Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz... Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać przez kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem <Enter>.

Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE.

LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERA\NAZWA UŻYTKOWNIKA.

W polach NAZWISKO i IMIĘ należy podać dane personalne dopisywanego użytkownika, w polu E-MAIL wskazać adres poczty elektronicznej, w polu TELEFON można podać telefon kontaktowy. W polach STANOWISKO (sekcja INNE, skorowidz IST) , KOMÓRKA (sekcja INNE, skorowidz MPK), ODDZIAŁ (sekcja INNE, skorowidz ODD), MAGAZYN (sekcja MAGAZYN, skorowidz MAG)  informacje należy wybrać z list rozwijanych.  Aby na listach rozwijanych pojawiły się informacje należy je najpierw dopisać w skorowidzach. Skorowidze może domyślnie uzupełniać i modyfikować tylko administrator systemu. Modyfikacja oraz uzupełnianie skorowidzów zostanie opisane poniżej w niniejszej instrukcji.

W polach IDENTYFIKATOR SKANER oraz IDENTYFIKATOR KARTA RCP/KD wpisujemy informacje tylko i wyłącznie w przypadku wykorzystania skanerów bądź czytników kart. W polu DATA WAŻNOŚCI KONTA można wskazać datę do której konto użytkownika będzie aktywne. Po upływie wskazanej daty zalogowanie do systemu przez użytkownika nie będzie możliwe. W kolejnych polach należy wskazać uprawnienia użytkownika do funkcji drukowania, rejestrowania, grupowania, eksportowania danych z systemu. W polu DOSTĘPNE SKOROWIDZE po uruchomieniu listy rozwijanej pojawi się lista dostępnych w systemie skorowidzy. W tym polu możemy wskazać w których skorowidzach dopisywany użytkownik będzie miał prawo do uzupełniania i modyfikacji informacji w wybranych skorowidzach. Zaznaczenie pola typu CheckBox w kolumnie MENU KONTEKSTOWE umożliwia użytkownikowi uruchomienie menu kontekstowego, które pojawia się po wciśnięciu prawego klawisza myszki w dowolnym rejestrze. W polu RODZAJ MENU można wskazać z listy rozwijanej menu DefaultLeftMenu.aspx -> przy takiej konfiguracji menu użytkownika będzie wyświetlane po lewej stronie ekranu, W przeciwnym wypadku będzie wyświetlane standardowe menu w górnym pasku ekranu.

Kartoteka użytkownika dopisywana jest przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Przy próbie dopisania użytkownika bez informacji obowiązkowych wyświetlone zostają komunikaty błędu. Kartoteka użytkownika nie zostaje dopisana.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki użytkownika są: ROLA, LOGIN, NAZWISKO oraz IMIĘ.

Po poprawnie dopisanej kartotece użytkownika w dolnej części ekranu pojawi się komunikat informujący o wprowadzonych zmianach.

Wprowadzone zmiany można zatwierdzić korzystając z ikony  ZAPISZ WSZYSTKIE ZMIANY lub odrzucić klikając na ikonę  ANULUJ WSZYSTKIE ZMIANY.

Zmiana danych użytkownika wymaga kliknięcia w wybranym (modyfikowanym) polu w celu uruchomienia edycji pola. Po wprowadzeniu modyfikacji, dane zostają zapisane przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Kartoteka użytkownika usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>.

W rejestrze użytkowników dostępne są funkcje: Uprawnienia wg roli, Uprawnienia do transakcji, Uprawnienia systemowe, Ulubione, Dzienniki.