Grupy

Grupy

W programie magazynowym grupa menu stanowi ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce, która pomaga w organizacji i wygodnym dostępie do różnych funkcji programu. W artykule tym omówimy, jak definiować i konfigurować grupy menu oraz ich pozycje.

Grupa menu w programie magazynowym

Grupy menu są kluczowym elementem struktury programu magazynowego. Pozwalają na zorganizowanie funkcji programu w logiczne zbiory, co ułatwia nawigację dla użytkowników. Na przykład, polecenia związane z dodawaniem lub wystawianiem dokumentów mogą być zebrane w jednej grupie o nazwie "NOWY", podczas gdy polecenia związane z zarządzaniem kartotekami towarowymi mogą być w grupie o nazwie "KARTOTEKI".

Standardowo, lista pozycji menu jest wyświetlana za pomocą polecenia z lewej strony ekranu. Jednak w przypadku systemów o rozbudowanej strukturze, taka lista może stać się niewygodna i mało efektywna dla administratorów i wdrożeniowców. Dlatego wprowadziliśmy nowe rozwiązanie – polecenie „POZYCJE MENU.”

Kiedy wywołujemy polecenie „POZYCJE MENU,” otrzymujemy listę pozycji tylko dla wybranej grupy menu. To znacząco usprawnia pracę i pozwala na szybsze odnalezienie potrzebnych funkcji.

Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy mogą skupić się na konkretnych zadaniach i nie tracą czasu na przeszukiwanie całej listy pozycji menu. To znaczący krok w kierunku poprawy efektywności pracy w systemach informatycznych.

Podsumowując, polecenie „POZYCJE MENU” to doskonałe rozwiązanie dla systemów z rozbudowaną strukturą menu. Dzięki niemu można szybko odnaleźć potrzebne funkcje i zwiększyć wydajność pracy w systemie.

Przykład listy grup dla roli WMS stanowi punkt wyjścia do konfiguracji menu. Bazując na zdefiniowanych grupach, można określić, gdzie i jakie polecenia menu będą wyświetlane dla użytkownika programu.

Program magazynowy automatycznie dodaje pewne standardowe przyciski, które są dostępne dla wszystkich użytkowników. Przykładowe przyciski to:

 1. START – uruchamia transakcję zaraz po uruchomieniu programu.
 2. ULUBIONE – wyświetla submenu danego użytkownika i jego ulubione transakcje.
 3. HISTORIA – pokazuje listę przycisków ostatnio uruchamianych 10 transakcji.
 4. USTAW – pozwala na wybór podstawowych parametrów pracy w danym oddziale, magazynie czy MPK.
 5. POMOC – otwiera menu rozwijane z możliwością wyświetlenia strony internetowej z instrukcjami, informacjami o programie i kontaktem z producentem oprogramowania.
 6. WYLOGUJ – dostępne dla użytkownika z prawami SUPERVISOR, służy do wylogowania.
 7. KONIEC – zamyka okno przeglądarki.

Dodawanie lub edycja grup menu odbywa się za pomocą poleceń „NOWY” lub „EDYCJA”. Po wybraniu odpowiedniej opcji, wyświetlany jest formularz konfiguracyjny, który zawiera następujące pola:

 • Rola: Określa, w jakiej roli dana grupa menu jest aktywna.
 • Grupa: Unikalny kod grupy menu.
 • Kolejność: Umożliwia określenie kolejności wyświetlania grup menu.
 • Nazwa: Unikalna nazwa grupy menu.
 • Tekst: Tekst wyświetlany na przycisku.
 • Opis dodatkowy: Komunikat wyświetlany w formie „dymki” nad przyciskiem po najechaniu myszką.
 • Obrazek 16: Ścieżka dostępu do obrazka ikony grupy w rozmiarze 16×16 pikseli.
 • Obrazek 32: Ścieżka dostępu do obrazka ikony grupy w rozmiarze 32×32 pikseli.
 • KTO: Określa, który użytkownik systemu będzie korzystał z danej konfiguracji.

Podczas definiowania nowej grupy menu należy wybrać rolę, dla której grupa jest przeznaczona, oraz wpisać unikalny kod grupy. Następnie określa się kolejność wyświetlania grupy, jej nazwę, tekst na przycisku oraz ewentualny opis dodatkowy. Można także przypisać obrazy ikon grupy w różnych rozmiarach. Pole „KTO” pozwala na przypisanie grupy konkretnemu użytkownikowi lub pozostawienie go pustym dla domyślnej konfiguracji.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji, można zapisać je przy użyciu przycisku „ZAPISZ”.

Modyfikacja istniejących grup menu odbywa się poprzez funkcję „EDYCJA”, która umożliwia edycję wybranych pól. Istnieje także możliwość usunięcia grupy menu za pomocą przycisku „USUŃ”.

Podsumowując, grupy menu w programie magazynowym to ważny element konfiguracji, który pozwala na efektywne zarządzanie dostępem do różnych funkcji programu. Definiowanie i edycja grup menu umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkowników i organizacji.

Dodatkowe informacje

Grupa menu określa ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce. Za pomocą zdefiniowanych GRUP poszczególne pozycje menu są „pogrupowane”, np. polecenia dopisywania/ wystawiania mogą być w jednej grupie NOWY, a polecenie dotyczące kartotek w grupie nazwanej KARTOTEKI.

konfiguracja menu grupy

Przykładowa lista GRUP dla roli WMS. Na podstawie tak zdefiniowanej listy grup będzie można później określić miejsce wyświetlania szczegółowego polecenia menu.

Na podstawie tak określonych 4 grup MENU budowane są przyciski wyświetlone użytkownikowi programu.

konfiguracja menu grupy rola WMS

Uwaga: dodatkowo program dodaje przyciski standardowe, które nie wynikają z konfiguracji. Przyciski dodawane automatycznie to:

 • START – polecenie wyświetlające transakcję uruchamianą zaraz po uruchomieniu programu
 • ULUBIONE – przycisk pozwalający wyświetlić submenu danego użytkownika i jego ulubione transakcje.
 • HISTORIA – polecenie wyświetla listę przycisków ostatnio uruchamianych 10 transakcji
 • USTAW – polecenie pozwalające na wybór podstawowych parametrów pracy w danym oddziale, magazynie czy MPK.
 • POMOC – wywołuje menu rozwijane z możliwością wyświetlenia strony internetowej z instrukcją, informację o programie, kontakt z producentem oprogramowania.
 • WYLOGUJ – polecenia dostępne dla użytkownika z prawami SUPERVISOR
 • KONIEC – zamyka okno przeglądarki

Nowa grupa / Edycja

Dodawanie lub edycja istniejących grup menu wykonywana jest za pomocą poleceń NOWY lub EDYCJA. Wyświetlony zostaje formularz

konfiguracja menu grupy formularz

gdzie:

 • Rola – wskazanie w jakiej roli dana grupa obowiązuje – jest przypisana
 • Grupa – unikalny kod grupy
 • Kolejność – pozwala określić w jakiej kolejności od lewej strony będą wyświetlane kolejne grupy menu
 • Nazwa – unikalna nazwa wewnętrzna przycisku
 • Tekst – tekst wyświetlany na przycisku
 • Opis dodatkowy – komunikat wyświetlany w formie „dymka” (flagi) nad przyciskiem w momencie gdy użytkownik przesunie nad przycisk myszkę.
 • Obrazek 16 – wskazanie jaki plik obrazka ma być wykorzystany jako ikona grupy w rozmiarze 16×16 pikseli
 • Obrazek 32 – wskazanie jaki plik obrazka ma być wykorzystany jako ikona grupy w rozmiarze 32×32 pikseli
 • KTO – pozwala przypisać jaki użytkownik systemu będzie korzystać z danej konfiguracji. Puste pozycje oznaczają standardową – domyślną konfigurację dla wszystkich użytkowników danej roli.

W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej ROLĘ, dla której dopisywana jest pozycja menu, w kolejnym polu wpisać unikalną nazwę grupy. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność wyświetlanej grupy. W polu NAZWA wpisujemy wyświetlaną nazwę grupy menu, OPIS DODATKOWY to opis wyświetlany w oknie ToolTip po najechaniu myszką na grupę. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI można wpisać parametry wywoływanej transakcji (o ile grupa menu ma bezpośrednio wywołać transakcję). W polu OBRAZEK należy podać ścieżkę dostępu do wyświetlanego obrazka (np. ~/images_m/32×32/documents.png). Przy definiowaniu nowej grupy menu pole ROZMIAR OKNA DIALOGBOX należy pozostawić puste, chyba że grupa menu ma bezpośrednio wywołać uruchamianie transakcji w oknie mniejszym niż cały pulpit nawigacyjny, w takim przypadku rozmiar okna należy wskazać z listy rozwijanej. W polu KTO należy wskazać czy definiowana grupa jest dla wybranego użytkownika systemu (wówczas należy z listy rozwijanej wybrać użytkownika systemu), czy też definiowana grupa ma być dla wszystkich użytkowników systemu (wówczas pole KTO należy pozostawić puste).

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji .

Podczas dopisywania nowej grupy menu informacjami wymagalnymi są: ROLA, GRUPA oraz NAZWA.

Dopisane informacje można również modyfikować. Modyfikacja informacji w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką – uruchomienie edycji pola, następnie należy wprowadzić żądane zmiany i je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub przechodząc do innego dowolnego wiersza w tabeli.

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w zdefiniowanej grupie menu w wybranych polach. Podczas edycji istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian – umożliwia to funkcja ZAMKNIJ. Podczas edycji można także usunąć edytowaną grupę menu, umożliwia to funkcja – przycisk USUŃ.

Pozycje MENU

Standardowo listę pozycji menu wyświetla się za pomocą polecenia z lewej strony ekranu, jednak wówczas otrzymamy listę wszystkich poleceń MENU dla wszystkich grup menu. W przypadku rozbudowanych systemów lista taka może być mało efektywna w pracy administratora – wdrożeniowca. Wywołując polecenie POZYCJE MENU mamy możliwość wyświetlenia listy pozycji tylko dla wybranej grupy menu.

konfiguracja menu grupy pozycje menu
konfiguracja menu grupy pozycje menu lista
Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy Android

Program magazynowy na Android to nowoczesne rozwiązanie. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, co wpływa na komfort użytkowania. Ponadto, wyróżnia się szybkością działania. Dzięki temu, wszelkie operacje magazynowe przebiegają płynnie i bez opóźnień. Co więcej, program ma intuicyjny interfejs. Ułatwia to pracę i pozwala na szybkie zrozumienie funkcji programu.

Programy magazynowe
WMS

WMS programy magazynowe

W dzisiejszym świecie biznesu programy magazynowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w pomaganiu firmom w efektywnym zarządzaniu zapasami, usprawnianiu operacji i zwiększaniu zadowolenia klientów. Jednym z kluczowych czynników napędzających zwiększone wykorzystanie programów magazynowych jest możliwość integracji ich z innymi systemami za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API). Interfejsy API pozwalają programom magazynowym komunikować się z innymi aplikacjami i umożliwiają firmom dostęp do danych z wielu źródeł.

Business Intelligence SQL
SAdam

Business Intelligence SQL

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne jest rozwiązanie Business Intelligence. Rozwiązanie to  jest wszechstronne, bezpieczne, zintegrowane z systemami Operacyjnymi oraz dostępne nieprzerwanie i w każdej chwili. Platformą, która ułatwia firmom spełnienie takich założeń jest SQL Server.

Grupy

Grupy menu są kluczowym elementem struktury programu magazynowego. Pozwalają na zorganizowanie funkcji programu w logiczne zbiory, co ułatwia nawigację dla użytkowników. Na przykład, polecenia związane z dodawaniem lub wystawianiem dokumentów mogą być zebrane w jednej grupie o nazwie "NOWY", podczas gdy polecenia związane z zarządzaniem kartotekami towarowymi mogą być w grupie o nazwie "KARTOTEKI".
DEMO

menu_konfiguracja.aspx

Transakcja modułu KONFIGURACJA systemu, pozwala nawigować pomiędzy transakcjami odpowiedzialnymi za konfigurację platformy.   Z poziomu tej transakcji możemy uruchamiać inne transakcje odpowiedzialne za konfigurację. adm_prx.aspx adm_x_zestawienia.aspx x_submenu.aspx x_skorowidze.aspx         PROGRAM MAGAZYNOWY adm_x_zestawienia.aspxJednym

Wydanie palet
SAdam

Wydanie palet

Niezależnie od wielkości organizacji, oprogramowanie do zarządzania magazynem z wydawaniem palet może pomóc w zwiększeniu wydajności, minimalizowaniu kosztów i poprawie jakości obsługi klienta. Dlatego warto zainwestować w to narzędzie, aby zoptymalizować operacje magazynowe i łańcuch dostaw.

ulubione_insert.aspx

Każdy użytkownik programu może mieć własny indywidualny zestaw sub menu z listą transakcji do wyboru, opisane wg własnego gustu i upodobania. W celu umożliwienia użytkownikowi dodawania nowych pozycji do listy ULUBIONE platforma StudioSystem posiada transakcję ulubione_insert.aspx

Grupy

Grupy

W programie magazynowym grupa menu stanowi ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce, która pomaga w organizacji i wygodnym dostępie do różnych funkcji...
Pozycje MENU

Pozycje MENU

Konfiguracja menu w oprogramowaniu magazynowym, jak Studio WMS.net, jest istotnym narzędziem. Pozwala ona dostosować system do konkretnych potrzeb i r...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...