Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu PW.

Aktywne funkcje w formularzu:

 • ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument ze statusem zatwierdzony. Po zapisaniu dokumentu wyświetlony zostaje rejestr Dokumenty PW zatwierdzone.
 • DO BUFORA – polecenie zapisuje dokument ze statusem w buforze. Po zapisaniu dokumentu zostaje wyświetlony rejestr Dokumenty PW bufor.
 • ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania dokumentu.

Zakładki formularza dopisania dokumentu:

 • DOKUMENT PW – zakłada zawiera pola z danymi nagłówkowymi dokumentu.
 • POZYCJE – w zakładce dopisywane i wyświetlane są pozycje dokumentu.
 • CECHY
 • UWAGI – w zakładce są wyświetlane i dopisywane uwagi do dokumentu. Rozwiązanie opisane zostało na stronie Uwagi.
 • ZAŁĄCZNIKI – zakładka wyświetla formularz dopisania załączników. Opis funkcjonalności zawiera strona Załączniki.

Zakładka DOKUMENT PW

pw_dopisaniePola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – domyślna wartość PW. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data dopisania dokumentu. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

pw_dopisanie_pozycje

 W zakładce dopisywane są nowe pozycje dokumentu oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • RODZAJ POZYCJI – pole obsługiwane prze skorowidz. Rodzaje pozycji dokumentu PW: Nowa paleta, Dodaj do palety. Wybór rodzaju pozycji Nowa paleta wyświetla dodatkowe pole LOKALIZACJA. Pozycja zostaje dopisana z nadaniem nowego numeru palety. Po wybraniu rodzaju pozycji Dodaj do palety wyświetlane jest dodatkowe pole PALETA / LOKALIZACJA.
 • PALETA / LOKALIZACJA – pole wyświetlane dla rodzaju pozycji Dodaj do palety. W polu wybierana jest paleta do której ma zostać zapisane przyjęcie towaru.
 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki kontrahenta i magazynu wybranego w zakładce DOKUMENT PW.
 • LOKALIZACJA – skorowidz lokalizacji. Pole wyświetlane dla rodzaju pozycji Nowa paleta.
 • NUMER SERII – numer seryjny asortymentu.
 • DATA WAŻNOŚCI
 • DATA PRODUKCJI
 • ILOŚĆ
 • UWAGI – uwagi dla pozycji dokumentu

Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli.

Pozycje dokumentu są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.