x_insert_update.aspx

x_insert_update.aspx

W programie StudioSystem dostępna jest uniwersalna transakcja x_insert_update.aspx, która umożliwia użytkownikom wyświetlanie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanych w określonej tabeli.

Uniwersalna transakcja x_insert_update.aspx w programie StudioSystem

Należy zaznaczyć, że to rozwiązanie pozwala na edycję danych tylko w jednej wybranej tabeli, takiej jak dane kartotekowe lub uzupełnianie informacji w dokumentach. Ten uniwersalny mechanizm pozwala na wygodne edytowanie danych w programie StudioSystem i dostosowywanie formularzy do konkretnych potrzeb.

Aby skonfigurować formularz do edycji, należy przejść do modułu KONFIGURACJI PROGRAMU. W tym miejscu definiujemy następujące informacje:

Kod transakcji: Zaleca się rozpoczęcie nazwy od INS_ + nazwa tabeli, której edycja lub dodawanie będzie obsługiwane, na przykład INS_KNASO dla formularza kartoteki asortymentowej.
Nazwa: Podajemy nazwę tabeli, do której będą zapisywane dane, na przykład tabela KNASO.
Źródło danych: Domyślnie SoftwareStudioConnectionString.
Zapytanie SQL: Podajemy zapytanie SELECT zawierające kolumny, które będą obsługiwane, można użyć symbolu *, na przykład SELECT TOP(1) * from knaso. Należy pamiętać o klauzuli TOP(1).
FILTR_KOLUMNA: Wskazujemy nazwę kolumny w tabeli, na podstawie której będzie odszukiwany właściwy rekord do odczytania w trybie UPDATE, na przykład NRIDASN.
SZEROKOŚĆ STRONY: Określamy szerokość formularza w pikselach lub 0, jeśli ma być automatycznie dopasowany do rozmiaru okna klienta.
Następnie generujemy kolumny, czyli określamy, jakie pola będą dostępne na formularzu, korzystając z polecenia UTWÓRZ/AKTUALIZUJ KOLUMNY. Dla już utworzonych kolumn do edycji używamy polecenia EDYTUJ KOLUMNY.

Parametry kolumn to między innymi kolejność, nazwa kolumny z bazy SQL, zakładka wykorzystywana przy konfiguracji transakcji, etykieta nad polem edycji, szerokość kolumny, czy pole jest widoczne, wymagane, czy jest kluczem domyślnym, typ kolumny (Text, Date, Numeric, CheckBox, Combo, Separator, FieldsetStart, FieldsetStop), sposób formatowania, wyrównanie danych, maksymalna ilość znaków, wartość domyślna, MULTILINE, POGRUBIENIE, BRAK EDYCJI INSERT, BRAK EDYCJI UPDATE.

Warto zwrócić uwagę na możliwość ustawienia wartości domyślnej z wykorzystaniem zmiennych, takich jak @KTO, @ODDZIAL, @ROLASYS, @MPK, @MAGAZYN, @DATA, co pozwala na dynamiczne wypełnianie pól.

Ostatecznie, uruchamiając transakcję x_insert_update.aspx, należy podać odpowiedni parametr identyfikujący ustawienia do wykorzystania. Jeżeli transakcja ma działać w trybie edycji, używamy parametru refno, a jeśli w trybie dodawania nowego rekordu, używamy parametru kodtransakcji.

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli.

Funkcja edycji danych w programie StudioSystem

Program StudioSystem oferuje wygodną funkcję edycji danych za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx. Dzięki tej transakcji użytkownicy mogą łatwo dostępować się do okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej w wybranej tabeli.

Uniwersalna transakcja x_insert_update.aspx

Należy jednak zaznaczyć, że istnieje pewne ograniczenie w tym rozwiązaniu. Możliwość edycji danych jest dostępna tylko dla jednej wskazanej tabeli. Na przykład, użytkownik może edytować dane kartotekowe lub uzupełniać informacje w dokumentach.

Oznacza to, że transakcja x_insert_update.aspx umożliwia precyzyjną edycję konkretnych danych w wybranej tabeli, co może być przydatne w wielu przypadkach. Użytkownicy mogą swobodnie wprowadzać zmiany i aktualizować informacje zgodnie z potrzebami, bez konieczności przełączania się między różnymi interfejsami.

Dzięki tej funkcji programu StudioSystem zarządzanie danymi staje się bardziej efektywne i intuicyjne, co przyczynia się do zwiększenia produktywności pracy. To przydatne narzędzie dla wszystkich użytkowników, którzy chcą szybko i dokładnie edytować informacje w określonej tabeli bez zbędnych komplikacji.

UWAGA: ograniczenie rozwiązania polega na możliwości edycji danych tylko dla wskazanej jednej tabeli np. dane kartotekowe lub uzupełnianie danych dokumentów.

Z poziomu modułu KONFIGURACJI PROGRAMU można zaprojektować formularz z jakich elementów będzie się składać ekran dopisywania lub edycji danych.

konfiguracja informacji insert update podglad

Konfiguracja programu

W celu ustawienia parametrów pozwalających zaprojektować formularz należy uruchomić moduł KONFIGURACJI.

konfiguracja informacji insert update

Dopisujemy definicję wprowadzając następujące informacje:

 • Kod transakcji – zalecane jest rozpoczęcie nazwy od INS_ + nazwa tabeli której edycja lub dopisywanie będzie obsługiwane, np. INS_KNASO przeznaczone jest jako formularz kartoteki asortymentowej
 • Nazwa – należy podać nazwę tabeli do której będą zapisywane dane, w naszym przykładzie będzie to tabela KNASO
 • Źródło danych – domyślnie SoftwareStudioConnectionString
 • Zapytanie SQL – należy podać zapytanie SELECT zawierające jakie kolumny mają być obsługiwane, dopuszcza się stosowanie symbolu *, np. SELECT TOP(1) * from knaso. Należy pamiętać o podaniu klauzuli TOP(1)
 • FILTR_KOLUMNA – podajemy nazwę kolumny w tabeli wg której będzie odszukiwanie właściwego rekordu dla odczytania w przypadku trybu pracy UPDATE, np. NRIDASN
 • SZEROKOŚĆ STRONY – wskazujemy w pikselach jaki chcemy mieć rozmiar w zakresie szerokości formularza, ponieważ program może być uruchamiany na urządzeniach z różną rozdzielczością, można wskazać jaką chcemy wymusić szerokość. Zalecana wielkość to 1000 lub więcej. Jeżeli chcemy aby okno było automatycznie dopasowane do rozmiaru okna klienta to wpisujemy wartość 0, wówczas program ustawi szerokość na 100%.
konfiguracja informacji insert update knaso
konfiguracja informacji insert update szeorkość formularza
konfiguracja informacji insert update szeorkość formularza 800px
konfiguracja informacji insert update szeorkość formularza 100procent

Następnie należy wygenerować kolumny czyli jakie pola będą dostępne na formularzu, w tym celu uruchamiamy polecenie UTWÓRZ/ AKTUALIZUJ KOLUMNY.

Dla już utworzonych kolumn do edycji należy używać polecenia EDYTUJ KOLUMNY.

Wyświetlone zostanie okno edycji:

konfiguracja informacji insert update kolumny

Parametry:

 • KOLEJNOŚĆ – pozwala określić jakie obiekty będą w jakiej kolejności umieszczane na formularzu
 • NAZWA KOLUMNY – nazwa z bazy SQL z jakiej dane są odczytywane i zapisywane
 • ZAKŁADKA – kolumna wykorzystywana przy konfiguracji transakcji role_sys/y_insert_update.aspx
 • TYTUŁ – etykieta wyświetlana nad okienkiem do edycji
 • SZEROKOŚĆ KOLUMNY – w pikselach podajemy jakie chcemy mieć szerokie okno edycji, domyślnie 120 pikseli
 • WIDOCZNA – kolumna ustawiona jako niewidoczna nie będzie wyświetlana na formularzu mimo, że znajduje się w zapytaniu SQL
 • WYMAGANE – oznaczenie na TAK powoduje że dane okienko będzie wymagało wypełnienia, w przypadku braku danych, okienko będzie wyświetlane w czerwonym obramowaniu i nie będzie można zapisać danych
 • KLUCZ DOMYŚLNY – należy wskazać jaka kolumna stanowi unikalny identyfikator wiersza, np. NRIDASN, takie okienko będzie wyświetlane ale bez możliwości edycji
 • TYP KOLUMNY – pozwala wskazać w jaki sposób można dane edytować
  • Text – wprowadzanie danych tekstowych
  • Date – przeznacozny do wprowadzania dat
  • Numeric – umożliwia wporwadzanie wartości numerycznych
  • CheckBox – edycja pól logicznych, na zasadzie TAK/NIE
  • Combo – lista rozwijana dla wybrania pozycji ze słownika
  • Separator – możliwość rozdzielenia pozycji na formularzu linią poziomą
  • FieldsetStartFieldsetStop – pozwalają na umieszczenie znajdujących się na formualrzu kontrolek w ramkę z tytułem
 • SPOSÓB FORMATOWANIA pozwala wymusić sposób formatowania np. dla kolumn typu DATA należy wpisać yyyy-MM-dd
 • WYRÓWNANIE – skorowidz wyboru wyrównania danych w komórce
 • MAX ILOŚĆ ZNAKÓW – pozwala dla typu kolumny Text na określenie ile znaków można wpisać do okienka, domyślnie brak ograniczeń, należy więc precyzyjnie zabezpieczyć aby użytkownik nie przekraczał wielkości dopuszczalnych
 • WARTOŚĆ DOMYŚLNA – jeżeli wprowadzono wartość domyślną to będzie ona proponowana do zapisu. Można wprowadzać zmienne aby zamiast stałej wartości wpisywane zostały informacje systemowe lub przypisane dla użytkownika:
  • @KTO – zmienna podstawia nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika, zmienną należy przypisywać w transakcji INSERT do kolumny LOGIN
  • @ODDZIAL – zmienna zwraca wartość symbolu oddział przypisanego do zalogowanego użytkownika
  • @ROLASYS – zmienna zwraca wartość symbolu ROLI przypisanej do zalogowanego użytkownika
  • @MPK – zmienna zwraca wartość symbolu KOMÓRKI przypisanej do zalogowanego użytkownika
  • @MAGAZYN – zmienna zwraca wartość symbolu MAGAZYNU przypisanej do zalogowanego użytkownika
  • @DATA – zwraca datę systemową
 • MULITLINE – ustawienie na TAK pozwala na wyświetlanie okienka do wpisywania dowolnie długich opisów, okienko jest wysokie na 2 wiersze
 • POGRUBIENIE – ustawienie na TAK powoduje, że etykieta opisu pola wyświetlana jest czcionką pogrubioną
 • BRAK EDYCJI INSERT – ustawienie na TAK pozwala na wyświetlenie informacji, ale brak jest możliwości wprowadzania zmian w transakcji w trybie dopisywanie
 • BRAK EDYCJI UPDATE- ustawienie na TAK pozwala na wyświetlenie informacji, ale brak jest możliwości wprowadzania zmian w transakcji w trybie modyfikacji

 

 

Parametry uruchomienia transakcji

Transakcja wymaga podania parametru identyfikującego jakie ustawienia mają zostać wykorzystane.

Jeżeli transakcja ma pracować w trybie dopisywania to parametr nazywa się kodtransakcji, jeżeli w trybie edycji to refno, który wskazuje jaki rodzaj konfiguracji ma być użyty, przykład uruchomienia:

dla aktualizacji zapisów (edycja – update)

role_sys/x_insert_update.aspx?refno=INS_KNASO

dla dopisania nowego rekordu (insert)

role_sys/x_insert_update.aspx?kodtransakcji=INS_KNASO

Opcjonalne parametry:

 • szerokosc – wskazuje jakiej szerokości procentowo ma zajmować przestrzeń na pojedyńcze pole edycji, jeżeli podamy 50 lub więcej to wyświetlony zostanie formularz z 1 kolumną, jeżeli podamy między 35 a 50 to będą to 2 kolumny, jeżeli 33% to będą 3 kolumny. Szerokość danego pola może być zwiększona jeżeli wynika to przypisania jego szerokości w konfiguracji w pikselach, np. pole NAZWAAS może mieć indywidualnie ustawioną szerokość na 400px, co spowodować może na ekranach o małej rozdzielczości przesuwania obiektów na formularzu.
 • fontsize – podajemy rozmiar czcionki opisu danej pola edycji, domyślnie jest to 14

Jako ostatni parametr podajemy nazwę kolumny (pola) z bazy stanowiącego unikalny identyfikator dla danej tabeli np.

 • NRIDASN – dla KNASO
 • NRIDODN – dla KNKON
 • REFNO – dla dpmag

itp.

Przykłady różnych uruchomień tej samej konfiguracji transakcji zmieniając jedynie wartości parametru szerokość otrzymujemy w programie całkiem inny układ formularza

konfiguracja informacji insert 1 kolumna

 role_sys/x_insert_update.aspx?refno=INS_KNASO&szerokosc=90%&nridasn=

konfiguracja informacji insert 2 kolumny

role_sys/x_insert_update.aspx?refno=INS_KNASO&szerokosc=48%&nridasn=

konfiguracja informacji update 3 kolumny

role_sys/x_insert_update.aspx?refno=INS_KNASO&szerokosc=33%&nridasn=

 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
SoftwareStudio

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w kontekście rozwiązań przeznaczonych dla magazynów logistycznych. W tym artykule skoncentrujemy się na trzech kluczowych aspektach bezpieczeństwa: uwierzytelnieniu, autoryzacji oraz bezpiecznej komunikacji.

Terminologia zastosowana w programie magazynowym
SAdam

Terminologia zastosowana w programie magazynowym

Wielu decyzji podjętych na etapie analizy przedwdrożeniowej nie da się odwrócić podczas wdrożenia, albo będą bardzo czasochłonne i kosztowne. SoftwareStudio oferuje systemy informatyczne w magazynie wysokiego składowania, które pozwalają na łatwe i szybkie wdrożenia. Sposoby kompletacji są realizowane według zasady człowiek do towaru, pracownik przemierza ścieżkę kompletacyjną i pobiera odpowiednią ilość towaru. W przypadku regałów karuzelowych możliwa jest kompletacja według zasady towar do człowieka, pracownik stoi w miejscu, natomiast towar do niego podjeżdża.

Windows 7
SoftwareStudio

Windows 7

Microsoft niedawno zaprezentował swoje najnowsze dzieło, czyli system operacyjny Windows 7, podczas Professional Developer. Nowa wersja systemu została stworzona z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu codziennych zadań użytkowników.

x_insert_update.aspx

Należy zaznaczyć, że to rozwiązanie pozwala na edycję danych tylko w jednej wybranej tabeli, takiej jak dane kartotekowe lub uzupełnianie informacji w dokumentach. Ten uniwersalny mechanizm pozwala na wygodne edytowanie danych w programie StudioSystem i dostosowywanie formularzy do konkretnych potrzeb.
DEMO
Ważenie palety
SAdam

Ważenie palety

Oprogramowanie do Magazynu Wysokiego Składowania, takie jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, umożliwia efektywne ważenie palety. Dzięki temu narzędziu, magazynierzy mogą dokładnie monitorować masę palety i zapisywać te informacje w systemie. To nie tylko ułatwia kontrolę nad zapasami, ale także pomaga w optymalizacji procesów logistycznych.

x_skorowidze.aspx
SAdam

x_skorowidze.aspx

Strona x_skorowidze.aspx umożliwia zarządzanie słownikami wykorzystywanymi w platformie StudioSystem. Użytkownik może tutaj edytować i dopisywać pozycje słownikowe. Każdy rodzaj słownika ma przypisany unikalny identyfikator PRX.

Microsoft .NET

Oprogramowanie firmy Microsoft służące do łączenia informacji, osób, systemów i urządzeń. Technologia .NET zapewnia współdziałanie oparte na XML, wykorzystywana jest w wielu produktach firmy Microsoft: w serwerach, klientach, usługach i narzędziach. Na przykład takie produkty,

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
x_insert_update.aspx combo

x_insert_update.aspx combo

W Studio System istnieją pola typu Combo, które pozwalają użytkownikowi wybierać pozycje z listy rozwijanej. Jednym z przykładów zastosowania takiej listy ...
x_insert_update.aspx obramowanie

x_insert_update.aspx obramowanie

Jeśli chcemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, można użyć elementu Fieldset. W celu skonfigurowania tego ob...
x_insert_update.aspx separator

x_insert_update.aspx separator

W przypadku, gdy na formularzu występuje duża ilość obiektów do edycji lub przeglądania, warto wykorzystać typ pola o nazwie SEPARATOR, aby lepiej zorgan...