Transakcja pozwala na uruchamianie wybranej innej transakcji dodając do niej wartości zdefiniowanych parametrów przekazanych przez użytkownika.

 

 

Uruchamianie

Wywołanie transakcji x_run.aspx wymaga podania parametrów: kod, run.

Parametry params i refno są opcjonalne ich występowanie zależy od tego co ma być docelowo uruchomione.

 

Parametry

Podajemy parametry: kod=CPS1&run=../role_sys/x_cecha.aspx&params=prx|CPS1$caption|Plan sprzedaży&refno=

 

 

kod

unikalny symbol nazwy skorowidza RUN który definiuje kontrolki do wyświetlenia

run

wskazuje jaka transakcja ma być uruchomiona

params

przekazuje stałe parametry do uruchamianej transakcji „run”

wartości parametrów należy zastosować znaki, które będą zamienione: znak | zostanie zmieniony na =, znak $ zostanie zamieniony na &

refno

przekazuje unikalny identyfikator wiersza tabeli dla którego uruchamiamy transakcję.

 

 

Zawartość formularza

Zawartość formularza, czyli kontrolki jakie pojawić się na nim mają definiujemy za pomocą skorowidza RUN

skorowidz run

gdzie:

 • KOD – unikalny identyfikator przekazywany przy uruchamianiu transakcji x_run.aspx
 • RODZAJ KONTROLKI – określa rodzaj kontrolki umieszczanej na formularzu. Domyślnie TEKST pozwalający na wpisywanie dowolnego tekstu do parametru
 • OPIS – tekst wyświetlany na formularzu przy kontrolce
 • NAZWA PARAMETRU – pod jaką nazwą wartość parametru ma być przekazana do transakcji docelowej
 • MAX ILOŚĆ ZNAKÓW – określamy z ilu znaków może składać się wartość parametru, ustawienie 4 powoduje że użytkownik  będzie mógł wpisać do 4 znaków.

W efekcie takiej konfiguracji po uruchomieniu transakcji x_run.aspx będziemy mieć następujący formularz:

x_run

 

 

 

Wiele parametrów = wiele kontrolek

Definiując w skorowidzu RUN wiele pozycji możemy powodować, że na formularzu będzie wiele kontrolek przekazujących wiele parametrów. Przykładowo dodajemy drugi wiersz definiujący zapytanie o kraj.

skorowidz run 2

 

na formularzu będziemy mieć dwie kontrolki do wpisania:

x_run 2

 

 

Wybór z listy COMBO

Użytkownik może nie tylko wpisywać dane tekstowe, ale możemy ograniczyć mu do listy wyboru za pomocą kontrolki COMBO.

x_run combo

W tym celu konfigurując pozycję słownika RUN wpisujemy w kolumnie Rodzaj Kontrolki wartość COMBO. Program umieści zamiast zwykłego pola do edycji listę rozwijaną na podstawie zapytania zwracającego listę wyboru.

Wartości listy mogą być odczytywane z bazy SQL lub ustalone w zapytaniu, np. chcąc dać wybór lat możemy w kolumnie Zapytanie dla COMBO wpisać:

* FROM (VALUES(’2013′,’2013′),(’2014′,’2014′),(’2015′,’2015′),(’2016′,’2016′)) AS tbl(id, opis)

x_run combo konfiguracja

W efekcie lista wyboru pozwoli użytkownikowi wskazać wartości lat od 2013 do 2016.

x_run combo lista

 

 

 

Przykład wykorzystania

Wyświetlenie listy folderów do ustawień uprawnień użytkownika

Skorowidz RUN zawiera pozycję z kodem FOLDERS, która ustawiona jest jako COMBO i zawiera następujące zapytanie:

UPPER(folder) AS FOLDER, UPPER(folder) AS FOLDER FROM [x_pliki] group by folder 

W efekcie transakcja pozwala na wybór folderu którego uprawnienia chcemy edytować. Samo wywołanie transakcji jest następujące:

role_sys/x_run.aspx?kod=FOLDERS&run=../role_adm/user_cfg.aspx

 

 

 

 

Przekierowanie na inną transakcję z odczytaniem danych

Transakcję x_run.aspx można wykorzystać do przekierowania na inną transakcję bez pytania użytkownika o dodatkowe parametry, za to można odczytać dowolną informację z dowolnej tabeli i taką informację przekazać do transakcji wynikowej.

Brzmi to skomplikowanie, ale zastosowanie jest następujące. W rejestrze dokumentów użytkownik w tabeli uruchamiając transakcję przekazuje identyfikator wiersza w postaci numeru referencyjnego (refno). Docelowa transakcja jednak oczekuje przekazania innej informacji (innego identyfikatora), która zapisana jest w innej kolumnie w tabeli. Za pomocą transakcji x_run.aspx możemy odczytać taką informację z bazy SQL i przekazać ją do transakcji którą chcemy uruchomić.

Parametry wymagane

 • run – parametr wskazuje ścieżkę i nazwę transakcji do uruchomienia
 • param – parametr przekazuje stałe wartości do docelowej transakcji, należy pamiętać, aby zamiast znaku = stosować znak |, a za miast znaku & stosować znak $
 • tab – parametr określający nazwę tabeli z której ma być odczytana wartość
 • kol – nazwa kolumny z tabeli przekazanej w parametrze tab
 • id – nazwa kolumny będącą identyfikatorem wiersza tabeli, zwykle refno
 • refno – parametr przekazuje wartość jaka ma być odszukana w kolumnie przekazanej jako id

Przykład zastosowania

W rejestrze reklamacji chcemy uruchomić wydruk zbiorczy, dla któeego pozycje są odczytywane wg kolumny NRWEWNETRZNY. W tym celu skorzystamy z transakcji x_run.aspx w następujący sposób

role_sys/x_run.aspx?run=/rdlc/wydruk_refno.aspx&param=typdok|Wysyłka_dostawca$refno|&tab=dprek&kol=nrwewnetrzny&id=refno&refno=

 

W efekcie na ekranie użytkownika zostanie wyświetlona transakcja /rdlc/wydruk_refno.aspx?typdok=Wysyłka_dostawca&refno=

gdzie na końcu zapytania podstawiona zostanie wartość odczytana z kolumny nrwewnetrzny z tabeli dprek.