Większość programów magazynowych dostępnych na rynku skupia się na ewidencji ilościowej w sztukach czy kilogramach produktu i ich wyceną księgową. Często brak jest specjalistycznych rozwiązań ułatwiających ewidencję magazynową dla specyficznych produktów takich jak papier czy folie magazynowe w postaci rolek.

Program WMS Mobile .net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu wysokiego składowania artykułów w rolkach.

Każdy artykuł w rolce posiada swoje cechy:

 • szerokość rolki
 • długość
 • waga
Ponadto każda rolka może być składowana z innym miejscu magazynu. Taki stopień skomplikowania powoduje że idealnym rozwiązaniem staje się system informatyczny w oparciu o kody kreskowe i terminale radiowe.

Terminologia

Pojęcia używane do wyjaśniania konstrukcji strony graficznej Systemu (inaczej: interfejsu), a wymagające krótkiego wyjaśnienia, to:

 • klawisz – odnosi się do klawiszy na klawiaturze (np. <ENTER>, <ALT> itd.)
 • przycisk – miejsce na ekranie monitora symbolizujące klawisz, którego wykorzystanie umożliwia wykonanie przypisanej mu funkcji (np. Dopisz, Usuń itp.)
 • ikona – to specyficzny rodzaj przycisku ekranowego, małych najczęściej rozmiarów, oznaczony symbolem graficznym, którego wykorzystanie powoduje wykonanie odpowiedniej operacji.
 • lista – tabela zawierająca w kolumnach różne dane dotyczące dokumentów określonego rodzaju, będąca spisem dostępnych magazynów, jednostek miar itp. lub prezentująca informacje zawarte w słowniku
 • okno – to obszar na monitorze odróżniający się od tła; posiada odpowiedni tytuł, pojawia się w celu wypełnienia pól ekranowych (pełni wówczas rolę formularza), bądź zawiera informacje lub przyciski inicjujące wykonanie procedur; często okna są zorganizowane w wielopoziomowe struktury i w takich sytuacjach użycie odpowiedniego przycisku (znajdującego się w oknie) powoduje wyświetlenie kolejnego okna
 • pole ekranowe – miejsce w oknie umożliwiające zaznaczenie wybranej opcji, wprowadzenie przez użytkownika odpowiedniego parametru dla danych lub wpisanie tekstu (np. w formularzu)
 • wskazanie – umieszczenie wskaźnika myszki na obiekcie
 • kliknięcie – wciśnięcie i zwolnienie przycisku myszki

Komunikacja z programem

Komunikowanie się użytkownika z programem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa przy pomocy ekranu dotykowego, klawiatury na urządzeniu lub wirtualnej klawiatury wyświetlanej przez system Windows Mobile.

 

Dokumenty przyjęć do magazynu PZ

Dopisywanie Pz

Nagłówek dokumentu udostępnia opcje rejestracji producenta, dostawcy oraz numeru faktury. Rejestracji pozycji dokumentu przyjęcia pozwala na rejestrację:

 • Rodzaju asortymentu
 • Miejsca składowania
 • Numeru partii – unikalny numer kolejnej rolki (artykułu) przyjmowanego do magazynu
 • Uwagi
 • Ilość – zawsze 1 sztuka
 • Długość rolki

Rejestr dokumentów Pz

Rejestr pozwala przeglądać zapisane dokumenty przyjęć zarówno ze statusem ZATWIERDZONE jak i w buforze.

 

Wprowadzanie cen zakupu

Dokumenty zarejestrowane przez magazyn zwykle posiadają informację o przyjętych ilościach, ale brak jest wyceny. Z poziomu rejestru można uruchomić funkcję wpisywania cen do dokumentu Pz, w tym celu z menu EDYCJA wybieramy opcję CENY.

Wyświetla się wówczas okienko zawierające zagregowane pozycje dokumentu przyjęcia, kolumna CENA EWIDENCYJNA zaznaczona kolorem jansożółtym pozwala na wpisanie cen zakupu z faktury.

Cena jest przypisywana dla wszystkich pozycji dokumentu tego samego rodzaju bez względu na numer partii, tzn. te same pozycje oznaczone różnymi numerami partii w ramach danego dokumentu dostawy mają taką samą cenę.

Gdyby w ramach dostawy te same pozycje miały różne ceny zakupu należy przyjąć je na dwóch różnych dokumentach Pz.

Numer faktury

Funkcja pozwalająca do zapisanego dokumentu przyjęcia wpisać (zmienić) numer faktury oraz dostawcę uruchamiana jest z rejestru menu EDYCJA opcja NR FAKTURY.

Po uruchomieniu wyświetla się okno pozwalające na wpisanie numeru faktury oraz określenie dostawcy.

Moduł Terminal

Logowanie

Każdy użytkownik programu WMS Mobile jest autentykowany na podstawie konta systemu Windows Servera do którego się loguje. System dostępu, zarządzania kontami i hasłami wynika z systemu Windows serwera, a nie bezpośrednio z aplikacji.

Nawigacja

Program pozwala na uruchamianie transakcji za pomocą MENU, poszczególne elementy uruchamiane są:

 • poprzez wskazanie kursorem pozycji i klawiszem ENTER,
 • za pomocą ekrany dotykowego klikając na danej pozycji
 • za pomocą klawisza funkcyjnego przypisanego do danego modułu,
  • F1 – uruchamia moduł przyjęć Pz
  • F2 – uruchamia moduł zwrotów
  • F3 – uruchamia moduł przyjęć wewnętrznych Pw
  • F4 – uruchamia moduł wydania do produkcji
  • F10 – zamyka aplikację

Przyjęcie Pz

Za pomocą transakcji przyjęcia Pz na terminalu użytkownik rejestruje przyjęcia związane z dostawą do magazynu. Ponieważ towar nie jest okodowany za pomocą kodów kreskowych jednoznacznie, pracownik musi wybrać z listy i wskazać:

 • Dostawcę;
 • Typ artykułu – lista ograniczona jest do typów w ramach danego dostawcy;
 • Szerokość rolki, lista ogranioczna jest do szerokości występujących dla danego typu.

Następnie wpisuje długość przyjmowanej rolki, skanuje naklejony unikalny numer partii oraz skanuje miejsce składowania.

Przycisk F9 Dodaj dopisuje pozycje do dokumentu i czeka na wprowadzenie kolejnej pozycji dostawy. Zakończenie przyjęcia dostawy F10 – Zakończ.  Dokument przyjęcia Pz zapisywany jest ze statusem BUFOR i wymaga od pracownika magazynu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych za pomocą komputera i zatwierdzenia dokumentu BUFOR.

Zwroty z produkcji

Dokument zwrotu pozwala na przyjęcie do magazynu surowców, które nie zostały wykorzystane w procesie produkcji. Dokument rejestrowany jest na podstawie informacji:

 • Dostawca
 • Typ artykułu
 • Szerokość
 • Numer partii, proponowana jest lista ostatnich 10 wydań do produkcji
 • Długość przyjmowana z produkcji
 • Skanowanie miejsca składowania

Opcja dodaj zapisuje pozycje w bazie w rejestrze PW BUFOR. Wybranie pozycji ZAKOŃCZ powoduje zmianę statusu dokumentu na zatwierdzony.

Wydanie do produkcji

Wydanie do produkcji realizowane jest poprzez wskazanie numeru kampanii oraz numer partii wydawany do produkcji.

Ponadto program umożliwia wyświetlenie listy z informacją gdzie leży towar do wydania i który należy wydać. W tym celu należy wskazać dostawcę, typ oraz szerokość artykułu który chcemy wydać do produkcji.

Wyświetlona lista artykułów informuje co i gdzie leży, dane są sortowane wg numerów partii, jednak pracownik magazynu może wydać artykuł wg własnego uznania w innej kolejności (program tego nie wymusza).