Import z Excel'a (plik XLS)

Import z Excel’a (plik XLS)

Współczesne oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także narzędzia ułatwiające import danych z innych źródeł, takich jak arkusze kalkulacyjne Excel. Importowanie danych z programu Excel do bazy danych w oprogramowaniu WMS może przynieść wiele korzyści dla firm, przyspieszając proces przenoszenia informacji i minimalizując błędy ludzkie.

Dane z Excela

Import danych z programu Excel do oprogramowania WMS to przydatne narzędzie, które umożliwia szybkie i dokładne przenoszenie informacji z arkuszy kalkulacyjnych do systemu zarządzania magazynem. Dzięki temu firmy mogą zaoszczędzić czas, zminimalizować błędy i skuteczniej obsługiwać swoje operacje magazynowe.

Zalety importu danych z Excela do oprogramowania WMS

1. Oszczędność czasu: Ręczne wprowadzanie danych z arkuszy kalkulacyjnych Excel do oprogramowania WMS może być czasochłonne i podatne na błędy. Importowanie danych umożliwia szybkie przeniesienie informacji w jednym kroku, co znacznie przyspiesza proces.

2. Dokładność danych: Ręczne wprowadzanie danych zawsze niesie ryzyko pomyłek i błędów ludzkich. Import danych z Excela do oprogramowania WMS minimalizuje ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych informacji, zapewniając większą dokładność i wiarygodność danych.

3. Łatwość obsługi: Wiele oprogramowań WMS oferuje intuicyjne interfejsy użytkownika, które umożliwiają prosty proces importu danych z Excela. Wystarczy wskazać plik Excel, wybrać odpowiednie pola danych i uruchomić proces importu.

4. Automatyzacja: Import danych z Excela do oprogramowania WMS może być zautomatyzowany, co pozwala na regularne aktualizacje danych bez konieczności ręcznego powtarzania procesu. Firmy mogą ustawić harmonogram importu lub wykorzystać mechanizmy automatycznego importu, aby utrzymywać spójność danych w systemie.

Zastosowanie importu danych z Excela w oprogramowaniu WMS

Import danych z programu Excel do oprogramowania WMS znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak:

 • Aktualizacja stanów magazynowych: Importowanie informacji o ilościach produktów, numerach seryjnych, datach ważności itp. z Excela pozwala na szybką aktualizację stanów magazynowych w oprogramowaniu WMS.
 • Import zamówień: Dane o zamówieniach, takie jak numery zamówień, produkty, ilości, adresy dostawy, mogą być importowane z Excela do oprogramowania WMS, co przyspiesza proces przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji.
 • Import informacji kontrahentów: Dane dotyczące kontrahentów, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe, mogą być importowane z Excela do bazy danych oprogramowania WMS, ułatwiając identyfikację i zarządzanie kontrahentami.
 • Import danych logistycznych: Informacje o przewoźnikach, kierowcach, trasach, czasach dostaw mogą być importowane z Excela, umożliwiając skonfigurowanie logistyki i planowanie dostaw w oprogramowaniu WMS.

Import danych z Excel do programu magazynowego Studio WMS.net

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także możliwość importu danych z arkuszy kalkulacyjnych Excel do bazy danych. Ten moduł jest niezwykle przydatny dla firm, które potrzebują szybkiego i dokładnego przenoszenia danych z Excela do swojej bazy danych.

Przenoszenie danych z arkuszy Excel do bazy danych

Importowanie danych z programu Excel do bazy danych za pomocą oprogramowania WMS ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala zaoszczędzić czas, który wcześniej byłby poświęcony na ręczne wprowadzanie każdej pozycji. To z kolei minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i nieścisłości w danych.

Moduł konfiguracji programu Studio WMS.net umożliwia użytkownikom dostosowanie parametrów do importu danych z plików w formacie XLS (Microsoft Excel). Dzięki temu można precyzyjnie określić, jakie dane mają zostać zaimportowane i gdzie mają być zapisane w bazie SQL.

Import danych z Excela do oprogramowania WMS pozwala firmom na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie swoimi danymi. To narzędzie, które znacznie ułatwia pracę i przyczynia się do poprawy jakości gromadzonych informacji.

Podsumowując, możliwość importu danych z Excela do programu magazynowego Studio WMS.net to ważny element, który może zwiększyć wydajność i dokładność pracy firm w zakresie zarządzania magazynem. Dzięki temu proces przenoszenia danych staje się szybszy i bardziej precyzyjny, co przekłada się na efektywność działania przedsiębiorstwa.

Poza zarządzaniem zapasami i zamówieniami oprogramowanie WMS może służyć również do importu danych z Excela do bazy danych. Może to być przydatne narzędzie dla firm, które muszą szybko i dokładnie przenosić dane z arkuszy kalkulacyjnych Excel do bazy danych. Importując dane z programu Excel do bazy danych, firmy mogą zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

Moduł konfiguracji programu StudioSystem posiada funkcjonalność pozwalającą na ustawienie parametrów do uniwersalnego importu danych do bazy SQL z plików w formacie XLS (Microsoft Excel).

konfiguracja excel schematy importu danych

Schematy importu danych

Import realizowany jest za pomocą dedykowanej transakcji (role_sys/import_xls.aspx) jednak, aby import został wykonany należy odpowiednio skonfigurować schemat za pomocą którego dane będą pobierane. Można wgrywać dowolne dane do dowolnych tabel na podstawie dowolnej liczby schematów importu danych z plików XLS.

W przykładach omówimy najczęściej wykorzystywane konfiguracje schematów importu kartotek magazynowych i kontrahentów oraz dokumenty zleceń wydań z magazynu. Za pomocą schematów można jednak przekazywać dowolne informacje w tym konfigurację oprogramowania pomiędzy różnymi instalacjami – bazami danych.

Schemat składa się z dwóch części zapisywanych w tabeli x_xls:

 • Nagłówka – ogólne informacje dotyczące schematu
  • AKTYWNE – możliwość wyłączenia schematu do wyboru przez użytkownika.
  • NAZWA – nazwa schematu.
  • TABELA – nazwa tabeli bazy SQL do której mają zostać dopisane dane.
  • ZAKŁADKA – numer zakładki z arkusza excela w której zapisane są dane do importu. Domyślnie jest to pierwsza zakładka numerowane od 0.
  • KOLEJNY SCHEMAT – podanie numeru referencyjnego schematu jaki ma być wykonany automatycznie jako kolejny. Zastosowanie gdy w 1 pliku excela (XLS) zapisane są dane które mają być wgrane do różnych tabel powiązanych, np. dokument zlecenia i kartoteki klientów.
  • REFNO – numer referencyjny schematu nadawany automatycznie w momencie tworzenia nowego schematu – dopisywania rekordu w tabeli.
  • ŹRÓDŁO DANYCH – domyślnie puste, powoduje zapis danych w tabeli w bazie na podstawie definicji connection string softwarestudioConnectionString, można podać inną nazwę połączenia do bazy aby dokonać zapisu w innej bazie np. customConnectionString.
  • SYSTEMOWE – oznaczenie czy dany zapis stanowi konfigurację systemową i będzie kopiowany z bazy root podczas instalacji
  • ROLASYS – możliwość oznaczenia schematu wg symbolu roli systemowej, tak aby wyświetlając transakcję importu (import_xls.aspx) móc pozwolić użytkownikowi wybrać pozycje tylko dla roli w której pracuje użytkownik
  • MAGAZYN – możliwość ograniczenia wyboru schematów importu do pozycji przypisanych do danego magazynu
  • PRX – możliwość ograniczenia wyboru schematów importu do pozycji przypisanych do oznaczenia PRX
 • Pozycji – okno otwiera się po zaznaczeniu w tabeli nagłówka schematu i wybraniu polecenia „Edytuj kolumny”
  • AKTYWNE – możliwość wyłączenia z importu określonej kolumny
  • KOLEJNOŚĆ – pozwala określić w jakiej kolejności kolumny będą przetwarzane i zapisywane w historii importu.
  • OPIS KOLUMNY – informacja co zawierać powinna kolumna
  • KOLUMNA SQL – nazwa kolumny w tabeli do której mają zostać wpisane dane
  • WARTOŚĆ – informacja jaka ma zostać wpisana do do bazy SQL
   • Wartość odczytana z tabeli w excelu podana jest wprost jako nazwa kolumny z pliku XLS – zalecane jest stosowanie tego samego nazewnictwa co w bazie SQL dla ułatwienia konfiguracji schematu i diagnostyki. Zaleca się używanie jako nazw kolumn ciągów znaków bez znaków specjalnych MINUS oraz SPACJI, zamiast spacji należy czy myślnika zaleca się używać znak podkreślenia . Czyli kolumna zawierająca kod pocztowy nie może nazywać się [KOD POCZTOWY],  a powinna [KODPOCZTOWY] lub [KOD_POCZTOWY].
   • Wartość stała wpisywana do kolumny tabeli SQL poprzedzona musi być symbolem #, np. ACH ma mieć przypisaną wartość 1, to wprowadzamy #1
   • Wartość zmienna odczytywana z kontekstu zalogowanego użytkownika poprzedzona musi być symbolem @, Odczytywany może być każdy parametr przypisany do zalogowanego użytkownika  (kolumny z tabeli _users) oraz specjalne parametry np.
    • @ROLA – kod roli do której zalogowany jest użytkownik, odczyt z tabeli _users
    • @ROLASYS – kod roli systemowej do której zalogowany jest użytkownik, odczyt z tabeli _users
    • @ODDDZIAL – symbol oddziału do którego zalogowany jest użytkownik, odczyt z tabeli _users
    • @MAGAZYN – kod magazynu w jakim pracuje użytkownik, odczyt z tabeli _users
   • Wartość uzyskiwana w wyniku działania funkcji poprzedzona znakiem $
    • $REFNO – generuje nowy unikalny numer referencyjny rekordu
    • $DOKUMENT_REFNO – pobiera numer referencyjny importu danych, wykorzystywany gdy chcemy całość importu oznaczyć wspólnym identyfikatorem, np. pozycje dokumentu zlecenia magazynowego mają być zgrupowane w jeden dokument.
    • $LICZNIK – nadaje kolejny numer dokumentu wykorzystując funkcje numeracji. Wartość wymaga wskazania parametrów pozwalających określić metodę i format zwracanego numeru, np. $LICZNIK,AAA,BBB,#RR#XXXX (http://www.programmagazyn.pl/numeracja-dokumentow-funkcja-licznik/) :
     • AAA – 3 znakowy identyfikator numeracyjny
     • BBB – 3 znakowy symbol dodawany na początku numeru
     • #RR#XXXX – format zwracanych danych funkcji licznik, gdzie RR oznacza symbol roku, a XXXX formatowanie kolejnego numeru.
    • $NRIDODN – odczytuje identyfikator kontrahenta wybranego z listy podczas importu – lista rekordów z tabeli KNKON wyświetla gdy transakcja jest uruchamiana z parametrem nridodn
    • $TEST_WYSTEPOWANIA – funkcja pozwala odczytać dowolną informację z dowolnej tabeli na podstawie wybranej kolumny. Przekazujemy 4 parametry: po przecinku za nazwą funkcji, np. odczyt identyfikatora kontrahenta na podstawie nazwy skróconej $TEST_WYSTEPOWANIA,NRIDODN,KNKON,SKROCO,NAZWA_KLIENTA
     • NRIDODN – to nazwa kolumny, której wartość chcemy odczytać, np. identyfikator kartoteki klienta
     • KNKON – nazwa tabeli z której dane będą pobrane, np. kartoteka klientów
     • SKROCO – nazwa kolumny w tabeli wg której będzie wykonywane poszukiwanie rekordu, np. nazwa skrócona
     • NAZWA_KLIENTA – nazwa kolumny w pliku excel w której przechowywana jest informacja do wyszukania np. nazwa skrócona
    • $DPCEC – funkcja pozwala zapisywać dane z kolumn tabeli excela bezpośrednio do tabeli dpcec jako cechy dla danego wiersza. Przykładowo importujemy kartoteki do których w jednej tabeli excela zapisane są cechy. Cechy te chcemy zaimportować bezpośrednio do tabeli dpcec, wykorzystujemy do tego funkcje $DPCEC.
  • TYP DANYCH – oznaczenie w jaki sposób dane wgrywane do bazy SQL mają być formatowane
   • C – format tekstowy
   • N – format numeryczny dla wartości całkowitych (int)
   • F – format numeryczny dla wartości zmiennej (float)
   • D – format daty. Program weryfikuje czy podane dane są poprawne w formacie daty ROK-MIESIĄC-DZIEŃ.
   • B – format typu logicznego True/False. Program weryfikuję poprawność wprowadzonych danych, jeżeli dane w tabeli excel są niepoprawne to zostanie zapisana wartość false, Dopuszczalne wartości do zapisu jako True to: T, t, TAK, tak, 1, pozostałe zostaną zinterpretowane jako false.
  • WYMAGANE – oznaczenie na TAK oznacza że rekord zostanie skopiowany do bazy danych pod warunkiem że dana kolumna tabeli excel zawiera informacje, jeżeli jest pusta (brak danych) to rekord nie będzie do bazy SQL wgrany. Oznaczenie pozwala ograniczyć błędne wpisy z wierszy o brakujących danych wymaganych przez bazę SQL.
schemat importu xls nagłówek
schemat importu xls pozycje
schemat importu xls pozycja

 Import danych

Import wykonuje się za pomocą transakcji role_sys/import_xls.aspx

import xls
import excel

Transakcja pozwala na wybranie pliku do importu, wybór schematu jaki ma być użyty do wgrywania danych i opcjonalnie kontrahenta.

Parametry uruchamiania transakcji

Uruchamiając transakcję role_sys/import_xls.aspx można określić pewne zachowania

Wybór kontrahenta

Pozycja wyboru kontrahenta pojawia się wyłącznie, gdy uruchamiając transakcję import_xls.aspx wywołamy z parametrem nridodn=

np. role_sys/import_xls.aspx?nridodn=

Jeżeli parametr ma wartość pustą to wyświetlona lista pozwali na wybór kontrahenta, jeżeli jednak podany identyfikator kontrahenta (nridodn) jako wartość, to zostanie ona automatycznie ustawiona bez możliwości jej zmiany. Zastosowanie – gdy chcemy importować dane uruchamiając transakcję w kartotece kontrahenta.

np. role_sys/import_xls.aspx?nridodn=1231546

Wybór schematu importu

Możemy wskazać jaki schemat ma być automatycznie podstawiony, tak aby użytkownik tylko wskazał plik i mógł uruchomić import danych. W tym celu należy przekazać parametr refno i podać numer identyfikujący dany schemat importu, np. role_sys/import_xls.aspx?refno=123465790

import kartotek excel
Niedobory na inwenturze
SAdam

Niedobory na inwenturze

Niedobory na inwenturze stanowią wyzwanie dla firm logistycznych branży 3PL, ale dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym, takim jak WMS.net, można skutecznie zarządzać magazynem i minimalizować różnice pomiędzy stanem faktycznym a rejestrowanym w systemie ERP.

Aplikacje internetowe - programy WEB Edition
System CMMS

Aplikacje internetowe – programy WEB Edition

Aplikacje internetowe stanowią teraz nieodłączny element naszego życia. Dzięki nim możliwe jest efektywne zarządzanie różnymi aspektami biznesu i życia codziennego. Rozwiązania oferowane przez SoftwareStudio są doskonałym przykładem elastyczności i wszechstronności oprogramowania internetowego.

Programy magazynowe w Polsce
SAdam

Programy magazynowe w Polsce

Funkcje i rodzaje dokumentów w programach magazynowych. Programy magazynowe odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu zapasami i obrót magazynowy w polskich firmach. Pozwala to na kontrolę nad zakupami, sprzedażą oraz obrotem wewnątrz firmy.

Import z Excel’a (plik XLS)

Import danych z programu Excel do oprogramowania WMS to przydatne narzędzie, które umożliwia szybkie i dokładne przenoszenie informacji z arkuszy kalkulacyjnych do systemu zarządzania magazynem. Dzięki temu firmy mogą zaoszczędzić czas, zminimalizować błędy i skuteczniej obsługiwać swoje operacje magazynowe.
DEMO

Program magazynowy Archiwum

Przeglądaj dane archiwum PROGRAM MAGAZYNOWY Archiwum kartotek magazynowychProgram magazynowy Studio WMS.net umożliwia przechowywanie kartotek magazynowych. Jeśli masz nieużywane kartoteki magazynowe, możesz je łatwo przenieść do archiwum…. Przeglądaj bazę danychKiedy korzystasz z programu magazynowego Studio WMS.net,

Kartoteki ze zdjęciami
SAdam

Kartoteki ze zdjęciami

Wykorzystanie zdjęć w systemie magazynowym przynosi liczne korzyści dla firm, poprawiając dokładność, wydajność i umożliwiając dostęp do wizualnych dowodów stanu magazynu oraz zawartości. Oprogramowanie oprogramowanie magazynowe, takie jak system WMS (Warehouse Management System), może efektywnie zarządzać zdjęciami w kontekście magazynowym, umożliwiając przechowywanie, porządkowanie, śledzenie oraz zarządzanie nimi.

zamowienie_logistyka_edit.aspx

Pracownik w dziale logistyki ma możliwość edycji zamówienia z określonymi funkcjonalnościami, do realizacji tego zadania wykorzystuje transakcję zamowienie_logistyka_edit.aspx PROGRAM MAGAZYNOWY adm_x_zestawienia.aspxJednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane

Definicje kodów PRX

Definicje kodów PRX

W platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich podstawie definiowane są różne funkcjonalności i skorowidze. Dlatego też war...
Transakcje

Transakcje

Transakcje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu platformy StudioSystem. Są one niezbędnym fundamentem, na którym opiera się cały system. Dzięki nim możl...
Kalendarze

Kalendarze

Odkąd logistyka stała się sercem przemysłu, efektywne zarządzanie czasem dostaw stało się kluczowym wyzwaniem. W odpowiedzi na to wyzwanie, branża logisty...

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do w...
Drzewka

Drzewka

Moduł Konfiguracja w programie magazynowym pozwala na tworzenie i dostosowywanie "drzewek". Drzewka to hierarchiczne struktury, które pomagają w organizacji i ...
Import z Excel'a (plik XLS)

Import z Excel'a (plik XLS)

Współczesne oprogramowanie WMS (Warehouse Management System) oferuje nie tylko zaawansowane funkcje zarządzania zapasami i zamówieniami, ale także narz...

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel'a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na...

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel'a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na...