Każdy użytkownik oprogramowania może mieć ustalany szczegółowy zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu, transakcji, menu itp.

Uprawnienia do MENU wg roli

Funkcja umożliwia zdefiniowanie uprawnień wybranego użytkownika do poszczególnych pozycji menu.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista ról dostępnych w programie

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli

 

Po wybraniu roli z listy pojawi się tabela zawierająca szczegółowe pozycje menu. Tabela dla menu budowana jest dynamicznie w oparciu o aktualnie skonfigurowane menu.

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli lista parametrow

Jeżeli dla wybranego użytkownika wyłączymy dostęp do poszczególnych pozycji menu. Zostaną one zaznaczone na czerwono. Po zalogowaniu do programu pozycje te zostaną wyświetlone  jako niedostępne.

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli brak dostepu

 

Uprawnienia do transakcji

Funkcja umożliwia wyłączenie lub włączenie uprawnień wybranemu użytkownikowi do poszczególnych transakcji (funkcji systemu).

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista dostępnych w systemie folderów zawierających transakcję.

administrator uzytkownicy uprawnienia do transakcji

Po wskazaniu folderu z listy wyświetli się tabela zawierająca listę dostępnych transakcji.

Jeżeli transakcję oznaczymy jako niedostępną wówczas zostanie ona zaznaczona czerwonym kolorem.

Po zalogowaniu do programu i próbie uruchomienia niedostępnej transakcji pojawi się komunikat DOSTĘP ZABRONIONY.

administrator uzytkownicy uprawnienia do transakcji lista parametrow

 

Uprawnienia systemowe

Po wyborze użytkownika i uruchomieniu funkcji UPRAWNIENIA SYSTEMOWE na ekranie pojawi się lista wszystkich magazynów, komórek MPK i oddziałów.

administrator uzytkownicy uprawnienia systemowe

Lista budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od informacji zdefiniowanych w skorowidzach systemu.

Administrator systemu może wyłączyć dostęp do poszczególnych magazynów, komórek MPK czy oddziałów przez odznaczenie w polu DOSTĘP

administrator uzytkownicy uprawnienia systemowe lista

Po odznaczeniu informacji w polu DOSTĘP i przejściu do innego wiersza pole zostaje odznaczone i wokół niego wyświetla się czerwona ramka. Jeżeli wybranemu użytkownikowi przypiszemy np. tylko jedną komórkę MPK, oznacza to, że nie będzie mógł jej zmienić podczas pracy w systemie. Przykładowy użytkownik może tylko i wyłącznie zmieniać magazyn oraz przypisany oddział. Po zalogowaniu do systemu użytkownika przypisany aktualnie oddział, magazyn i komórka będą wyświetlane w prawej dolnej części ekranu