Niedobory na inwenturze

Niedobory na inwenturze stanowią wyzwanie dla firm logistycznych branży 3PL, ale dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym, takim jak WMS.net, można skutecznie zarządzać magazynem i minimalizować różnice pomiędzy stanem faktycznym a rejestrowanym w systemie ERP.

Niedobory na inwenturze

Strategie rozwiązywania problemów z niedoborami zapasów

Niedobory zapasów w magazynie mogą mieć znaczący wpływ na przedsiębiorstwa, prowadząc do opóźnień w realizacji zamówień klientów, spadku zadowolenia klientów i dodatkowych wydatków. Niedobory mogą również wskazywać na większy problem systemowy, taki jak nieefektywne procesy łańcucha dostaw i nieodpowiednie zarządzanie zapasami. W tym artykule omówiono przyczyny niedoborów zapasów w magazynie, strategie rozwiązania tego problemu oraz znaczenie utrzymywania dokładnej inwentaryzacji.

Firmy mogą podjąć szereg kroków w celu rozwiązania problemu niedoborów zapasów w swoich magazynach. Obejmują one:

 • Poprawa dokładności prognoz: firmy mogą korzystać z narzędzi do prognozowania opartych na danych, aby mieć pewność, że poprawnie oszacowają zapotrzebowanie klientów i zakupią odpowiednią ilość zapasów.
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień: firmy mogą współpracować ze swoimi dostawcami w celu skrócenia czasu przyjmowania zapasów, co pomaga zminimalizować niedobory.
 • Automatyzacja procesów inwentaryzacyjnych: Automatyzacja procesów inwentaryzacyjnych może pomóc firmom w wydajniejszym śledzeniu i zarządzaniu zapasami, zmniejszając ryzyko niedoborów.
 • Wykorzystanie zapasów buforowych: Firmy mogą utrzymywać zapasy buforowe w swoich magazynach w celu ochrony przed nieoczekiwanym popytem lub opóźnieniami w produkcji.
 • Monitorowanie inwentaryzacji: Firmy powinny regularnie monitorować inwentaryzację w swoich magazynach, aby upewnić się, że nie ma rozbieżności.

Niedobory na inwenturze

Znaczenie właściwego zarządzania zapasami w magazynie jest nie do przecenienia. Gdy zapasy są utrzymywane w porządku, a poziomy są skrupulatnie monitorowane, zapewnia to terminową dostawę produktów do klientów przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów. Jednak, gdy poziom zapasów zaczyna spadać i pojawiają się niedobory, cały proces może zostać przerwany i mogą wystąpić kosztowne opóźnienia.

Niedobory na inwenturze: analiza i porównanie zapasów magazynowych z systemem ERP przy użyciu WMS.net

Przeprowadzanie inwentaryzacji to kluczowy proces w zarządzaniu zapasami magazynowymi. Jednak czasami zdarzają się niedobory na inwenturze, czyli różnice pomiędzy faktycznym stanem zapasów a tym, który jest rejestrowany w systemie. W takich sytuacjach istotne jest, aby program magazynowy, tak jak WMS.net, umożliwiał skuteczną analizę i porównanie zapasów magazynowych z systemem ERP, takimi jak enova, SAP, WAPRO czy Microsoft Dynamics NAV.

Rola programu WMS.net w zarządzaniu niedoborami na inwenturze

WMS.net to zaawansowany system zarządzania magazynem, który oferuje kompleksowe funkcje i narzędzia do monitorowania stanów magazynowych. W ramach tego systemu, istnieje możliwość dokładnego śledzenia ruchu towarów, od momentu przyjęcia do magazynu, poprzez proces komisjonowania, aż po wysyłkę. Dzięki temu, program WMS.net umożliwia skuteczną identyfikację i analizę niedoborów na inwenturze.

Porównanie zapasów magazynowych z systemem ERP

W ramach integracji z systemem ERP, takim jak enova, SAP, WAPRO czy Microsoft Dynamics NAV, program WMS.net umożliwia porównanie danych dotyczących zapasów magazynowych. Dzięki temu, można dokładnie analizować różnice pomiędzy stanem faktycznym a zarejestrowanym w systemie ERP.

Porównanie zapasów magazynowych z systemem ERP ma kilka ważnych celów:

 • Identyfikacja niedoborów na inwenturze: Porównanie danych z systemu WMS.net i systemu ERP pozwala na szybkie wykrycie niedoborów na inwenturze i zidentyfikowanie przyczyn takich różnic. Mogą to być błędy w procesie przyjęcia towarów, błędy w procesie komisjonowania czy nieprawidłowe procedury inwentaryzacyjne.
 • Korekta danych magazynowych: Na podstawie analizy różnic, można podjąć odpowiednie działania korygujące, aby dostosować stan zapasów w systemie ERP do rzeczywistego stanu magazynowego. Mogą to być poprawki wprowadzane bezpośrednio w systemie ERP lub poprawki wprowadzane w systemie WMS.net i przekazywane do systemu ERP w celu aktualizacji danych.
 • Optymalizacja procesów magazynowych: Analiza niedoborów na inwenturze umożliwia identyfikację słabych punktów w procesach magazynowych. Na tej podstawie można wprowadzić odpowiednie usprawnienia, zmieniając procedury, szkolenia pracowników czy stosując bardziej precyzyjne metody kontroli i zarządzania zapasami.

Znaczenie utrzymywania dokładnej inwentaryzacji

Ważne jest, aby firmy utrzymywały dokładną inwentaryzację w swoim magazynie, aby zapobiec brakom. Dokładna inwentaryzacja pomaga firmom identyfikować niedokładne prognozy, przewidywać zapotrzebowanie klientów i szybko reagować na nieoczekiwane zdarzenia lub opóźnienia w produkcji. Dlatego firmy powinny stosować połączenie ręcznych i zautomatyzowanych procesów do śledzenia inwentaryzacji i zarządzania nią.

Podsumowując, braki inwentaryzacyjne w magazynie mogą mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwa i należy je jak najszybciej rozwiązać. Wykorzystując strategie, takie jak poprawa dokładności prognoz, skrócenie czasu realizacji i utrzymywanie dokładnego liczenia zapasów, firmy mogą zminimalizować ryzyko niedoborów zapasów.

Inwentaryzacja za pomocą programu magazynowego polega na określeniu różnic.

Między zapisami wynikającymi z dokumentów magazynowych, a stanem faktycznym stwierdzonym przez komisje inwentaryzacyjną.

Przeprowadzając inwentaryzację komisja dokonuje spisu z natury artykułów znajdujących się w ewidencji magazynowej. Spisane z natury pozycje rejestruje się w programie magazynowym. Po wprowadzaniu do programu wszystkich pozycji z arkuszy inwentaryzacyjnych program wylicza różnice. W przypadku, gdy stwierdzona fizycznie ilość jest inna niż wynika to z zapisów w systemie magazynowym WMS obliczone ilości różnic mogą być:

 • ujemne – powstaje wówczas niedobór inwentaryzacyjny;
 • dodatnie – powstaje wówczas nadwyżka inwentaryzacyjna.

W celu skompensowania różnic jakie wynikają z inwentury, a zapisami w programie utworzyć należy dokumentu korygujące stany magazynowe. Program magazynowy tworzy takie dokumenty automatycznie w momencie zamykania arkusza inwentury, są to odpowiednio dokumenty:

 • RI – rozchody niedoborów;
 • PI – przyjęcia nadwyżek.

Niedobory

Menu INWENTURA udostępnia transakcję pokazującą dokumenty niedoborów.

Istotną różnicą tych dokumentów jest fakt, że są zapisywane natychmiast ze statusem ZATWIERDZONY, brak jest etapu pośredniego (dokument w buforze), wynika to z konieczności zgodności zapisów w arkuszu inwentaryzacyjnym, a utworzonym automatycznie dokumencie różnic inwentaryzacyjnych. W ten sposób program gwarantuje zgodność zapisów wynikających z korekt stanów po inwenturze.

Dokument niedoborów na inwenturze

Utworzone dokumenty wyświetlane są z poziomu rejestrów dokumentów PI oraz RI, oraz mogą być wydrukowane w taki sam sposób jak zwykłe dokumenty obrotu magazynowego.

Użytkownik ma ponadto możliwość wydrukowania zestawienia pozycji niedoborów oraz zapisu w formacie PDF, XLS czy DOC.

Niedobory na inwenturze

Niedobory na inwenturze to częsty problem w magazynach i przedsiębiorstwach. Mogą wynikać z różnych czynników, takich jak błędy w procesie przyjmowania towarów, kradzieże, uszkodzenia lub błędy w systemie zarządzania magazynem (WMS). Niedobory mogą prowadzić do nieprawidłowego bilansu zapasów i utraty dochodów.

WMS.net

WMS.net to zaawansowany system zarządzania magazynem, który może pomóc w minimalizacji niedoborów na inwenturze. Dzięki WMS.net możliwe jest ścisłe monitorowanie i kontrola wszystkich operacji magazynowych, w tym przyjmowania towarów, kompletacji zamówień i wysyłki. System ten umożliwia również automatyczne generowanie raportów dotyczących stanu zapasów, co ułatwia identyfikację ewentualnych niedoborów.

WMS.net a system ERP

WMS.net może być zintegrowany z systemem ERP (Enterprise Resource Planning), takim jak enova, SAP, WAPRO czy Microsoft Dynamics NAV. Integracja ta umożliwia bieżącą synchronizację danych dotyczących zapasów magazynowych między WMS.net a systemem ERP. Dzięki temu możliwe jest porównanie stanów zapasów w obu systemach i szybka identyfikacja ewentualnych rozbieżności.

Porównanie zapasów magazynowych z systemem ERP

Porównanie zapasów magazynowych z systemem ERP jest istotne dla utrzymania dokładności danych dotyczących zapasów. Dzięki temu można uniknąć niedoborów na inwenturze i zapewnić ciągłość dostaw dla klientów. W przypadku wykrycia rozbieżności między stanami zapasów w WMS.net a systemem ERP, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, aby zidentyfikować przyczyny różnic i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Niedobory na inwenturze

Niedobory zapasów w magazynie mogą mieć znaczący wpływ na przedsiębiorstwa, prowadząc do opóźnień w realizacji zamówień klientów, spadku zadowolenia klientów i dodatkowych wydatków. Niedobory mogą również wskazywać na większy problem systemowy, taki jak nieefektywne procesy łańcucha dostaw i nieodpowiednie zarządzanie zapasami. W tym artykule omówiono przyczyny niedoborów zapasów w magazynie, strategie rozwiązania tego problemu oraz znaczenie utrzymywania dokładnej inwentaryzacji.
Niedobory na inwenturze
Wymagania stawiane najlepszym systemom magazynowym
SAdam

Wymagania dla programu magazynowego

Współpracowaliśmy dotychczas z firmami przy integracji z systemami: SAP, JDEwards, EXACT, SAGE SYMFONIA, Comarch CDN, WAPRO ASSECO, Subiekt Insert, Hermes SQL Humansoft. Program magazynowy w Internecie staje się podstawą funkcjonowania coraz większej ilości firm logistycznych. Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.

Program magazynowy, system klasy WMS
SAdam

Program magazynowy, system klasy WMS

#SoftwareStudio specjalizuje się w tworzeniu programów na zamówienie, w tym systemów WMS. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Tworzymy programy internetowe oraz aplikacje na urządzenia z systemem Android, co pozwala na elastyczne korzystanie z systemu w różnych sytuacjach.

Zarządzanie zestawieniami
SAdam

Zarządzanie zestawieniami

Dzięki programowi do raportowania Studio Raporty.net, stabilność pracy i efektywność zarządzania informacjami w Twojej firmie są na najwyższym poziomie. Administrator ma pełną kontrolę nad konfiguracją, co pozwala dostosować system do unikalnych potrzeb organizacji. Zarządzanie raportami, zestawieniami i użytkownikami staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Użytkownicy
basiap

Użytkownicy

Współczesny rynek wymaga efektywnych rozwiązań. Program magazynowy od SoftwareStudio spełnia te oczekiwania. Dzięki temu narzędziu zarządzanie magazynem staje się proste i intuicyjne. Program oferuje wiele funkcjonalności, które usprawniają codzienne procesy. Możliwość śledzenia przepływu towarów w czasie rzeczywistym jest kluczowa. Dodatkowo, program zapewnia szybką i precyzyjną inwentaryzację.

Kartoteki wg magazynów
SAdam

Kartoteki wg magazynów

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje funkcjonalne i intuicyjne zarządzanie kartotekami według magazynów. Ten nowoczesny system pozwala na efektywne wyświetlanie rejestru kartotek, które są filtrowane zgodnie z magazynami. Dzięki temu proces zarządzania zapasami staje się znacznie prostszy i bardziej efektywny.

szukaj.aspx kod

Zaawansowana metoda wyświetlania list wyboru i uruchamiania dowolnej transakcji skojarzonej w wybraną pozycją. Przeszukiwanie list definiowanych Transakcja szukaj.aspx pozwala na tworzenie listy do przeszukiwania na podstawie zdefiniowanej w słowniku sekcja ZESTAWIENIA kod SEL – listy