Przemysł chemiczny w Europie wykorzystuje w znacznym stopniu usługi logistyczne oferowane przez strony trzecie odnośnie magazynowania, przeładunku, i transportu surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych.

Przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska.

Na początku lat 90-tych CEFIC (European Chemical Industry Council) rozpoczął program ICE (International Chemical Environment), którego celem była poprawa bezpieczeństwa podczas magazynowania, transportu i przeładunku środków chemicznych. Istotnym punktem programu ICE był rozwój systemów oceny bezpieczeństwa oraz jakości (Safety and Quality Assessment Systems – SQAS), z których każdy odnosi się do określonego rodzaju transportu lub określonej usługi logistycznej (transport drogowy, transport kolejowy, transport intermodalny, urządzenia do mycia cystern, transport morski towarów pakowanych, transport morski towarów masowych, terminale magazynowe i żegluga śródlądowa).

SQAS przedstawia instrument służący jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem logistycznym usługobiorcy dzięki niezależnym biegłym i przy zastosowaniu standardowego kwestionariusza, co pomaga uniknąć wielokrotnego przeprowadzania ocen ze strony poszczególnych zakładów chemicznych. SQAS wspiera przedsiębiorstwa chemiczne w wyborze ich usługobiorców logistycznych oraz w ustalaniu z nimi ulepszeń.

SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców. System ten powstał w Europie w połowie lat 90. i jest efektem prac Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Promowała ona takie procedury i standardy działań dla firm z branży chemicznej i z nią współpracujących, by były one efektywne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie oraz miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem, który przyświecał powstaniu SQAS było stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha logistycznego spełnialiby odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pomimo tego, że SQAS nie gwarantuje bezpieczeństwa i jakości wykonanej usługi przez usługobiorcę, to przedstawia mechanizm oceny ciągłego doskonalenia. System dostarcza przydatne informacje zwrotne obejmujące słabe i mocne strony stwierdzone podczas badania. Ponadto po przeanalizowaniu wyników oceny przez przedsiębiorstwo chemiczne jest możliwe dostarczenie informacji zwrotnej dla klienta, tym samym dochodzi do stworzenia podstawy ku prawdziwemu partnerstwu – zyskują na tym obydwie strony.

SQAS pozwala na jednorodną ocenę przez niezależnych biegłych systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy. Ocena ta nie prowadzi jednak do automatycznej certyfikacji.