Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Zlecenia magazynowe OnLine

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie –  ruchy magazynowe. W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynu. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 

SoftwareStudio prezentuje system magazynowy WMS

Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Warto poznać Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Strefa kompletacji w magazynie –  ruchy magazynowe. W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynu. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 

Strefy magazynowania

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji magazyn. Standardowa konfiguracja programu magazynowego WMS wyodrębnia następujące strefy magazynowania:

  • przyjęcia towaru do magazynu, gdzie następuje weryfikacja pozycji przyjmowanych, strefa oznaczona kodem SP,
  • magazynowania, program prowadzi ewidencję wg lokalizacji magazynowych, czyli miejsc adresowych, dowolnie konfigurowalna struktura kodów, 
  • kompletacji, program umożliwia ewidencję towaru i palet w celu przygotowywania wysyłek drobnicowych, strefa oznaczona kodem SK,
  • wydań, program pozwala za pomocą ewidencji magazynowej kontrolować pozycje przygotowane do wysyłki, strefa oznaczona kodem SW.

Dokumenty obrotów

Dokumentami obrotu dla strefy przyjęć są:

  • przyjęcia z zewnątrz PZ
  • przyjęcia wewnętrznego PW
  • zmiany lokalizacji – strefy ZM
  • wydania na zewnątrz WZ
  • rozchodu wewnętrzne RW

Ruchy magazynowe. Ewidencja dokumentów magazyn

Podczas przyjmowania danej jednostki logistycznej, system WMS od razu skieruje produkt do odpowiedniej strefy. Integracja systemów magazynowych pomiędzy firmami czy też centrami dystrybucji, proces przekazywania informacji może jeszcze bardziej uprościć. Sprawny i dokładny proces kompletacji i wysyłki zamówień przekłada się w głównej mierze na wydajność, renomę i zyski magazynu. Program do magazynu

Dokumenty mogą podlegać ewidencji wyłącznie ilościowej, albo też ilościowo wartościowej w zależności od konfiguracji, standardowa konfiguracja programu przewiduje ewidencję ilościowo wartościową, czyli przy dokumentach przyjęcia należy podać cenę jednostkową w celu obliczenia przez program wartości dokumentów oraz wartości magazynów, poszczególnych stref magazyn itp.

Pozycje towarowe mogą być przyjmowane, wydawane oraz przesuwane pomiędzy strefami (ruchy magazynowe), gdyż program pozwala przyjmować pozycje bezpośrednio do każdej ze stref za pomocą dokumentów magazynowych. WMS program magazynowy

strefa kompletacji. Magazyn

Usprawnienie kompletacji zamówień, a więc procesu związanego z realizacją wysyłek, zapewnia firmie wydajniejsze i tym samym tańsze funkcjonowanie magazynu. Kompletacja zaczyna się bowiem od przygotowania listy wysyłanych towarów, a kończy na zaadresowaniu przeznaczonego do wysyłki kartonu. Android – aplikacja magazynowa

Program magazynowy

Proces kompletacji

Proces kompletacji przy wydawaniu z magazynu następuje po otrzymaniu zlecenia wydania rozpisanego na poszczególne obszary składowania. Czynności kompletowania wykonują operatorzy po otrzymaniu zleceń wydania zawierających wykaz wydawanych asortymentów, symbole miejsc składowania, a także ilości sztuk wydawanych opakowań. Zrealizowane zlecenie zebrane na palecie zbiorczej przekazywane jest do strefy wydań. Kompletowanie to operacja polegająca na pobieraniu zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, a także ilościową dla określonego odbiorcy.

Program magazynowy

Kompletacja w miejscu składowania

Operacja kompletacji polegająca na pobieraniu określonych asortymentów bezpośrednio ze strefy składowania i układaniu na palecie. System mało efektywny, ale wciąż stosowany. Nie wymaga dodatkowych dokumentów rejestrowanych w systemie WMS, gdyż kompletacja odbywa się na podstawie polecenia wydania lub WZ. Wyróżnić możemy dwa warianty: Kompletacja zlecenie po zleceniu, operator na podstawie zlecenia jedzie korytarzami i wybiera ze wskazanych na dokumencie gniazd regałowych asortymenty, które układa się na palecie zbiorczej. Kompletacja asortyment po asortymencie.

Program magazynowy

Kompletacja w strefie kompletacji

System prowadzony na wydzielonej powierzchni, umożliwia udostępnienie większej liczby zgromadzonych obok siebie asortymentów biorących udział w procesie kompletacji. Ponadto do tych asortymentów ma bezpośredni dostęp większa liczba pracowników realizujących czynności kompletacyjne. W tym wypadku koniecznym jest wystawianie dokumentów przesunięcia pozycji asortymentowych ze strefy składowania do strefy kompletacji #1 za pomocą dokumentów zmiany lokalizacji ZM. Po zakończeniu kompletacji można wystawić dokument wydania ze strefy kompletacji do strefy wydań.

Program magazynowy

Statyczny sposób realizacji zleceń

Polega na ciągłym zbieraniu zamówień, a także okresowej co kilka godzin seryjnej realizacji. Sposób ten umożliwia realizację kompletację w cyklach kompletacyjnych, podstawą do zlecenia wydania jest nie pojedynczy dokument zamówienia ale seria dokumentów zatwierdzonych w określonym przedziale czasowym lub poprzez „ręczne” wybranie (wskazanie klawiszem ) zamówień do realizacji – symbol w pierwszej kolumnie tabeli zamówień.

Oferowane oprogramowanie do zarządzania magazynem jest mobilnym oprogramowaniem działającym miedzy innymi na terminalach przenośnych z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych. Jeśli chcemy natomiast usprawnić procesy magazynowe, eliminując błędy pracowników, stosując różne algorytmy składowania, kompletacji (fifo, abc, etc) to do takich zastosować potrzebujemy porządnych systemów WMS.

zarządzanie-magazynem-System-do-obsługi-magazynów

Zarządzanie magazynem

System do obsługi magazynów. ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM. Program daje możliwość zarządzanie magazynem w sytuacji lokowania przyjmowanych towarów w zależności od objętości, wagi, rozmiaru palety, rodzaju lokalizacji. Studio WMS .net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. System do zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) zwiększa wydajność magazynu, redukuje koszty poprzez pełne wsparcie procesów logistycznych i eliminację błędów podczas kompletacji. Optymalizacja procesów magazynowych jest o tyle trudna, że większość prac w magazynie wykonywana jest w ruchu – z dala od komputerów stacjonarnych. Pracownicy nie otrzymują na bieżąco istotnych informacji i sami nie są w stanie na bieżąco raportować zakresu wykonanych przez siebie prac. W rezultacie powstają błędy, które rzutują bezpośrednio na jakość obsługi klienta. Rozwiązaniem większości problemów magazynowych jest Zintegrowany System Zarządzania Magazynem – Program Magazyn.
Zarządzanie magazynem

wdrożenie-systemu-wms-WMS-system-zarządzania-magazynem

Wdrożenie systemu WMS

WMS system zarządzania magazynem. W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. ZAKRES WDROŻENIA PROGRAMU – wypracowane wspólnie z Zamawiającym przynosi wymierne efekty biznesowe dzięki wdrożeniu systemu WMS. Wdrożenie systemu zarządzania magazynem to przede wszystkim poprawa wydajności logistyki w firmie. System WMS automatycznie planuje i rozdziela pracę w magazynie. WMS zna aktualny stan każdej lokacji magazynowej, co pozwala na umiejętne kierowanie pracownika np. według ścieżki kompletacji podczas wydania. Wdrożenie systemu WMS wpływa na zmniejszenie czasów realizacji zadań, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy.
Wdrożenie systemu WMS

kompletacja-Systemy-WMS

Kompletacja

Systemy WMS. Kompletacja (picking), czyli proces fizycznego kompletowania zamówienia w magazynie (zbierania produktów zgodnie ze specyfikacją i formowania z nich jednostki ładunkowej, najczęściej paletowej). Picking jest realizowany na podstawie zamówienia odbiorcy, zgodnie z ustaloną specyfikacją na dokumencie. W nowoczesnych magazynach kompletacja odbywa się przy użyciu przenośnych terminali (kolektory danych) z systemem Android.
Kompletacja

programy-do-magazynowania-System-magazynowy-online

Programy do magazynowania

System magazynowy online. System WMS może składać się z wielu modułów mających zastosowanie w określonych branżach czy rozwiązaniach. Moduł magazynowy dla kontrahentów dostępny przez Internet wdrażany jest w firmach logistycznych, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania.
Programy do magazynowania

wydanie-z-magazynu-rw--System-WMS

WYDANIE Z MAGAZYNU RW

System WMS. Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia. Tę i inne operacje można wykonywać w szybki sposób poprzez program WMS SoftwareStudio. Wszystkie dokumenty można od razu wydrukować, albo też wyeksportować do pliku.
WYDANIE Z MAGAZYNU RW

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?

Program magazynowy SoftwareStudio

W przypadku dużych systemów magazynowych zaletą jest oddzielenie logiki biznesowej od bazy danych. Moduł magazynowy umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ. Ponadto wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Program magazynowy oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy.

Więcej informacji o Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie –  ruchy magazynowe. W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynu. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 
SoftwareStudio oferuje WMS zaawansowany system magazynowy. Aplikacja umożliwiająca prowadzenie profesjonalnej gospodarki magazynowej. Dlatego, że może być zintegrowany z innymi programami możliwe jest zachowanie dotychczasowych programów obsługujących inne obszary firmy i skupienie się na dedykowanych rozwiązaniach logistycznych.

Magazyn WMS.net

dostawy do magazynu
SoftwareStudio

Technologie internetowe

Strony internetowe napisane w języku HTML są interpretowane po stronie klienta przez przeglądarki internetowe. Oznacza to, że strona napisana w języku HTML przechowywana jest w pliku tekstowym (z rozszerzeniem .html lub .htm) na serwerze WWW (serwerze stron internetowych) pod określonym adresem internetowym (tzw. adresem URL). W momencie, gdy klient (osoba odwiedzająca stronę) wywołuje dany adres internetowy za pomocą przeglądarki internetowej, przeglądarka pobiera do pamięci podręcznej (tzw. cache) dokument HTML, odczytuje plik interpretując jego zawartość, a następnie wyświetla swoją interpretację dokumentu HTML na ekranie komputera.

systemy magazynowe
SAdam

Aplikacja magazynowa WMS.net

Czy może działać centrum logistyczne bez sprawnego systemu WMS ? System przeznaczony dla branży operatorów logistycznych, świadczących zarówno proste jak i zaawansowane usługi logistyczne. Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. PROGRAM MAGAZYNOWY Aplikacja magazynowa online

program-magazynowy-online
SAdam

Program magazynowy online

Internetowy program magazynowy pozwala na pracę przez przeglądarkę internetową (Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer czy Safarii) to oprogramowanie dedykowane do pracy w magazynie, pozbawiony jest nadmiarowych funkcji handlowych, wystawiania faktur czy księgowości. Mimo, że program działa online to może być instalowany na własnych serwerach lub korzystać z zasobów chmury prywatnej SoftwareStudio. Podstawą platformy WMS.net jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, baza danych Microsoft SQL Server. Jednak ważne są także moduły na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

Systemy magazynowe na zamówienie
SAdam

zamowienie_insert.aspx

Transakcja pozwala na rejestrowanie nowego zamówienia klienta na pracowników lub edycję istniejącego dokumentu. Składa się z kilku zakładek: dane ewidencyjne zapotrzebowanie klienta cechy notatki załączniki

SAdam

Historia miejsca składowania

Historia operacji magazynowych dotyczących miejsca składowania. Historia – zestawienie obrotów Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) lokalizacji magazynowej. Program magazynowy

program magazynowy zestawienia
SAdam

Zestawienia

Po uruchomieniu menu pojawi się lista zestawień zdefiniowanych w systemie. Nowy Funkcja NOWY umożliwia dopisanie nowego zestawienia. W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej rolę dla której dopisywane jest zestawienie. W polu GRUPA należy wskazać

Program do kompletacji
Program magazynowy