Pozycja menu 3. ROZCHODY WEWNĘTRZNE / NOWY DOKUMENT RW wyświetla formularz dopisania dokumentu RW.

Funkcje w formularzu:

 • ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument RW ze statusem zatwierdzony. Po zapisaniu dokumentu zostaje wyświetlony rejestr Dokumenty RW zatwierdzone.
 • DO BUFORA – polecenie zapisuje dokument ze statusem w buforze. Zostaje wyświetlony rejestr Dokumenty RW bufor.
 • ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania dokumentu.

Zakładki formularza dopisania dokumentu:

 • DOKUMENT RW – zakłada zawiera pola z danymi nagłówkowymi dokumentu.
 • POZYCJE – w zakładce dopisywane i wyświetlane są pozycje dokumentu.
 • CECHY – cechy dokumentu RW.
 • UWAGI – w zakładce są wyświetlane i dopisywane uwagi do dokumentu. Rozwiązanie opisane zostało na stronie Uwagi.
 • ZAŁĄCZNIKI –  zakładka wyświetla formularz dopisania załączników. Opis funkcjonalności zawiera strona Załączniki.

Zakładka DOKUMENT RW

rw_dopisanie

Pola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – domyślna wartość RW. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data dopisania dokumentu. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

rw_dopisanie_1

 W zakładce dopisywane są nowe pozycje dokumentu oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki kontrahenta i magazynu wybranego w zakładce DOKUMENT RW. Pole wymagane.
 • LOKALIZACJA – skorowidz lokalizacji, w których znajduje się wybrany asortyment. W skorowidzu wyświetlane są informacje: lokalizacja, ilość, numer palety, numer serii, data ważności, data produkcji.
 • ILOŚĆ
 • UWAGI – uwagi dla pozycji dokumentu

Pozycja jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. W przypadku, gdy nie zostanie wskazana lokalizacja wydania, program dopisuje wydanie według metody wydania (sposób wydania) zdefiniowanej dla kontrahenta.

Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli.

Pozycje dokumentu są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.