Kalendarze

Kalendarze

Odkąd logistyka stała się sercem przemysłu, efektywne zarządzanie czasem dostaw stało się kluczowym wyzwaniem. W odpowiedzi na to wyzwanie, branża logistyczna nieustannie dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków. Jednym z kluczowych narzędzi, które rewolucjonizują zarządzanie dostawami, jest system do zarządzania dostawami połączony z systemami śledzenia transportów.

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem z kalendarzami i funkcjami planowania będzie wspaniałym narzędziem dla firm każdej wielkości.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem jest kluczowym elementem działalności każdej firmy. Pomaga firmom śledzić zapasy i zarządzać nimi, a także planować, planować i koordynować działania personelu magazynu. Jednak wiele gotowych systemów zarządzania magazynem może być zbyt ogólnych i ograniczonych w swoich funkcjach, pozostawiając firmy bez dodatkowych korzyści z dostosowywania i automatycznego planowania. Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem z funkcjami kalendarza i planowania może zapewnić elastyczność i kontrolę, których wiele firm potrzebuje, aby zmaksymalizować wydajność i rentowność.

Funkcje kalendarza i planowania w niestandardowym oprogramowaniu do zarządzania magazynem umożliwiają firmom planowanie i organizowanie działań magazynowych w łatwym do zrozumienia formacie wizualnym. Ułatwia to pracownikom śledzenie swoich zadań, a także identyfikowanie potencjalnych konfliktów lub wąskich gardeł, które mogą mieć wpływ na ogólną produktywność. Automatyzując proces planowania, firmy mogą również zaoszczędzić czas i pieniądze, zmniejszając potrzebę ręcznego planowania i śledzenia.

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem można również dostosować do konkretnych potrzeb firmy. Na przykład firmy mogą dostosować swoje oprogramowanie do śledzenia lokalizacji określonych przedmiotów, statusu zamówień oraz dostępności sprzętu lub personelu. Ten poziom kontroli umożliwia firmom uważne obserwowanie ich operacji i upewnienie się, że wszystkie zadania są wykonywane na czas iw ramach budżetu.

Oprócz funkcji kalendarza i planowania niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może również zapewniać firmom analizy i raporty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą szybko identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować działania w celu zwiększenia wydajności i rentowności. Firmy mogą również wykorzystywać dane generowane przez ich oprogramowanie do tworzenia dokładniejszych prognoz i lepszego przewidywania przyszłych potrzeb.

Kalendarze w Rozwiązaniach StudioSystem od SoftwareStudio

Rozwiązania oparte na StudioSystem, dostarczane przez firmę SoftwareStudio, oferują wiele możliwości definiowania i korzystania z kalendarzy, które są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane do kalendarza można wprowadzać ręcznie lub automatycznie za pomocą transakcji rejestrujących różnego rodzaju zdarzenia. Ta elastyczność w definiowaniu kalendarzy otwiera przed nami szerokie spektrum zastosowań.

Różnorodność Zastosowań Kalendarzy

Kalendarze mogą być dostosowywane do wielu różnych celów w zależności od potrzeb użytkownika. Na przykład, w module CRM Handlowiec, kalendarz może służyć do planowania spotkań i ważnych terminów. W przypadku modułu CMMS (utrzymanie ruchu), kalendarz zdarzeń pozwala na śledzenie i zarządzanie konserwacją i naprawami urządzeń. Firmy często korzystają także z kalendarzy do monitorowania wydarzeń firmowych, takich jak spotkania czy konferencje.

Kalendarze są również używane do planowania urlopów pracowników oraz rezerwacji zasobów czy pomieszczeń. Możemy w nich śledzić daty imienin pracowników czy kontrahentów. Wszystko to można dostosować do własnych potrzeb.

Konfiguracja Kalendarzy

Przed rozpoczęciem korzystania z kalendarzy, Administrator systemu ma możliwość dokładnej konfiguracji. Za pomocą narzędzi konfiguracyjnych można dostosować wygląd kalendarza oraz jego zachowanie. Dzięki temu można zapewnić, że kalendarze będą idealnie dopasowane do specyficznych wymagań firmy.

Analizy i Raporty w Czasie Rzeczywistym

Oprócz funkcji kalendarza, niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem dostarcza również narzędzia do przeprowadzania analiz i generowania raportów w czasie rzeczywistym. To ważne narzędzie dla firm, które chcą monitorować i doskonalić swoje operacje.

Zwiększanie Wydajności i Rentowności

Dzięki analizom w czasie rzeczywistym firmy mogą szybko identyfikować obszary, które wymagają poprawy. To pozwala podejmować szybkie działania w celu zwiększenia wydajności i rentowności. Firmy, które korzystają z tego rodzaju oprogramowania, mają przewagę konkurencyjną, ponieważ potrafią reagować na zmiany w sposób bardziej efektywny.

Prognozowanie i Przewidywanie Przyszłych Potrzeb

Dane generowane przez oprogramowanie do zarządzania magazynem są również cenne przy tworzeniu prognoz i przewidywaniu przyszłych potrzeb. Dzięki dokładnym danym firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zarządzania zapasami i planowania produkcji.

Warto inwestować w niestandardowe rozwiązania do zarządzania magazynem, które oferują funkcje kalendarza oraz możliwość analiz i raportowania w czasie rzeczywistym. Dzięki nim firma może efektywniej zarządzać swoimi zasobami i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

konfiguracja ustawienia kalendarze

Dostępne są pozycje SubMenu wynikające z konfiguracji systemu (SELECT *  _menu (PRX = 'SYS’) AND (TYPDOK = 'KAL’)), standardowo są to:

 • Lista kalendarzy
 • Kategorie
 • Zasoby

Lista kalendarzy

kalendarz-konfiguracja-lista

Udostępnia tabelę (x_kalendarz) z listą zdefiniowanych kalendarzy i możliwością ich konfiguracji. Kalendarz można z tego poziomu dopisać i modyfikować. 

Dostępne są następujące parametry dla każdego kalendarza:

 • AKTYWNE
 • KOD – unikatowy 3 znakowy identyfikator
 • NAZWA – opis kalendarza
 • SPLITVIEW – parametr określa czy w kalendarzu będzie dostępna opcja wyświetlania zasobów razem dla 1 dnia, parametr pozwal użytkownikowi przełączać tryb pracy. Wyłączenie uniemożliwia użytkownikom na zmianę widoku.
 • TIMELINE – ustawienie parametru na TAK pozwala użytkownikom na przeglądanie zdarzeń w trybie osi czasu, pojawia się wówczas dodatkowy przycisk w Menu kalndarza
 • ALLOWADD – ustawienie na TAK pozwala użytkownikom na dodawanie zapisów do kalendarza
 • ALLOWDELETE – ustawienie na TAK pozwala użytkownikom na usuwanie własnych zapisów z kalendarza. Zapisy utworzone systemowo przez dedykowane transakcje są zabezpieczone przed usuwaniem
 • ALLOWEDIT – ustawienie na TAK pozwala użytkownikom na edycję i zmiany własnych zapisów z kalendarza. Zapisy utworzone systemowo przez dedykowane transakcje są zabezpieczone przed zmianami.
 • ALLOW MOVE – ustawienie na TAK pozwala na przenoszenie wydarzenia między datami, czasami metodą Drag&Drop.
 • ALLOWRESIZE – ustawienie na TAK pozwala użytkownikowi na zmianę zakresu czasowego zdarzenia metodą Drag&Drop
 • SYSTEMOWE – oznaczenie czy dany kalendarz jest systemowy

Kategorie

Kategorie (tabela categories) to skorowidz związany z możliwością definiowania kategorii zdarzeń jakie będą wyświetlane w kalendarzu. Przykładowo kategorią zdarzenia może być powiadomie, alert, czy awaria. Innym zastosowaniem może być podział informacji na wydarzenia typu imieniny, święto czy nazwa grupy zawodowej klientów.

Zasoby

Zasoby (tabela recources) to skorowidz związany z listą zasobów i możliwościami filtrowania pozycji w kalendarzu wg zasobów. Zasobem mogą być handlowcy, rejony lub obiekty.

Nowy kalendarz

Dopisanie nowego kalendarz lub edycja ustawień istniejącego powoduje wyświetlenie okna transakcji za pomocą którego wypełnić należy definicje.

kalendarz-konfiguracja-nowy

Kalendarz składa się z następujących definicji:

 • KOD – 3 znakowy unikalny identyfikator kalendarza
 • NAZWA kalendarza to dowolny tekst opisujący kalendarz
 • WIDOK – wybór ze skorowidza metody pobierania danych z tabeli events,
  • Events_prx – pobiera dane filtrując po kolumnie PRX podanej w parametrze, czyli identyfikator kalendarza.
  • Events_prx_username – pobiera dane filtrując po kolumnach PRX i KTO  podanej w parametrach, pozwala wyświetlić kalendarz wybranego użytkownika.
 • PARAMETRY WIDOKU – jeżeli wybrany widok wymaga parametru to należy go wpisać wg zasady nazwa_parametru=wartosc_parametru np. PRX=01 Jeżelei chcemy aby dane były dynamicznie filtrowane wg nazwy zalogowanego użytkownika to należy jako parametr podać nazwę zmiennej @KTO np. KTO=@KTO Uwaga: jeżeli mamy podać kilka parametrów do widoku to każdy z nich oddzielamy znakiem przecinka np.: PRX=02, KTO=@KTO
 • TRANSAKCJA DOPISYWANIA – podajemy jak się ma nazywać plik aspx który zostanie wyświetlony w oknie dopisywania/ edycji zdarzenia w kalendarzu, domyślnie jest to: ../WebScheduler/EditingForm.aspx
 • TEKST TYTUŁ – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
 • TEKST OPIS – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
 • TEKST LOKALIZACJA – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie okienka dopisywania zdarzenia
 • TEKST ZASOBY  – podajemy tekst jaki ma być wyświetlony przy etykiecie zasobów kalendarza
 • STYLE – kalendarz może być wyświetlany w jednym kilku styli kolorystycznych
  • Win7
  • Outlook2007Blue
  • Outlook2007Black
  • OliveGreen
 • DOMYŚLNY PODGLĄD określamy jaki widok kalendarza ma być wyświetlony domyślnie po jego uruchomieniu:
  • DAY
  • WEEK
  • MONTH
  • YEAR
 • Aktualizacja zasobów – puste pole nie wywołuje dodatkowego działania. Wskazanie kodu uruchomi automatycznie przy każdym uruchomieniu kalendarza aktualizację bazy (tabela resources) w oparciu o dane źródłowe dla wskazanych zasobów:
  • KNKON – kopiuje kartoteki kontrahentów jako zasoby pod warunkiem, że kontrahent jest aktywny oraz że ma wypełnione pole wartości oznaczania koloru (kolumna  knkon->ResourceColor)
  • KNKAR – kopiuje kartoteki kontrahentów jako zasoby pod warunkiem, że kontrahent jest aktywny oraz że ma wypełnione pole wartości oznaczania koloru (kolumna  knkar->ResourceColor)
 • Aktualizacja zapisów –  puste pole nie wywołuje dodatkowego działania. Wskazanie kodu uruchomi automatycznie przy każdym uruchomieniu kalendarza aktualizację bazy (tabela events) w oparciu o dane źródłowe dla wskazanych zasobów
  • DPMAG – odczytywane są zapisy do uzupełnienia na podstawie widoku SQL (v_dpmag2events) przegrywane są wyłącznie pozycje z dpmag dokumentów zatwierdzonych (ACH=1) oraz tych kontrahentów którzy występuję w tabeli zasoby (resources). Ponadto kopiowane są dokumenty oznaczone typem w tabeli kategorii kalendarza. Przykładowo dla dpmag mogą to być pozycje Pz i Wz

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ KALENDARZY

Kalendarz z opcją szybkiego dopisywania

kalendarz-miesiąc-szybkie-dopisywanie
kalendarz-agenda
kalendarz-dzien
kalendarz-rok
kalendarz-timeline
kalendarz-tydzień

Przykłady kolorystyki

kalendarz-miesiąc-black
kalendarz-miesiąc-olivegreen
kalendarz-miesiąc-win7

TABELE SQL

Moduł kalendarzy wykorzystuje następujące tabele SQL:

 • Categories – kategorie wpisów w kalendarzu
 • Events – dziennik kalendarza
 • Recources – Zasoby w kalendarzu
 • x_kalendarz – definicje kalendarzy i ich ustawień
System do zarządzania dostawami

Real-Time Tracking z Systemem GPS

Systemy GPS, które śledzą ciężarówki, działają w czasie rzeczywistym, co oznacza, że ​​posiadają dokładne informacje o lokalizacji pojazdów oraz ich przewidywanym czasie przybycia do magazynu. To oznacza koniec problemu z niepewnością co do tego, kiedy dostawa dotrze na miejsce.

Elastyczność w Zarządzaniu Dostawami

Jednak, co jeśli plan ulegnie zmianie, a ciężarówka nie dotrze na czas? To właśnie tutaj system do zarządzania dostawami wchodzi do gry. Nowy planowany czas przyjazdu jest przekazywany bezpośrednio do systemu awizacyjnego, który to wyświetla informacje w aktualnych kalendarzach i harmonogramach pracy magazynu.

To podejście umożliwia elastyczność, która jest kluczem do efektywnego zarządzania dostawami. Opóźnienia są nieuniknione, ale teraz możemy szybko i sprawnie reagować na nie, minimalizując negatywny wpływ na cały proces logistyczny.

Online – Nowa Norma

Przeszłość to czasy, gdy wystarczyło wysłać SMS czy napisać e-mail, aby poinformować o zmianach w dostawie. Teraz nadszedł czas, aby przejść na nowy poziom. Rozpocznij korzystanie z systemu do zarządzania dostawami online i ciesz się pełnym kontroli nad swoimi dostawami.

Jeśli jesteś częścią branży logistycznej, nie możesz pozwolić sobie na opóźnienia i niepewność. Wybierz system do zarządzania dostawami, który umożliwia ci śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym, elastyczne planowanie i natychmiastową reakcję na zmiany. To klucz do sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku logistycznym.

Inwentaryzacja w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net odbywa się pod względem wartościowym, jaki i ilościowym.
Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Dlatego program WMS posiada moduł, który umożliwia sprawną inwentaryzację.

Personalizacja wydruków w programie WMS
SAdam

Personalizacja wydruków w programie WMS

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy – użytkownika systemu.

Polityka bezpieczeństwa
SoftwareStudio

Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji.

Kalendarze

Oprogramowanie do zarządzania magazynem jest kluczowym elementem działalności każdej firmy. Pomaga firmom śledzić zapasy i zarządzać nimi, a także planować, planować i koordynować działania personelu magazynu. Jednak wiele gotowych systemów zarządzania magazynem może być zbyt ogólnych i ograniczonych w swoich funkcjach, pozostawiając firmy bez dodatkowych korzyści z dostosowywania i automatycznego planowania. Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem z funkcjami kalendarza i planowania może zapewnić elastyczność i kontrolę, których wiele firm potrzebuje, aby zmaksymalizować wydajność i rentowność.
DEMO
Awizo dostawy
SAdam

Awizo dostawy

Program magazynowy Studio WMS.net jest niezwykle istotnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Jednym z podstawowych dokumentów w tym systemie jest Awizo dostawy. Bez niego niemożliwe jest wystawienie dokumentu przyjęcia zewnętrznego, czyli PZ. W tym artykule omówimy, jak korzystać z funkcji awizacji dostawy w programie Studio WMS.net.

menu_konfiguracja_role.aspx
SAdam

menu_konfiguracja_role.aspx

W programie magazynowym Studio System istnieje moduł Konfiguracji, który umożliwia administratorowi skonfigurowanie systemu zgodnie z potrzebami firmy. Przed rozpoczęciem pracy z tym modułem, administrator ma możliwość wyboru kontekstu roli, w jakiej chce dokonywać konfiguracji.

Przesunięcia - menu
Joanna Ciebień

Przesunięcia – menu

W programie magazynowym, menu „Przesunięcia” zawiera wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie dokumentami i zleceniami związanymi z przesunięciami towarów w magazynie. W tym artykule omówimy te funkcje.

Definicje kodów PRX

Definicje kodów PRX

W platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich podstawie definiowane są różne funkcjonalności i skorowidze. Dlatego też war...
Transakcje

Transakcje

Transakcje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu platformy StudioSystem. Są one niezbędnym fundamentem, na którym opiera się cały system. Dzięki nim możl...
Kalendarze

Kalendarze

Odkąd logistyka stała się sercem przemysłu, efektywne zarządzanie czasem dostaw stało się kluczowym wyzwaniem. W odpowiedzi na to wyzwanie, branża logisty...

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do w...
Drzewka

Drzewka

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie "drzewek". Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i ...
Import z Excel'a (plik XLS)

Import z Excel'a (plik XLS)

Współczesne oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także narz...

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel'a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...