Zarządzanie magazynem

SoftwareStudio Zarządzanie magazynem

Dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem oferuje szereg funkcji i korzyści

Zarządzanie magazynem jest kluczowym elementem każdego odnoszącego sukcesy biznesu. Obejmuje monitorowanie i śledzenie zapasów, a także efektywne wykorzystanie przestrzeni i zasobów w celu zapewnienia, że właściwe produkty znajdują się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Tradycyjnie zarządzanie magazynem odbywało się ręcznie, ale wraz z pojawieniem się dedykowanego oprogramowania do zarządzania magazynem proces ten stał się znacznie bardziej wydajny i opłacalny.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem zostało zaprojektowane, aby ułatwić życie operatorom magazynu, zapewniając zautomatyzowane rozwiązania dla szerokiego zakresu zadań. Na przykład może śledzić poziomy zapasów i automatycznie ponownie składać zamówienia, gdy zapasy się wyczerpią, a także generować raporty pomagające identyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Może również uprościć proces tworzenia zamówień i zarządzania nimi, a także śledzenie wysyłki i odbioru.

Może także zautomatyzować cały proces, od śledzenia i monitorowania zapasów po planowanie zamówień i zarządzanie personelem magazynu. Może również zapewniać wgląd w stany zapasów w czasie rzeczywistym, umożliwiając magazynom lepsze przewidywanie potrzeb klientów i odpowiednie dostosowywanie procesów. Ponadto oprogramowanie do zarządzania magazynem może pomóc obniżyć koszty poprzez usprawnienie operacji i wyeliminowanie kosztownych błędów.

Korzyści płynących z dedykowanego oprogramowania do zarządzania magazynem jest wiele, ale największą zaletą jest możliwość uzyskania większej kontroli nad zapasami i operacjami. Może zapewnić bardziej usprawnione podejście do zarządzania magazynem, z wglądem w czasie rzeczywistym w poziomy zapasów i realizację zamówień, a także zautomatyzowane przetwarzanie i śledzenie zamówień. Może to pomóc obniżyć koszty i poprawić zadowolenie klientów.

Kluczem do maksymalnego wykorzystania oprogramowania do zarządzania magazynem jest zapewnienie jego integracji z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Dzięki temu oprogramowanie będzie w stanie zapewnić kompleksowy widok całego magazynu, umożliwiając operatorom lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację działań.

Ostatecznie oprogramowanie do zarządzania magazynem może zapewnić znaczne korzyści każdej organizacji, która musi zarządzać magazynem. Zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym, zautomatyzowane rozwiązania i usprawnione procesy, może pomóc obniżyć koszty i poprawić wydajność. Dedykowane oprogramowanie do zarządzania magazynem to doskonały wybór dla każdej firmy, która musi uważnie monitorować poziom zapasów i realizację zamówień.

Oprogramowanie magazynowe wspierające zarządzanie magazynem

  • Rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
  • Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gosp. majątkiem.
  • Oceny przydatności określonych składników majątku.

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających ze stosunku pracy jest egzekwowane wówczas, gdy:

  • Niewłaściwe działanie lub zaniechanie działania przez pracownika Wina pracownika Poniesienie szkody przez pracownika
  • Wystąpienie związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem pracownika a szkodą, która powstała.
  • Jeżeli szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników to każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody proporcjonalnie do przyczynienia się do jej powstania i stopnia winy.
  • Przy winie nieumyślnej pracownik odpowiada tylko za szkodę w granicach rzeczywistej straty pracodawcy nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone przez pracodawcę korzyści.

Metody przeprowadzania inwentaryzacji jako element zarządzania magazynem:

  • Spis z natury;
  • Potwierdzenie stanów;
  • Weryfikacja;

Spis z natury przeprowadzany jest przez specjalnie do tego celu powołaną komisję, która dokonuje inwentaryzacji wykorzystując arkusz spisu z natury.

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Arkusze te od momentu ich ponumerowania i opieczętowania są drukami ścisłego zarachowania. Zespoły spisowe ujmują poszczególne składniki objęte inwentaryzacją na arkuszach spisowych. Liczba poszczególnych składników rzeczowych ustalana jest przez przeliczenie, mierzenie, ważenie. Stan produktów masowych ustala się szacunkowo. Po zakończeniu spisu z natury następuje dostarczenie przez zespoły spisowe arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, a ten przekazuje je do działu księgowości. Następnie sprawdza się arkusze pod względem formalnym.

Widok transakcji cross docking

Kolejny etap to rozliczenie inwentaryzacji

Czyli porównanie danych wynikających z arkuszy spisowych z danymi ewidencji księgowej jest to porównanie jakościowe i ilościowe. Następnie przygotowywane są dokumenty księgowe w postaci zbiorczego zestawienia spisów z natury. Ostatni etap to porównanie sald kont służącego do ewidencji określanego składnika majątku ze stanem wynikającym z arkuszy spisowych i ewentualne ustalenie różnic inwentaryzacyjnych. Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany ze statusem w trakcie realizacji, jeśli nie zostanie potwierdzone polecenie ZAMKNIJ. Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem 1 w polu STAN w pierwszej kolumnie rejestru.

system zarządzania magazynem WMS

Dokument w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA. Menu INWENTARYZACJA wyświetla rejestr dokumentów inwentaryzacji zapisanych w programie. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania dokumentu, edycji podglądu, zamknięcia inwentaryzacji wydruku. W rejestrze aktywna jest funkcja wyświetlenia innych dokumentów przyjęć i wydań. Uruchomienie w pasku zadań poleceń PRZYJĘCIA lub WYDANIA wyświetla skorowidz właściwych dokumentów. Po zaznaczeniu pozycji w skorowidzu zostaje wyświetlony wybrany rejestr dokumentów. Polecenie HOME umożliwia przejście do planszy startowej programu. Pierwsza kolumna rejestru – STAN – określa status dokumentu inwentaryzacji: 1 – dokument w trakcie realizacji, 2 – dokument zamknięty. W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Po wprowadzeniu informacji ogólnych pozycje inwentaryzacji zapisywane są przez użycie polecenia UTWÓRZ.

zarządzanie magazynem

Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające kartoteki asortymentowe, których stan magazynowy jest większy od 0. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu ILOŚĆ WMS. W polu ILOŚĆ_MAGAZYNOWA zapisywana jest ilość wynikająca ze spisu z natury. W polu NR_ARKUSZA może zostać zapisany numer arkusza spisowego. Brak zapisu w polu ILOŚĆ_MAGAZYNOWA traktowany jest jak zapisanie ilości 0. Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole RÓŻNICA. RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE Nadwyżka występuje wówczas, gdy stan faktyczny konkretnego składnika majątku jest większy od ilości i wartości wynikającej z dokumentacji i ewidencji. Niedobór występuje wówczas, gdy ilość a tym samym wartość określonego rodzaju składnika majątku w magazynie jest mniejszy od ilości i wartości tego samego rodzaju składnika wynikające z dokumentacji i ewidencji. Edycja – modyfikacja dokumentu inwentaryzacji jest możliwe do czasu zamknięcia arkusza spisu z natury.

Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna. Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedobór i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne. Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY Z INWENTURY i NADWYŻKI Z INWENTURY. Nadwyżki z inwentury Zatwierdzenie arkusza inwentaryzacyjnego powoduje utworzenie dokumentów nadwyżek i niedoborów w magazynie. Pozycja menu wyświetla dokumenty nadwyżki zapisane automatycznie przy zamknięciu inwentury. Dokumenty nie są modyfikowane. W rejestrze aktywne są funkcje podglądu, wydruku oraz uruchomienia pozostałych rejestrów dokumentów magazynowych.

magazyn-inwentaryzacja-wydruk-niedobory

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem jest kluczowym elementem każdego odnoszącego sukcesy biznesu. Obejmuje monitorowanie i śledzenie zapasów, a także efektywne wykorzystanie przestrzeni i zasobów w celu zapewnienia, że właściwe produkty znajdują się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Tradycyjnie zarządzanie magazynem odbywało się ręcznie, ale wraz z pojawieniem się dedykowanego oprogramowania do zarządzania magazynem proces ten stał się znacznie bardziej wydajny i opłacalny.
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy android
SAdam

WMS ANDROID

Program WMS Android, w szczególności WMS.net, dostarcza magazynierom nowoczesne narzędzia do efektywnego zarządzania magazynem. Uruchamiany na mobilnych urządzeniach z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie operacji takich jak przyjmowanie towarów, komisjonowanie, pakowanie oraz przeszukiwanie stanów magazynowych. Integracja z systemem ERP, jak np. SAP, zapewnia ciągłość i spójność danych. Decydując się na program WMS Android, zyskujesz nie tylko nową jakość pracy magazyniera, ale również pewność efektywnego zarządzania swoim magazynem logistycznym.

system magazynowy chmura obliczeniowa
SoftwareStudio

Hosting

Oferujemy rozwiązania wirtualizacji w oparciu o serwery wirtualne VMware oraz Windows Azure. Maszyny wirtualne na desktopie spotykane są już nie tylko wśród programistów piszących aplikacje na wiele platform, ale praktycznie wszystkich, którzy bardziej angażują się w technologie komputerowe.

oprogramowanie magazynowe Analiza przedwdrożeniowa
SoftwareStudio

Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Ponieważ analiza przedwdrożeniowa programu magazynowego , dlatego powinieneś korzystać z systemu magazynowego WMS.

system magazynowy Podgląd szczegółów
SAdam

DETAILS – Podgląd szczegółów

Platforma StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy. Zaprojektować można zakres informacji i sposób ich wyświetlania rozpoczynając od zdefiniowania zapytania do bazy zwracającego 1 rekord, poprzez zaprojektowania poszczególnych

wms system
SAdam

x_delete.aspx

Transakcja x_delete.aspx pozwala usuwać trwale dane z bazy lub zmieniać oznaczenie ACH. Transakcja wymaga podania parametrów: tabela – nazwa tabeli z której dane mają być usunięte lub zmieniony status ACH kolumna – nazwa kolumny w

Program magazynowy online
SAdam

Program magazynowy online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online również zapewniają firmom możliwość śledzenia i analizowania ich zapasów. Pozwala to firmom identyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać zmiany w operacjach magazynowych w celu zwiększenia wydajności. Oprogramowanie WMS i