W programie moduł Konfiguracja pozwala definiować i zarządzać funkcjonalnością tzw „drzewka” (tree), czyli nawigacją za pomocą hierarchicznych struktur.

Po wybraniu tej opcji wyświetlane jest submenu wyświetlające listę zdefiniowanych rodzajów „drzewek”, przykładowo:

drzewka submenu

 

powstaje dzięki standardowej konfiguracji SubMenu budowane programowo:

tree submenu

Powyższa lista wynika ze zdefiniowanego słownika (skorowidza) o kodzie DRZ

drzewka skorowidz

Po wybraniu pozycji skorowidza DRZ wyświetla się tabela pozwalająca definiować rodzaje drzew i sposób ich tworzenia.

drzewka skorowidz DRZ

Na podstawie tej listy tworzone jest submenu do wyboru konfiguracji. Po wybraniu drzewa wyświetla się jego struktura (uruchamiana jest transakcja adm_tree.aspx). Z tego poziomu możemy dodawać nowe „gałęzie” drzewa, usuwać istniejące lub modyfikować ich ustawienia.

adm_tree

Po wskazaniu danej gałęzi w drzewie klikamy na przycisk Dopisz lub Edycja.

 • Dopisz – pozwala dopisać nową pozycję poniżej zaznaczonej gałęzi
 • Edycja – pozwala na zmiany aktualnej gałęzi

Wybranie polecenia uruchamia transakcje adm_tree_insert.aspx

adm_tree_insert

 

gdzie:

 • Przełożony – informacja o tym jaka gałąź stanowi poziom nadrzędny w stosunku do edytowanej (dopisywanej) pozycji
 • Aktywne – oznacza czy dana pozycja będzie widoczna dla użytkownika
 • Folder nazwa – czyli nazwa danej gałęzi w drzewie
 • Docelowe okno transakcji – oznacza okno (ramkę docelową) w którym zostanie wyświetlona uruchomiona transakcja, jeżeli pole pozostawiamy puste to transakcja wyświetlona zostanie w domyślnym oknie po prawej stronie drzewka. Można podać dowolną nazwę okna lub:
  • _self – gdy transakcja ma wyświetlić się z miejsce bieżącego okna – okno z drzewkiem zostanie zastąpione wybraną transakcją.
  • _blank – gdy chcemy aby transakcja została wyświetlona w nowym oknie przeglądarki (lub zakładce)
 • Ikona – pozwala wskazać jaki plik ma reprezentować daną gałąź w drzewie, jeżeli nie zostanie zdefiniowane to wykorzystywana będzie domyślna ikona. Lista ikon wynika ze skorowidza DRZIC 
 • Transakcja – pozwala wskazać jaka transakcja ma być uruchomiona, gdy użytkownik kliknie w pozycję w drzewie, jeżeli transakcja nie zostanie wskazana to kliknięcie nie będzie skutkować nawigacją do nowej transakcji. Listę transakcji definiuje się w skorowidzu DRZTR
 • Rola – pozwala wskazać dla jakiej roli w programie ma być dostępny dany zapis w strukturze drzewa
 • Oddział – pozwala wskazać dla jakiego oddziału ma być dostępny zapis w strukturze drzewa
 • Status – określa kod ACH z tabeli _ACH
 • Typ – określa kod PRX ze skorowidza DRZPR
 • Kontrahent – pozwala przypisać daną pozycję dla określonego kontrahenta
 • Użytkownika – pozwala przypisać daną pozycję do określonego użytkownika  

 

 Skorowidze

W konfiguracji rozwiązania wykorzystywane są następujące skorowidze:

DRZ – SubMenu typu drzewko

drzewka skorowidz DRZ

DRZIC – Ikony dla drzewka

drzic

DRZPR – Typy folderów PRX

drzpr

DRZTR – Transakcje dla drzewka

drztr