Raporty

System raportowania w magazynie

Oprócz śledzenia i zarządzania zapasami, systemy WMS mogą również generować raporty z pracy magazynu. Raporty te zawierają przegląd operacji magazynowych, w tym liczbę przetworzonych zamówień, liczbę wysłanych towarów oraz ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu. Raporty mogą również dostarczać wglądu w efektywność operacji magazynowych, takich jak średni czas realizacji zamówienia czy średnia liczba towarów wysyłanych na godzinę.

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są niezbędnym narzędziem do zarządzania pracą magazynu. Oprogramowanie WMS pomaga zautomatyzować i usprawnić proces zarządzania zapasami, śledzenia zamówień oraz optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowej. Systemy WMS służą do śledzenia i zarządzania ruchem towarów w magazynie, od przyjęcia i składowania po kompletację i wysyłkę.

Raporty z pracy magazynu mogą być wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i podejmowania świadomych decyzji dotyczących optymalizacji operacji magazynowych. Na przykład raport może ujawnić, że określone zadanie trwa dłużej niż oczekiwano lub że występuje problem z dokładnością kompletacji zamówień. Analizując dane zawarte w raporcie, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podjąć kroki w celu ich rozwiązania.

Oprócz dostarczania wglądu w operacje magazynowe, raporty pracy magazynu mogą być również wykorzystywane do monitorowania wydajności pracowników. Raporty mogą dostarczać informacji o liczbie zamówień zrealizowanych przez każdego pracownika, średnim czasie realizacji zamówienia oraz dokładności kompletacji zamówień. Informacje te można wykorzystać do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i nagradzania pracowników za ich wyniki.

Raporty pracy magazynu są nieocenionym narzędziem do zarządzania operacjami magazynowymi. Zapewniając przegląd operacji magazynowych i wgląd w obszary wymagające ulepszeń, raporty pracy magazynu mogą pomóc kierownikom magazynu w podejmowaniu świadomych decyzji i optymalizacji działań.

Menu raporty

Umożliwia zdefiniowanie dostępu do raportów opublikowanych na serwerze raportów. Po wywołaniu menu pojawia się zestawienie zdefiniowanych już raportów.

raporty

Aby do systemu dopisać nowy raport należy kliknąć na wierszu z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…

 • AKTYWNE – W pierwszym polu zaznaczamy, czy definiowany raport ma być aktywny.
 • ROLA – Kolumna Role pozwala na wskazanie w jakiej roli będzie dostępny dany raport, jeżeli kolumna zawiera pustą informację (brak przypisanej roli) wówczas raport będzie widoczny we wszystkich rolach, chyba że określono dodatkowe warunki ograniczeń (PRX i użytkownik).
 • PRX – pozwala na dodatkowe ograniczenie dostępu raportu np. wg przynależności do rodzaju, typu. Przykładowo można rozdzielić raporty magazynowe, handlowe i CRM za pomocą dowolnych 5 znakowych kodów PRX.
 • SEKCJA – W polu SEKCJA należy wpisać nazwę sekcji (grupy) raportów, w której zostanie wyświetlany raport. W polu RAPORT SQL należy z listy rozwijanej wybrać raport. Na liście rozwijanej pojawią się raporty opublikowane na serwerze raportów.
 • RAPORT SQL – należy podać ścieżkę i nazwę raportu zainstalowanego na serwerze raportów rozpoczynając od znaku /.
 • NAZWA RAPORTU – W polu NAZWA RAPORTU należy wpisać nazwę, która będzie wyświetlana dla użytkownika.
 • IKONA RAPORTU – wskazujemy jaki plik ma reprezentować graficznie w postaci ikony dany raport. Jeżeli pole jest puste zostanie przypisany domyślna ikona. Ikony zaleca się wybierać w rozmiarze 24×24 piksele, a więc ze ścieżki ~/images_m/24×24/nazwa_pliku.png

W kolejnych polach poprzez zaznaczenie pola wyboru (pole typu CheckBox) należy wskazać czy w definiowanym raporcie użytkownik ma mieć:

 • UKRYJ PARAMETRY– Ukryte parametry raporty
 • DOSTĘP DO PARAMETRÓW– Dostęp do parametrów raportu
 • PARAMETR UŻYTKOWNIKA – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg zalogowanego użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki dopisane przez siebie). Ustawiamy na TAK jeżeli dany raport wymaga przekazania parametru nazwy użytkownika.
 • PARAMETR MAGAZYN – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg magazynu dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika magazynem)
 • PARAMETR KOMÓRKI MPK – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg komórki dopisanej do zalogowanego użytkownika systemu (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisaną do użytkownika komórką)
 • PARAMETR ODDZIAŁ – Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg oddziału dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika oddziałem)
 • ZDALNY – Czy raport jest umieszczony na serwerze zdalnym czy lokalnie na tej samej maszynie co aplikacja ASP (program StudioSystem).
 • UŻYTKOWNIK – W polu UŻYTKOWNIK należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej. W przypadku, gdy raport ma być dostępny dla wszystkich uprawnionych do raportów użytkowników systemu pole to należy pozostawić puste. UWAGA!!! Pole musi zostać wypełnione jeżeli definiowany raport ma być raportem generowanym i wysyłanym automatycznie przez aplikację StudioService.
 • WYŚLIJ MAILEM – Pole WYŚLIJ MAILEM zaznaczamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy została zdefiniowana usługa automatycznego wysyłania raportów jako załącznik wiadomości e-mail. Jeżeli zostanie zaznaczone pole WYŚLIJ MAILEM należy również wypełnić następujące pola:
  • Format raportu – z listy rozwijanej wskazujemy format raportu, w jakim ma zostać wysłany raport na skrzynkę e-mail użytkownika,
  • E-mail adresata raportu – w polu należy wpisać adres e-mail na który ma być wysyłany raport
  • Czas wykonania – wskazujemy godzinę pierwszego automatycznego wykonania raportu
  • Cykliczność – podajemy w całych odstęp pomiędzy automatycznym wywołaniem wykonania raportu
  • JEDNOSTKA – w polu wybieramy z listy rozwijanej jednostkę cykliczności wykonywania raportu (np. ms, godzina, dzień)
  • TERMIN WAŻNOŚCI – określamy datę do jakiej mają być wysyłane powiadomienia mailem.
  • PARAMETRY RAPORTU –  można wskazać automatyczny parametr wykonywania raportu.
  • WYŚLIJ TESTOWO – ten przycisk umożliwia testowe uruchomienie definiowanego automatycznego raportu i wysłanie go mailem.

Jeżeli definiowany raport nie jest raportem automatycznym (wykonywanym na żądanie użytkownika) powyższe pola należy pozostawić puste.

Raporty zdefiniowane jako automatyczne nie są wyświetlane w systemie po wywołaniu menu Raporty.

Po wypełnieniu ostatniego pola w wierszu nastąpi dopisanie rekordu do bazy.

Dopisane informacje można również modyfikować. Modyfikacja informacji w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką – uruchomienie edycji pola, następnie należy wprowadzić żądane zmiany i je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub przechodząc do innego dowolnego wiersza w tabeli.

PRZYKŁAD 1

Zdefiniowany został raport wyświetlany w dowolnej roli dla kodu PRX o wartości WMS

Aktywnetrue
Rola 
PRXWMS
SekcjaKartoteki
Raport SQL/Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportuKartoteki wg grup
Ikona raportu 
Ukryj parametryfalse
Dostęp do parametrówtrue
Parametr UZYTKOWNIKfalse
Parametr MAGAZYNfalse
Parametr KOMORKAfalse
Parametr ODDZIALfalse
Zdalnytrue
Użytkownik 
Wyślij mailemfalse
Format raportu 
e-mail adresata raportu 
czas wykonania 
Cykliczność1800000
 Jednostkams
Termin ważności 
Parametry raportu 
Wyślij testowoWyślij
Kiedy2012-07-19 09:08

Przykład 2

Raport dostępny będzie we wszystkich rolach dla dowolnego kodu PRX i dla wszystkich użytkowników

Aktywnetrue
Rola 
PRX 
SekcjaKartoteki
Raport SQL/Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportuKartoteki wg grup
Ikona raportu 
Ukryj parametryfalse
Dostęp do parametrówtrue
Parametr UZYTKOWNIKfalse
Parametr MAGAZYNfalse
Parametr KOMORKAfalse
Parametr ODDZIALfalse
Zdalnytrue
Użytkownik 
Wyślij mailemfalse
Format raportu 
e-mail adresata raportu 
czas wykonania 
Cykliczność1800000
 ms
Termin ważności 
Parametry raportu 
Wyślij testowoWyślij
Kiedy2012-07-19 09:08
raporty all

Przykład 3

Raport dostępny we wszystkich rolach, dowolnych kodach PRX, ale wyłącznie dla użytkownika SSWORK\adasie1243

Aktywnetrue
Rola 
PRX 
SekcjaKartoteki
Raport SQL/Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportuKartoteki wg grup
Ikona raportu~/images_m/24×24/table2_selection_block.png
Ukryj parametryfalse
Dostęp do parametrówtrue
Parametr UZYTKOWNIKfalse
Parametr MAGAZYNfalse
Parametr KOMORKAfalse
Parametr ODDZIALfalse
Zdalnytrue
UżytkownikSSWORK\adasie1243
Wyślij mailemfalse
Format raportu 
e-mail adresata raportu 
czas wykonania 
Cykliczność1800000
 ms
Termin ważności 
Parametry raportu 
Wyślij testowoWyślij
Kiedy2012-07-19 09:08

Przykład 4

Raport dostępny dla wszystkich użytkowników ale wyłącznie w roli Raporty i uruchomione z kodem PRX=WMS

Aktywnetrue
RolaRaporty
PRXWMS
SekcjaKartoteki
Raport SQL/Raporty_pgnig/knaso_grupa
Nazwa raportuKartoteki wg grup
Ikona raportu~/images_m/24×24/table2_selection_block.png
Ukryj parametryfalse
Dostęp do parametrówtrue
Parametr UZYTKOWNIKfalse
Parametr MAGAZYNfalse
Parametr KOMORKAfalse
Parametr ODDZIALfalse
Zdalnytrue
Użytkownik 
Wyślij mailemfalse
Format raportu 
e-mail adresata raportu 
czas wykonania 
Cykliczność1800000
 ms
Termin ważności 
Parametry raportu 
Wyślij testowoWyślij
Kiedy2012-07-19 09:08
raporty magazyn
Program magazynowy online dla klienta
SAdam

Program magazynowy online dla klienta

Klient magazynu korzysta z aplikacji magazynowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Naszymi narzędziami są serwer Microsoft Windows Server, SQL Server oraz IIS Server. Dzięki temu, klient ma dostęp do programu magazynowego online, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i wygodę obsługi.

Pasek Menu nad tabelą
SAdam

Pasek Menu nad tabelą

Program StudioSystem daje użytkownikom możliwość definiowania paska menu nad tabelą, który zawiera przyciski do wykonywania konkretnych operacji. Administrator ma pełną kontrolę nad tym, jakie przyciski są dostępne i jakie transakcje zostaną uruchomione po ich kliknięciu.

Grupowanie danych w programie WMS
CMMS

Grupowanie danych w programie WMS

Z pomocą grupowanie danych w programie magazynowym wiele wiodących na świecie firm utrzymuje przewagę nad konkurencją szybciej docierając na rynek. Czy może działać centrum logistyczne bez sprawnego systemu WMS ? System przeznaczony dla branży operatorów logistycznych, świadczących zarówno proste jak i zaawansowane usługi logistyczne. Android – aplikacja magazynowa może obsłużyć dowolną liczbę towarów i dokumentów magazynowych. Kod kreskowy może być dowolnym ciągiem znaków, niekoniecznie konkretnym typem kodu.

Raporty

Oprócz śledzenia i zarządzania zapasami, systemy WMS mogą również generować raporty z pracy magazynu. Raporty te zawierają przegląd operacji magazynowych, w tym liczbę przetworzonych zamówień, liczbę wysłanych towarów oraz ilość czasu spędzonego na każdym zadaniu. Raporty mogą również dostarczać wglądu w efektywność operacji magazynowych, takich jak średni czas realizacji zamówienia czy średnia liczba towarów wysyłanych na godzinę.
DEMO
Przyjęcia - menu
Joanna Ciebień

Przyjęcia – menu

Studio WMS.net jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów magazynowych dostępnych na rynku. Oprócz zarządzania przepływem towarów, program WMS oferowany przez SoftwareStudio zapewnia użytkownikom kontrolę nad całym procesem przyjęcia towaru. Kodowanie, operacje buforowania, a nawet importowanie zleceń z plików XLS to niektóre z funkcji, które podnoszą jakość obsługi magazynu. To wszystko jest możliwe dzięki rozbudowanemu menu „Magazyn/Przyjęcia”.

Schemat kompletacji
SAdam

Schemat kompletacji

W ramach optymalizacji procesu kompletacji towarów, oprogramowanie magazynowe, takie jak system WMS (Warehouse Management System), może odgrywać istotną rolę. Jednak jego funkcje nie ograniczają się tylko do efektywnego zarządzania kompletacją. Oprogramowanie WMS może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w magazynie poprzez monitorowanie ruchu towarów i personelu oraz śledzenie warunków atmosferycznych, takich jak temperatura i wilgotność. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zarówno dla pracowników, jak i klientów.

Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Niedobory inwentaryzacyjne

Dokumenty inwentaryzacyjne są odpowiedzialne za rejestrowanie nadwyżek i niedoborów podczas inwentaryzacji. W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych, które są generowane podczas zamknięcia arkusza spisu z natury.

Zestawienia

Zestawienia

Program magazynowy jest nieodłączną częścią każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru czy branży. Pełni kluczową rolę w efektywnym magazynowaniu i dystrybuc...

Raporty

Raporty pracy magazynu są nieocenionym narzędziem do zarządzania operacjami magazynowymi. Zapewniając przegląd operacji magazynowych i wgląd w obszary wymag...
TABS zakładki

TABS zakładki

Jedną z przydatnych funkcji dostępnych w programie magazynowym Studio WMS.net jest możliwość konfiguracji zakładek, które wyświetlają się w transakcjach dotyczący...

DETAILS - Podgląd szczegółów

Platforma StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy...

Komunikaty

Korzystanie z oprogramowania skutkuje czasami koniecznością wyświetlania komunikatów informujących użytkowników o wystąpieniu określonego zdarzenia. Za pomoc...

Insert Update

Wiele informacji można dopisywać i edytować w bazie za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx   Transakcja ta na podstawie zdefiniowanych par...

Dashboard

Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity - dashboards). Pulpit składa się ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...