Inwentaryzacja w programie WMS

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

program magazynowy inwentaryzacja

Funkcjonalność inwentaryzacji w WMS

Funkcja zapasów w systemie WMS służy do śledzenia ilości, lokalizacji i stanu pozycji magazynowych oraz zarządzania nimi. Służy do monitorowania i optymalizacji stanów magazynowych, a także identyfikacji przesunięć i rozbieżności magazynowych. Pomaga również upewnić się, że zapasy są dokładnie ewidencjonowane i że pozycje są dostępne w razie potrzeby.

Funkcjonalność inwentaryzacji w WMS obejmuje takie funkcje, jak śledzenie zapasów, liczenie zapasów i optymalizacja zapasów. Śledzenie zapasów umożliwia śledzenie pozycji zapasów, w tym ich ilości, lokalizacji i statusu. Inwentaryzacja pomaga zapewnić, że poziomy zapasów są dokładne i aktualne, a optymalizacja zapasów pomaga zidentyfikować wszelkie potencjalne niedobory lub nadwyżki zapasów i zarządzać nimi.

Ponadto funkcja inwentaryzacji w systemie WMS może również pomóc w identyfikacji i zarządzaniu wszelkimi potencjalnymi rozbieżnościami w inwentaryzacji. Funkcjonalność ta może służyć do szybkiego identyfikowania wszelkich rozbieżności i podejmowania działań korygujących. Może być również używany do śledzenia i monitorowania ruchów zapasów, takich jak transfery, zwroty i zakupy.

Funkcjonalność zapasów w WMS może być również wykorzystana do zarządzania uzupełnianiem zapasów. Ta funkcja pomaga zapewnić, że poziomy zapasów są utrzymywane na optymalnym poziomie, a także pomaga zmniejszyć potencjalne niedobory zapasów. Można go również wykorzystać do identyfikacji potencjalnych nadwyżek zapasów i podjęcia działań naprawczych.

Inwentaryzacja w programie WMS

Funkcjonalność inwentaryzacji w WMS jest niezbędnym elementem każdego systemu zarządzania magazynem. Pomaga zapewnić, że poziomy zapasów są dokładnie śledzone i zarządzane, a ruchy zapasów są dokładnie rozliczane. Pomaga również identyfikować i zarządzać wszelkimi potencjalnymi rozbieżnościami w zapasach oraz zarządzać uzupełnianiem poziomów zapasów. Dzięki odpowiedniej funkcjonalności inwentaryzacji system WMS może pomóc w zapewnieniu dostępności odpowiednich inwentaryzacji w razie potrzeby.

Czy wiesz, jak wykorzystać inwentaryzacja w programie WMS w magazynie wysokiego składowania? Przede wszystkim Inwentaryzacja w programie WMS wymaga, abyś wdrożył aplikacje WMS.net.

W programie magazynowym WMS dostępna jest opcja INWENTARYZACJI, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.

Na tej podstawie program wylicza różnice inwentaryzacyjne – nadwyżki lub niedobory. W rejestrze Arkusze Spisu Inwentaryzacyjne dostępne są funkcje dopisania, edycji, podglądu, wydruku, zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego, dołączenia dowolnego pliku oraz zdjęcia.

Menu INWENTARYZACJA wyświetla następujące rejestry dokumentów:

  • arkusze spisu inwentaryzacyjne,
  • niedobory – dokumenty wygenerowane automatycznie przez program magazynowy WMS.net rejestrujące niedobory w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury,
  • nadwyżki – dokumenty wygenerowane automatycznie przez program Narzędzia rejestrujące nadwyżki towarowe w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury.

TWORZENIE ARKUSZA INWENTURY

Dokument inwentaryzacji dopisywany jest przez użycie polecenia DOPISZ. W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. W polu Regał/Strefa z listy rozwijanej należy podać lokalizacje, dla której ma zostać wykonany spis z natury.

EDYCJA ARKUSZA INWENTARYZACYJNEGO (SPISU Z NATURY)

W programie Narzędziownia dokument spisu z natury w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA. Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W trybie edycji mogą być modyfikowane dane zapisane w pozycjach. Dokument może być modyfikowany do momentu zamknięcia inwentaryzacji.

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz inwentury (arkusz spisu z natury), rejestr te służy do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego, korekty stanów magazynowych, przeprowadzania inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych. Pozycje arkusza inwentury, w rejestrze tym możemy podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, Kartoteka ilościowo – wartościowa – służy do wyceny ilościowo wartościowej poszczególnych miesięcy rozrachunkowych.

ARKUSZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

Dokument prezentujący informacje o bilansie otwarcia i bilansie zamknięcia (ilościowo wartościowym) wraz z wyliczeniem niedoborów i nadwyżek dla każdej pozycji magazynowej. Aplikacja magazynowa

ZAMKNIĘCIE DOKUMENTU INWENTARYZACJI

Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz komunikat dotyczący zamknięcia inwentaryzacji. Potwierdzenie polecenia ZAMKNIJ zmienia status dokumentu inwentaryzacji – w polu STAN zostaje zapisany symbol. Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna. Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedoborów i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne. Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY i NADWYŻKI.

WYDRUK

Z poziomu rejestru inwentur można drukować zestawienia typu SPIS Z NATURY, ARKUSZE INWENTARYZACYJNE, zestawienia nadwyżek i niedoborów. Wydruki w programie realizowane są za pomocą standardowej funkcji szablonów RDL (Report Builder) wykorzystując SQL reporting services.

Administrator może zmienić i dostosować postać drukować dokumentów do własnych potrzeb. Projekt szablonu przygotowuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Report Builder 3.0

Za pomocą Report Builder można od razu weryfikować poprawność naniesionych zmian, wystarczy przełączyć program z trybu edycji (projektowania) do trybu podglądu.

Export – zapis dokumentu do pliku

Utworzone dokumenty można drukować lub eksportować do:

  • PDF – plik w formacie Acrobat Reader;
  • XLS – plik w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel;
  • DOC – plik w formacie dokumentu MS Word.

Inwentaryzacja w programie WMS

Funkcja zapasów w systemie WMS służy do śledzenia ilości, lokalizacji i stanu pozycji magazynowych oraz zarządzania nimi. Służy do monitorowania i optymalizacji stanów magazynowych, a także identyfikacji przesunięć i rozbieżności magazynowych. Pomaga również upewnić się, że zapasy są dokładnie ewidencjonowane i że pozycje są dostępne w razie potrzeby.
Inwentaryzacja w programie WMS
System obsługi magazynu
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Sprzęt przechowywany w osobnych komorach, odseparowanych ogniowo i wilgotnościowo. Wielostrefowa kontrola dostępu, biometryka, system CCTV, stały monitoring zasilania i parametrów środowiskowych tworzą spójny system dający pewność bezpieczeństwa i ciągłości działania.

SAdam

Administrator magazynu narzędzi

Dzięki TCS.net administrator magazynu narzędzi może efektywnie zarządzać całym cyklem życia narzędzi – od przyjęcia, poprzez ewidencję, wypożyczenia, przeglądy, aż po zakończenie eksploatacji. System ten zapewnia precyzyjne monitorowanie stanów magazynowych, optymalizację procesów, zwiększenie efektywności pracy oraz poprawę bezpieczeństwa narzędzi.

Program Magazynowy magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy
SAdam

Inwentaryzacja w magazynie

Podstawowym celem inwentaryzacji jest weryfikacja wykazanego w księgach rachunkowych stanów aktywów i pasywów danej jednostki, ale służy ona także do: Rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych, Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gosp. majątkiem. Oceny przydatności określonych składników majątku.

Przyjęcie do magazynu
Joanna Ciebień

Przyjęcie do magazynu

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia do magazynu jest kluczowe dla prawidłowej pracy magazynu. Dlatego warto zainwestować w program WMS, tak jak Studio WMS.net, który pozwala na automatyzację i kontrolę tego procesu. Nie tylko przyspiesza to proces przyjęcia, ale też eliminuje pomyłki, dzięki czemu magazyn może pracować sprawniej i efektywniej.

Kartoteki

Kartoteki stanowią nieodłączny element systemu magazynowego Studio WMS.net. Są to kluczowe źródło informacji o towarach w magazynie, umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami i kontrolę nad procesami magazynowymi. Dzięki funkcjom kartotek w Studio WMS.net, użytkownicy mogą tworzyć indywidualne profile kartotek, a także integrować je z systemem nadrzędnym, co przyczynia się do jeszcze większej efektywności działania magazynu.

SAdam

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek – komentarzy. Aby do zaznaczonego, przez kliknięcie, dokumentu dopisać nową notatkę należy kliknąć na wiersz z komunikatem Kliknij aby dodać nowy