SQAS Safety and Quality Assessment System

SQAS Safety and Quality Assessment System

Przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska.

WMS system dla enova

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

SQAS Safety and Quality Assessment System

Przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska.

Przemysł chemiczny w Europie wykorzystuje w znacznym stopniu usługi logistyczne oferowane przez strony trzecie odnośnie magazynowania, przeładunku, i transportu surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych.

Na początku lat 90-tych CEFIC (European Chemical Industry Council) rozpoczął program ICE (International Chemical Environment), którego celem była poprawa bezpieczeństwa podczas magazynowania, transportu i przeładunku środków chemicznych. Istotnym punktem programu ICE był rozwój systemów oceny bezpieczeństwa oraz jakości (Safety and Quality Assessment Systems – SQAS), z których każdy odnosi się do określonego rodzaju transportu lub określonej usługi logistycznej (transport drogowy, transport kolejowy, transport intermodalny, urządzenia do mycia cystern, transport morski towarów pakowanych, transport morski towarów masowych, terminale magazynowe i żegluga śródlądowa).

SQAS przedstawia instrument służący jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem logistycznym usługobiorcy dzięki niezależnym biegłym i przy zastosowaniu standardowego kwestionariusza, co pomaga uniknąć wielokrotnego przeprowadzania ocen ze strony poszczególnych zakładów chemicznych. SQAS wspiera przedsiębiorstwa chemiczne w wyborze ich usługobiorców logistycznych oraz w ustalaniu z nimi ulepszeń.

SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców. System ten powstał w Europie w połowie lat 90. i jest efektem prac Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Promowała ona takie procedury i standardy działań dla firm z branży chemicznej i z nią współpracujących, by były one efektywne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie oraz miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem, który przyświecał powstaniu SQAS było stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha logistycznego spełnialiby odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pomimo tego, że SQAS nie gwarantuje bezpieczeństwa i jakości wykonanej usługi przez usługobiorcę, to przedstawia mechanizm oceny ciągłego doskonalenia. System dostarcza przydatne informacje zwrotne obejmujące słabe i mocne strony stwierdzone podczas badania. Ponadto po przeanalizowaniu wyników oceny przez przedsiębiorstwo chemiczne jest możliwe dostarczenie informacji zwrotnej dla klienta, tym samym dochodzi do stworzenia podstawy ku prawdziwemu partnerstwu – zyskują na tym obydwie strony.

SQAS pozwala na jednorodną ocenę przez niezależnych biegłych systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy. Ocena ta nie prowadzi jednak do automatycznej certyfikacji.

SQAS Safety and Quality Assessment System

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
SQAS Safety and Quality Assessment System
system magazynowy WMS Aktywność użytkowników
SoftwareStudio

Doradztwo IT

Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) ma na celu przedstawienie oferty klientowi, która jest zgodna z jego potrzebami i planowanym budżetem. Doradztwo w zarządzaniu systemami informatycznymi obejmuje dziedziny, takie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informatyką, kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny.

Program magazyn
SAdam

Program magazyn

program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem ERP, a wybór odpowiedniej metody integracji zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości technicznych przedsiębiorstwa. Niezależnie od wybranej metody, integracja WMS.net z systemem ERP pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie magazynem i optymalizację procesów logistycznych w firmie.

system WMS grid
SAdam

Wycena magazynu

Wycena towarów składowanych w magazynie jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zapasami i kontroli kosztów. Właściwa wycena zapasów pozwala firmom podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży produktów. Metodę wyceny magazynowej można wykorzystać do określenia wartości lub ceny towarów przechowywanych w magazynie na podstawie ich aktualnych cen rynkowych, ilości, jakości oraz wieku.

system magazynowy insert update
SAdam

x_insert_update.aspx

Program StudioSystem za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx pozwala użytkownikowi na wyświetlenie okna z kontrolkami do edycji informacji zapisanej we wskazanej tabeli. UWAGA: ograniczenie rozwiązania polega na możliwości edycji danych tylko dla wskazanej jednej tabeli np. dane

Apple iOS oraz OS_X (MAC OS) Zlecenia przyjęcia
Joanna Ciebień

Zlecenia przyjęcia

Proces przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowym elementem zarządzania zapasami. Program magazynowy Studio WMS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, umożliwia efektywne dopisywanie zleceń przyjęcia (awizo dostawy) oraz importowanie ich z pliku xls. Dodatkowo, system Studio WMS.net wprowadza statusy, które pomagają w śledzeniu i zarządzaniu zleceniami na każdym etapie procesu przyjęcia.

SAdam

Wstęp

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania