Pozycja menu wyświetla rejestr dyspozycji wydania do zrealizowania. Dyspozycje to dokumenty WZ zapisane ze statusem w buforze.

dyspozycje_wydaniaPolecenia aktywne w rejestrze: PODGLĄD, USUŃ POZYCJE.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu. Okno zawiera zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe dyspozycji wydania; POZYCJE – zestawienie pozycji dokumentu.

Polecenie USUŃ

Potwierdzenie polecenia wyświetla okno z zestawieniem pozycji dokumentu.

wz_usun

W celu usunięcia pozycji należy ją zaznaczyć i potwierdzić polecenie USUŃ POZYCJE. Wyświetlone zostanie okno z pytaniem o usunięcie. Po potwierdzeniu polecenia OK pozycja dyspozycji zostanie usunięta (zapisana ze statusem usunięta).


REALIZACJA DYSPOZYCJI WYDANIA

Wydanie w dyspozycji zostaje zapisane wg sposobu wydania zdefiniowanego dla kontrahenta. Realizacja dyspozycji jest zróżnicowana w zależności od strefy magazynowej (SS – strefa składowania, SZ – strefa zbierania).

Realizacja dyspozycji wydania ze strefy składowania:

  • dyspozycja jest generowana dla zlecenia wydania;
  • potwierdzenie dyspozycji przez terminal;
  • zrealizo9wane dyspozycje są wyświetlane w rejestrze Dyspozycje wydania zrealizowane;
  • zamknięcie dyspozycji z poziomu programu – zatwierdzenie dokumentu WZ.

Realizacja dyspozycji wydania ze strefy zbierania: