Nowy dokument RW

Nowy dokument RW

Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, zarządzanie rozchodami wewnętrznymi i tworzenie dokumentów RW staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Program ten umożliwia precyzyjną kontrolę nad procesem magazynowym, co przekłada się na efektywność i dokładność operacji magazynowych.

Rozchody wewnętrzne - Nowy dokument RW

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość zarządzania rozchodami wewnętrznymi poprzez tworzenie nowych dokumentów RW. Ten artykuł omówi, jak korzystać z funkcji tworzenia nowego dokumentu RW oraz jakie pola i zakładki są dostępne w tym procesie.

Po wybraniu pozycji menu „ROZCHODY WEWNĘTRZNE / NOWY DOKUMENT RW,” program wyświetli formularz, który umożliwia tworzenie nowego dokumentu RW. Formularz ten posiada następujące funkcje:

 1. ZAPISZ: To polecenie pozwala zapisać dokument RW ze statusem „zatwierdzony”. Po zapisaniu dokumentu, program wyświetli rejestr zatwierdzonych Dokumentów RW.
 2. DO BUFORA: Dzięki tej opcji, można zapisać dokument ze statusem „w buforze”. Program wyświetli rejestr Dokumentów RW buforowych.
 3. ZAMKNIJ: To polecenie pozwala zamknąć formularz tworzenia dokumentu RW.

Formularz tworzenia dokumentu RW składa się z kilku zakładek:

 1. Zakładka „DOKUMENT RW” zawiera pola z danymi nagłówkowymi dokumentu, takie jak numer referencyjny (automatycznie nadawany przez program), typ dokumentu (domyślnie RW), data (proponowana bieżąca data systemowa), kontrahent (pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów), magazyn i pole przeznaczone na uwagi.
 2. Zakładka „POZYCJE” pozwala dodawać nowe pozycje do dokumentu oraz wyświetla listę już dodanych pozycji. Pola do dodawania pozycji to indeks (obsługiwany przez skorowidz kartotek asortymentowych), lokalizacja (skorowidz lokalizacji), ilość i uwagi dla pozycji dokumentu.

Dodawanie pozycji jest możliwe poprzez potwierdzenie polecenia „DODAJ”. Program blokuje dodawanie pozycji, jeśli nie zostanie wybrany asortyment lub ilość pozycji jest pusta lub równa 0. Po prawidłowym dodaniu pozycji, wartości w polach są usuwane, a dodana pozycja wyświetla się w tabeli.

Usuwanie pozycji dokumentu odbywa się w trybie tabelarycznym poprzez użycie klawisza „Delete” dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji program pyta o potwierdzenie operacji, a usunięta pozycja zostaje zapisana ze statusem „usunięta”.

Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / NOWY DOKUMENT RW wyświetla formularz dopisania dokumentu RW.

Funkcje w formularzu:

 • ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument RW ze statusem zatwierdzony. Po zapisaniu dokumentu zostaje wyświetlony rejestr Dokumenty RW zatwierdzone.
 • DO BUFORA – polecenie zapisuje dokument ze statusem w buforze. Zostaje wyświetlony rejestr Dokumenty RW bufor.
 • ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania dokumentu.

Zakładki formularza dopisania dokumentu:

 • DOKUMENT RW – zakłada zawiera pola z danymi nagłówkowymi dokumentu.
 • POZYCJE – w zakładce dopisywane i wyświetlane są pozycje dokumentu.
 • CECHY – cechy dokumentu RW.
 • UWAGI – w zakładce są wyświetlane i dopisywane uwagi do dokumentu. Rozwiązanie opisane zostało na stronie Uwagi.
 • ZAŁĄCZNIKI –  zakładka wyświetla formularz dopisania załączników. Opis funkcjonalności zawiera strona Załączniki.

Zakładka DOKUMENT RW

rw_dopisanie

Pola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – domyślna wartość RW. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data dopisania dokumentu. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

rw_dopisanie_1

 W zakładce dopisywane są nowe pozycje dokumentu oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki kontrahenta i magazynu wybranego w zakładce DOKUMENT RW. Pole wymagane.
 • LOKALIZACJA – skorowidz lokalizacji, w których znajduje się wybrany asortyment. W skorowidzu wyświetlane są informacje: lokalizacja, ilość, numer palety, numer serii, data ważności, data produkcji.
 • ILOŚĆ
 • UWAGI – uwagi dla pozycji dokumentu

Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. W przypadku, gdy nie zostanie wskazana lokalizacja wydania, program dopisuje wydanie według metody wydania (sposób wydania) zdefiniowanej dla kontrahenta.

Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli.

Pozycje dokumentu są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.

Transakcja x_tab.aspx
SAdam

Transakcja x_tab.aspx

StudioSystem to wszechstronne narzędzie oferowane przez SoftwareStudio, które umożliwia zarządzanie różnymi transakcjami w sposób prosty i wygodny. Jednym z przydatnych elementów tego systemu jest x_tab.aspx, który pozwala na wyświetlanie innych transakcji jako zakładki. Poniżej przedstawiamy, jak można to zrobić i jakie korzyści to niesie.

Program magazynowy, program magazyn online
SAdam

Program magazynowy, program magazyn online

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego, czyli terminale dla magazynów wysokiego składowania, są nieodłączną częścią systemu WMS Inventory Management System oferowanego przez SoftwareStudio. Dzięki nim praca w magazynie staje się bardziej efektywna i precyzyjna. by system informatyczny w magazynie działał efektywnie, warto uczestniczyć w GS1, organizacji ustanawiającej standardy identyfikacji produktów. Dzięki temu można zapewnić spójność i precyzję w zarządzaniu produktami w magazynie.

Wskazówki dotyczące wyglądu i treści
program WMS

Wskazówki dotyczące wyglądu i treści

Udostępnij użytkownikom mapę witryny z linkami, które wskazują ważne części Twojej witryny. Jeżeli mapa witryny zawiera ponad 100 linków, warto podzielić ją na kilka oddzielnych stron. Utwórz witrynę, która jest przydatna i zawiera wiele informacji. Jej strony powinny przedstawiać treść w sposób przejrzysty i dokładny.

Nowy dokument RW

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość zarządzania rozchodami wewnętrznymi poprzez tworzenie nowych dokumentów RW. Ten artykuł omówi, jak korzystać z funkcji tworzenia nowego dokumentu RW oraz jakie pola i zakładki są dostępne w tym procesie.
DEMO
Dyspozycje wydania zrealizowane
Joanna Ciebień

Dyspozycje wydania zrealizowane

Rejestr dokumentów magazynowych pełni kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu wydaniami z magazynu. W tym artykule skupimy się na dyspozycjach wydania zrealizowanych i jak program magazynowy ułatwia ich monitorowanie.

Nowy kontrahent
SAdam

Nowy kontrahent

Program magazynowy Studio WMS.net jest nowoczesnym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie magazynem. Dzięki temu narzędziu, pracownicy mogą efektywnie zarządzać procesami logistycznymi. Dodawanie nowego kontrahenta do systemu jest proste i intuicyjne. W pierwszym kroku użytkownik wchodzi w zakładkę „Kontrahenci” w interfejsie programu. Następnie wybiera opcję „Dodaj nowego kontrahenta”. W tym miejscu pojawia się formularz, który należy wypełnić.

SaaS
SAdam

SaaS

Model SaaS przynosi wiele korzyści, takich jak niskie koszty wejścia, globalny dostęp do usług, łatwe skalowanie biznesu i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Jest to atrakcyjna opcja zarówno dla usługodawców, którzy mogą oszczędzić na infrastrukturze i obsłudze serwerów, jak i dla klientów, którzy nie muszą inwestować w kosztowne oprogramowanie i mogą elastycznie korzystać z usług z dowolnego miejsca na świecie.

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW

Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, zarządzanie rozchodami wewnętrznymi i tworzenie dokumentów RW staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Prog...
Dokumenty RW bufor

Dokumenty RW bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość obsługi rozchodów wewnętrznych i dokumentów RW bufor. Ten artykuł omówi, jak korzystać z tych fu...
Dokumenty RW zatwierdzone

Dokumenty RW zatwierdzone

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje wiele funkcji ułatwiających zarządzanie magazynem. Jednym z ważnych elementów jest obsługa rozchodów wewnętrznych i dokum...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...