Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe są niezwykle ważne w procesach magazynowych, ponieważ zapewniają formalne potwierdzenie różnych operacji, takich jak przyjęcie towaru, wysyłka, przemieszczenie, zamówienia klientów itp.

Dokumenty magazynowe

W instrukcji obsługi programu magazynowego można przeczytać na temat procesu tworzenia, zatwierdzania i realizowania dokumentów magazynowych

Dokumenty magazynowe są niezwykle ważnymi narzędziami w procesie zarządzania magazynem. Służą one do rejestracji, śledzenia i kontrolowania przepływu towarów oraz dostarczają niezbędnych informacji dla różnych interesariuszy. Dokumenty magazynowe są wystawiane przez odpowiednie osoby lub dział w firmie, takie jak magazynierzy, pracownicy logistyki, dział sprzedaży itp. Są one używane w celu utrzymania dokładnych danych magazynowych, śledzenia przepływu towarów, zarządzania zamówieniami i dostawami, rozliczeń finansowych oraz kontroli stanu magazynowego. Różne dokumenty są używane przez różne strony, takie jak dostawcy, klienci, pracownicy magazynu i dział finansowy, aby mieć pełny obraz operacji magazynowych i dostęp do niezbędnych informacji.

Oto kilka przykładów dokumentów magazynowych i ich funkcji:

 1. Dokumenty przyjęcia towaru:
  • Dokument przyjęcia dostawy: Wystawiany przez magazyn lub dział logistyki, służy do potwierdzenia odbioru dostawy towarów od dostawcy.
  • Nota przyjęcia towaru: Używana wewnątrz firmy, dokumentuje przyjęcie towaru do magazynu z innej lokalizacji lub oddziału.
 2. Dokumenty wydania towaru:
  • Faktura sprzedaży: Wystawiana przez firmę w momencie sprzedaży towaru klientowi. Dokumentuje wydanie towaru z magazynu i jest podstawą do rozliczeń finansowych.
  • Zamówienie klienta: Używane wewnętrznie lub wysyłane klientowi jako potwierdzenie zamówienia. Informuje o produktach, ilościach i terminie dostawy.
 3. Dokumenty przesunięć wewnątrz magazynu:
  • Dokument przesunięcia międzymagazynowego: Wystawiany przy przeniesieniu towarów między różnymi magazynami w obrębie firmy.
  • Karta komisjonowania: Używana do kompletowania zamówień lub przygotowania towaru do wysyłki.
 4. Dokumenty inwentaryzacyjne:
  • Protokół inwentaryzacyjny: Dokumentuje proces inwentaryzacji, czyli fizycznego przeliczenia i sprawdzenia stanu magazynowego.
  • Karta stanu magazynowego: Służy do monitorowania aktualnego stanu magazynowego i ilościowych zmian w magazynie.

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. W instrukcji obsługi programu magazynowego można szczegółowo omówić każdy z tych dokumentów, opisując, jak generować, wypełniać, drukować lub eksportować informacje związane z nimi. Ponadto, instrukcja może zawierać informacje o dostępnych szablonach, konfiguracji, dostosowywaniu i przechowywaniu tych dokumentów w programie magazynowym.

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą, czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

Kalendarz w magazynie

awizacje-agenda

Zrzut ekranu prezentuje kalendarz z modułu awizacji w programie magazynowym Studio WMS.net. Wyświetla on harmonogram pracy magazynu w określonym tygodniu. Każda pozycja w kalendarzu zawiera datę, godzinę oraz opis wydarzenia lub zadania do wykonania. Przykładowe wpisy to „odbior”, „dostawa towaru” oraz „marchewka mrożona”. Kalendarz pomaga w organizacji pracy, zapewniając przegląd zaplanowanych czynności. Dzięki kolorowemu oznaczeniu wybranych wydarzeń, łatwo zauważyć kluczowe zadania. Interfejs jest jasny i prosty w obsłudze, co sprzyja efektywnemu planowaniu i zarządzaniu czasem pracy.

Podstawowe dokumenty magazynowe

Oto kilka podstawowych dokumentów magazynowych, które mogą być omawiane w instrukcji obsługi programu magazynowego:

 1. Dokument przyjęcia (POD – Proof of Delivery):
  • Ten dokument jest generowany, gdy towar jest dostarczany do magazynu.
  • Zawiera informacje dotyczące dostawcy, daty dostawy, numeru dostawy, szczegółów towaru i ilości.
  • Dostawca oraz pracownik magazynowy podpisują ten dokument jako potwierdzenie przyjęcia towaru.
 2. Dokument wysyłki (DO – Delivery Order):
  • Ten dokument jest generowany podczas procesu wysyłki towaru do klienta.
  • Zawiera informacje o kliencie, adresie dostawy, numerze zamówienia, szczegółach towaru i ilości.
  • Może zawierać również instrukcje dotyczące pakowania towaru i szczegóły przewoźnika.
 3. Lista przewozowa (CMR – Convention Relative au Contrat de Transport de Marchandises par Route):
  • Jest to dokument używany w międzynarodowych przesyłkach drogowych.
  • Zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy, przewoźniku, szczegółach towaru, ilościach i warunkach przewozu.
  • Przewoźnik i nadawca podpisują ten dokument jako potwierdzenie odbioru towaru przez przewoźnika.
 4. Faktura:
  • Dokument finansowy, który jest generowany przy sprzedaży towaru.
  • Zawiera szczegóły dotyczące sprzedawcy, nabywcy, produktów, cen, rabatów, podatków itp.
  • Faktura służy do rozliczenia finansowego i księgowego transakcji.
 5. Raport stanu magazynowego:
  • Ten raport zawiera informacje o ilościach poszczególnych produktów w magazynie.
  • Może zawierać także informacje o lokalizacjach, stanie produktów (np. dostępne, zarezerwowane, niedostępne) itp.
  • Raport stanu magazynowego pozwala na śledzenie i kontrolę ilości towarów w magazynie.

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą, czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego, czyli adresu na inne.

Zrzut ekranu prezentuje interfejs użytkownika programu magazynowego Studio WMS.net, konkretnie moduł przyjęć.

Operacje przyjęć

Na ekranie widzimy menu z pięcioma głównymi sekcjami. Pierwsza sekcja to „Zlecenia przyjęć” z opcjami dotyczącymi nowych zleceń przyjęcia ZPZ, zleceń oczekujących oraz przeglądu wszystkich zleceń ZPZ. Druga sekcja to „Przyjęcia zewnętrzne na podst. zlecenia” z opcjami dla nowych przyjęć PZ, przyjęć PZ bufor i ogólnym przeglądem przyjęć PZ.

W trzeciej sekcji znajdują się „Przyjęcia zewnętrzne bezpośrednie” z możliwościami utworzenia nowego przyjęcia PZB, przeglądania bufora przyjęć PZB oraz wszystkich przyjęć PZB. Czwarta sekcja to „Przychody wewnętrzne” z opcjami na nowe przyjęcia PW, bufor przyjęć PW oraz przegląd wszystkich przyjęć PW. Piąta sekcja, „Inne działania”, zawiera narzędzie do importu zleceń z pliku Excel. Całość interfejsu jest uporządkowana i pozwala na szybkie nawigowanie pomiędzy różnymi rodzajami przyjęć i zleceń w systemie.

Wydanie zewnętrzne

Dokumenty magazynowe związane z wydaniem zewnętrznym to dokumenty, które są generowane w momencie wysyłki towaru do klienta lub innego odbiorcy spoza magazynu. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich dokumentów, które mogą być uwzględnione w instrukcji obsługi programu magazynowego:

 1. Dokument wysyłki (Delivery Note):
  • Jest to podstawowy dokument generowany podczas procesu wysyłki towaru do klienta.
  • Zawiera informacje dotyczące odbiorcy, adresu dostawy, numeru zamówienia, szczegółów towaru i ilości.
  • Może zawierać również instrukcje dotyczące pakowania towaru, uwagi specjalne czy informacje o przewoźniku.
 2. Etykietki adresowe (Shipping Labels):
  • Są to etykiety, które są naklejane na opakowania towarowe lub palety wysyłkowe.
  • Zawierają informacje o adresie dostawy, numerze zamówienia, kodzie kreskowym lub innym identyfikatorze, który ułatwia identyfikację przesyłki.
 3. Lista pakunków (Packing List):
  • Jest to szczegółowy dokument, który wskazuje zawartość każdego pakunku lub palety wysyłkowej.
  • Zawiera informacje o numerze pakunku, nazwie produktu, ilości, opisie itp.
  • Lista pakunków pomaga w weryfikacji zawartości wysyłki i ułatwia odbiorcy sprawdzenie dostarczonych produktów.
 4. Dokument przewozowy (Waybill):
  • Jest to dokument wymagany przez przewoźnika w celu uruchomienia procesu transportu.
  • Zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy, szczegółach towaru, ilościach, warunkach przewozu i innym niezbędnym dane dotyczących transportu.
 5. Potwierdzenie dostawy (Proof of Delivery – POD):
  • Jest to dokument, który potwierdza odbiór towaru przez klienta lub odbiorcę.
  • Zawiera informacje dotyczące daty dostawy, odbiorcy, podpisu potwierdzającego odbiór itp.
  • Potwierdzenie dostawy jest ważne dla rozliczenia transakcji i może być wykorzystywane w przypadku ewentualnych reklamacji czy sporów.
Dokument wydania zewnętrznego

W instrukcji obsługi programu magazynowego można szczegółowo opisać proces generowania, drukowania, wysyłania i przechowywania tych dokumentów związanych z wydaniem zewnętrznym. Dodatkowo, instrukcja może zawierać informacje o personalizacji tych dokumentów, takich jak dodawanie logo firmy czy dostosowanie formatu wydruku do indywidualnych preferencji użytkownika.

Dokument przyjęcia wewnętrznego

Dokumenty magazynowe RW

Co ważne dokumenty wydania wewnętrznego RW, czyli rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami do innego magazynu firmy.

Dokument rozchodu wewnętrznegoo

Dokumenty zmiany lokalizacji

Dobrze wiedzieć, że dokumenty zmiany lokalizacji ZL (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania) są związane z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.

Przede wszystkim dokumenty zmiany lokalizacji towaru w magazynie są ważne w celu śledzenia przemieszczeń i zmiany położenia produktów wewnątrz magazynu. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich dokumentów, które mogą być uwzględnione w instrukcji obsługi programu magazynowego:

 1. Dokument przemieszczenia towaru (Transfer Order):
  • Ten dokument jest generowany, gdy towar ma być przeniesiony z jednej lokalizacji magazynowej do innej.
  • Zawiera informacje dotyczące produktu, ilości, obecnej lokalizacji i docelowej lokalizacji.
  • Dokument przemieszczenia towaru służy jako instrukcja dla pracowników magazynu w celu dokonania fizycznego przemieszczenia towaru.
 2. Dokument zmiany lokalizacji (Location Change):
  • Ten dokument jest używany, gdy zmienia się lokalizacja konkretnego towaru w magazynie.
  • Zawiera informacje dotyczące produktu, aktualnej lokalizacji i nowej lokalizacji.
  • Dokument zmiany lokalizacji pozwala na śledzenie historii przemieszczeń towaru i utrzymanie dokładnych danych o położeniu produktów.
 3. Lista lokalizacji (Location List):
  • Jest to raport lub lista, która przedstawia wszystkie lokalizacje magazynowe wraz z informacjami o przypisanych do nich produktach.
  • Zawiera informacje dotyczące kodu lokalizacji, typu lokalizacji (np. półka, regał), pojemności, ilości przechowywanych produktów itp.
  • Lista lokalizacji pomaga w zarządzaniu magazynem i ułatwia identyfikację miejsc przechowywania towarów.

Dokumenty magazynowe Mm, Mw, Mp

Specyficzna odmiana dokumentów magazynowych

Dokumenty magazynowe Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia między magazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie, czyli księgowanie przez konto towar w drodze. Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp.

Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp, albo też wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze, a także bilansowania ilości wydanych z przyjętymi. WMS program magazynowy

Dokument przyjęcia zewnętrznego bezpośrredniego

Dokumenty przesunięć międzymagazynowych są używane do śledzenia i potwierdzania przemieszczeń towarów pomiędzy różnymi magazynami w firmie lub lokalizacjami. Oto kilka przykładów takich dokumentów, które mogą być uwzględnione w instrukcji obsługi programu magazynowego:

 1. Dokument przesunięcia międzymagazynowego (Inter-Warehouse Transfer):
  • Ten dokument jest generowany, gdy towar ma zostać przeniesiony z jednego magazynu do innego w ramach firmy.
  • Zawiera informacje dotyczące produktu, ilości, magazynu źródłowego i docelowego, daty przesunięcia itp.
  • Dokument przesunięcia międzymagazynowego służy jako instrukcja dla personelu magazynowego w celu dokonania fizycznego przemieszczenia towaru między magazynami.
 2. Dokument wewnętrznego zlecenia przesunięcia (Internal Transfer Order):
  • Jest to dokument wewnętrzny, który służy do zarządzania przemieszczeniem towarów między różnymi oddziałami lub lokalizacjami w firmie.
  • Zawiera informacje dotyczące produktu, ilości, lokalizacji źródłowej i docelowej, daty przesunięcia itp.
  • Dokument wewnętrznego zlecenia przesunięcia pomaga w monitorowaniu przemieszczeń towarów w ramach firmy i utrzymaniu dokładnych danych dotyczących położenia produktów.
 3. Lista przesunięć międzymagazynowych (Inter-Warehouse Transfer List):
  • Jest to raport lub lista, która przedstawia wszystkie przemieszczenia między magazynowe, które zostały wykonane lub są w trakcie realizacji.
  • Zawiera informacje dotyczące produktu, ilości, lokalizacji źródłowej i docelowej, daty przesunięcia itp.
  • Lista przesunięć międzymagazynowych pozwala na śledzenie historii przemieszczeń między magazynowych i kontrolę statusu przesunięć.

Komisjonowanie – order picking

Dokumenty komisjonowania towarów są używane w procesie przygotowywania zamówień lub kompletowania towarów dla klientów. Te dokumenty służą do śledzenia i potwierdzania komisjonowania towarów z magazynu. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich dokumentów, które mogą być uwzględnione w instrukcji obsługi programu magazynowego:

 1. Lista komisjonowania (Picking List):
  • Jest to podstawowy dokument generowany podczas procesu komisjonowania towarów.
  • Zawiera informacje dotyczące zamówienia, produktów, ilości, lokalizacji, z których należy pobrać towary itp.
  • Lista komisjonowania jest używana przez pracowników magazynu do identyfikacji produktów i pobrania ich z odpowiednich lokalizacji.
 2. Karta komisjonowania (Picking Card):
  • Jest to indywidualna karta dla każdego komisjonowanego zamówienia.
  • Zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów, ilości, lokalizacji, danych klienta, instrukcji komisjonowania itp.
  • Karta komisjonowania jest przypisywana pracownikowi magazynu, który jest odpowiedzialny za kompletowanie konkretnego zamówienia.
 3. Raport zakończenia komisjonowania (Picking Completion Report):
  • Jest to raport generowany po zakończeniu procesu komisjonowania towarów.
  • Zawiera informacje dotyczące zamówień, ilości komisjonowanych towarów, czasu realizacji itp.
  • Raport zakończenia komisjonowania pozwala na monitorowanie efektywności procesu komisjonowania i może być wykorzystywany do rozliczeń i analizy wydajności.
 4. Etykiety komisjonowania (Picking Labels):
  • Są to etykiety, które są naklejane na komisjonowane produkty lub opakowania.
  • Zawierają informacje takie jak nazwa produktu, kod kreskowy, ilość itp.
  • Etykiety komisjonowania ułatwiają identyfikację i segregację komisjonowanych towarów w magazynie.

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety, czyli przyjęcie z przepakowania. Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, natomiast w pozycjach wyświetla się lista towarów wybranego kontrahenta.

programy do magazynowania - dokument

okna czasowe

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe są niezwykle ważnymi narzędziami w procesie zarządzania magazynem. Służą one do rejestracji, śledzenia i kontrolowania przepływu towarów oraz dostarczają niezbędnych informacji dla różnych interesariuszy. Dokumenty magazynowe są wystawiane przez odpowiednie osoby lub dział w firmie, takie jak magazynierzy, pracownicy logistyki, dział sprzedaży itp. Są one używane w celu utrzymania dokładnych danych magazynowych, śledzenia przepływu towarów, zarządzania zamówieniami i dostawami, rozliczeń finansowych oraz kontroli stanu magazynowego. Różne dokumenty są używane przez różne strony, takie jak dostawcy, klienci, pracownicy magazynu i dział finansowy, aby mieć pełny obraz operacji magazynowych i dostęp do niezbędnych informacji.
Dokumenty magazynowe
System Utrzymania Ruchu
CMMS

System Utrzymania Ruchu

Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.

Aplikacja webowa
SoftwareStudio

Aplikacja webowa

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne.

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego
SAdam

Instalacja i konfiguracja programu magazynowego

Wybór programu magazynowego jak Studio WMS.net od SoftwareStudio to pierwszy krok w zarządzaniu magazynem. Instalacja i konfiguracja tego oprogramowania to proces, który dostosowuje program do potrzeb Twojej firmy. To z kolei jest kluczowe dla efektywności magazynu.

Dokumenty RW bufor
Joanna Ciebień

Dokumenty RW bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość obsługi rozchodów wewnętrznych i dokumentów RW bufor. Ten artykuł omówi, jak korzystać z tych funkcji oraz jakie polecenia są dostępne.

Szyfrowanie danych
SAdam

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych, zwłaszcza haseł i kluczy do oprogramowania, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w programach magazynowych. Dzięki temu informacje te są chronione przed dostępem osób niepowołanych, a użytkownicy modułu Studio IT.net mogą być pewni, że ich kluczowe dane są w bezpiecznym miejscu.

zamowienie_pozycje_insert.aspx

Skojarzona z transakcją zamowienie_insert.aspx pozwala na zapisywanie pozycji dokumentów zamówienia klienta, precyzując szczegóły związane z zamówieniem na prace pracowników.   PROGRAM MAGAZYNOWY x_zamowienie_mail.aspxZapisane w bazie danych zamówienia klienta można przekazywać do realizacji do działów logistyki i