Transakcja x_grid.asxp może wyświetlać listę przycisków – poleceń – w górnym pasku nad tabelką. Pasek ten wynika z konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU.

Administrator za pomocą modułu nadawania uprawnień może per każdy użytkownik odbierać uprawnienia do wybranego przycisku znajdującego się na liście ToolBarMenu.

Przeanalizujemy przykład konfiguracji w oparciu o rejestr kartotek kontrahentów, który zawiera w programie szereg przycisków.

toolbarmenu

 

Zaznaczony jest przycisk polecenia edycji kartoteki, który domyślnie jest dostępny. Jeżeli chcemy wyłączyć określonemu użytkownikowi programu zabronić możliwości skorzystania z tego przycisku to w module administrator wybieramy listę użytkowników, odszukujemy tego, któremu chcemy odebrać prawo do korzystania z polecenia EDYCJA.

użytkownik uprawnienia wg roli

 

Po zaznaczeniu pracownika wybieramy w menu górnego polecenie  UPRAWNIENIA WG ROLI  oraz wskazujemy rolę w jakiej chcemy dokonać zmian uprawnień – w jakiej pracuje dany użytkownik)

Wyświetla się okno z listą uprawnień do różnych elementów systemu, ustawienia dla ToolBarMenu oznaczone są za pomocą kodu TLBAR w kolumnie TYP.

W sekcji tej odnajdujemy transakcję CRM_KNKON-EDYCJA

gdzie nazwa transakcji wynika ze złączenia nazwy widoku tabeli x_grid, separatora myślnik oraz nazwy przycisku. Wyłączenie w kolumnie DOSTĘP skutkuje zmianą koloru na czerwony, oznacza to że użytkownik ma zabroniony dostęp do tego przycisku.

użytkownik uprawnienia TLBAR

 

W efekcie transakcja x_grid wyświetla listę przycisków z wyłączeniem polecenie edycja.

toolbarmenu bez przycisku edycja