Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie -  ruchy magazynowe. W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynu. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 

Zlecenia magazynowe OnLine

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

W strefie kompletacji ważne jest, aby pracownicy mieli łatwy dostęp do towarów, które są potrzebne do skompletowania zamówienia. W tym celu stosuje się różne metody organizacji strefy, takie jak: oznaczenie półek i skrzyń z produktami, zastosowanie regałów z przesuwnymi półkami czy zastosowanie taśmociągów.

W strefie kompletacji magazynierzy powinni być wyposażeni w odpowiednie narzędzia, takie jak wózki widłowe, paleciaki czy skanery kodów kreskowych, które ułatwiają i przyspieszają proces kompletacji zamówień.

Strefa kompletacji w magazynie –  ruchy magazynowe. W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynu. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 

Strefy magazynowania

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji magazyn. Standardowa konfiguracja programu magazynowego WMS wyodrębnia następujące strefy magazynowania:

  • przyjęcia towaru do magazynu, gdzie następuje weryfikacja pozycji przyjmowanych, strefa oznaczona kodem SP,
  • magazynowania, program prowadzi ewidencję wg lokalizacji magazynowych, czyli miejsc adresowych, dowolnie konfigurowalna struktura kodów, 
  • kompletacji, program umożliwia ewidencję towaru i palet w celu przygotowywania wysyłek drobnicowych, strefa oznaczona kodem SK,
  • wydań, program pozwala za pomocą ewidencji magazynowej kontrolować pozycje przygotowane do wysyłki, strefa oznaczona kodem SW.

Dokumenty obrotów

Dokumentami obrotu dla strefy przyjęć są:

  • przyjęcia z zewnątrz PZ
  • przyjęcia wewnętrznego PW
  • zmiany lokalizacji – strefy ZM
  • wydania na zewnątrz WZ
  • rozchodu wewnętrzne RW

Ruchy magazynowe. Ewidencja dokumentów magazyn

Podczas przyjmowania danej jednostki logistycznej, system WMS od razu skieruje produkt do odpowiedniej strefy. Integracja systemów magazynowych pomiędzy firmami czy też centrami dystrybucji, proces przekazywania informacji może jeszcze bardziej uprościć. Sprawny i dokładny proces kompletacji i wysyłki zamówień przekłada się w głównej mierze na wydajność, renomę i zyski magazynu. Program do magazynu

Dokumenty mogą podlegać ewidencji wyłącznie ilościowej, albo też ilościowo wartościowej w zależności od konfiguracji, standardowa konfiguracja programu przewiduje ewidencję ilościowo wartościową, czyli przy dokumentach przyjęcia należy podać cenę jednostkową w celu obliczenia przez program wartości dokumentów oraz wartości magazynów, poszczególnych stref magazyn itp.

Pozycje towarowe mogą być przyjmowane, wydawane oraz przesuwane pomiędzy strefami (ruchy magazynowe), gdyż program pozwala przyjmować pozycje bezpośrednio do każdej ze stref za pomocą dokumentów magazynowych. WMS program magazynowy

strefa kompletacji. Magazyn

Usprawnienie kompletacji zamówień, a więc procesu związanego z realizacją wysyłek, zapewnia firmie wydajniejsze i tym samym tańsze funkcjonowanie magazynu. Kompletacja zaczyna się bowiem od przygotowania listy wysyłanych towarów, a kończy na zaadresowaniu przeznaczonego do wysyłki kartonu. Android – aplikacja magazynowa

Proces kompletacji

Proces kompletacji przy wydawaniu z magazynu następuje po otrzymaniu zlecenia wydania rozpisanego na poszczególne obszary składowania. Czynności kompletowania wykonują operatorzy po otrzymaniu zleceń wydania zawierających wykaz wydawanych asortymentów, symbole miejsc składowania, a także ilości sztuk wydawanych opakowań. Zrealizowane zlecenie zebrane na palecie zbiorczej przekazywane jest do strefy wydań. Kompletowanie to operacja polegająca na pobieraniu zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, a także ilościową dla określonego odbiorcy.

Program magazynowy

Kompletacja w miejscu składowania

Operacja kompletacji polegająca na pobieraniu określonych asortymentów bezpośrednio ze strefy składowania i układaniu na palecie. System mało efektywny, ale wciąż stosowany. Nie wymaga dodatkowych dokumentów rejestrowanych w systemie WMS, gdyż kompletacja odbywa się na podstawie polecenia wydania lub WZ. Wyróżnić możemy dwa warianty: Kompletacja zlecenie po zleceniu, operator na podstawie zlecenia jedzie korytarzami i wybiera ze wskazanych na dokumencie gniazd regałowych asortymenty, które układa się na palecie zbiorczej. Kompletacja asortyment po asortymencie.

Kompletacja w strefie kompletacji

System prowadzony na wydzielonej powierzchni, umożliwia udostępnienie większej liczby zgromadzonych obok siebie asortymentów biorących udział w procesie kompletacji. Ponadto do tych asortymentów ma bezpośredni dostęp większa liczba pracowników realizujących czynności kompletacyjne. W tym wypadku koniecznym jest wystawianie dokumentów przesunięcia pozycji asortymentowych ze strefy składowania do strefy kompletacji #1 za pomocą dokumentów zmiany lokalizacji ZM. Po zakończeniu kompletacji można wystawić dokument wydania ze strefy kompletacji do strefy wydań.

Statyczny sposób realizacji zleceń

Polega na ciągłym zbieraniu zamówień, a także okresowej co kilka godzin seryjnej realizacji. Sposób ten umożliwia realizację kompletację w cyklach kompletacyjnych, podstawą do zlecenia wydania jest nie pojedynczy dokument zamówienia ale seria dokumentów zatwierdzonych w określonym przedziale czasowym lub poprzez „ręczne” wybranie (wskazanie klawiszem ) zamówień do realizacji – symbol w pierwszej kolumnie tabeli zamówień.

Oferowane oprogramowanie do zarządzania magazynem jest mobilnym oprogramowaniem działającym miedzy innymi na terminalach przenośnych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych. Jeśli chcemy natomiast usprawnić procesy magazynowe, eliminując błędy pracowników, stosując różne algorytmy składowania, kompletacji (fifo, abc, etc) to do takich zastosować potrzebujemy porządnych systemów WMS.

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji
Program magazynowy Zebra
SAdam

Systemy zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem #WMS. Dzięki modułowi Magazyn uzyskujemy większą efektywność zarządzania gospodarką magazynową przedsiębiorstwa. System odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w magazynach. Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że magazynier bez pomocy systemu informatycznego nie jest wstanie opanować przepływu towarów. Nad ilością danych dotyczących przepływów towarów, a także danych ich dotyczących czuwać muszą systemy zarządzania magazynem. Systemy zarządzania magazynem są rozwiązaniem, które nadzoruje procesy wewnątrz magazynu. Do minimum eliminuje możliwości pomyłek, przyspiesza wykonywanie operacji przyjęcia, jak również wydawania.

drukarka kodów kreskowych
SAdam

Drukowanie do PDF lub XLS

Programy od SoftwareStudio jak WMS.net umożliwiają pobieranie i drukowanie dokumentów magazynowych wygenerowanych w programie. A następnie pozwalają na drukowanie do PDF lub XLS.

program magazynowy Windows Server
SAdam

Windows Server 2012

W systemie Windows Server 2012 Microsoft wykorzystał doświadczenie w zakresie tworzenia i obsługi chmur publicznych do utworzenia platformy serwerowej dla chmur prywatnych. Nowe pakiety i system licencjonowania ułatwiają zarządzanie aplikacjami w wysoce zwirtualizowanych środowiskach chmur publicznych i prywatnych. System Windows Server 2012 został objęty jednolitym modelem licencjonowania i wyposażony we wspólne funkcje, co pozwoliło ograniczyć liczbę edycji.

WMS Wydruk dokumentu PW
SAdam

Wydruk dokumentu RW

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.  

system zarządzania magazynem grid
SAdam

x_grid.aspx parametry

Transakcja do działania wymaga podania listy parametrów. Samodzielne pisanie procedur bezpieczeństwa jest wyjątkowo trudne i kosztowne. Aplikacje zabezpieczeń wymagają: oprogramowania, debugowania, testowania, wdrażania, administrowania itp.

system WMS Wydania zewnętrzne
Joanna Ciebień

Wydania zewnętrzne

Menu MAGAZYN / WYDANIA / WYDANIA ZEWNĘTRZNE zawiera pozycje: Pozycje menu zostały opisane na stronach z tytułami odpowiadającymi menu.