Instrukcja programu magazynowego

SoftwareStudio Instrukcja programu magazynowego

Podręcznik programu magazynowego jest niezbędnym dokumentem dla firm posiadających i obsługujących magazyny. Zawiera wytyczne dotyczące operacji magazynowych oraz przedstawia zasady, procedury i najlepsze praktyki, których powinni przestrzegać pracownicy magazynu. Podręcznik programu magazynu powinien być regularnie przeglądany, aby upewnić się, że jest na bieżąco z wszelkimi zmianami w operacjach magazynowych i że personel postępuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku.

Jak wygląda instrukcja programu magazynowego? Program daje możliwość zarządzanie magazynem online, czyli z dostępem przez Internet. Studio Magazyn WMS.net to aplikacja przeznaczona do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

Posiadanie obszernego podręcznika programu magazynowego jest niezbędne dla każdej firmy posiadającej i obsługującej magazyn. Zapewnia, że pracownicy magazynu przestrzegają zasad i procedur firmy oraz że magazyn działa bezpiecznie i wydajnie. Podręcznik powinien być regularnie przeglądany i aktualizowany w razie potrzeby, aby zapewnić jego aktualność przy wszelkich zmianach w operacjach magazynowych.

Zarządzanie magazynem stojące na wysokim poziomie wraz z odpowiednią organizacją przyczyniają się do usprawnienia jego pracy. Pozwalają na zapewnienie niezbędnych zapasów, a jednocześnie gwarantują najlepszą obsługę przestrzeni magazynowej. Sprawiają również, że operacje wewnętrzne takie, jak choćby kompletacja i transport zajmują znacznie mniej czasu niż ma to miejsce w innych okolicznościach.

Partia produktu – określa ilość jednego i tego samego produktu przedstawiona odbiorcy jednorazowo przez dostawcę lub producenta do odbioru. Programy WMS oferują różne poziomy cen zarówno za licencje jak i wdrożenie. Jeśli szukasz bezpłatnego programu WMS to raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. WMS przyśpiesza proces kompletacji, wskazując pracownikom dokładną lokalizację poszukiwanego asortymentu i najkrótszą trasę zbiórki. Dlatego program zwalnia magazynierów z konieczności zapamiętywania lokalizacji poszczególnych towarów.

Program WMS Android stanowi ważny element rozwiązań obsługi magazynu logistycznego, uruchamiając go na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazyniera. Nowoczesny program magazynowy wspiera różne metody kompletacji, także te realizowane za pomocą kolektora wyposażonego w system Android. Dzięki temu w zależności od składowanego towaru, rodzaju zamówień, wielkości magazynu, można wybrać metodę najefektywniejszą dla danego magazynu.

Podręcznik programu magazynowego powinien zawierać przegląd operacji magazynowych firmy oraz obowiązki pracowników magazynu. Powinien opisywać różne rodzaje zapasów, metody stosowane do śledzenia zapasów oraz wszelkie specjalne wymagania dotyczące obsługi lub przechowywania. Powinien również zawierać wskazówki dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Instrukcja powinna również zawierać protokoły i procedury bezpieczeństwa. Personel magazynu powinien być przeszkolony w zakresie właściwego korzystania ze sprzętu i zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń. Podręcznik powinien również zawierać zasady i procedury zgłaszania wypadków, urazów i innych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Instrukcja powinna również zawierać instrukcje dotyczące obsługi zamówień klientów i zwrotów, a także wszelkich zamówień specjalnych, które wymagają dodatkowej obsługi. Powinien zawierać informacje o tym, jak postępować z uszkodzonymi lub wadliwymi przedmiotami oraz jak przetwarzać zwroty.

Instrukcja programu magazynowego powinna również zawierać instrukcje dotyczące przeprowadzania regularnych kontroli zapasów. Powinno to obejmować częstotliwość kontroli inwentarza, metody stosowane do przeprowadzania kontroli oraz procedury zgłaszania wszelkich rozbieżności.

Wreszcie, podręcznik powinien zawierać sekcję dotyczącą zapewniania i kontroli jakości. W tej sekcji należy opisać procedury kontroli przesyłek przychodzących i wychodzących oraz przeprowadzania kontroli jakości towarów znajdujących się w magazynie. Powinien również zawierać wskazówki, jak odpowiadać na reklamacje klientów oraz jak badać i rozwiązywać wszelkie problemy z jakością.

WMS, a SAP

Integracja SAP

Integracja SAP jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich. W celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Dzieje się to poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline.

dopisanie w programie magazynowym

y_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Transakcja podobna do transakcji x_insert_update.aspx, jednakże zasadniczą różnicą jest możliwość definiowania zakładek w formularzu dopisania/edycji.

menu systemu WMS

Konfiguracja menu

W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej ROLĘ, dla której dopisywana jest pozycja menu, w kolejnym polu wpisać unikalną nazwę grupy. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność wyświetlanej grupy. W polu NAZWA wpisujemy wyświetlaną nazwę grupy menu, OPIS DODATKOWY to opis wyświetlany w oknie ToolTip po najechaniu myszką na grupę. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI można wpisać parametry wywoływanej transakcji (o ile grupa menu ma bezpośrednio wywołać transakcję). W polu OBRAZEK należy podać ścieżkę dostępu do wyświetlanego obrazka.

Integracja systemów informatycznych w magazynie

Integracja systemów informatycznych

Integracja systemowa jest rozumiana jako taka integracja, która dotyczy komunikacji między systemami, tj. połączenia i wymiany danych za pomocą sieci komputerowych i protokołów komunikacyjnych. Integracja wymaga zrozumienia zasad działania biznesu i precyzyjnego zdefiniowania reguł Operacyjnych biznesu. Krokami prowadzącymi do osiągnięcia pełnej integracji w dziedzinie systemów informatycznych jest osiągnięcie komputerowo zintegrowanego wytwarzania (Computer Integrated Manufacturing) oraz komputerowo zintegrowanego zarządzania (Computer Integrated Management) oraz obu tych obszarów

Ekran logowania do programu

Administrator programu

Administrator programu magazynowego WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego. Dzięki umiejętnościom konfiguracyjnym, monitorującym i wsparciu technicznemu, administratorzy WMS.net są w stanie dostosować system do specyficznych potrzeb firmy i zapewnić efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. W połączeniu z integracją z SAP, WMS.net firmy SoftwareStudio staje się niezastąpionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem.

Warehouse systems bezpieczeństwo

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Program magazynowy online

Informatyka w przemyśle

Nowoczesne rozwiązania informatyczne zachęcają technologów zakładów przemysłowych do stosowania techniki komputerowej w procesach regulacji i sterowania, wymusza to szukanie nowych rozwiązań sprzętowych i programowych, które by, w zadowalający sposób, wykorzystały rozwój technologii. Innymi słowy coraz większe wymagania, stawiane przez procesy technologiczne, wymagają opracowywania nowych rozwiązań lub optymalizacji już istniejących.

dokumentacja systemu WMS

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

program magazynowy inwentaryzacja

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

baza sql

Instalacja bazy MS SQL

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie. Rozwiązanie WMS pozwala w prosty sposób przyjąć towar od: producenta/dostawcy, z innego magazynu oraz w ramach procedury zwrotu towaru od klienta. Przy przyjęciu towaru za pośrednictwem programu magazynowego, szybko i bezbłędnie dokonuje się kontroli ilościowej i jakościowej. Program WMS możesz wybrać kierując się kryterium cenowym, jeżeli tak to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, ale wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności.

WMS Instalacja wydruków i raportów

Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja. Dostarczona aplikacja jest skonfigurowana do pracy w sieci lokalnej lub z dostępem przez Internet, ale wykorzystuje do autentykacji użytkowników logowanie Windows, w

DEMO Instrukcja programu magazynowego

Oprogramowanie magazynowe online
DEMO