Transakcja pozwalająca na wyświetlanie listy cech, i ich edycję. Uniwersalność transakcji x_cecha.aspx polega na tym, że za jej pomocą można obsługiwać cechy dla każdego rodzaju dokumentu czy kartoteki w systemie.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kodów PRX z opisem jakiego rodzaju cechy są kodowane dla poszczególnych elementów systemu. Kod PRX to unikalny identyfikator pozwalający na odróżnienie jakiego rodzaju cechy są rejestrowane.

PRX Opis
CD1 Cechy zamówienia
CD2 Dane firmy do wydruku
CD3 Cechy dokumentów poziom III
CEC Skorowidz cech
CKL Cechy klientów
CKO Cechy kontrahentów
CKS Data kontaktu
CPO Cechy pojazdów
CPW Cechy dokumentów przyjęć PW
CPZ Cechy dokumentów przyjęć PZ
CRE Cechy dokumentów reklamacyjnych
CRW Cechy dokumentów wydań RW
CTO Cechy towarów
CWZ Cechy dokumentów wydań WZ
CZP Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ
CZW Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ

 

Przykładowo skorowidz cech klientów CKL

role_sys x_cechy skorowidze

role_sys x_cechy skorowidz definicje

 

W efekcie podczas edycji kartoteki klienta w zakładce CECHY, mamy wyświetloną transakcję x_cecha.aspx, która wyświetla listę cech dla danego klienta.

role_sys x_cechy podglad

 

 Parametry transakcji x_cecha.aspx

 

prx kod PRX z tabeli zdefiniowanych w systemie, np. CKL
caption opis wyświetlany jako tytuł cechy, np. KONTRAHENT
edycja parametr pozwala sterować czy kolumny z wartościami można edytować (domyślnie TAK) czy też ma być dostępny wyłącznie odczyt, brak edycji. Wartość parametru podaje się jako 0 – brak edycji, 1 – zezwolona edycja
grupuj dodanie parametru grupuj=KOD1 powoduje że zdefiniowane cechy są grupowane wg kolumny KOD1
refno ostatni parametr, identyfikujący wiersz tabeli bazy SQL, nadawany automatycznie w momencie edycji kartoteki czy dokumentu
rok opcjonalny parametr, identyfikujący cechy wg dodatkowego wyróżnika jakim jest ROK. Pozwala definiować różne wartości cech w zależności od wybranego roku. Można uruchamiać wskazując rok bezpośrednio w wywołaniu transakcji lub wykorzystując pośrednio transakcję x_run.aspx

 

przykład definicji parametrów w administratorze programu:

x_cecha.aspx?prx=CKL&caption=Kontrahent&refno=

przykład uruchomienia transakcjiw programie:

x_cecha.aspx?prx=CKL&caption=Kontrahent&refno=3169075816381

przykład  uruchamiania transakcji z opcją grupowania zdefiniowanych parametrów wg kolumny KOD1

W administratorze w sekcji CECHY definiujemy dla danej grupy cech

cechy CRM

 

cechy CRM kolumna KOD1

 

W efekcie po uruchomieniu transakcji

/role_sys/x_cecha.aspx?prx=CRM&grupuj=KOD1&caption=Zdarznie CRM&refno=

Wyświetlona zostanie lista pogrupowana:

x_cecha grupowanie

 

Cechy odczytywane dynamicznie

Przekazując do uruchamianej transakcji x_cecha.aspx zestaw odpowiednich parametrów możemy spowodować, że zostaną załadowane cechy w zależności od tego kontekstu w jakim znajduje się dany dokument. Przykładowo chcemy za pomocą jednej konfiguracji wywołać różne rodzaje cech w zależności do typu dokumentu magazynowego, a więc inne cechy dla dokumentu PZ, PZB czy WZ. Informacja o typie dokumentu zapisana jest w tabeli dpmag w kolumnie typdok.

Uwaga: kod cechy w tym wypadku musi odpowiadać zawartości ze wskazanego pola poprzedzonego literą C. A więc kod dla cechy dokumentów PZ oznaczony jest jako CPZ, kod dla kodów PZB oznaczony będzie analogicznie CPZB.

 

Wywołanie transakcji

Uruchomienie transakcji wymaga podania następujących parametrów:

 • tabela – określa nazwę tabeli skąd ma być pobrana informacja np. dpmag
 • kolumna – określa nazwę kolumny w tabeli tabela np. typdok
 • kolumnarefno – wskazuje jak się nazywa kolumna identyfikująca wiersz w tabeli np. refno
 • refno= – automatycznie zostanie dodany unikalny numer referencyjny wiersza tabeli

przykładowo: tabela=dpmag&kolumna=typdok&kolumnarefno=refno&refno=

Spowoduje odczytanie wartości z kolumny TYPDOK w tabeli DPMAG i uzycie tej wartości poprzedzonej literą C jako kodu dla wybranej cechy.

x_cecha konfiguracja

x_cecha konfiguracja cech

 

x_cecha cechy ZPZ

x_cecha cecha ZPZ

 

Na tej zasadzie można odczytywać różne cechy dla różnych wartości np. inne dla kontrahentów oznaczonych kodem róznymi kodami PRX czy STATUSem, inne cechy dla asortymentów wg magazynów czy grup towarowych.

 

Widoczność kolumn

Uruchamiając transakcję x_cecha.aspx możemy przekazać kilka dodatkowych parametrów pozwalających wpływać na widoczność kolumn w tabeli. Nazwa parametru to pisane małymi literami nazwa kolumny tabeli wyświetlana po najechaniu myszką na nagłówek tabeli. Zaczynając od lewej strony tabeli mamy więc kolejno kolumny:

 • PARAMETR – cecha
 • XUWAGI – Opis cechy
 • AKTYWNE – brak nagłówka kolumny, pozwala na wprowadzanie wartości TAK/NIE za pomocą checkbox
 • WARTOSC – wartość cechy
 • UWAGI – Uwagi /  komentarz

 

Widoczność poszczególnych kolumn to parametr = 1 dla widocznej kolumny lub parametr=0 dla ukrytej

przykładowo:

role_sys/x_cecha.aspx?prx=CKL&aktywne=1&xuwagi=0&uwagi=0&refno=

spowoduje ukrycie kolumn 2 (xuwagi) i ostatniej uwagi, gdyż mają przypisaną wartość 0

x_cechy aktywne

 

Powyższa metoda nie jest zalecana, do konfiguracji kolumn w tabeli zaleca się konfigurację skorowidza C00 wg poniższego opisu.

 

 

 Ustawienia tabeli

Istnieje możliwość zmian ustawień tabeli cech za pomocą skorowidza z kodem prx=C00 (C zero zero)

c00

 

W skorowidzu C00 definiujemy pozycje dotyczące kolumn tabeli w transakcji x_cecha.aspx, jeżeli kolumn nie ma to przyjmowane są ustawienia domyślne tabeli.

skorowidz c00

 

Przykładowo zdefiniowaliśmy dla cech z kodem CKL kilka pozycji:

 • Kolumna AKTYWNE – oznacza czy dana kolumna w tabeli cech będzie wyświetlana czy ukrywana
 • KOD – nazwa cechy dla której definiujemy kolumny tabeli, np. CKL – cechy kontrahenta
 • KOD1 – nazwa kolumny tabeli cechy, jeżeli podamy nieistniejącą nazwę to ustawienia zostaną zignorowane, dopuszczalne wartości:
  • PARAMETR – pierwsza kolumna z nazwą cechy
  • XUWAGI – druga kolumna z opisem szczegółowym danej cechy
  • AKTYWNE – kolumna domyślnie niewidoczna, pozwala zapisywać informacje na zasadzie TAK/NIE
  • WARTOŚĆ – domyślna kolumna pozwalająca wpisać wartość danej cechy
  • UWAGI – dodatkowa kolumna na wpisanie dowolnego opisu do wartości cechy
  • WARTOSC_D – kolumna domyślnie niewidoczna pozwala na wpisywanie wartości typu data lub skorzystanie z kalendarza
  • WARTOSC_I – kolumna numeryczna do wprowadzania wartości całkowitych
  • WARTOSC_F – kolumna numeryczna do wprowadzania dowolnych wartości numerycznych – zmiennoprzecinkowa
  • WARTOSC_N – kolumna numeryczna do wprowadzania wartości stałych typu N15,2
 • OPIS – jeżeli podamy tekst to będzie on wyświetlany jako nagłówek w tabeli cech, kolumna pusta oznacza wyświetlenie domyślnej nazwy kolumny
 • KOLEJNOŚĆ – jeżeli wartość jest większa od zera to wykorzystywana jest do ustawienia szerokości kolumny, wartość zero oznacza ustawienie domyślne tabeli cech,

 

Uruchomienie transakcji dla typu cech CKL z tak ustawionymi parametrami powoduje wyświetlenie okna:

cechy ckl 1

 

Zmieniamy ustawienia w następujący sposób:

włączamy wszystkie kolumny jako AKTYWNE na tak, zmieniamy szerokość pierwszej kolumny (kod1=PARAMETR, kolejność = 250),

skorowidz c00 cecha ckl 2

w efekcie otrzymamy okno z tabelą:

cecha ckl 2

 

 

Kolumny numeryczne

Kolejny przykład pozwala włączać kolumny numeryczne w tabeli cech, zmieniamy ustawienia konfiguracji skorowidza C00 dla pozycji CKL w następujący sposób:

 • ustawiamy jako nieaktywne pozycje XUWAGI oraz UWAGI
 • Dodajemy kolumnę WARTOSC_I z opisem Ilość sztuk i szerokość 80
 • Dodajemy kolumnę WARTOSC_F z opisem Cena i szerokość 80

skorowidz c00 cecha ckl 3

 

W efekcie mamy tabelę cech z kolumnami numerycznymi do wpisania ilości całkowitych oraz ceny

cecha ckl 3

 

 

 

 

UWAGA: odczyt parametrów oraz wartości cech filtrowany jest zawsze per rola systemowa użytkownika, dlatego należy uzupełniać tę informację ustawiając skorowidze.

 

 

Cechy rocznie

Wywołując transakcję x_cecha.aspx z parametrem rok=RRRR dodajemy warunek filtrowania cech wg podanego jako RRRR roku. Znajduje to zastosowanie gdy chcemy aby wartości cech różniły się w zależności od roku. Przykładem zastosowania jest wydzielenie informacji o planach sprzedaży na poszczególny rok.

Definiujemy cechę CPS1 (cecha plan sprzedaży 1) zawierające definicje 12 miesięcy roku w następujący sposób:

skorowidz cps1

 

oraz ustawiamy wygląd za pomocą skorowidza C00

skorowidz c00 cps1

 

 

Ustawiamy w programie uruchomienie transakcji x_run.aspx dla przycisku PLAN SPRZEDAŻY

x_run_cps1

 

role_sys/x_run.aspx

i podajemy parametry: kod=CPS1&run=../role_sys/x_cecha.aspx&params=prx|CPS1$caption|Plan sprzedaży&refno=

gdzie:

kod- unikalny symbol nazwy skorowidza RUN który definiuje kontrolki do wyświetlenia

run – wskazuje jaka transakcja ma być uruchomiona

params – przekazuje stałe parametry do uruchamianej transakcji „run”

refno – przekazuje unikalny identyfikator wiersza tabeli dla którego uruchamiamy transakcję.

 

W efekcie w module CRM kartoteka handlowca pozwala nam uruchomić transakcję (x_run.aspx), która zapyta o rok a po jego podaniu uruchomi transakcję docelową x_cecha.aspx przekując wartość roku.

plan sprzedaży handlowca

Wyświetla się transakcja x_run z pytaniem o rok

x_run

i w efekcie uruchamiana jest transakcja x_cecha dla ROK 2014, pozwalająca na wpisanie planów sprzedaży

plan sprzedaży 2014

 

jeżeli uruchomimy i podamy inny rok np. 2015 będziemy mogli wpisać wartość planów sprzedaży na rok 2015.

plan sprzedaży 2015