Pasek Menu nad tabelą

Pasek Menu nad tabelą

Program StudioSystem pozwala na zdefiniowanie czy nad tabelą ma być dostępny pasek menu z przyciskami oraz precyzyjnie określa jakie to będą przyciski i jakie transakcje zostaną uruchomione.

menu systemu WMS

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Pasek Menu nad tabelą

Przeglądanie danych z bazy za pomocą tabeli (widoku) jest najczęstszym sposobem dostępu do danych za pomocą programu StudioSystem. Przeglądanie w postaci zestawień jednak jest często mało efektywne, jeżeli dla znajdujących się w tabeli danych nie można wykonywać żadnych poleceń.

Program StudioSystem pozwala na zdefiniowanie czy nad tabelą ma być dostępny pasek menu z przyciskami oraz precyzyjnie określa jakie to będą przyciski i jakie transakcje zostaną uruchomione.

Ustawienia zaczynamy od skonfigurowania zapytania do bazy (widoku) i jego parametrów, w tym celu administrator wybiera opcje KONFIGURACJA WIDOKÓW.

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-widokow

Przykładowo chcemy skonfigurować pasek menu dla tabeli wyświetlającej kontrahentów , wybieramy widok który takie dane nam zwraca np. systemowy knkon

w tabeli przesuwamy się w prawo i ustawiamy na TAK kolumnę ToolBar Menu

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-widokow-toolbarmenu

Dzięki temu transakcja wyświetlająca listę kontrahentów będzie miała na górze pasek menu, w następnym kroku należy zdefiniować jakie przyciski mają się w tym pasku znajdować oraz określić ich wygląd i sposób działania.

Administrator wybiera więc opcję KONFIGURACJA i polecenie PRZYCISKI MENU

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-przyciski-menu

W liście przycisków należy dodać pozycje jakie chcemy umieścić na pasku menu, w przykładzie dodamy 2 przyciski, dopisywania nowej kartoteki oraz edycję (modyfikację) wybranej kartoteki.

Definiujemy przyciski określając ich atrybuty:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla jakiej będą przyciski aktywne
 • AKTYWNE – kolumna logiczna określająca czy przycisk ma być wyświetlany
 • KTO – możliwość określenia dla jakiego użytkownika przycisk będzie dostępny, pozostawienie kolumny pustej powoduje że polecenie będzie wykorzystywane jako ustawienie domyślne dla użytkowników danej roli.
 • GRUPA – nazwa grupy wykorzystywana dla menu rozwijanego (wielopozycyjnego), na podstawie nazwy grupy program „grupuje” podpozycje menu
 • KOLEJNOŚĆ – oznacza w jakiej kolejności przyciski będą dostępne od lewej strony menu
 • NAZWA – unikana w ramach grupy i użytkownika nazwa przycisku
 • TEKST – tekst wyświetlany na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – opis przycisku wyświetlany po najechaniu na przycisk myszką
 • OKNO DIALOGOWE – kolumna logiczna, program pozwala na uruchamianie transakcji zastępując aktualny widok lub otwierając okno nad tabelą
 • ROZMIAR OKNA – wybór ze skorowidza w jaki sposób ma być okno skalowane, parametr ma znaczenie jeżeli OKNO DIALOGOWE jest ustawiona na TAK
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – lista ze skorowidza pozycji transakcji
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – w zależności od potrzeb można podać parametry jakie mają zostać przekazane do transakcji, w przypadku transakcji dopisywania można podać wartość pustą parametru refno aby przekazać automatycznie numer referencyjny dokumentu z tabeli. Wówczas transakcja zamiast dopisać nowy dokument przechodzi w tryb jego edycji.
 • WIDOK – nazwa zapytania jakie jest skojarzone z przyciskami
 • OBRAZEK – wybór ze skorowidza ikony przypisanej do przycisku
program-studiosystem-administrator-konfiguracja-przyciski-menu-tabela
program-studiosystem-administrator-konfiguracja-przyciski-menu-transakcje

Niekiedy tabela (widok) nie ma kolumny REFNO pozwalającej na automatyczne określenie klucza danych tabeli (na podstawie którego identyfikowana jest pozycja z tabeli). W takim wypadku należy w sposób jawny wskazać która kolumna stanowi klucz główny zapytania (widoku). Należy wrócić do konfiguracji widoku wskazać dany widok i wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN a następnie w tabeli zaznaczyć która kolumna oznacza klucz główny (unikalny identyfikator wiersza tabeli), przykładowo dla kartotek kontrahentów jest to kolumna NRIDODN.

program-studiosystem-administrator-konfiguracja-widokow-ustawienie-kolumn-klucz-domyslny

Tak przygotowane przyciski widoczne są w tabeli kontrahentów

program-studiosystem-grid-toolbarmenu

Pasek Menu nad tabelą

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Pasek Menu nad tabelą
Warehouse systems bezpieczeństwo
SAdam

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
SAdam

Aplikacja do magazynu Online

Dokładność to jedna z podstawowych zalet aplikacji online dla magazynierów. Za pomocą aplikacji online magazynierzy mogą szybko i dokładnie wprowadzać do systemu zamówienia i inne informacje. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania danych, które może być czasochłonne i podatne na błędy. Ponadto aplikacja online może dostarczać dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając magazynierom szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie wszelkich rozbieżności lub problemów.

Program do prowadzenia magazynu
SAdam

Program do prowadzenia magazynu

W dzisiejszych czasach prowadzenie większego magazynu bez odpowiedniego programu do zarządzania może być niezwykle trudne i nieefektywne. Jednym z takich zaawansowanych narzędzi jest WMS.net, które umożliwia sprawne i precyzyjne prowadzenie magazynu, optymalizację procesów logistycznych oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi.

konfiguracja systemu magazynowego
SAdam

Konfiguracja informacji

Menu konfiguracja informacji pozwala na zdefiniowanie zestawień i raportów oraz ustawienie dostępu dla zdefiniowanych użytkowników systemu. Ponadto z tego poziomu definiować możemy ustawienia dla podglądu szczegółów informacji np. podgląd kartotek, dokumentów wraz z definicjami zakładek

system zarządzania magazynem grid
SAdam

x_grid.aspx parametry

Transakcja do działania wymaga podania listy parametrów. Samodzielne pisanie procedur bezpieczeństwa jest wyjątkowo trudne i kosztowne. Aplikacje zabezpieczeń wymagają: oprogramowania, debugowania, testowania, wdrażania, administrowania itp.

program magazynowy Dashboard
SAdam

Dashboard

Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity – dashboards). Pulpit składa się z dowolnej ilości mniejszych okienek (położenie i rozmiar każdego z nich jest osobno definiowany), która zawierają każde inną