Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia.

Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń):

 • ZAPISZ – polecenie zapisuje zlecenia przyjęcia ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecenia przyjęcia oczekujące i Wszystkie zlecenia przyjęcia.
 • DO BUFORA – polecenie zapisuje zlecenie ze statusem: w buforze. Zapisane do bufora zlecenie wyświetlane jest w rejestrach: Zlecenia przyjęcia oczekujące i Wszystkie zlecenia przyjęcia.
 • ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania zlecenia przyjęcia.
 • ANULUJ – potwierdzenie polecenia wyświetla okno anulowania dokumentu. Anulowanie polega na zapisaniu zlecenia ze statusem: usunięte. Zlecenia usunięte nie są wyświetla w rejestrach dokumentów.

Formularz dopisania zlecenia przyjęcia (zakładki):

 • ZLECENIE – zakładka wyświetla główne dane dotyczące dokumentu.
 • POZYCJE – zakładka wyświetla formularz dopisana oraz listę pozycji dokumentu.
 • CECHY – w zakładce wyświetlana jest lista cech zdefiniowanych dla zlecenia.
 • UWAGI – w zakładce wyświetlane i dopisywane są uwagi do zlecenia. Opis funkcjonalności zawiera strona Uwagi.
 • ZAŁĄCZNIKI – w zakładce wyświetlany jest formularz dopisania załączników oraz dopisane załączniki. Opis znajduje się na stronie Załączniki.

Zakładka ZLECENIE 

zpz_dopisaniePola zakładki ZLECENIE:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – zlecenia przyjęcia oznaczone są typem ZPZ. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data zlecenia. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • NUMER ZLECENIA KLIENTA
 • PRIORYTET – lista priorytetów dla zlecenia. Dostępne wartości: normalny, wysoki, niski.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

zpz_pozycjeW zakładce dopisywane są nowe pozycje zlecenia oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki wybranego kontrahenta i magazynu wybranego w zakładce ZLECENIE.
 • NUMER SERII – numer seryjny asortymentu.
 • DATA WAŻNOŚCI
 • DATA PRODUKCJI
 • ILOŚĆ
 • UWAGI – uwagi dla pozycji zlecenia.

Pozycja zlecenia jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli pozycji.

Pozycje zlecenia są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.