Transakcja pozwalająca na wysyłanie wiadomości e-mail o treści zdefiniowanej przez administratora systemu. Połączenie z serwerem pocztowym należy zdefiniować w parametrach systemu w sekcji KONFIGURACJA wskazując: Adres serwera pocztowego, nazwę użytkownika, hasło użytkownika oraz adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości. Treść wysyłanej wiadomości definiujemy w skorowidzu EML. W skorowidzu należy uzupełnić następujące kolumny:

 • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
 • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
 • Temat – treść wysyłanej wiadomości e-mail

Uruchomienie transakcji polega na wywołaniu transakcji z odpowiednimi parametrami pozwalającymi na jej wykonanie.

 • typdok – typ dokumentu lub kartoteki dla którego definiowana jest transakcja
 • tab, kol i id – pozwala na wybranie adresu e-mail odbiorcy za pomocą zapytania: SELECT TOP(1) kol FROM tab where id=refno
 • kodeml – zawartość pola KOD ze skorowidza EML
 • refno – warunek filtrowania po jakim odczytywany jest rekord z tabeli

Przykład uruchomienia: role_sys/x_mail.aspx?typdok=REK&kodeml=01&refno= Istnieje również możliwość ( z wykorzystaniem konfiguracji przycisków SUB MENU) zdefiniowania różnych treści wiadomości wysyłanych z jednego rejestru dokumentów, np.

konfiguracja_mail

 

Transakcja x_mail.aspx to elastyczne rozwiązania pozwalające na tworzenie w oparciu o zdefiniowane szablony (skorowidz EML) szybkich i krótkich powiadomień mailowych.

Transakcja wywoływana jest zwykle jako zakładka lub okno dla danego dokumentu, z poziomu którego użytkownik będzie chciał wysłać powiadomienie.

x_mail

 

 

Uruchomienie

Transakcje uruchamia się podając jako parametry:

 • kodeml – identyfikator szablonu jaki ma zostać wykorzystany do utworzenia wiadomości – patrz opis konfiguracji.
 • refno – przekazywany automatycznie parametr z identyfikatorem numeru dokumentu dla którego mają być odczytywane dane szczegółowe.

Poza tym mamy dwie opcje pobrania adresu e-mail odbiorcy:

 1. Opcja pierwsza. Podajemy jeden parametr:
  • TYPDOK – rodzaj dokumentu z poziomu którego będzie wysyłana wiadomość e-mail, pozwala zróżnicować sposób działania w zależności od miejsca uruchomienia
   • WIZ – rejestr wizyt moduł CRM – odczyt z tabeli dpcrm;
   • REK – rejestr reklamacji – odczyt z tabeli dprek;
   • PRO – rejestr projektów – odczyt z tabeli dnpro;
 2. Opcja druga. Podajemy trzy parametry:
  • TAB – Parametr wskazuje nazwę tabeli z bazy SQL z której będzie odczytana wartość z adresem email na który należy wysłać wiadomość, powiązany parametr jest z parametrem kol.
  • KOL – Parametr powiązany z parametrem tab, definiuje z jakiej kolumny ma być odczytany adres mail do wysłania wiadomości e-mail.
  • ID – Parametr powiązany z parametrem kol, unikalny identyfikator kartoteki/dokumentu w tabeli.

 

Przykłady ruchomienia

typdok=REK&kodeml=01&refno=

tab=kncrm&kol=mail&id=nridcrm&refno=

 

program studiosystem x_mail uruchom

Przed wysłaniem wiadomości e-mail wyświetlany jest formularz na ekranie i użytkownik może zmienić i wybrać adresata wiadomości, tytuł maila, treść wiadomości e-mail

 

Konfiguracja

Tworzony szablon wiadomości e-mail jest w oparciu o zdefiniowany wcześniej przez administratora schemat. Dostęp poprzez moduł Administrator/ Skorowidze / Systemowe / EML – szablony EMAIL.

systemowe szablony EML

 

 

Przykładowo dla roli CRM zdefiniowano listę kilku wzorców wiadomości e-mail

systemowe szablony EML tabela

 

 • Wizyta handlowca – powiadomienie
 • Pusta wiadomość
 • Podziękowanie za spotkanie
 • Raport z wizyty

Kolumna KOD w tej tabeli pozwala na wskazanie w parametrze kodeml jaki rodzaj szablonu ma być użyty do tworzenia wiadomości e-mail.

Zmienne

Zarówno przy projektowaniu szablonu wiadomości e-mail jak i przy edycji wiadomości przed wysłaniem przez użytkownika można w wiadomości wprowadzać kody oznaczające zmienne, które przed wysłaniem zostają zmienione na wartości wynikające z danego kontekstu w jakim pracuje użytkownik. Zmienne ujęte muszą być w nawiasach kwadratowych i poprzedzone znakiem @

 • [@DDOWOD] – data dokumentu wartość odczytana z tabeli
 • [@TERMIN] – data dokumentu wartość odczytana z tabeli
 • [@LOGIN] – nazwa użytkownika wartość odczytana z tabeli
 • [@TYTUL] – tytuł zdarzenia CRM wartość odczytana z tabeli
 • [@SKROCO] – nazwa kontrahenta wartość odczytana z tabeli
 • [@MIEJSCOWOSC] – miejscowość kontrahenta wartość odczytana z tabeli
 • [@ULICA] – ulica kontrahenta wartość odczytana z tabeli
 • [@DZIALANIE] – cel zdarzenia wartość odczytana z tabeli
 • [@KTO] – nazwa użytkownika zalogowanego który uruchamia transakcję

 

 

Przykład

Szablon kod 01;  Wizyta handlowca – powiadomienie zawiera następującą definicje:

Adresat: [@SKROCO] [@MIEJSCOWOSC] [@ULICA] Szanowni Państwo Planujemy wizytę – spotkanie w dniu [@TERMIN] Temat spotkania: [@TYTUL] Cel: [@DZIALANIE] Spotkanie umówił: [@LOGIN] Naszą firmę reprezentować będzie: [@KTO] Poznań z dnia: [@DDOWOD]

W efekcie po uruchomieniu transakcji w następujący sposób: role_sys/x_mail.aspx?TYPDOK=WIZ&kodeml=01&refno=

Zostanie wyświetlony formularz wiadomości e-mail:

x_mail

Zmienne dynamicznie

Do treści wiadomości e-mail można podstawić każdą informację odczytaną z tabeli. Wartość pola, którą chcemy podstawić do treści wiadomości e-mail podajemy w nawiasie kwadratowym po znaczniku @FIELD. Po @FIELD: podajemy kolejno po średnikach trzy zmienne

 • tab – tabela
 • kol – kolumna
 • ID – unikalność wiersza w tabeli

Np. Informujemy, że dokument przyjęcia [@FIELD:tab#dpmag;kol#typdok;id#refno] o numerze [@FIELD:tab#dpmag;kol#nrdokumentu;id#refno] z dnia [@FIELD:tab#dpmag;kol#ddowod;id#refno] został zatwierdzony.

W efekcie:

Treść wiadomości e-mail.

Treść wiadomości e-mail.