adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby ułatwić to zadanie, oprogramowanie magazynowe oferuje funkcje do konfigurowania kalendarzy.

Jednym z kluczowych aspektów jest identyfikacja kalendarzy za pomocą trzycyfrowego kodu, który jest unikalnym identyfikatorem kalendarza. Dzięki temu można szybko odróżnić różne kalendarze. Nazwa kalendarza to dowolny tekst opisujący cel danego kalendarza. Pozwala to użytkownikom zrozumieć, do czego służy dany kalendarz.

Kiedy chodzi o wybór widoku kalendarza, oprogramowanie magazynowe oferuje różne opcje, które pozwalają na pobieranie danych z tabeli „events”. Można wybrać widok „Events_prx”, który pozwala na filtrowanie danych na podstawie kolumny PRX, czyli identyfikatora kalendarza. Istnieje także widok „Events_prx_username”, który umożliwia filtrowanie danych po kolumnach PRX i KTO, co pozwala na wyświetlenie kalendarza wybranego użytkownika.

W przypadku, gdy widok kalendarza wymaga parametru, użytkownik może go podać, np. PRX=01. Jeśli chcemy, aby dane były dynamicznie filtrowane na podstawie nazwy zalogowanego użytkownika, można podać parametr jako nazwę zmiennej, np. KTO=@KTO. Jeżeli trzeba podać kilka parametrów do widoku, każdy z nich oddzielamy znakiem przecinka, np. PRX=02, KTO=@KTO.

Transakcja dopisywania określa nazwę pliku ASPX, który zostanie wyświetlony w oknie dopisywania/edycji zdarzenia w kalendarzu. Domyślnie jest to: „../WebScheduler/EditingForm.aspx”.

Warto także podać tekst tytułu, opisu, lokalizacji i zasobów kalendarza, aby użytkownicy mogli łatwo zrozumieć charakter wydarzenia.

Kalendarz może być wyświetlany w różnych stylach kolorystycznych, takich jak Win7, Outlook2007Blue, Outlook2007Black, OliveGreen, co pozwala dostosować wygląd kalendarza do własnych preferencji.

Domyślny podgląd po uruchomieniu kalendarza można określić jako „DAY”, „WEEK”, „MONTH” lub „YEAR”, aby zapewnić użytkownikom odpowiedni widok.

Ostatnią istotną funkcją jest aktualizacja zasobów i zapisów. Umożliwia to automatyczną aktualizację bazy danych w oparciu o dane źródłowe dla zasobów i zapisów, co może być przydatne w magazynach wysokiego składowania.

Transakcja pozwala na dopisywanie lub edycję kalendarza, uruchamiana z poziomu transakcji adm_kalendarz.aspx

adm_kalendarz_insert

Podsumowując, oprogramowanie magazynowe oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania kalendarzem, które pozwalają na skuteczne planowanie i monitorowanie wydarzeń oraz zadań w magazynie wysokiego składowania. Dzięki nim można lepiej organizować pracę i kontrolować procesy magazynowe.

Pozwala na edycję parametrów dotyczących kalendarza i jego działania:

 • KOD – 3 znakowy unikalny identyfikator kalendarza
 • NAZWA kalendarza to dowolny tekst opisujący kalendarz
 • WIDOK – wybór ze skorowidza metody pobierania danych z tabeli events,
  • Events_prx – pobiera dane filtrując po kolumnie PRX podanej w parametrze, czyli identyfikator kalendarza.
  • Events_prx_username – pobiera dane filtrując po kolumnach PRX i KTO  podanej w parametrach, pozwala wyświetlić kalendarz wybranego użytkownika.
 • PARAMETRY WIDOKU – jeżeli wybrany widok wymaga parametru to należy go wpisać wg zasady nazwa_parametru=wartosc_parametru np. PRX=01 Jeżelei chcemy aby dane były dynamicznie filtrowane wg nazwy zalogowanego użytkownika to należy jako parametr podać nazwę zmiennej @KTO np. KTO=@KTO Uwaga: jeżeli mamy podać kilka parametrów do widoku to każdy z nich oddzielamy znakiem przecinka np.: PRX=02, KTO=@KTO
 • TRANSAKCJA DOPISYWANIA – podajemy jak się ma nazywać plik aspx który zostanie wyświetlony w oknie dopisywania/ edycji zdarzenia w kalendarzu, domyślnie jest to: ../WebScheduler/EditingForm.aspx
 • TEKST TYTUŁ – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
 • TEKST OPIS – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
 • TEKST LOKALIZACJA – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
 • TEKST ZASOBY  – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie zasobów kalendarza
 • STYLE – kalendarz może być wyświetlany w jednym kilku styli kolorystycznych
  • Win7
  • Outlook2007Blue
  • Outlook2007Black
  • OliveGreen
 • DOMYŚLNY PODGLĄD określamy jaki widok kalendarza ma być wyświetlony domyślnie po jego uruchomieniu:
  • DAY
  • WEEK
  • MONTH
  • YEAR
 • Aktualizacja zasobów – puste pole nie wywołuje dodatkowego działania. Wskazanie kodu uruchomi automatycznie przy każdym uruchomieniu kalendarza aktualizację bazy (tabela resources) w oparciu o dane źródłowe dla wskazanych zasobów:
  • KNKON – kopiuje kartoteki kontrahentów jako zasoby pod warunkiem, że kontrahent jest aktywny oraz że ma wypełnione pole wartości oznaczania koloru (kolumna  knkon->ResourceColor)
  • KNKAR – kopiuje kartoteki kontrahentów jako zasoby pod warunkiem, że kontrahent jest aktywny oraz że ma wypełnione pole wartości oznaczania koloru (kolumna  knkar->ResourceColor)
 • Aktualizacja zapisów –  puste pole nie wywołuje dodatkowego działania. Wskazanie kodu uruchomi automatycznie przy każdym uruchomieniu kalendarza aktualizację bazy (tabela events) w oparciu o dane źródłowe dla wskazanych zasobów
  • DPMAG – odczytywane są zapisy do uzupełnienia na podstawie widoku SQL (v_dpmag2events) przegrywane są wyłącznie pozycje z dpmag dokumentów zatwierdzonych (ACH=1) oraz tych kontrahentów którzy występuję w tabeli zasoby (resources). Ponadto kopiowane są dokumenty oznaczone typem w tabeli kategorii kalendarza. Przykładowo dla dpmag mogą to być pozycje Pz i Wz

Ustawienie kalendarzy

adm_kalendarz_insert – Uproszczony Opis Transakcji

Uruchamianie i Edycja Kalendarza

Transakcja adm_kalendarz_insert umożliwia dodawanie i edytowanie kalendarza. Można ją uruchomić przez adm_kalendarz.aspx. Umożliwia ona edytowanie różnych parametrów kalendarza i jego funkcjonowania.

Podstawowe Dane Kalendarza

W programie magazynowym, dane kalendarza zawierają kolumny takie jak KOD, który jest trzyznakowym unikalnym identyfikatorem. NAZWA kalendarza to opisowy tekst. WIDOK to wybór metody pobierania danych z tabeli events.

Wybór Widoku i Parametrów

Istnieją różne opcje widoku, jak Events_prx, filtrujące dane po identyfikatorze kalendarza. Events_prx_username filtruje dane po użytkowniku i identyfikatorze. PARAMETRY WIDOKU wymagają wpisania wartości, na przykład PRX=01. Można użyć zmiennej @KTO, aby filtrować dane dynamicznie.

Ustawienia Transakcji Dopisywania

W transakcji dopisywania, określamy nazwę pliku aspx dla okna dopisywania lub edycji. Domyślnie jest to ../WebScheduler/EditingForm.aspx. Można również ustawić teksty etykiet dla tytułu, opisu, lokalizacji i zasobów kalendarza.

Style i Domyślny Podgląd Kalendarza

Kalendarz może być wyświetlany w różnych stylach, takich jak Win7 czy Outlook2007Blue. Można określić, jaki widok (dzień, tydzień, miesiąc, rok) ma być domyślnie wyświetlany po uruchomieniu kalendarza.

Aktualizacja Zasobów i Zapisów

Można zdefiniować, czy kalendarz ma automatycznie aktualizować zasoby i zapisy przy każdym uruchomieniu. Na przykład, KNKON aktualizuje kontrahentów jako zasoby. DPMAG aktualizuje zapisy na podstawie widoku SQL.

System magazynowy
SAdam

System magazynowy

Niezwykle skuteczny system zarządzania magazynem WMS online jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem. Każdego dnia wykonują one dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów.

Excel import danych do bazy SQL
SAdam

Excel import danych do bazy SQL

Jeśli chcesz przenieść dane z arkusza kalkulacyjnego Excel do bazy danych SQL, proces ten jest zaskakująco prosty. Excel jest w rzeczywistości świetną platformą do importowania danych, ponieważ ma wiele narzędzi i funkcji, które sprawiają, że proces ten jest niezwykle prosty. W tym artykule wyjaśnimy kroki związane z importowaniem danych z programu Excel do bazy danych SQL.

Szukaj transakcji
SAdam

Szukaj transakcji

StudioSystem jako oprogramowanie zbudowane w oparciu o transakcje pozwala budować i prezentować użytkownikom na wiele sposobów wybór transakcji do uruchomienia. Jedną z metod jest specjalna transakcja role_sys/szukaj.aspx, która wyświetla listę dostępnych transakcji MENU użytkownika w postaci okna z kafelkami w stylu METRO (Windows8).

adm_kalendarz_insert

Jednym z kluczowych aspektów jest identyfikacja kalendarzy za pomocą trzycyfrowego kodu, który jest unikalnym identyfikatorem kalendarza. Dzięki temu można szybko odróżnić różne kalendarze. Nazwa kalendarza to dowolny tekst opisujący cel danego kalendarza. Pozwala to użytkownikom zrozumieć, do czego służy dany kalendarz.
DEMO
Przyjęcia palet
SAdam

Przyjęcia palet

Przyjęcie palet w magazynie to kluczowy proces w zarządzaniu logistyką magazynową. Nasz program magazynowy Studio WMS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, umożliwia skuteczną i efektywną realizację tego zadania. W tym artykule omówimy proces przyjęcia palet w magazynie oraz metody ewidencji i dokumentację z tym związaną, które są wspierane przez nasze rozwiązanie.

Tabele
SAdam

Tabele

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, dane są przechowywane w bazie danych w formie tabel. Organizacja tych tabel jest kluczowym elementem, który zapewnia łatwą nawigację i skuteczne zarządzanie informacjami przechowywanymi w systemie.

Terminal Android
Adam Potomski

Terminal Android

Program magazynowy WMS.net to rozwiązanie, które rewolucjonizuje zarządzanie magazynem. Terminal Android WMS umożliwia użytkownikom dostosowanie systemu do ich unikalnych wymagań. Dzięki temu, użytkownicy mogą dodawać niestandardowe pola i raporty według własnych potrzeb. Co więcej, system oferuje szereg opcji integracyjnych. Te opcje umożliwiają łatwą integrację z innymi systemami. Na przykład z systemami księgowymi i ERP. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne i spersonalizowane.

adm_users.aspx

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest...
adm_kalendarz_insert

adm_kalendarz_insert

W magazynach wysokiego składowania istnieje potrzeba efektywnego zarządzania kalendarzem, aby planować i monitorować różne wydarzenia oraz zadania. Aby u...
adm_kalendarz_kategorie.aspx

adm_kalendarz_kategorie.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, istnieje funkcja zwaną "Transakcje", a jedną z jej podtransakcji jest "role_adm: adm_kalendarz_kategorie.aspx". P...
adm_kalendarz_zasoby.aspx

adm_kalendarz_zasoby.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, stworzone przez SoftwareStudio, oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych asp...
adm_licznik.aspx

adm_licznik.aspx

W ramach programu magazynowego Studio WMS.net istnieje istotna transakcja o nazwie "adm_licznik.aspx," która ma kluczowe znaczenie dla przeglądania, e...
adm_pliki.aspx

adm_pliki.aspx

Pliki w programie są uporządkowane w folderach, co ułatwia organizację. Przeglądanie listy plików jest głównie ograniczone do folderów zawierających pliki gra...
adm_prx.aspx

adm_prx.aspx

Uniwersalność definiowania skorowidzów jest kluczowa. Oznacza się je unikalnymi kodami PRX. Dzięki temu, program rozpoznaje, które rekordy z bazy danyc...
adm_raporty.aspx

adm_raporty.aspx

Do zarządzania kodami PRX służy transakcja adm_prx.aspx. Jest ona dostępna w module konfiguracyjnym systemu. Pozwala to na efektywne administrowanie lis...
adm_x_zestawienia.aspx

adm_x_zestawienia.aspx

Jednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane za pomocą standardowej tabeli z okr...
adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

adm_x_zestawienia_funkcje.aspx

W systemie magazynowym Studio WMS.net, istnieje wiele przydatnych transakcji, które pomagają w konfiguracji różnych funkcji. Jedną z takich transakcji jest...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...