Pasek Menu nad tabelą

Program StudioSystem daje użytkownikom możliwość definiowania paska menu nad tabelą, który zawiera przyciski do wykonywania konkretnych operacji. Administrator ma pełną kontrolę nad tym, jakie przyciski są dostępne i jakie transakcje zostaną uruchomione po ich kliknięciu.

Pasek Menu nad tabelą

Efektywne przeglądanie danych w programie magazynowym

Przeglądanie danych z bazy za pomocą tabeli (widoku) jest podstawowym sposobem dostępu do informacji w programie StudioSystem. Jednakże, aby to przeglądanie było efektywne, konieczne jest zapewnienie możliwości wykonywania różnych operacji na danych. Dokładnie to umożliwia pasek menu nad tabelą.

Proces konfiguracji paska menu rozpoczyna się od ustawienia zapytania do bazy (widoku) oraz jego parametrów. To administrator dokładnie określa, jakie dane będą wyświetlane i jakie operacje będą dostępne dla użytkowników.

Dzięki paskowi menu nad tabelą, użytkownicy mogą wykonywać różnorodne operacje na danych, takie jak dodawanie nowych rekordów, edycja istniejących, usuwanie, generowanie raportów i wiele innych. To zwiększa efektywność pracy z danymi i pozwala dostosować program StudioSystem do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Podsumowując, pasek menu nad tabelą to ważne narzędzie w programie StudioSystem, które umożliwia efektywne przeglądanie i operacje na danych. Dzięki niemu użytkownicy mogą dostosować program do własnych potrzeb i zwiększyć wydajność pracy z bazą danych.

Pasek Menu nad tabelą

Przeglądanie danych z bazy za pomocą tabeli (widoku) jest najczęstszym sposobem dostępu do danych za pomocą programu StudioSystem. Przeglądanie w postaci zestawień jednak jest często mało efektywne, jeżeli dla znajdujących się w tabeli danych nie można wykonywać żadnych poleceń.

Wstęp

Przeglądanie danych w programie StudioSystem za pomocą tabeli jest podstawowym sposobem dostępu do informacji. Aby to przeglądanie było efektywne, konieczne jest umożliwienie użytkownikom wykonywania różnych operacji na danych.

Program StudioSystem umożliwia definiowanie paska menu nad tabelą, który zawiera przyciski do wykonywania konkretnych operacji. Administrator może kontrolować, jakie przyciski są dostępne i jakie transakcje zostaną uruchomione po ich kliknięciu.

Proces konfiguracji paska menu rozpoczyna się od ustawienia zapytania do bazy danych (widoku) oraz jego parametrów. To administrator określa, jakie dane będą wyświetlane i jakie operacje będą dostępne dla użytkowników.

Dzięki paskowi menu nad tabelą użytkownicy mogą wykonywać różne operacje na danych, takie jak:

 • Dodawanie nowych rekordów
 • Edycja istniejących rekordów
 • Usuwanie rekordów
 • Generowanie raportów

Pasek menu nad tabelą to ważne narzędzie, które zwiększa efektywność pracy z danymi. Umożliwia on dostosowanie programu StudioSystem do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Podsumowanie

Pasek menu nad tabelą to istotny element programu StudioSystem, który umożliwia efektywne przeglądanie i operacje na danych. Dzięki niemu użytkownicy mogą dostosować program do własnych potrzeb i zwiększyć wydajność pracy z bazą danych.

Rozwinięcie

Program StudioSystem pozwala na zdefiniowanie czy nad tabelą ma być dostępny pasek menu z przyciskami oraz precyzyjnie określa jakie to będą przyciski i jakie transakcje zostaną uruchomione.

Ustawienia zaczynamy od skonfigurowania zapytania do bazy (widoku) i jego parametrów, w tym celu administrator wybiera opcje KONFIGURACJA WIDOKÓW.

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-widokow

Przykładowo chcemy skonfigurować pasek menu dla tabeli wyświetlającej kontrahentów , wybieramy widok który takie dane nam zwraca np. systemowy knkon

w tabeli przesuwamy się w prawo i ustawiamy na TAK kolumnę ToolBar Menu

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-widokow-toolbarmenu

Dzięki temu transakcja wyświetlająca listę kontrahentów będzie miała na górze pasek menu, w następnym kroku należy zdefiniować jakie przyciski mają się w tym pasku znajdować oraz określić ich wygląd i sposób działania.

Administrator wybiera więc opcję KONFIGURACJA i polecenie PRZYCISKI MENU

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-przyciski-menu

W liście przycisków należy dodać pozycje jakie chcemy umieścić na pasku menu, w przykładzie dodamy 2 przyciski, dopisywania nowej kartoteki oraz edycję (modyfikację) wybranej kartoteki.

Definiujemy przyciski określając ich atrybuty:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla jakiej będą przyciski aktywne
 • AKTYWNE – kolumna logiczna określająca czy przycisk ma być wyświetlany
 • KTO – możliwość określenia dla jakiego użytkownika przycisk będzie dostępny, pozostawienie kolumny pustej powoduje że polecenie będzie wykorzystywane jako ustawienie domyślne dla użytkowników danej roli.
 • GRUPA – nazwa grupy wykorzystywana dla menu rozwijanego (wielopozycyjnego), na podstawie nazwy grupy program „grupuje” podpozycje menu
 • KOLEJNOŚĆ – oznacza w jakiej kolejności przyciski będą dostępne od lewej strony menu
 • NAZWA – unikana w ramach grupy i użytkownika nazwa przycisku
 • TEKST – tekst wyświetlany na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – opis przycisku wyświetlany po najechaniu na przycisk myszką
 • OKNO DIALOGOWE – kolumna logiczna, program pozwala na uruchamianie transakcji zastępując aktualny widok lub otwierając okno nad tabelą
 • ROZMIAR OKNA – wybór ze skorowidza w jaki sposób ma być okno skalowane, parametr ma znaczenie jeżeli OKNO DIALOGOWE jest ustawiona na TAK
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – lista ze skorowidza pozycji transakcji
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – w zależności od potrzeb można podać parametry jakie mają zostać przekazane do transakcji, w przypadku transakcji dopisywania można podać wartość pustą parametru refno aby przekazać automatycznie numer referencyjny dokumentu z tabeli. Wówczas transakcja zamiast dopisać nowy dokument przechodzi w tryb jego edycji.
 • WIDOK – nazwa zapytania jakie jest skojarzone z przyciskami
 • OBRAZEK – wybór ze skorowidza ikony przypisanej do przycisku
program-studiosystem-administrator-konfiguracja-przyciski-menu-tabela
program-studiosystem-administrator-konfiguracja-przyciski-menu-transakcje

Niekiedy tabela (widok) nie ma kolumny REFNO pozwalającej na automatyczne określenie klucza danych tabeli (na podstawie którego identyfikowana jest pozycja z tabeli). W takim wypadku należy w sposób jawny wskazać która kolumna stanowi klucz główny zapytania (widoku). Należy wrócić do konfiguracji widoku wskazać dany widok i wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN a następnie w tabeli zaznaczyć która kolumna oznacza klucz główny (unikalny identyfikator wiersza tabeli), przykładowo dla kartotek kontrahentów jest to kolumna NRIDODN.

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-widokow-ustawienie-kolumn-klucz-domyslny

Tak przygotowane przyciski widoczne są w tabeli kontrahentów

program-studiosystem-grid-toolbarmenu

Pasek Menu nad tabelą

Przeglądanie danych z bazy za pomocą tabeli (widoku) jest podstawowym sposobem dostępu do informacji w programie StudioSystem. Jednakże, aby to przeglądanie było efektywne, konieczne jest zapewnienie możliwości wykonywania różnych operacji na danych. Dokładnie to umożliwia pasek menu nad tabelą.
Pasek Menu nad tabelą
Raporty SQL Server
SAdam

Raporty SQL Server

Ogólnie rzecz biorąc, WMS dla SQL Server oferuje różnorodne raporty, których można użyć do analizy i optymalizacji wydajności magazynu. Raporty te dostarczają informacji o bieżących poziomach zapasów, ruchach zapasów, statusie zamówień i nie tylko. Korzystając z tych raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje zapasy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

System magazynowy
SAdam

System magazynowy

Niezwykle skuteczny system zarządzania magazynem WMS online jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem. Każdego dnia wykonują one dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów.

Inwentaryzacja w programie WMS
SAdam

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

Aktualne salda palet przewoźników
SAdam

Aktualne salda palet przewoźników

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania magazynem, które umożliwia generowanie różnorodnych raportów. Raport sald przewoźników jest jednym z raportów, które pomagają w efektywnym zarządzaniu magazynem i zapewniają kontrolę nad stanem sald przewoźników. Dzięki temu, firma może skutecznie planować dostawy i zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

x_uwagi.aspx

Transakcja x_uwagi.aspx pozwala na wyświetlanie, dopisywanie i edycję informacji dodatkowych dla dowolnej tabeli w oparciu o unikalny identyfikator REFNO. Transakcja wywoływana jest najczęściej jako zakładka innej transakcji np. podglądu kartoteki, dokumentu lub w oknie z

knkon_podglad_1.aspx
SAdam

knkon_podglad_1.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to potężne narzędzie, które umożliwia przeglądanie kartotek klientów w prosty i intuicyjny sposób. Dostarcza ono wszystkich niezbędnych funkcji do skutecznego zarządzania danymi klientów.