Jeżeli dla zdefiniowanej grupy przycisków menu zostaną dopisane przyciski sub menu, wówczas obok nazwy przycisku pojawi się symbol listy rozwijanej , a transakcja zdefiniowana w Przyciskach menu nie zostanie uruchomiona.

W rejestrze dostępne są funkcje: Nowy i Edycja.

konfiguracja subtoolbarmenu

 

Dopisanie nowego przycisku SubMenu jest możliwe dzięki funkcji NOWY.

Po  uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno dopisania nowego przycisku SubToolBarMenu

konfiguracja subtoolbarmenu formularz

 

W polu ROLA należy wpisać rolę, do której przypisywany jest przycisk SubMenu. W polu GRUPA należy wpisać zdefiniowaną już nazwę grupy przycisków menu. Pole KOLEJNOŚĆ służy do wpisania kolejności występowania funkcji w wybranej grupie. W polu NAZWA należy podać unikalną nazwę przycisku, pole TEKST to pole do wpisania wyświetlanej nazwy. W polu OPIS DODATKOWY podajemy nazwę, która pojawi się w dymku, po najechaniu kursorem myszki na przycisk. W polu TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA z listy rozwijanej wybieramy, która transakcja ma zostać uruchomiona po wywołaniu zdefiniowanego przycisku menu. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI należy wskazać parametry uruchamianej transakcji. I tak np. przy uruchamianiu transakcji odpowiedzialnej za edycję dokumentu w parametrach transakcji należy wpisać REFNO=, przy wydruku dokumentu (jeżeli dostępnych jest kilka wydruków z danego rejestru) TYPDOK=REK&REFNO= (wydruk wywoływany przez tą transakcję nosi nazwę REK). W polu FUNKCJA należy wskazać z listy rozwijanej funkcję, jeżeli ta ma zostać wywołana. W polu OBRAZEK należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku, która ma być wyświetlany. W polu ROZMIAR OKNA DIALOGBOX wskazujemy z listy rozwijanej rozmiar wywoływanego okna. Jeżeli wywoływana funkcja ma być na cały ekran, wówczas pole to należy zostawić puste. W polu WIDOK należy wybrać z listy rozwijanej widok dla którego definiujemy przycisk menu. W polu OBRAZEK należy z listy rozwijanej wybrać obrazek (ikonę), która pojawi się obok nazwy przycisku. W polu KTO można wskazać konkretnego użytkownika systemu, jeżeli funkcja jest przypisywana tylko dla niego, w przeciwnym wypadku (definiowanie przycisku dla wszystkich użytkowników) pole to należy pozostawić puste.

subtoolbarmenu

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w polach w dopisanym już przycisku SubToolBarMenu.

Funkcja ZAMKNIJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian, natomiast funkcja USUŃ umożliwia usunięcie zdefiniowanego przycisku Menu.