y_insert_update.aspx

Program StudioSystem to zaawansowane narzędzie stworzone przez firmę SoftwareStudio, które umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie i edycję informacji w różnych tabelach. Dzięki funkcji uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx, proces ten staje się jeszcze bardziej intuicyjny i efektywny.

y_insert_update.aspx

StudioSystem: Tworzenie i Edycja Informacji w Tabelach

Program StudioSystem i transakcja y_insert_update.aspx to rozwiązanie, które ułatwia tworzenie, edycję i zarządzanie danymi w tabelach. Dzięki możliwości definiowania zakładek, jest to narzędzie jeszcze bardziej funkcjonalne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Wspierając różne tabele i oferując intuicyjny interfejs, StudioSystem znacząco ułatwia pracę z danymi, co przekłada się na efektywność i produktywność w organizacji.

Uniwersalna Transakcja y_insert_update.aspx

Ta transakcja jest podobna do znanej już transakcji x_insert_update.aspx, ale posiada jedną kluczową różnicę – umożliwia definiowanie zakładek w formularzu dopisania/edycji. Dzięki temu użytkownicy mogą organizować swoje dane w sposób bardziej czytelny i funkcjonalny.

Przejdźmy teraz do kilku kluczowych funkcji, które oferuje StudioSystem poprzez transakcję y_insert_update.aspx:

 • Edycja Danych w Tabelach: Za pomocą tej transakcji użytkownicy mają możliwość edycji informacji przechowywanych w wybranych tabelach. To doskonałe narzędzie do aktualizowania danych na bieżąco, bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane procedury.
 • Tworzenie i Dodawanie Nowych Danych: StudioSystem umożliwia także tworzenie nowych wpisów w tabelach. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo wprowadzać nowe dane do systemu, zwiększając jego wartość i użyteczność.
 • Definiowanie Zakładek: Ta funkcja stanowi istotną innowację w porównaniu do transakcji x_insert_update.aspx. Użytkownicy mogą teraz tworzyć zakładki, co pozwala na lepszą organizację informacji w formularzu. To ułatwia nawigację i pracę z danymi.
 • Intuicyjny Interfejs: StudioSystem zapewnia prosty i przejrzysty interfejs, który jest łatwy do zrozumienia i obsługi. Dzięki temu użytkownicy mogą skupić się na swoich zadaniach, a nie na nauce obsługi programu.
 • Wsparcie dla Różnych Tabel: To narzędzie nie jest ograniczone do jednej konkretnej tabeli. Można je dostosować do wielu różnych zastosowań, co czyni je wszechstronnym i użytecznym w wielu branżach.

y_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji y_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. Transakcja podobna do transakcji x_insert_update.aspx, jednakże zasadniczą różnicą jest możliwość definiowania zakładek w formularzu dopisania/edycji.

UWAGA: ograniczenie rozwiązania polega na możliwości edycji danych tylko dla wskazanej jednej tabeli np. dane kartotekowe lub uzupełnianie danych dokumentów. Z poziomu modułu KONFIGURACJI PROGRAMU można zaprojektować formularz z jakich elementów będzie się składać ekran dopisywania lub edycji danych

konfiguracja informacji insert update podglad

Konfiguracja programu

W celu ustawienia parametrów pozwalających zaprojektować formularz należy uruchomić moduł KONFIGURACJI.

konfiguracja informacji insert update

Dopisujemy definicję wprowadzając następujące informacje:

 • Kod transakcji – zalecane jest rozpoczęcie nazwy od INS_ + nazwa tabeli której edycja lub dopisywanie będzie obsługiwane, np. INS_KNASO przeznaczone jest jako formularz kartoteki asortymentowej
 • Nazwa – należy podać nazwę tabeli do której będą zapisywane dane, w naszym przykładzie będzie to tabela KNASO
 • Źródło danych – domyślnie SoftwareStudioConnectionString
 • Zapytanie SQL – należy podać zapytanie SELECT zawierające jakie kolumny mają być obsługiwane, dopuszcza się stosowanie symbolu *, np. SELECT TOP(1) * from knaso. Należy pamiętać o podaniu klauzuli TOP(1)
 • FILTR_KOLUMNA – podajemy nazwę kolumny w tabeli wg której będzie odszukiwanie właściwego rekordu dla odczytania w przypadku trybu pracy UPDATE, np. NRIDASN
 • SZEROKOŚĆ STRONY – wskazujemy w pikselach jaki chcemy mieć rozmiar w zakresie szerokości formularza, ponieważ program może być uruchamiany na urządzeniach z różną rozdzielczością, można wskazać jaką chcemy wymusić szerokość. Zalecana wielkość to 1000 lub więcej. Jeżeli chcemy aby okno było automatycznie dopasowane do rozmiaru okna klienta to wpisujemy wartość 0, wówczas program ustawi szerokość na 100%.
konfiguracja insert_update

Następnie należy wygenerować kolumny czyli jakie pola będą dostępne na formularzu, w tym celu uruchamiamy polecenie UTWÓRZ/ AKTUALIZUJ KOLUMNY.

Dla już utworzonych kolumn do edycji należy używać polecenia EDYTUJ KOLUMNY.

Wyświetlone zostanie okno edycji:

Edytuj_kolumny1

Parametry:

Dane podstawowe

 • KOLEJNOŚĆ – pozwala określić jakie obiekty będą w jakiej kolejności umieszczane na formularzu
 • NAZWA KOLUMNY – nazwa z bazy SQL z jakiej dane są odczytywane i zapisywane
 • ZAKŁADKA – nazwa zakładki wyswietlona w formularzu
 • TYTUŁ – etykieta wyświetlana obok okienka edycji
 • SZEROKOŚĆ KOLUMNY – w pikselach podajemy jakie chcemy mieć szerokie okno edycji, domyślnie 120 pikseli
 • WIDOCZNA – kolumna ustawiona jako niewidoczna nie będzie wyświetlana na formularzu mimo, że znajduje się w zapytaniu SQL
 • WYMAGANE – oznaczenie na TAK powoduje że dane okienko będzie wymagało wypełnienia, w przypadku braku danych, okienko będzie wyświetlane w czerwonym obramowaniu i nie będzie można zapisać danych
 • KLUCZ DOMYŚLNY – należy wskazać jaka kolumna stanowi unikalny identyfikator wiersza, np. NRIDASN, takie okienko może być wyświetlana ale bez możliwości edycji. Zaznaczenie klucza domyślnego skutkuje także autoatycznym nadaniem unikalnego identyfikatora rekordu w tabeli, w przypadku wywołania transakcji jako dopisania
 • TYP KOLUMNY – pozwala wskazać w jaki sposób można dane edytować
  • Text – wprowadzanie danych tekstowych
  • Date – przeznaczony do wprowadzania dat
  • Numeric – umożliwia wprowadzanie wartości numerycznych
  • CheckBox – edycja pól logicznych, na zasadzie TAK/NIE
  • Combo – lista rozwijana dla wybrania pozycji ze słownika
  • Separator – możliwość rozdzielenia pozycji na formularzu linią poziomą
 • BRAK EDYCJI INSERT – ustawienie na TAK pozwala na wyświetlenie informacji, ale brak jest możliwości wprowadzania zmian w transakcji w trybie dopisywanie
 • BRAK EDYCJI UPDATE- ustawienie na TAK pozwala na wyświetlenie informacji, ale brak jest możliwości wprowadzania zmian w transakcji w trybie modyfikacji
transakcja - konfiguracja programu

Formatowanie i inne

 • SPOSÓB FORMATOWANIA pozwala wymusić sposób formatowania np. dla kolumn typu DATA należy wpisać yyyy-MM-dd
 • WYRÓWNANIE – skorowidz wyboru wyrównania danych w komórce
 • MAX ILOŚĆ ZNAKÓW – pozwala dla typu kolumny Text na określenie ile znaków można wpisać do okienka, domyślnie brak ograniczeń, należy więc precyzyjnie zabezpieczyć aby użytkownik nie przekraczał wielkości dopuszczalnych
 • WARTOŚĆ DOMYŚLNA – jeżeli wprowadzono wartość domyślną to będzie ona proponowana do zapisu. Można wprowadzać zmienne aby zamiast stałej wartości wpisywane zostały informacje systemowe lub przypisane dla użytkownika:
  • @KTO – zmienna podstawia nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika, zmienną należy przypisywać w transakcji INSERT do kolumny LOGIN
  • @ODDZIAL – zmienna zwraca wartość symbolu oddział przypisanego do zalogowanego użytkownika
  • @ROLASYS – zmienna zwraca wartość symbolu ROLI przypisanej do zalogowanego użytkownika
  • @MPK – zmienna zwraca wartość symbolu KOMÓRKI przypisanej do zalogowanego użytkownika
  • @MAGAZYN – zmienna zwraca wartość symbolu MAGAZYNU przypisanej do zalogowanego użytkownika
  • @DATA – zwraca datę systemową
 • MULITLINE – ustawienie na TAK pozwala na wyświetlanie okienka do wpisywania dowolnie długich opisów, okienko jest wysokie na 2 wiersze
 • POGRUBIENIE – ustawienie na TAK powoduje, że etykieta opisu pola wyświetlana jest czcionką pogrubioną
 • Zapytanie dla COMBO – w tym polu nalezy wpisac zapytanie do bazy zwracające wyniki dla pola Combo. W zapytaniu obsługiwane jest filtrowanie wg zmiennych systemowych:
  • @ODDZIAL – oddział odczytany z zalogowanego użytkownika
  • @MAGAZYN – magazyn odczytany z zalogowanego użytkownika
  • @ROLA – rola odczytana z zalogowanego użytkownika
  • @ROLASYS – rolasys odczytana z zalogowanego użytkownika
  • @MPK – MPK odczytane z zalogowanego użytkownika

np. SELECT NRIDWMS, ADRES FROM KNWMS WHERE AKTYWNE=’1′ AND ODDZIAL=@ODDZIAL AND MAGAZYN=@MAGAZYN ORDER BY ADRES

UWAGA!!

Podczas konfiguracji pól w formularzu dopisania, pola, które maja przypisane zmienne, np. @MAGAZYN, @KTO itp. mozna oznaczyć jako niewidoczne, ale nalezy je przypisac koniecznie do zakładki, która jest aktywna, w przeciwnym wypadku dopisanie rekordu do bazy nie będzie możliwe – zostanie wyświetlony błąd.

Konfiguracja formularza dopisania/edycji

Parametry uruchomienia transakcji

Transakcja wymaga podania parametru identyfikującego jakie ustawienia mają zostać wykorzystane.

Jeżeli transakcja ma pracować w trybie dopisywania to parametr nazywa się kodtransakcji, jeżeli w trybie edycji to refno, który wskazuje jaki rodzaj konfiguracji ma być użyty, przykład uruchomienia:

dla aktualizacji zapisów (edycja – update)

role_sys/x_insert_update.aspx?refno=INS_KNASO

dla dopisania nowego rekordu (insert)

role_sys/x_insert_update.aspx?kodtransakcji=INS_KNASO

Opcjonalne parametry:

 • metoda=insert – zdefiniowanie parametru umożliwia wykorzystanie transakcji do kopiowania zapisanych juz rekordów w bazie, np. skopiowania kartoteki asortymentowej z przypisaniem do innego magazynu.

Jako ostatni parametr podajemy nazwę kolumny (pola) z bazy stanowiącego unikalny identyfikator dla danej tabeli np.

 • NRIDASN – dla KNASO
 • NRIDODN – dla KNKON
 • REFNO – dla dpmag

np. role_sys/y_insert_update.aspx?kodtransakcji=INS_KNASO&nridasn=

formularz dopisania kartoteki towarowej

Raportowanie ad-hoc SQL Server za pomocą Report Builder

Microsoft SQL Server i Report Builder dla Interaktywnych Raportów

Microsoft SQL Server to potężne narzędzie do zarządzania danymi, które oferuje nie tylko możliwość przechowywania informacji, ale także tworzenia interaktywnych raportów na żądanie. Dzięki usłudze Reporting Services oraz narzędziu Report Builder, jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania w zakresie raportowania dla Twojej firmy.

Doświadczenie w Zestawach Danych i Graficznym Układzie Raportów

Nasza firma, SoftwareStudio, posiada bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów danych do raportowania oraz projektowaniu atrakcyjnego układu graficznego raportów. Rozumiemy, jak istotne jest połączenie czytelności z funkcjonalnością. Dlatego nasze raporty nie tylko prezentują dane w czytelny sposób, ale również są intuicyjne w użytkowaniu.

Raporty Interaktywne i Parametryzowane

Nasza oferta zawiera również możliwość tworzenia raportów interaktywnych i parametryzowanych. Dzięki nim, użytkownicy mają pełną kontrolę nad wyborem danych, które chcą przeglądać. To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują spersonalizowanych raportów dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb.

Dostęp przez Przeglądarkę Internetową

Nasze raporty są łatwo dostępne przez przeglądarkę internetową. Nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania ani zajmować się skomplikowaną konfiguracją. Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie z bazą danych SQL Server i przeglądarka internetowa.

Kwerendy SQL Server dla Efektywnego Zarządzania Danymi

Pobieranie Danych z Tabel i Zestawów Tabel

Kwerendy w SQL (Structured Query Language) są nieodłączną częścią zarządzania danymi w SQL Server. Za pomocą instrukcji SELECT możesz łatwo pobierać dane z pojedynczych tabel lub zestawów tabel. To idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz dostępu do konkretnych informacji.

Tworzenie Nowych Tabel

Nasze kwerendy SQL Server pozwalają również na tworzenie nowych tabel w bazie danych. Instrukcja CREATE TABLE umożliwia szybkie i skuteczne tworzenie nowych struktur danych, które spełniają Twoje wymagania.

Modyfikowanie Danych w Tabelach

Jeśli potrzebujesz dokonać zmian w danych, kwerendy SQL Server pozwalają na to za pomocą instrukcji UPDATE lub DELETE. Możesz bezpiecznie modyfikować istniejące dane lub usuwać niepotrzebne rekordy.

Tworzenie Indeksów dla Szybszego Dostępu

Optymalizacja wydajności jest kluczowa, dlatego nasze kwerendy SQL Server pozwalają na tworzenie indeksów w tabelach. Dzięki nim, zapytania są wykonywane znacznie szybciej, co przekłada się na efektywność Twojego systemu.

Zarządzanie Raportami z łatwością

Nasze rozwiązania nie tylko pozwalają na tworzenie zaawansowanych raportów, ale również ułatwiają zarządzanie nimi. Dzięki intuicyjnym narzędziom, możesz monitorować, udostępniać i planować generowanie raportów z łatwością.

program do raportowania

Podsumowanie

Raportowanie ad-hoc SQL Server za pomocą Report Builder to klucz do efektywnego zarządzania danymi i uzyskiwania wartościowych informacji. Nasza firma, SoftwareStudio, jest gotowa dostarczyć Ci kompleksowe rozwiązania w zakresie raportowania, tworzenia kwerend SQL Server i zarządzania danymi. Daj nam szansę, a pomożemy Ci osiągnąć sukces w analizie i raportowaniu danych.

y_insert_update.aspx

Program StudioSystem i transakcja y_insert_update.aspx to rozwiązanie, które ułatwia tworzenie, edycję i zarządzanie danymi w tabelach. Dzięki możliwości definiowania zakładek, jest to narzędzie jeszcze bardziej funkcjonalne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Wspierając różne tabele i oferując intuicyjny interfejs, StudioSystem znacząco ułatwia pracę z danymi, co przekłada się na efektywność i produktywność w organizacji.
y_insert_update.aspx
HelpDesk
SAdam

HelpDesk

Helpdesk, znany także jako biuro pomocy, to istotna część organizacji. To miejsce, gdzie zgłasza się wszelkie problemy i pytania użytkowników. Jest to zespół lub dział, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń i ich rozwiązywanie. Rola Helpdesku polega na tym, że stanowi on pojedynczy punkt kontaktu dla wszystkich użytkowników. To znaczy, że kiedy ktoś ma problem lub pytanie związane z technologią lub usługami oferowanymi przez firmę, to właśnie do Helpdesku się zwraca.

IIS - Internet Information Services
SoftwareStudio

IIS – Internet Information Services

Microsoft IIS jest idealną platformą do hostowania aplikacji WMS. Oferuje skalowalność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, co czyni go idealnym wyborem dla organizacji poszukujących niezawodnej i bezpiecznej platformy do hostowania swoich aplikacji WMS.

Program magazynowy 3PL
SAdam

Program magazynowy 3PL

W dzisiejszych czasach, aby osiągnąć sukces w logistyce i obsłudze magazynowej, niezbędne jest wykorzystanie programu magazynowego 3PL. To narzędzie umożliwia precyzyjne rejestrowanie dokumentów obrotu magazynowego i zapewnia efektywność działania magazynu na każdym etapie. Dlatego warto zainwestować w nowoczesne rozwiązania, które ułatwią zarządzanie magazynem i przyczynią się do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Dokumenty wg przewoźnika
SAdam

Dokumenty wg przewoźnika

W zarządzaniu magazynem paletowym istotnym elementem jest skuteczne rozliczanie dokumentów związanych z przewoźnikami i spedytorami. Program magazynowy oferuje możliwość generowania zestawień tabelarycznych dla dokumentów rozliczeń palet wg spedytora i przewoźnika, co umożliwia łatwą analizę, kontrolę i raportowanie przewozów. W tym artykule omówimy funkcje i korzyści związane z tymi zestawieniami w aplikacji magazynowej.

Instalacja i konfiguracja systemu WMS
SAdam

Instalacja i konfiguracja systemu WMS

Programy magazynowe od SoftwareStudio, takie jak Studio WMS.net, to rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem. Jednak przed rozpoczęciem korzystania z tych programów, konieczne jest przeprowadzenie instalacji i konfiguracji systemu WMS. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego procesu.

Rotacje
SAdam

Rotacje

Rotacja towarów to kluczowy element zarządzania magazynem. Dzięki niej można kontrolować, ile razy dany towar jest przemieszczany z magazynu. Im wyższa rotacja towarów, tym bardziej produktywne i opłacalne może być prowadzenie magazynu. Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia bieżące monitorowanie rotacji towarów, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu klientów.