Menu raporty umożliwia zdefiniowanie dostępu do raportów opublikowanych na serwerze raportów.

Po wywołaniu menu pojawia się zestawienie zdefiniowanych już raportów.

raporty

 

Aby do systemu dopisać nowy raport należy kliknąć na wierszu z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…

 • AKTYWNE – W pierwszym polu zaznaczamy, czy definiowany raport ma być aktywny.
 • ROLA – Kolumna Role pozwala na wskazanie w jakiej roli będzie dostępny dany raport, jeżeli kolumna zawiera pustą informację (brak przypisanej roli) wówczas raport będzie widoczny we wszystkich rolach, chyba że określono dodatkowe warunki ograniczeń (PRX i użytkownik).
 • PRX – pozwala na dodatkowe ograniczenie dostępu raportu np. wg przynależności do rodzaju, typu. Przykładowo można rozdzielić raporty magazynowe, handlowe i CRM za pomocą dowolnych 5 znakowych kodów PRX.
 • SEKCJA – W polu SEKCJA należy wpisać nazwę sekcji (grupy) raportów, w której zostanie wyświetlany raport. W polu RAPORT SQL należy z listy rozwijanej wybrać raport. Na liście rozwijanej pojawią się raporty opublikowane na serwerze raportów.
 • RAPORT SQL – należy podać ścieżkę i nazwę raportu zainstalowanego na serwerze raportów rozpoczynając od znaku /.
 • NAZWA RAPORTU – W polu NAZWA RAPORTU należy wpisać nazwę, która będzie wyświetlana dla użytkownika.
 • IKONA RAPORTU – wskazujemy jaki plik ma reprezentować graficznie w postaci ikony dany raport. Jeżeli pole jest puste zostanie przypisany domyślna ikona. Ikony zaleca się wybierać w rozmiarze 24×24 piksele, a więc ze ścieżki ~/images_m/24×24/nazwa_pliku.png

W kolejnych polach poprzez zaznaczenie pola wyboru (pole typu CheckBox) należy wskazać czy w definiowanym raporcie użytkownik ma mieć:

 • UKRYJ PARAMETRY– Ukryte parametry raporty
 • DOSTĘP DO PARAMETRÓW– Dostęp do parametrów raportu
 • PARAMETR UŻYTKOWNIKA – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg zalogowanego użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki dopisane przez siebie). Ustawiamy na TAK jeżeli dany raport wymaga przekazania parametru nazwy użytkownika.
 • PARAMETR MAGAZYN – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg magazynu dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika magazynem)
 • PARAMETR KOMÓRKI MPK – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg komórki dopisanej do zalogowanego użytkownika systemu (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisaną do użytkownika komórką)
 • PARAMETR ODDZIAŁ – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg oddziału dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika oddziałem)
 • ZDALNY – Czy raport jest umieszczony na serwerze zdalnym czy lokalnie na tej samej maszynie co aplikacja ASP (program StudioSystem).
 • UŻYTKOWNIK – W polu UŻYTKOWNIK należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej. W przypadku, gdy raport ma być dostępny dla wszystkich uprawnionych do raportów użytkowników systemu pole to należy pozostawić puste. UWAGA!!! Pole musi zostać wypełnione jeżeli definiowany raport ma być raportem generowanym i wysyłanym automatycznie przez aplikację StudioService.
 • WYŚLIJ MAILEM – Pole WYŚLIJ MAILEM zaznaczamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy została zdefiniowana usługa automatycznego wysyłania raportów jako załącznik wiadomości e-mail. Jeżeli zostanie zaznaczone pole WYŚLIJ MAILEM należy również wypełnić następujące pola:
  • Format raportu – z listy rozwijanej wskazujemy format raportu, w jakim ma zostać wysłany raport na skrzynkę e-mail użytkownika,
  • E-mail adresata raportu – w polu należy wpisać adres e-mail na który ma być wysyłany raport
  • Czas wykonania – wskazujemy godzinę pierwszego automatycznego wykonania raportu
  • Cykliczność – podajemy w całych odstęp pomiędzy automatycznym wywołaniem wykonania raportu
  • JEDNOSTKA – w polu wybieramy z listy rozwijanej jednostkę cykliczności wykonywania raportu (np. ms, godzina, dzień)
  • TERMIN WAŻNOŚCI – określamy datę do jakiej mają być wysyłane powiadomienia mailem.
  • PARAMETRY RAPORTU –  można wskazać automatyczny parametr wykonywania raportu.
  • WYŚLIJ TESTOWO – ten przycisk umożliwia testowe uruchomienie definiowanego automatycznego raportu i wysłanie go mailem.

Jeżeli definiowany raport nie jest raportem automatycznym (wykonywanym na żądanie użytkownika) powyższe pola należy pozostawić puste.

Raporty zdefiniowane jako automatyczne nie są wyświetlane w systemie po wywołaniu menu Raporty.

Po wypełnieniu ostatniego pola w wierszu nastąpi dopisanie rekordu do bazy.

Dopisane informacje można również modyfikować. Modyfikacja informacji w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką – uruchomienie edycji pola, następnie należy wprowadzić żądane zmiany i je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub przechodząc do innego dowolnego wiersza w tabeli.

 

PRZYKŁAD 1

Zdefiniowany został raport wyświetlany w dowolnej roli dla kodu PRX o wartości WMS

Aktywne true
Rola
PRX WMS
Sekcja Kartoteki
Raport SQL /Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportu Kartoteki wg grup
Ikona raportu
Ukryj parametry false
Dostęp do parametrów true
Parametr UZYTKOWNIK false
Parametr MAGAZYN false
Parametr KOMORKA false
Parametr ODDZIAL false
Zdalny true
Użytkownik
Wyślij mailem false
Format raportu
e-mail adresata raportu
czas wykonania
Cykliczność 1800000
 Jednostka ms
Termin ważności
Parametry raportu
Wyślij testowo Wyślij
Kiedy 2012-07-19 09:08

 

Przykład 2

Raport dostępny będzie we wszystkich rolach dla dowolnego kodu PRX i dla wszystkich użytkowników

Aktywne true
Rola
PRX
Sekcja Kartoteki
Raport SQL /Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportu Kartoteki wg grup
Ikona raportu
Ukryj parametry false
Dostęp do parametrów true
Parametr UZYTKOWNIK false
Parametr MAGAZYN false
Parametr KOMORKA false
Parametr ODDZIAL false
Zdalny true
Użytkownik
Wyślij mailem false
Format raportu
e-mail adresata raportu
czas wykonania
Cykliczność 1800000
ms
Termin ważności
Parametry raportu
Wyślij testowo Wyślij
Kiedy 2012-07-19 09:08

 

raporty all

 

Przykład 3

Raport dostępny we wszystkich rolach, dowolnych kodach PRX, ale wyłącznie dla użytkownika SSWORK\adasie1243

Aktywne true
Rola
PRX
Sekcja Kartoteki
Raport SQL /Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportu Kartoteki wg grup
Ikona raportu ~/images_m/24×24/table2_selection_block.png
Ukryj parametry false
Dostęp do parametrów true
Parametr UZYTKOWNIK false
Parametr MAGAZYN false
Parametr KOMORKA false
Parametr ODDZIAL false
Zdalny true
Użytkownik SSWORK\adasie1243
Wyślij mailem false
Format raportu
e-mail adresata raportu
czas wykonania
Cykliczność 1800000
ms
Termin ważności
Parametry raportu
Wyślij testowo Wyślij
Kiedy 2012-07-19 09:08

 

 

Przykład 4

Raport dostępny dla wszystkich użytkowników ale wyłącznie w roli Raporty i uruchomione z kodem PRX=WMS

Aktywne true
Rola Raporty
PRX WMS
Sekcja Kartoteki
Raport SQL /Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportu Kartoteki wg grup
Ikona raportu ~/images_m/24×24/table2_selection_block.png
Ukryj parametry false
Dostęp do parametrów true
Parametr UZYTKOWNIK false
Parametr MAGAZYN false
Parametr KOMORKA false
Parametr ODDZIAL false
Zdalny true
Użytkownik
Wyślij mailem false
Format raportu
e-mail adresata raportu
czas wykonania
Cykliczność 1800000
ms
Termin ważności
Parametry raportu
Wyślij testowo Wyślij
Kiedy 2012-07-19 09:08

raporty magazyn