Inwentaryzacja składników majątku i źródeł ich pochodzenia sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające z prowadzenia rzeczywistego stanu środków ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej i rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne za poszczególne składniki majątku.

Podstawowym celem inwentaryzacji jest weryfikacja wykazanego w księgach rachunkowych stanów aktywów i pasywów danej jednostki, ale służy ona także do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych.


Spis z natury

Spis z natury przeprowadzany jest przez specjalnie do tego celu powołaną komisję, która dokonuje inwentaryzacji wykorzystując arkusz spisu z natury. Arkusze te od momentu ich ponumerowania i opieczętowania są drukami ścisłego zarachowania. Zespoły spisowe ujmują poszczególne składniki objęte inwentaryzacją na arkuszach spisowych. Liczba poszczególnych składników rzeczowych ustalana jest przez przeliczenie, mierzenie, ważenie. Stan produktów masowych ustala się szacunkowo. Po zakończeniu spisu z natury następuje dostarczenie przez zespoły spisowe arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

Kartoteki

Kartoteki

W programie obsługiwane są kartoteki: towarowe (asortyment), kontrahentów, usług i lokalizacji. Dla kontrahentów definiowany jest cennik usług oraz lista odbiorców.   
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla rejestr kartotek kontrahentów (klientów). W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK, kartoteka odbiorców,  informacje dodatkowe. Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formular...
Cennik

Cennik

Pozycja menu CENNIK wyświetla cennik indywidulany kontrahenta. W cenniku dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, ZAMKNIJ. Polecenie DOPISZ Polecenie wyświetla formularz dopisania pozycji cennika kontrahenta. Pola formularza: AKTYWNE - z...
Koszty w rozliczeniu

Koszty w rozliczeniu

Pozycja menu CENNIK / KOSZTY W ROZLICZENIU wyświetla okno zawierające formularz dopisania oraz listę kosztów zdefiniowanych dla kontrahenta. Dopisane kategorie kosztów są zapisywane w rozliczeniu kosztów kontrahenta. Dopisanie nowej pozycji wymaga ...
Odbiorcy

Odbiorcy

Po uruchomieniu funkcji Odbiorcy dla wybranej kartoteki kontrahenta zostanie wyświetlone zestawienie dopisanych odbiorców klienta. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, ZAMKNIJ, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE. Kartoteki odbio...
Kartoteki towarowe

Kartoteki towarowe

Menu KARTOTEKI / ASORTYMENT wyświetla submenu zawierające rejestr wszystkich kartotek (pozycja menu WSZYSTKIE KARTOTEKI) oraz dynamicznie budowane menu kartotek według kontrahentów (pozycja menu TOWAR WG KLIENTÓW). Wybór pozycji menu WSZYT...
Lokalizacje

Lokalizacje

Pozycja menu KARTOTEKI / LOKALIZACJE wyświetla kartoteki lokalizacji (miejsc składowania) zapisane w programie. Dostępne w kartotece funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD. W kartotece wyświetlany jest bieżący stan magazynowy dla lokalizacji - kolumna ILOŚĆ....
Usługi

Usługi

Pozycja menu KARTOTEKI / USŁUGI wyświetla kartoteki usług zdefiniowane w programie.
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu rejestrowane jest na podstawie dokumentu zlecenia przyjęcia ZPZ lub przyjęcia bezpośredniego PZB. Towar zostaje przyjęty do strefy przyjęcia a następnie po spaletowaniu składowany jest w strefie składowania. Przyjęcia wewnętrzn...
Przyjęcia - menu

Przyjęcia - menu

Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu: ZLECENIA PRZYJĘCIA, PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE i PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE.   Pozycja menu ZLECENIA PRZYJĘCIA Menu zawiera pozycje: Nowe zlecenie przyjęcia - pozycja menu otwiera formularz dopisani...
Przyjęcie - obieg dokumentów

Przyjęcie - obieg dokumentów

Obieg dokumentów przyjęcia do magazynu: Zapisanie i zatwierdzenie zlecenia przyjęcia. Wygenerowanie dla zlecenia przyjęcia dokumentu PZ do strefy przyjęcia. Składowanie towaru - praca przez terminal; paletowanie towaru; rejestracja zmiany lokalizacji - prz...
Zlecenia przyjęcia

Zlecenia przyjęcia

Zlecenia przyjęcia (awizo dostawy) dopisywane są w programie lub importowane z pliku xls. Przewidziane statusy dla zleceń przyjęcia: bufor - dokument niezatwierdzony; oczekujące - zlecenie zatwierdzone; oczekujące na przyjęcie towaru do strefy przyję...
Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ - polecenie zapisuje zlecenia przyjęcia ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecen...
Zlecenia przyjęcia oczekujące

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W rejestrze wyświetlane są zlecenia w buforze oraz zlecenia zatwierdzone, dla których nie zostały wygenerowane dokumenty PZ do strefy przyjęcia. Polecenia aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, GENERUJ PZ, INFORMACJE DODATKOWE. Polecenie DOPISZ...
Zlecenia przyjęcia w buforze

Zlecenia przyjęcia w buforze

Pozycja menu wyświetla rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem w buforze.

Inwentaryzacja w programie WMS.net


Inwentaryzacja - menu

Inwentaryzacja - menu

Pozycja menu MAGAZYN / INWENTARYZACJA zawiera pozycje menu: Nowa inwentaryzacja  - pozycja menu wyświetla formularz dopisania arkusza inwentury. Formularz dopisania inwentaryzacji opisany został na stronie Nowa inwentaryzacja . Inwentaryzacje w ...
Nowa inwentaryzacja

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja może zostać zapisana dla wybranego: magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu. Pozycja menu MAGAZYN / INWENTARYZACJA/ NOWA INWENTARYZACJA wyświetla formularz dopisania inwentury. Formularz składa się z dwóch częśc...
Inwentaryzacje w realizacji

Inwentaryzacje w realizacji

Rejestr wyświetla nagłówki dokumentów inwentaryzacji w realizacji. Dostępne funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, ZAMKNIJ, USUŃ. Pola rejestru: Numer dokumentu - numer kolejny inwentaryzacji. Data - data inwentaryzacji. Rod...
Inwentaryzacje zamknięte

Inwentaryzacje zamknięte

Rejestr dokumentów spisu z natury, które zostały rozliczone i zamknięte. Z tego poziomu możliwe jest jedynie przeglądanie zapisanych dokumentów inwentaryzacyjnych bez możliwości wprowadzania w nich zmian - edycji. ...
Nadwyżki z inwentury

Nadwyżki z inwentury

Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące nadwyżki na arkuszu inwentaryzacyjnym.
Braki z inwentury

Braki z inwentury

Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące niedobory na arkuszu inwentaryzacyjnym.

10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu !

SoftwareStudio rozwija swoje oprogramowanie Android. Jeżeli Państwa firma planuje zakup urządzeń to proponujemy wybór terminali Zebra (Motorola) z systemem Android. Dowiedz się jak wdrożyć program obsługi magazynu w swoim przedsiębiors