Kolory tła kolumny w tabeli

Kiedy projektujemy ustawienia kolorowania w tabelach rejestrów, istnieje pewna hierarchia ważności informacji. Cały proces projektowania opiera się na tym, aby przekazać użytkownikowi najważniejsze informacje w sposób czytelny i intuicyjny. Kolorowanie jest narzędziem, które pozwala wyróżnić istotne dane w tabelach. To pozwala użytkownikowi szybko zidentyfikować kluczowe informacje i podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego ważne jest, aby rozważyć, które dane należy wyróżnić kolorami.

Kolory tła kolumny w tabeli

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Kolory tła kolumny w tabeli

Kiedy przeglądamy informacje wyświetlane w tabelach rejestrów lub zestawień, ważne jest, aby te dane były czytelne i łatwo zrozumiałe. Jednym z efektywnych sposobów poprawy czytelności takich tabel jest zastosowanie kolorów. Poniżej przedstawiamy proces projektowania ustawień kolorowania w tabelach.

Ważność kolorowania w procesie projektowania ustawień

Znaczenie informacji w tabelach rejestrów

Kiedy projektujemy ustawienia kolorowania w tabelach rejestrów, istnieje pewna hierarchia ważności informacji. Cały proces projektowania opiera się na tym, aby przekazać użytkownikowi najważniejsze informacje w sposób czytelny i intuicyjny.

Wartość kolorowania w oznaczaniu istotnych danych

Kolorowanie jest narzędziem, które pozwala wyróżnić istotne dane w tabelach. To pozwala użytkownikowi szybko zidentyfikować kluczowe informacje i podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego ważne jest, aby rozważyć, które dane należy wyróżnić kolorami.

Proces projektowania ustawień kolorowania

Podczas projektowania ustawień kolorowania, należy zastanowić się nad tym, które elementy tabeli są najważniejsze. Często stosuje się różne kolory dla danych, które wymagają natychmiastowej uwagi, i innych dla mniej istotnych informacji. To pozwala na szybkie skupienie uwagi na kluczowych aspektach.

Podsumowanie

Wartość kolorowania w tabelach rejestrów polega na wyeksponowaniu najważniejszych informacji i ułatwieniu użytkownikowi pracy z danymi. Projektowanie odpowiednich ustawień kolorowania to istotny krok w zapewnieniu czytelności i efektywności pracy z tabelami rejestrów.

Zdefiniowanie słownika kolorów

Pierwszym krokiem w procesie kolorowania tabel rejestrów jest zdefiniowanie słownika kolorów. Słownik ten zawiera różne kolory, które zostaną przypisane do określonych wartości lub warunków w tabeli. Na przykład, możemy przypisać kolor zielony do wartości „pozytywne”, a kolor czerwony do wartości „negatywne”. Słownik ten stanowi podstawę naszych ustawień kolorowania.

Zdefiniowanie Zapytania SQL

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie zapytania SQL, które będzie zwracać odpowiednie kolory dla wierszy tabeli. W zapytaniu tym określamy warunki, które mają decydować o tym, jaki kolor zostanie przypisany do danego wiersza. Na przykład, jeśli mamy kolumnę „Stan” i chcemy kolorować wiersze na podstawie tego stanu, to w zapytaniu SQL określamy, że jeśli stan jest „aktywny”, to przypisujemy kolor zielony, a jeśli stan jest „nieaktywny”, to przypisujemy kolor czerwony.

Konfiguracja Kolumn Zestawienia

Ostatnim etapem procesu projektowania kolorowania tabel rejestrów jest konfiguracja kolumn zestawienia. W konfiguracji tej określamy, które kolumny mają być objęte kolorowaniem i na jakich warunkach. Możemy także ustawić priorytety kolorów, co oznacza, że jeśli kilka warunków zostanie spełnionych, to zostanie wybrany kolor o najwyższym priorytecie.

W ten sposób, poprzez zdefiniowanie słownika kolorów, zapytania SQL i konfiguracji kolumn zestawienia, możemy efektywnie kolorować tabelki rejestrów, co znacznie ułatwia analizę i interpretację danych.

Systemowo proponowany jest słownik kolorów w zależności od ilości dni do realizacji zadania. Słownik ten może znaleźć zastosowanie przy kolorowaniu zadań terminu w module CRM czy kolorowaniu terminu rozpatrzenia reklamacji.

słownik kolor tła

Słownik oznaczony jest kodem TKL

pozycje słownika kolor tła

gdzie kod oznacza ilość dni wynikającą pomiędzy bieżącym dniem a terminem, kolumna Opis zawiera natomiast zdefiniowany kolor

Zestawienie nazw barw według specyfikacji W3C 'CSS3: Color Module, X11 color names (http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Kolor).

Zdefiniowanie zapytania SQL zwracające kolory dla wiersza tabeli

Wdrożenie kolorowania wiersza w zależności od kolumny wymaga dodania w zapytaniu takiej kolumny posiadającej definicję koloru. Przykład zapytania odczytującego nazwę koloru ze słownika KTL a wynik zwraca w kolumnie o nazwie KOLORTLA.

SELECT *, (SELECT TOP(1) opis from x_skorowidze WHERE PRX=’KTL’ AND kod=crm_wizyty.DNI) as KOLORTLA FROM crm_wizyty order by kiedy desc

Wynik zapytania zwraca przykładowe dane:

Numer referencyjnyIlość dniKolor
320216044021036NULL
320216044021049NULL
32021604402105Orange
32021604402105Orange
32021604402108Gold
32021604402108Gold
32021604402108Gold
32021604402105Orange
32021604402105Orange
32021604402105Orange

gdzie ostatnia kolumna zawiera definicje koloru odczytaną w zależności od wartości w kolumnie DNI (ilość dni).

Konfiguracja kolumn widoku SQL

Dla wybranego widoku SQL należy wybrać opcję EDYTUJ KOLUMNY.

widok SQL edytuj kolumny

W zestawieniu dodajemy kolumnę z definicję kolorów, kolumna może być ustawiona jako niewidoczna w następujący sposób:

  • Nazwa kolumny do któej będziemy się odwoływać – np. KOLORTLA
  • Tytuł kolumny ewentualnie wyświetlany w tabeli
  • Widoczność – aby kolumna była ukryta należy ustawić jako wyłączona
widok SQL edycja kolumny KOLORTLA

następnie wybieramy kolumnę której chcemy kolorować tło w zależności od wartości kolumny KOLORTLA, np. chcemy kolorować kolumnę ilość dni (DNI)

widok SQL edycja kolumny DNI

Przesuwamy się w prawo do ustawień parametrów KOLOR TŁA i KOLOR TŁA WG KOLUMNY

widok SQL edycja kolumny DNI kolor tła

Ustawiamy parametry:

  • Kolor tła jako wartość koloru domyślną dla pozycji które nie posiadają zdefiniowanego koloru (zapytanie SELECT zwraca wartość NULL dla kolumny KOLORTLA)
  • Kolor tła wg kolumny podajemy nazwę kolumny z zestawienia w naszym przykładzie kolumna ta nazywa się KOLORTLA.

W efekcie dane w zestawieniu będą kolorowane np.

wizyty handlowca

Program magazynowy i kolory tła kolumny w tabeli. Większość współczesnych ludzi biznesu używa komputerów osobistych, które zapewniają im dostęp do danych, aplikacji i zasobów znacznie wykraczający poza granice ich lokalnego urządzenia. Wszyscy korzystają w pracy z Internetu!

Program magazynowy i kolory tła kolumny w tabeli

Aplikacje WMS

Pojedynczy komputer jest nudny, podobnie jak nudny jest organizm jednokomórkowy. Fakt, że za pomocą komputera można układać pasjansa, czasem napisać i wydrukować jakieś pismo, opracować arkusz kalkulacyjny, nie stanowią dla większej korzyści ekonomicznej dla przedsiębiorstwa. Pojedynczy komputer nie potrafi robić wielu interesujących rzeczy, jeżeli jego możliwości są ograniczone do jego własnych zasobów (obudowy). Czy widziałeś już demo program magazynowy i kolory tła kolumny w tabeli ?Wskaźnik wykorzystania pojemności składowej magazynu określa, czy pojemność składowa, jaka w założeniu powinna być wykorzystywana, rzeczywiście jest przeznaczona na magazynowanie towarów lub materiałów. Aplikacje WMS dostępne są zróżnicowane cenowo. Prosty program WMS wybierasz, gdy masz mały budżet i musisz iść na kompromis co do funkcjonalności.

Program magazynowy

W jaki sposób Kolektor danych WMS mogę to wdrożyć ?

Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne. Sortowanie polega na wydzieleniu towarów cechujących się podobnymi atrybutami. Podczas przyjęć magazynowych najistotniejszą cechą są warunki przechowywania. Towary sortuje się według odpowiednich kryteriów i następnie trafiają do odpowiednich miejsc składowania. Mobilny komputer używany w magazynach nazywany jest KOLEKTOREM DANYCH. Kolektor danych to wytrzymałe urządzenia działające OnLine poprzez sieć WiFi lub LTE. W jaki sposób Program magazynowy mogę to wdrożyć ?

Programy magazynowe program magazynowy i kolory tła kolumny w tabeli
Programy do magazynowania program magazynowy i kolory tła kolumny w tabeli

Kolory tła kolumny w tabeli

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Kolory tła kolumny w tabeli
Dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów
SAdam

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Włożyliśmy wszelkie wysiłki, aby w przekazywanej dokumentacji zawrzeć pewne i zweryfikowane informacje zgodnie ze stanem na dzień jej przygotowania. Opis zakresu funkcjonalnego systemu jest odzwierciedleniem jego możliwości. Jednak konkretne rozwiązania mogą się różnić w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Ważne jest, że producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które powstały poza jego kontrolą.

Usługa serwis
SoftwareStudio

Usługa serwis

Programy magazynowe stanowią kluczowy element efektywnego zarządzania logistyką magazynową w firmach. Jednym z ważnych aspektów tego zagadnienia jest usługa serwis Windows, która odgrywa istotną rolę w zapewnieniu płynności operacji magazynowych.

Administrator programu
SAdam

Administrator programu

Administrator programu magazynowego WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego. Dzięki umiejętnościom konfiguracyjnym, monitorującym i wsparciu technicznemu, administratorzy WMS.net są w stanie dostosować system do specyficznych potrzeb firmy i zapewnić efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. W połączeniu z integracją z SAP, WMS.net firmy SoftwareStudio staje się niezastąpionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem.

komunikat.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu. Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to

Nowa inwentaryzacja
Joanna Ciebień

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja to spis rzeczywistego stanu towarów w magazynie. Może być zapisana w programie magazynowym dla wybranego magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu.

knkon_insert_2.aspx
SAdam

knkon_insert_2.aspx

Dzięki Studio WMS.net możliwe jest także skuteczne zarządzanie komisjonowaniem oraz monitorowanie operacji magazynowych w czasie rzeczywistym. To wszystko przyczynia się do usprawnienia działalności magazynowej i zwiększenia efektywności pracy.