x_mail.aspx

x_mail.aspx

Transakcja x_mail.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez firmę SoftwareStudio. Pozwala ona na wysyłanie wiadomości e-mail o treści zdefiniowanej przez administratora systemu, co jest istotne dla efektywnej komunikacji w magazynie.

Transakcja x_mail.aspx w oprogramowaniu Studio WMS.net

Wysyłanie e-maili za pomocą tej transakcji może być bardzo przydatne w magazynie. Można informować pracowników o ważnych zmianach, przypominać o zadaniach do wykonania czy wysyłać raporty na bieżąco. To wszystko przyczynia się do lepszej organizacji pracy w magazynie i zwiększa efektywność działania.

Aby korzystać z tej transakcji, należy najpierw zdefiniować połączenie z serwerem pocztowym w parametrach systemu, znajdujących się w sekcji KONFIGURACJA. Wartości, które trzeba podać, to:

 • Adres serwera pocztowego,
 • Nazwa użytkownika,
 • Hasło użytkownika,
 • Adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości.

Dzięki tym informacjom system będzie wiedział, jak nawiązać połączenie z serwerem pocztowym i przesyłać wiadomości.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie treści wysyłanej wiadomości, co odbywa się w skorowidzu EML. Administrator systemu ma pełną kontrolę nad treścią wiadomości, co pozwala na spersonalizowanie ich zgodnie z potrzebami.

Podsumowując, transakcja x_mail.aspx to funkcja oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, która umożliwia wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail zdefiniowanych przez administratora. Dzięki temu można skutecznie komunikować się w magazynie i zapewnić lepszą organizację pracy.

Transakcja x_mail.aspx w oprogramowaniu Studio WMS.net

Transakcja pozwalająca na wysyłanie wiadomości e-mail o treści zdefiniowanej przez administratora systemu. Połączenie z serwerem pocztowym należy zdefiniować w parametrach systemu w sekcji KONFIGURACJA wskazując: Adres serwera pocztowego, nazwę użytkownika, hasło użytkownika oraz adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości.

Transakcja x_mail.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez firmę SoftwareStudio. Pozwala ona na wysyłanie wiadomości e-mail o treści zdefiniowanej przez administratora systemu, co jest istotne dla efektywnej komunikacji w magazynie.

Konfiguracja połączenia z serwerem pocztowym

Aby korzystać z tej transakcji, należy najpierw zdefiniować połączenie z serwerem pocztowym w parametrach systemu, znajdujących się w sekcji KONFIGURACJA. Wartości, które trzeba podać, to:

 • Adres serwera pocztowego,
 • Nazwa użytkownika,
 • Hasło użytkownika,
 • Adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości.

Dzięki tym informacjom system będzie wiedział, jak nawiązać połączenie z serwerem pocztowym i przesyłać wiadomości.

Definiowanie treści wiadomości

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie treści wysyłanej wiadomości, co odbywa się w skorowidzu EML. Administrator systemu ma pełną kontrolę nad treścią wiadomości, co pozwala na spersonalizowanie ich zgodnie z potrzebami.

Zastosowanie w magazynie

Wysyłanie e-maili za pomocą tej transakcji może być bardzo przydatne w magazynie. Można informować pracowników o ważnych zmianach, przypominać o zadaniach do wykonania czy wysyłać raporty na bieżąco. To wszystko przyczynia się do lepszej organizacji pracy w magazynie i zwiększa efektywność działania.

Podsumowanie

Transakcja x_mail.aspx to funkcja oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, która umożliwia wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail zdefiniowanych przez administratora. Dzięki temu można skutecznie komunikować się w magazynie i zapewnić lepszą organizację pracy.

Treść wysyłanej wiadomości definiujemy w skorowidzu EML. W skorowidzu należy uzupełnić następujące kolumny:

 • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
 • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
 • Temat – treść wysyłanej wiadomości e-mail

Uruchomienie transakcji polega na wywołaniu transakcji z odpowiednimi parametrami pozwalającymi na jej wykonanie.

 • typdok – typ dokumentu lub kartoteki dla którego definiowana jest transakcja
 • tab, kol i id – pozwala na wybranie adresu e-mail odbiorcy za pomocą zapytania: SELECT TOP(1) kol FROM tab where id=refno
 • kodeml – zawartość pola KOD ze skorowidza EML
 • refno – warunek filtrowania po jakim odczytywany jest rekord z tabeli

Przykład uruchomienia: role_sys/x_mail.aspx?typdok=REK&kodeml=01&refno= Istnieje również możliwość ( z wykorzystaniem konfiguracji przycisków SUB MENU) zdefiniowania różnych treści wiadomości wysyłanych z jednego rejestru dokumentów, np.

konfiguracja_mail

Transakcja x_mail.aspx to elastyczne rozwiązania pozwalające na tworzenie w oparciu o zdefiniowane szablony (skorowidz EML) szybkich i krótkich powiadomień mailowych.

Transakcja wywoływana jest zwykle jako zakładka lub okno dla danego dokumentu, z poziomu którego użytkownik będzie chciał wysłać powiadomienie.

x_mail

Uruchomienie

Transakcje uruchamia się podając jako parametry:

 • kodeml – identyfikator szablonu jaki ma zostać wykorzystany do utworzenia wiadomości – patrz opis konfiguracji.
 • refno – przekazywany automatycznie parametr z identyfikatorem numeru dokumentu dla którego mają być odczytywane dane szczegółowe.

Poza tym mamy dwie opcje pobrania adresu e-mail odbiorcy:

 1. Opcja pierwsza. Podajemy jeden parametr:
  • TYPDOK – rodzaj dokumentu z poziomu którego będzie wysyłana wiadomość e-mail, pozwala zróżnicować sposób działania w zależności od miejsca uruchomienia
   • WIZ – rejestr wizyt moduł CRM – odczyt z tabeli dpcrm;
   • REK – rejestr reklamacji – odczyt z tabeli dprek;
   • PRO – rejestr projektów – odczyt z tabeli dnpro;
 2. Opcja druga. Podajemy trzy parametry:
  • TAB – Parametr wskazuje nazwę tabeli z bazy SQL z której będzie odczytana wartość z adresem email na który należy wysłać wiadomość, powiązany parametr jest z parametrem kol.
  • KOL – Parametr powiązany z parametrem tab, definiuje z jakiej kolumny ma być odczytany adres mail do wysłania wiadomości e-mail.
  • ID – Parametr powiązany z parametrem kol, unikalny identyfikator kartoteki/dokumentu w tabeli.

Przykłady ruchomienia

typdok=REK&kodeml=01&refno=

tab=kncrm&kol=mail&id=nridcrm&refno=

program studiosystem x_mail uruchom

Przed wysłaniem wiadomości e-mail wyświetlany jest formularz na ekranie i użytkownik może zmienić i wybrać adresata wiadomości, tytuł maila, treść wiadomości e-mail

Konfiguracja

Tworzony szablon wiadomości e-mail jest w oparciu o zdefiniowany wcześniej przez administratora schemat. Dostęp poprzez moduł Administrator/ Skorowidze / Systemowe / EML – szablony EMAIL.

systemowe szablony EML

Przykładowo dla roli CRM zdefiniowano listę kilku wzorców wiadomości e-mail

systemowe szablony EML tabela
 • Wizyta handlowca – powiadomienie
 • Pusta wiadomość
 • Podziękowanie za spotkanie
 • Raport z wizyty

Kolumna KOD w tej tabeli pozwala na wskazanie w parametrze kodeml jaki rodzaj szablonu ma być użyty do tworzenia wiadomości e-mail.

Zmienne

Zarówno przy projektowaniu szablonu wiadomości e-mail jak i przy edycji wiadomości przed wysłaniem przez użytkownika można w wiadomości wprowadzać kody oznaczające zmienne, które przed wysłaniem zostają zmienione na wartości wynikające z danego kontekstu w jakim pracuje użytkownik. Zmienne ujęte muszą być w nawiasach kwadratowych i poprzedzone znakiem @

 • [@DDOWOD] – data dokumentu wartość odczytana z tabeli
 • [@TERMIN] – data dokumentu wartość odczytana z tabeli
 • [@LOGIN] – nazwa użytkownika wartość odczytana z tabeli
 • [@TYTUL] – tytuł zdarzenia CRM wartość odczytana z tabeli
 • [@SKROCO] – nazwa kontrahenta wartość odczytana z tabeli
 • [@MIEJSCOWOSC] – miejscowość kontrahenta wartość odczytana z tabeli
 • [@ULICA] – ulica kontrahenta wartość odczytana z tabeli
 • [@DZIALANIE] – cel zdarzenia wartość odczytana z tabeli
 • [@KTO] – nazwa użytkownika zalogowanego który uruchamia transakcję

Przykład

Szablon kod 01;  Wizyta handlowca – powiadomienie zawiera następującą definicje:

Adresat: [@SKROCO] [@MIEJSCOWOSC] [@ULICA] Szanowni Państwo Planujemy wizytę – spotkanie w dniu [@TERMIN] Temat spotkania: [@TYTUL] Cel: [@DZIALANIE] Spotkanie umówił: [@LOGIN] Naszą firmę reprezentować będzie: [@KTO] Poznań z dnia: [@DDOWOD]

W efekcie po uruchomieniu transakcji w następujący sposób: role_sys/x_mail.aspx?TYPDOK=WIZ&kodeml=01&refno=

Zostanie wyświetlony formularz wiadomości e-mail:

x_mail

Zmienne dynamicznie

Do treści wiadomości e-mail można podstawić każdą informację odczytaną z tabeli. Wartość pola, którą chcemy podstawić do treści wiadomości e-mail podajemy w nawiasie kwadratowym po znaczniku @FIELD. Po @FIELD: podajemy kolejno po średnikach trzy zmienne

 • tab – tabela
 • kol – kolumna
 • ID – unikalność wiersza w tabeli

Np. Informujemy, że dokument przyjęcia [@FIELD:tab#dpmag;kol#typdok;id#refno] o numerze [@FIELD:tab#dpmag;kol#nrdokumentu;id#refno] z dnia [@FIELD:tab#dpmag;kol#ddowod;id#refno] został zatwierdzony.

W efekcie:

Treść wiadomości e-mail.
Treść wiadomości e-mail.
Instalacja SQL Server Express with Advanced Services
program WMS

SQL Management Studio

Management Studio jest produktem który umożliwia zarządzanie repozytorium danych za pomocą okienkowego interfejsu. Jest to bardzo przyjemny program integrujący zarówno usługi administracyjne jak i programistycznie związane (Query Analyzer + Enterprise Manager z SQL Server 2000).

Program do gospodarki magazynowej
SAdam

Program do gospodarki magazynowej

Programy do gospodarki magazynowej, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania zapasami. Oferują zaawansowane funkcje, umożliwiające pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, minimalizację błędów, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Internetowy moduł magazynowy
program WMS

Internetowy moduł magazynowy

Warehouse Management System (WMS) moduł internetowy to solidny system online, który pomaga firmom zarządzać zapasami w swoich magazynach. Został zaprojektowany, aby zapewnić wydajny i bezpieczny sposób zarządzania przedmiotami dla firm każdej wielkości. System ten pomaga firmom śledzić przemieszczanie się towarów w magazynie i zapewnia aktualne aktualizacje w celu zapewnienia dokładnych i aktualnych poziomów zapasów.

x_mail.aspx

Wysyłanie e-maili za pomocą tej transakcji może być bardzo przydatne w magazynie. Można informować pracowników o ważnych zmianach, przypominać o zadaniach do wykonania czy wysyłać raporty na bieżąco. To wszystko przyczynia się do lepszej organizacji pracy w magazynie i zwiększa efektywność działania.
DEMO
Awiza dostaw oczekujące
SAdam

Awiza dostaw oczekujące

System VSS.net oferuje moduł Awiza Dostaw Oczekujących, który umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami awiza w trakcie oczekiwania na realizację. Dzięki temu modułowi firma ma pełną kontrolę nad procesem dostaw i może efektywnie planować ich realizację.

Spis z natury
SAdam

Spis z natury

Oprogramowanie magazynowe WMS.net to niezawodne narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji. Jeśli chcesz dokonać spisu z natury, wystarczy uruchomić odpowiedni formularz, a wszystkie niezbędne opcje są na wyciągnięcie ręki.

Terminologia
SAdam

Terminologia

Zrozumienie podstawowej terminologii to pierwszy krok do efektywnego korzystania z komputera. Dlatego przedstawiamy ważne pojęcia w naszej dokumentacji. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z technologią. Nawet jeśli masz już pewne doświadczenie, zrozumienie tych terminów może być bardzo pomocne.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...