SoftwareStudio Przewoźnicy palet

Magazynowy system zarządzania (WMS) jako narzędzie do efektywnej współpracy i wymiany informacji w branży przewozowej

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to renomowane studium projektowania i tworzenia oprogramowania dla magazynów. Ich flagowym produktem jest magazynowy system zarządzania, zwany potocznie WMS (Warehouse Management System). Ten innowacyjny program jest kluczowym narzędziem w branży logistycznej i stanowi centralne rozwiązanie do zarządzania procesami magazynowymi.

Współpraca i wymiana informacji w branży przewozowej

Współpraca w branży przewozowej jest niezbędna, aby zapewnić płynne działanie całego łańcucha dostaw. Przewoźnicy muszą ściśle współpracować z magazynami, aby optymalizować transport towarów. Ta współpraca wymaga ciągłej i szybkiej wymiany informacji między stronami.

Awizowanie transportów to jeden z kluczowych elementów współpracy między przewoźnikami a magazynami. Przewoźnicy muszą dostarczyć odpowiednie informacje o planowanej dostawie do magazynu, takie jak termin, ilość towaru i inne szczegóły dotyczące transportu. Natomiast magazyn musi poinformować przewoźnika o gotowości do przyjęcia towaru oraz zapewnić wszystkie niezbędne informacje dla skutecznego załadunku i rozładunku.

Wszystkie te informacje muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym, aby umożliwić sprawne planowanie i wykonanie transportów. Tutaj wkracza magazynowy system zarządzania (WMS) firmy SoftwareStudio.

Rola WMS w efektywnej współpracy

Magazynowy system zarządzania (WMS) jest idealnym narzędziem do przepływu informacji między przewoźnikami a magazynem. WMS Studio WMS.net firmy SoftwareStudio oferuje zaawansowane funkcje, które umożliwiają automatyzację i łatwą wymianę informacji.

Dzięki WMS możliwe jest awizowanie transportów bezpośrednio z systemu oraz przekazywanie istotnych informacji takich jak terminy odbioru, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku, sposoby pakowania towarów i wiele innych. Ta automatyzacja pozwala na oszczędność czasu i eliminuje błędy wynikające z ręcznego przekazywania informacji.

Ponadto, WMS pozwala na śledzenie statusu transportów na bieżąco. Przewoźnicy i magazyny mogą śledzić, gdzie znajduje się towar, czy został już dostarczony do magazynu, czy jest w trakcie transportu, czy też został odebrany przez klienta. Ta ścisła kontrola i monitorowanie przesyłek zapewnia lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw i poprawę efektywności.

Awizowanie transportów w systemie VSS.net

VSS.net oferuje funkcjonalność awizacji transportów, która umożliwia firmie zgłaszanie i rezerwowanie dostaw online. Przewoźnicy mogą w prosty sposób awizować swoje transporty, wprowadzając niezbędne dane dotyczące pojazdu, terminu i rodzaju towaru. Dzięki temu, firma może skutecznie planować przyjęcia i rozładunki, minimalizując opóźnienia i zapewniając płynność procesów logistycznych.

Wymiana informacji i dokumentów

Współpraca z przewoźnikami w ramach systemu VSS.net obejmuje również wymianę informacji i dokumentów związanych z transportem. Przewoźnicy mogą przekazywać niezbędne dokumenty, takie jak listy przewozowe, faktury czy deklaracje celne, co eliminuje potrzebę ręcznego przesyłania papierowej dokumentacji. Dzięki temu, firma i przewoźnik mają dostęp do aktualnych i kompletnych danych, co ułatwia procesy księgowe i administracyjne.

Monitorowanie statusu transportów

System VSS.net umożliwia monitorowanie statusu transportów w czasie rzeczywistym. Zarówno firma, jak i przewoźnicy mają możliwość śledzenia etapów dostawy, od momentu awizacji do zakończenia transportu. Dzięki temu, wszyscy zaangażowani w proces logistyczny mają pełną widoczność i kontrolę nad przebiegiem dostaw.

Wzajemna korzyść i efektywność procesów

Współpraca z przewoźnikami poprzez system awizacji VSS.net przynosi wiele korzyści dla firm logistycznych. Efektywna wymiana informacji i dokumentów przyczynia się do skrócenia czasu obsługi, minimalizacji błędów i redukcji kosztów administracyjnych. Dodatkowo, przewoźnicy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu systemu, co ułatwia im awizowanie transportów i poprawia komunikację z firmą.

Wnioskiem jest, że współpraca z przewoźnikami w ramach systemu VSS.net przyspiesza procesy logistyczne, zwiększa efektywność działań i wpływa pozytywnie na cały łańcuch dostaw. Dzięki temu, firma może osiągnąć lepsze rezultaty i zadowolić swoich klientów poprzez terminowe i sprawnie zrealizowane transporty.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek przewoźników dopisanych w systemie.

magazyn palet przewoznicy

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kierowców, wyświetlenia zestawienia operacji magazynowych, dopisania oraz podglądu notatek oraz podglądu i dołączenia załączników.

Dopisanie

Dopisanie nowej kartoteki kontrahenta jest możliwe dzięki funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlone okno dopisania nowej kartoteki kontrahenta.

magazyn palet przewoznk nowy

Okno dopisania składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DANE EWIDENCYJNE:

Pole AKTYWNE oznacza aktywność kartoteki i jest domyślnie zaznaczone. W kolejnym polu należy wskazać ze skorowidza typ kartoteki (przewoźnik). W kolejnych polach należy wpisać nazwę skróconą i nazwę pełną. W kolejnym wpisać numer identyfikacji podatkowej. Kolejne pola służą do wpisania danych adresowych oraz kontaktowych z klientem.

W zakładce CECHY można wpisać wartość cech dla kontrahenta. Cechy kartotek definiuje administrator systemu. Modyfikacji podlegają pola Wartość cechy oraz Uwagi/komentarz. Edycja pola uruchamiana jest przez klikniecie. Po wpisaniu informacji należy je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

W zakładce NOTATKI istnieje możliwość dopisania do wprowadzanej kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W polu KOD należy wpisać dowolny kod. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

W zakładce ZAŁĄCZNIKI istnieje możliwość dołączenia do kartoteki dowolnej ilości załączników w postaci plików.

Edycja

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Wprowadzone zmiany w kartotece kontrahenta należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.

 

Dokumenty

Funkcja DOKUMENTY wyświetla zestawienie operacji magazynowych dla wybranej, zaznaczonej przed uruchomieniem funkcji, kartoteki przewoźnika.

Notatki

Opcja pozwala na podgląd, modyfikacje oraz dopisanie dowolnych notatek – komentarzy do wybranej kartoteki kontrahenta.

Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia polecenia Notatki. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł notatki. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez kliknięcie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

Załączniki

Opcja pozwala na podgląd oraz dopisanie załączników i zdjęć do wybranej kartoteki kontrahenta.

Kliknięcie na wybraną miniaturkę załącznika daje możliwość jego podglądu.

Kierowcy

Kierowcy

WMS i kierowcy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu terminowej i wydajnej dostawy towarów do magazynu. System zarządzania magazynem automatyzuje procesy i umożliwia monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, natomiast kierowcy mają za zada...

Przewoźnicy palet

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to renomowane studium projektowania i tworzenia oprogramowania dla magazynów. Ich flagowym produktem jest magazynowy system zarządzania, zwany potocznie WMS (Warehouse Management System). Ten innowacyjny program jest kluczowym narzędziem w branży logistycznej i stanowi centralne rozwiązanie do zarządzania procesami magazynowymi.
DEMO

Magazyn WMS.net

Kartoteki z Excela
CMMS

Kartoteki z Excela

Pliki programu Excel są niezwykle przydatnym narzędziem dla firm do organizowania pozycji magazynowych. Importując plik Excel do systemu zarządzania zapasami, firmy mogą łatwo śledzić swoje zapasy i upewnić się, że mają wystarczającą ilość każdego artykułu, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów. W tym artykule omówimy zalety importowania pozycji magazynowych z plików Excel oraz przedstawimy listę pozycji, które można zaimportować.

oprogramowanie magazynowe Android
System CMMS

Stany magazynowe

Metoda „dokładnie na czas” (just- in- time JIT) polega na tym że, system gospodarki zapasami, w którym niezbędne materiały wpływają dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, bez zakłóceń procesu produkcji, co pomaga organizacji kontrolować

Główną zaletą WMS.net jest to, że pozwala na automatyzację procesów magazynowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i oszczędność czasu oraz kosztów
SAdam

Wysyłka z magazynu za pomocą firm kurierskich

Korzystanie z firm kurierskich do wysyłania towarów z magazynu szybko staje się preferowaną opcją dla firm każdej wielkości. Nie tylko zapewnia firmom opłacalny i niezawodny sposób dostarczania ich produktów tam, gdzie ich potrzebują, ale także oferuje im szeroki zakres usług, które czynią ten proces znacznie wygodniejszym.

parametry systemu magazynowego
SAdam

Parametry aplikacji

Za pomocą ustawień opcjonalnych parametrów można zmienić sposób działania i wyświetlania okien aplikacji terminala. Parametry są ustawiane globalnie dla całej aplikacji z poziomu modułu administratora. Lista parametrów Sposób wyświetlania MENU – TRMLMENUPrzycisk Minimalizuj -TRMLMinimizeBoxPrzycisk Maxymalizuj-

SAdam

Nowy dokument ZL

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji. Przy dopisaniu dokumentu proponowana jest bieżąca data systemowa, jako data wystawienia. Data nie jest modyfikowana. W polach NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI użytkownik może wpisać dowolną informację.

system magazynowy WMS Aktywność użytkowników
SAdam

Aktywność użytkowników

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie transakcji wywoływanych przez wszystkich użytkowników w określonym przedziale czasowym.