ważna, dlatego program wymaga ich kompletnego wpisania. Po wprowadzeniu danych, użytkownik zatwierdza formularz przyciskiem "Zapisz". Program automatycznie generuje awizo dostawy. Następnie awizo jest przekazywane do działu logistyki. Dział logistyki przygotowuje się do przyjęcia towaru. W ten sposób program Studio WMS.net ułatwia zarządzanie dostawami. Umożliwia także lepszą organizację pracy w magazynie. Wszystko odbywa się w sposób szybki i efektywny dzięki systemowi Studio WMS.net.

Obsługa programu magazynowego Studio WMS.net

Aby zapisać dokument w programie magazynowym Studio WMS.net, należy wykonać kilka prostych kroków. Przede wszystkim, użyj polecenia "ZAPISZ" podczas tworzenia dokumentu. Warto zaznaczyć, że w programie magazynowym istnieje opcja zapisania dokumentu ZPZ ze statusem "w trakcie realizacji", co jest oznaczone kolorem szarym. Aby to zrobić, wystarczy porzucić zapis dokumentu ZPZ, czyli przejść do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia "ZAPISZ".

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje wiele przydatnych funkcji ułatwiających pracę z dokumentami. Jedną z takich funkcji jest możliwość dopisywania miejsca składowania. Poniżej przedstawiamy kroki do wykonania tego zadania.

  1. Wybór Kontrahenta: W zakładce „DOKUMENT ZPZ” znajduje się pole o nazwie „KONTRAHENT.” Aby wybrać kontrahenta, kliknij przycisk listy rozwijanej w tym polu. Pojawia się lista kartotek kontrahentów. W celu usprawnienia wyboru, możesz skorzystać z funkcji filtrowania. Wprowadź ciąg znaków zawierający nazwę kontrahenta, a lista zostanie zawężona do pozycji spełniających ten warunek.
  2. Wybór Dostawcy: Kolejnym krokiem jest wybór dostawcy towaru. W polu „DOSTAWCA” również znajduje się lista rozwijana. Wybierz dostawcę z tej listy, który jest związany z danym dokumentem.
  3. Pracownik Odpowiedzialny: Jeśli jest taka potrzeba, w polu „PRACOWNIK” możesz wskazać pracownika odpowiedzialnego za dopisanie dokumentu awiza dostawy. Ten pracownik jest przypisany do wybranego kontrahenta.
  4. Dodatkowe Informacje: W zakładce „DANE UZUPEŁNIAJĄCE” znajdziesz pola takie jak „NUMER DOWODU,” „ODPOWIEDZIALNY” i „UWAGI.” Te pola nie są obsługiwane przez skorowidze, ale pozwalają na zapisanie dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.
  5. Załączniki Graficzne: Jeśli chcesz dołączyć zdjęcia w formacie JPG do dokumentu, przejdź do zakładki „FOTO.” Tam znajdziesz możliwość dołączenia dowolnej ilości załączników graficznych. Kliknij przycisk „PRZEGLĄDAJ,” wybierz plik, a lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisanego zdjęcia. Pamiętaj, żeby potwierdzić dodanie zdjęcia poleceniem „DODAJ ZDJĘCIE.”
  6. Załączniki Elektroniczne: W zakładce „ZAŁĄCZNIKI” istnieje możliwość dołączenia do dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych, takich jak PDF, Word, Excel itp.

Dzięki tym prostym krokom możesz efektywnie korzystać z programu magazynowego Studio WMS.net i dokładnie zarządzać dokumentami związanymi z magazynem.

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.

awizo dostawy

Dla dokumentów w trakcie realizacji, w polu „NR ZPZ” pojawi się numer referencyjny. Prawdziwy numer dokumentu zostanie zapisany po jego zatwierdzeniu.

Jeśli jednak zdecydujesz się zrezygnować z wprowadzonych danych, możesz to zrobić za pomocą przycisku „ANULUJ”. To proste i wygodne rozwiązanie, które pozwala na kontrolę nad procesem zapisywania dokumentów w programie magazynowym Studio WMS.net.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT ZPZ w polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.
W polu DOSTAWCA należy wybrać z listy rozwijanej dostawcę towaru.
W polu PRACOWNIK można wskazać pracownika (przypisanego do wybranego kontrahenta) odpowiedzialnego za dopisanie dokumentu awiza dostawy.
W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE można wpisać informacje w pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI. Pola te nie są obsługiwane przez skorowidze i przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.
W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.
W zakładce ZAŁĄCZNIKI istnieje możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

W zakładce NOTATKI mamy możliwość dopisania do wprowadzanego dokumentu dopisania dowolnej ilości komentarzy – notatek. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł notatki. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.
Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy .
Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .
W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

Pozycja dokumentu ZPZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, który ma zostać przyjęta.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.
Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZPZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie magazynowym dokument ZPZ może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji (kolor szary). Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZPZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.
Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZPZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

W programie magazynowym istnieje również możliwość z rezygnacji dopisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy przycisk ANULUJ.

Dokumenty magazynowe
SAdam

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe są niezwykle ważne w procesach magazynowych, ponieważ zapewniają formalne potwierdzenie różnych operacji, takich jak przyjęcie towaru, wysyłka, przemieszczenie, zamówienia klientów itp.

Program magazynowy online dla klienta
SAdam

Program magazynowy online dla klienta

Klient magazynu korzysta z aplikacji magazynowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Naszymi narzędziami są serwer Microsoft Windows Server, SQL Server oraz IIS Server. Dzięki temu, klient ma dostęp do programu magazynowego online, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i wygodę obsługi.

Programy magazynowe
SAdam

Polskie programy magazynowe

Programy magazynowe są niezwykle przydatne w zarządzaniu magazynem. Zapewniają one pełną kontrolę nad stanami towarów oraz obrotami na wszystkich magazynach, zarówno pod względem ilościowym, jak i ilościowo-wartościowym. Dzięki nim przeprowadzenie inwentaryzacji staje się łatwe i możliwe w każdym dowolnym dniu. Te programy pozwalają na szybką identyfikację lokalizacji towaru w magazynie, według miejsc składowania, dostawcy lub numerów partii/seryjnych. Dzięki nim można precyzyjnie śledzić, gdzie znajdują się konkretne produkty, co ułatwia zarządzanie zapasami.

Dopisz nowe awizo

Aby zapisać dokument w programie magazynowym Studio WMS.net, należy wykonać kilka prostych kroków. Przede wszystkim, użyj polecenia "ZAPISZ" podczas tworzenia dokumentu. Warto zaznaczyć, że w programie magazynowym istnieje opcja zapisania dokumentu ZPZ ze statusem "w trakcie realizacji", co jest oznaczone kolorem szarym. Aby to zrobić, wystarczy porzucić zapis dokumentu ZPZ, czyli przejść do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia "ZAPISZ".
DEMO
kpaso_insert.aspx
SAdam

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx jest istotnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Jej głównym celem jest umożliwienie tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej transakcji i jakie opcje oferuje.

Kartoteki pogrupowane
SAdam

Kartoteki pogrupowane

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie dla nowoczesnych magazynów. Oferuje ono funkcję kartotek pogrupowanych, która zwiększa efektywność zarządzania asortymentem. Użytkownik ma dostęp do rejestru wszystkich kartotek asortymentowych. Rejestr ten jest uporządkowany według kontrahentów, grup oraz cech towarowych. Dzięki temu łatwiej jest zarządzać zasobami magazynowymi.

CMMS Utrzymanie ruchu
Joanna Ciebień

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te pomagają w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu procesów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Dopisz nowe awizo

Dopisz nowe awizo

Proces rozpoczyna się od otwarcia modułu awizacji. Użytkownik wpisuje niezbędne informacje o dostawie. Dane te obejmują nazwę dostawcy, numer dostawy i pla...
Edycja dokumentu awiza

Edycja dokumentu awiza

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość edycji dokumentu awiza dostawy towaru do magazynu. Proces modyfikacji dokumentu oraz jego za...
Import zlecenia z pliku Excel

Import zlecenia z pliku Excel

Proces importowania zleceń zaczyna się od otwarcia pliku Excel. W kolejnym kroku, użytkownik musi wybrać odpowiednią zakładkę. Po wybraniu zakładki, system ...
Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie dostawami jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Program Magazynowy, będący zaawa...
Notatki

Notatki

Program Magazynowy oferuje intuicyjny interfejs do zarządzania awizami. Umożliwia on tworzenie, edycję oraz monitorowanie statusu awiz w prosty i przejrzysty sp...
Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentów dostawy w naszym programie magazynowym jest nieocenionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem. Zapewnia on szybki dostęp do w...
Priorytet

Priorytet

W systemie magazynowym dla dokumentów wydań, priorytety odgrywają istotną rolę. Te ważne narzędzia pomagają w efektywnym zarządzaniu magazynem, zwłaszcz...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, ułatwiają proces drukowania dokumentu awizo dostawy. Jest to kluczowy krok w zarządzaniu do...
Awiza dostaw oczekujące

Awiza dostaw oczekujące

System VSS.net oferuje moduł Awiza Dostaw Oczekujących, który umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami awiza w trakcie oczekiwania na realizację. Dzięk...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...