x_run.aspx

x_run.aspx

Transakcja x_run.aspx stanowi ważny element systemu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na uruchamianie innych transakcji, przy czym użytkownik może przekazać do nich zdefiniowane parametry. W artykule omówimy, jak działa ta funkcja i jakie parametry można używać.

Podstawowe Zasady Działania Transakcji x_run.aspx

Transakcję x_run.aspx można wykorzystać do przekierowania na inną transakcję, przy czym użytkownik nie musi podawać dodatkowych parametrów. Istnieje możliwość odczytania informacji z bazy danych i przekazania ich do transakcji docelowej. To pozwala na bardziej zaawansowane operacje bez konieczności pytania użytkownika o dodatkowe dane.

Aby uruchomić transakcję x_run.aspx, użytkownik musi podać dwa kluczowe parametry: KOD i RUN. KOD to unikalny identyfikator transakcji, która ma zostać uruchomiona. RUN określa rodzaj kontroli, która będzie wyświetlana na formularzu, domyślnie jest to kontrolka TEKST, pozwalająca na wpisywanie dowolnego tekstu do parametru.

Dodatkowo, można definiować dodatkowe parametry za pomocą skorowidza RUN. Oto niektóre z tych parametrów:

 • RODZAJ KONTROLKI: Określa rodzaj kontroli umieszczonej na formularzu.
 • OPIS: Tekst wyświetlany na formularzu przy danej kontroli.
 • NAZWA PARAMETRU: Określa pod jaką nazwą wartość parametru ma być przekazana do transakcji docelowej.
 • MAX ILOŚĆ ZNAKÓW: Określa maksymalną ilość znaków, jaką może zawierać wartość parametru.

W praktyce, transakcja x_run.aspx może być używana do przekierowania na inną transakcję, przy jednoczesnym odczytaniu odpowiednich informacji z bazy danych i przekazaniu ich do transakcji docelowej. Dzięki temu można bardziej efektywnie zarządzać operacjami w systemie magazynowym Studio WMS.net.

Podsumowując, transakcja x_run.aspx w systemie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia użytkownikom uruchamianie innych transakcji z określonymi parametrami. To ważne narzędzie do personalizacji i efektywnego zarządzania operacjami w systemie magazynowym WMS.

Podstawowe Zasady Działania Transakcji x_run.aspx

Transakcja x_run.aspx w systemie Studio WMS.net od SoftwareStudio jest niezbędnym narzędziem do efektywnego zarządzania magazynem. Umożliwia ona uruchamianie innych transakcji w systemie, co zwiększa elastyczność i efektywność pracy.

Uruchamianie Transakcji za Pomocą Kluczowych Parametrów

Aby skorzystać z transakcji x_run.aspx, użytkownik musi podać dwa główne parametry: KOD i RUN. KOD to unikalny identyfikator potrzebny do uruchomienia odpowiedniej transakcji. RUN natomiast pozwala na definiowanie rodzaju kontroli na formularzu, co zapewnia wysoką personalizację operacji.

Dodatkowe Możliwości Parametryzacji

Transakcja x_run.aspx oferuje również możliwość definiowania dodatkowych parametrów. Można określić rodzaj kontroli, tekst opisowy, nazwę oraz maksymalną ilość znaków dla parametrów. To pozwala na jeszcze dokładniejsze dostosowanie transakcji do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Transakcja x_run.aspx jako Narzędzie do Zaawansowanych Operacji

Jedną z kluczowych funkcji transakcji x_run.aspx jest możliwość przekierowania na inną transakcję z automatycznym odczytem i przekazaniem informacji z bazy danych. Dzięki temu, użytkownicy mogą realizować bardziej złożone operacje bez potrzeby ręcznego wprowadzania dodatkowych danych.

Praktyczne Zastosowanie Transakcji x_run.aspx

W praktyce, transakcja x_run.aspx umożliwia efektywne zarządzanie operacjami w systemie magazynowym Studio WMS.net. Użytkownicy mogą łatwo przekierowywać na inne transakcje, co skraca czas pracy i zwiększa jej efektywność.

Podsumowanie – Transakcja x_run.aspx jako Element Efektywnego Systemu WMS

Podsumowując, transakcja x_run.aspx w systemie magazynowym Studio WMS.net jest kluczowym narzędziem do personalizacji operacji i efektywnego zarządzania magazynem. Umożliwia ona uruchamianie różnych transakcji z precyzyjnie zdefiniowanymi parametrami, co znacząco podnosi wydajność pracy.

Transakcja x_run.aspx w Studio WMS.net – Klucz do Zaawansowanego Zarządzania Magazynem

Transakcja pozwala na uruchamianie wybranej innej transakcji dodając do niej wartości zdefiniowanych parametrów przekazanych przez użytkownika.

Uruchamianie

Wywołanie transakcji x_run.aspx wymaga podania parametrów: kod, run.

Parametry params i refno są opcjonalne ich występowanie zależy od tego co ma być docelowo uruchomione.

Parametry

Podajemy parametry: kod=CPS1&run=../role_sys/x_cecha.aspx&params=prx|CPS1$caption|Plan sprzedaży&refno=

kod

unikalny symbol nazwy skorowidza RUN który definiuje kontrolki do wyświetlenia

run

wskazuje jaka transakcja ma być uruchomiona

params

przekazuje stałe parametry do uruchamianej transakcji „run”

wartości parametrów należy zastosować znaki, które będą zamienione: znak | zostanie zmieniony na =, znak $ zostanie zamieniony na &

refno

przekazuje unikalny identyfikator wiersza tabeli dla którego uruchamiamy transakcję.

Zawartość formularza

Zawartość formularza, czyli kontrolki jakie pojawić się na nim mają definiujemy za pomocą skorowidza RUN

skorowidz run

gdzie:

 • KOD – unikalny identyfikator przekazywany przy uruchamianiu transakcji x_run.aspx
 • RODZAJ KONTROLKI – określa rodzaj kontrolki umieszczanej na formularzu. Domyślnie TEKST pozwalający na wpisywanie dowolnego tekstu do parametru
 • OPIS – tekst wyświetlany na formularzu przy kontrolce
 • NAZWA PARAMETRU – pod jaką nazwą wartość parametru ma być przekazana do transakcji docelowej
 • MAX ILOŚĆ ZNAKÓW – określamy z ilu znaków może składać się wartość parametru, ustawienie 4 powoduje że użytkownik  będzie mógł wpisać do 4 znaków.

W efekcie takiej konfiguracji po uruchomieniu transakcji x_run.aspx będziemy mieć następujący formularz:

x_run

Wiele parametrów = wiele kontrolek

Definiując w skorowidzu RUN wiele pozycji możemy powodować, że na formularzu będzie wiele kontrolek przekazujących wiele parametrów. Przykładowo dodajemy drugi wiersz definiujący zapytanie o kraj.

skorowidz run 2

na formularzu będziemy mieć dwie kontrolki do wpisania:

x_run 2

Wybór z listy COMBO

Użytkownik może nie tylko wpisywać dane tekstowe, ale możemy ograniczyć mu do listy wyboru za pomocą kontrolki COMBO.

x_run combo

W tym celu konfigurując pozycję słownika RUN wpisujemy w kolumnie Rodzaj Kontrolki wartość COMBO. Program umieści zamiast zwykłego pola do edycji listę rozwijaną na podstawie zapytania zwracającego listę wyboru.

Wartości listy mogą być odczytywane z bazy SQL lub ustalone w zapytaniu, np. chcąc dać wybór lat możemy w kolumnie Zapytanie dla COMBO wpisać:

* FROM (VALUES(’2013′,’2013′),(’2014′,’2014′),(’2015′,’2015′),(’2016′,’2016′)) AS tbl(id, opis)

x_run combo konfiguracja

W efekcie lista wyboru pozwoli użytkownikowi wskazać wartości lat od 2013 do 2016.

x_run combo lista

Przykład wykorzystania

Wyświetlenie listy folderów do ustawień uprawnień użytkownika

Skorowidz RUN zawiera pozycję z kodem FOLDERS, która ustawiona jest jako COMBO i zawiera następujące zapytanie:

UPPER(folder) AS FOLDER, UPPER(folder) AS FOLDER FROM [x_pliki] group by folder 

W efekcie transakcja pozwala na wybór folderu którego uprawnienia chcemy edytować. Samo wywołanie transakcji jest następujące:

role_sys/x_run.aspx?kod=FOLDERS&run=../role_adm/user_cfg.aspx

Przekierowanie na inną transakcję z odczytaniem danych

Transakcję x_run.aspx można wykorzystać do przekierowania na inną transakcję bez pytania użytkownika o dodatkowe parametry, za to można odczytać dowolną informację z dowolnej tabeli i taką informację przekazać do transakcji wynikowej.

Brzmi to skomplikowanie, ale zastosowanie jest następujące. W rejestrze dokumentów użytkownik w tabeli uruchamiając transakcję przekazuje identyfikator wiersza w postaci numeru referencyjnego (refno). Docelowa transakcja jednak oczekuje przekazania innej informacji (innego identyfikatora), która zapisana jest w innej kolumnie w tabeli. Za pomocą transakcji x_run.aspx możemy odczytać taką informację z bazy SQL i przekazać ją do transakcji którą chcemy uruchomić.

Parametry wymagane

 • run – parametr wskazuje ścieżkę i nazwę transakcji do uruchomienia
 • param – parametr przekazuje stałe wartości do docelowej transakcji, należy pamiętać, aby zamiast znaku = stosować znak |, a za miast znaku & stosować znak $
 • tab – parametr określający nazwę tabeli z której ma być odczytana wartość
 • kol – nazwa kolumny z tabeli przekazanej w parametrze tab
 • id – nazwa kolumny będącą identyfikatorem wiersza tabeli, zwykle refno
 • refno – parametr przekazuje wartość jaka ma być odszukana w kolumnie przekazanej jako id

Przykład zastosowania

W rejestrze reklamacji chcemy uruchomić wydruk zbiorczy, dla któeego pozycje są odczytywane wg kolumny NRWEWNETRZNY. W tym celu skorzystamy z transakcji x_run.aspx w następujący sposób

role_sys/x_run.aspx?run=/rdlc/wydruk_refno.aspx&param=typdok|Wysyłka_dostawca$refno|&tab=dprek&kol=nrwewnetrzny&id=refno&refno=

W efekcie na ekranie użytkownika zostanie wyświetlona transakcja /rdlc/wydruk_refno.aspx?typdok=Wysyłka_dostawca&refno=

gdzie na końcu zapytania podstawiona zostanie wartość odczytana z kolumny nrwewnetrzny z tabeli dprek.

Aplikacja magazynowa Android
SAdam

Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android zwiększa efektywność i precyzję operacji magazynowych, zapewniając płynne i sprawnie działające procesy. To mobilne rozwiązanie daje magazynierom większą swobodę i elastyczność w wykonywaniu zadań, a także przyczynia się do minimalizowania błędów i poprawy kontroli nad stanami magazynowymi.

Programy internetowe
SoftwareStudio

Programy internetowe

Sieć www odegrała kluczową rolę w rozwoju programów internetowych. Obecnie programiści stoją przed wyzwaniami związanymi z tworzeniem bezpiecznych aplikacji internetowych, które są interaktywne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Warto zrozumieć, że rozwijanie programów internetowych to proces ciągły, który wymaga stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków i zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Magazyn wysokiego składowania
WMS

Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania w połączeniu z WMS.net i innymi systemami stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania magazynem. Dzięki temu można zwiększyć efektywność operacji magazynowych, zminimalizować koszty i poprawić obsługę klienta.

x_run.aspx

Transakcję x_run.aspx można wykorzystać do przekierowania na inną transakcję, przy czym użytkownik nie musi podawać dodatkowych parametrów. Istnieje możliwość odczytania informacji z bazy danych i przekazania ich do transakcji docelowej. To pozwala na bardziej zaawansowane operacje bez konieczności pytania użytkownika o dodatkowe dane.
DEMO
knkon_podglad_2.aspx
SAdam

knkon_podglad_2.aspx

Oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) to kluczowy element systemów klasy WMS, które umożliwiają skuteczne zarządzanie magazynem. Studio WMS.net to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku, które oferuje wiele funkcji i korzyści.

x_grid.aspx
SAdam

x_grid.aspx

Transakcja x_grid.aspx stanowi kluczowy element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Jest to narzędzie, które umożliwia wyświetlanie danych w formie tabeli z kartotek i rejestrów dokumentów. Dzięki swojej rozbudowanej konfiguracji, ta transakcja staje się niezastąpionym elementem zarządzania magazynem.

Instalacja aplikacji Terminal WMS
SAdam

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja Terminala WMS to stosunkowo prosty proces, który można wykonać w kilku prostych krokach. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i konfiguracji firmy mogą korzystać z systemu w celu usprawnienia swojej działalności i poprawy wydajności.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...