Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

Inwentaryzacja w programie WMS

Funkcjonalność inwentaryzacji w WMS

Funkcja zapasów w systemie WMS służy do śledzenia ilości, lokalizacji i stanu pozycji magazynowych oraz zarządzania nimi. Służy do monitorowania i optymalizacji stanów magazynowych, a także identyfikacji przesunięć i rozbieżności magazynowych. Pomaga również upewnić się, że zapasy są dokładnie ewidencjonowane i że pozycje są dostępne w razie potrzeby.

Funkcjonalność inwentaryzacji w WMS obejmuje takie funkcje, jak śledzenie zapasów, liczenie zapasów i optymalizacja zapasów. Śledzenie zapasów umożliwia śledzenie pozycji zapasów, w tym ich ilości, lokalizacji i statusu. Inwentaryzacja pomaga zapewnić, że poziomy zapasów są dokładne i aktualne, a optymalizacja zapasów pomaga zidentyfikować wszelkie potencjalne niedobory lub nadwyżki zapasów i zarządzać nimi.

Ponadto funkcja inwentaryzacji w systemie WMS może również pomóc w identyfikacji i zarządzaniu wszelkimi potencjalnymi rozbieżnościami w inwentaryzacji. Funkcjonalność ta może służyć do szybkiego identyfikowania wszelkich rozbieżności i podejmowania działań korygujących. Może być również używany do śledzenia i monitorowania ruchów zapasów, takich jak transfery, zwroty i zakupy.

Funkcjonalność zapasów w WMS może być również wykorzystana do zarządzania uzupełnianiem zapasów. Ta funkcja pomaga zapewnić, że poziomy zapasów są utrzymywane na optymalnym poziomie, a także pomaga zmniejszyć potencjalne niedobory zapasów. Można go również wykorzystać do identyfikacji potencjalnych nadwyżek zapasów i podjęcia działań naprawczych.

Inwentaryzacja w programie WMS

Funkcjonalność inwentaryzacji w WMS jest niezbędnym elementem każdego systemu zarządzania magazynem. Pomaga zapewnić, że poziomy zapasów są dokładnie śledzone i zarządzane, a ruchy zapasów są dokładnie rozliczane. Pomaga również identyfikować i zarządzać wszelkimi potencjalnymi rozbieżnościami w zapasach oraz zarządzać uzupełnianiem poziomów zapasów. Dzięki odpowiedniej funkcjonalności inwentaryzacji system WMS może pomóc w zapewnieniu dostępności odpowiednich inwentaryzacji w razie potrzeby.

Czy wiesz, jak wykorzystać inwentaryzacja w programie WMS w magazynie wysokiego składowania? Przede wszystkim Inwentaryzacja w programie WMS wymaga, abyś wdrożył aplikacje WMS.net.

W programie magazynowym WMS dostępna jest opcja INWENTARYZACJI, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.

Na tej podstawie program wylicza różnice inwentaryzacyjne – nadwyżki lub niedobory. W rejestrze Arkusze Spisu Inwentaryzacyjne dostępne są funkcje dopisania, edycji, podglądu, wydruku, zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego, dołączenia dowolnego pliku oraz zdjęcia.

Menu INWENTARYZACJA wyświetla następujące rejestry dokumentów:

  • arkusze spisu inwentaryzacyjne,
  • niedobory – dokumenty wygenerowane automatycznie przez program magazynowy WMS.net rejestrujące niedobory w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury,
  • nadwyżki – dokumenty wygenerowane automatycznie przez program Narzędzia rejestrujące nadwyżki towarowe w magazynie, które zostały uwidocznione podczas spisu z natury.

TWORZENIE ARKUSZA INWENTURY

Dokument inwentaryzacji dopisywany jest przez użycie polecenia DOPISZ. W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. W polu Regał/Strefa z listy rozwijanej należy podać lokalizacje, dla której ma zostać wykonany spis z natury.

EDYCJA ARKUSZA INWENTARYZACYJNEGO (SPISU Z NATURY)

W programie Narzędziownia dokument spisu z natury w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA. Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W trybie edycji mogą być modyfikowane dane zapisane w pozycjach. Dokument może być modyfikowany do momentu zamknięcia inwentaryzacji.

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz inwentury (arkusz spisu z natury), rejestr te służy do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego, korekty stanów magazynowych, przeprowadzania inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych. Pozycje arkusza inwentury, w rejestrze tym możemy podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego, Kartoteka ilościowo – wartościowa – służy do wyceny ilościowo wartościowej poszczególnych miesięcy rozrachunkowych.

ARKUSZ RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

Dokument prezentujący informacje o bilansie otwarcia i bilansie zamknięcia (ilościowo wartościowym) wraz z wyliczeniem niedoborów i nadwyżek dla każdej pozycji magazynowej. Aplikacja magazynowa

ZAMKNIĘCIE DOKUMENTU INWENTARYZACJI

Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz komunikat dotyczący zamknięcia inwentaryzacji. Potwierdzenie polecenia ZAMKNIJ zmienia status dokumentu inwentaryzacji – w polu STAN zostaje zapisany symbol. Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna. Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedoborów i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne. Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY i NADWYŻKI.

WYDRUK

Z poziomu rejestru inwentur można drukować zestawienia typu SPIS Z NATURY, ARKUSZE INWENTARYZACYJNE, zestawienia nadwyżek i niedoborów. Wydruki w programie realizowane są za pomocą standardowej funkcji szablonów RDL (Report Builder) wykorzystując SQL reporting services.

Administrator może zmienić i dostosować postać drukować dokumentów do własnych potrzeb. Projekt szablonu przygotowuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia Report Builder 3.0

Za pomocą Report Builder można od razu weryfikować poprawność naniesionych zmian, wystarczy przełączyć program z trybu edycji (projektowania) do trybu podglądu.

Export – zapis dokumentu do pliku

Utworzone dokumenty można drukować lub eksportować do:

  • PDF – plik w formacie Acrobat Reader;
  • XLS – plik w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel;
  • DOC – plik w formacie dokumentu MS Word.

Inwentaryzacja w programie WMS

Funkcja zapasów w systemie WMS służy do śledzenia ilości, lokalizacji i stanu pozycji magazynowych oraz zarządzania nimi. Służy do monitorowania i optymalizacji stanów magazynowych, a także identyfikacji przesunięć i rozbieżności magazynowych. Pomaga również upewnić się, że zapasy są dokładnie ewidencjonowane i że pozycje są dostępne w razie potrzeby.
Inwentaryzacja w programie WMS
Optymalizacja usług
SoftwareStudio

Optymalizacja usług

Optymalizacja usług programowych to proces polegający na dostosowaniu działania systemu Windows. Kluczowe jest tu skupienie się na usługach widocznych w menedżerze zadań, czyli services.msc. Celem jest poprawa wydajności komputera.

Program magazynowy, mobilna obsługa magazynu
SAdam

Program magazynowy, mobilna obsługa magazynu

WMS.net to niezawodne narzędzie dla przedsiębiorstw, które pragną zwiększyć efektywność swojej gospodarki magazynowej. Dzięki kompleksowym funkcjom i możliwości obsługi mobilnej, program magazynowy WMS.net umożliwia szybką i precyzyjną kontrolę nad towarem, co prowadzi do oszczędności czasu i zwiększenia rentowności działalności.

Oprogramowanie jako usługa
SoftwareStudio

Oprogramowanie jako usługa

Budowa aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio wymaga starannego zdefiniowania celów, identyfikacji grupy docelowej oraz uwzględnienia formy prawnej i wymogów prawnych. Studio WMS.net to nie tylko potężne oprogramowanie magazynowe, ale także wsparcie w spełnianiu przepisów i zapewnianiu zgodności z prawem w branży magazynowej.

last_activity.aspx
SAdam

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich dziesięciu otwartych transakcji? Odpowiedzią na to pytanie jest transakcja last_activity.aspx.

Dopisanie miejsca składowania
SAdam

Dopisanie miejsca składowania

Tytuł: Dopisanie miejsca składowania

Podczas dopisywania miejsca adresowego, operator musi wybrać odpowiednią strefę, regał, kolumnę oraz poziom. Te parametry lokalizacji są zdefiniowane w skorowidzach. Lista dostępnych wartości parametrów jest generowana automatycznie na podstawie informacji zawartych w programie skorowidzów oraz aktualnego stanu pozycji w skorowidzu. Strefa, regał, kolumna i poziom to informacje, które są niezbędne podczas dopisywania miejsc adresowych. Program uniemożliwia dodanie miejsca składowania bez wybrania wszystkich wymaganych pól. W przypadku próby dodania niepoprawnego miejsca adresowego, zostaną wyświetlone komunikaty, które wskazują, które pola są obowiązkowe i proszą o ich wypełnienie.

knkon_podglad_1.aspx
SAdam

knkon_podglad_1.aspx

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to potężne narzędzie, które umożliwia przeglądanie kartotek klientów w prosty i intuicyjny sposób. Dostarcza ono wszystkich niezbędnych funkcji do skutecznego zarządzania danymi klientów.