Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.

 

dpdok_insert

Parametry transakcji

 • REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do formularza. Podanie parametru przestawia tryb obsługi formularza na edycję, zapisanie danych realizowane jest za pomocą polecenia UPDATE. Brak parametry REFNO powoduje, że formularz działa w trybie dopisywania i zostanie wykonane polecenie INSERT.
 • PRX – podanie jako parametr uruchomienia transakcji powoduje, że pod listą KORESPONDECNJA zostanie podstawiona wartość parametru prx. Parametr ten przypisuje rejestrowany dokument do odpowiedniego rejestru. Rejestry definiowane są za pomocą skorowidza z kodem DDR – definicje rejestrów. Domyślne ustawienie dla roli DOK to:
  • PZ – Korespondencja przychodząca
  • WZ – Korespondencja wychodząca

 

Zakładki

Transakcja może oprócz standardowych zakładek związanych z zapisem informacji o dokumencie wyświetlać dowolne inne zakładki. Konfiguracja zakładek wynika z ustawienia skorowidza POZ – Pozycje na formularzu

pozycje na formularzu

 

Przykładowo definiujemy następujące pozycje skorowidza:

pozycje na formularzu dpdok_insert

 

gdzie:

 • ROLA – oznacza w jakiej roli platformy StudioSystem będzie wykorzystywana dana pozycja skorowidza
 • KOD – unikalny identyfikator zakładki
 • KOD1 – kod grupujący zakładki dla danej transakcji, ponieważ konfigurujemy transakcję dpdok_insert.aspx to wpisujemy kod1=DPDOK_INSERT
 • OPIS – treść wyświetlana jako nazwa zakładki widoczna dla użytkownika
 • UWAGI – wskazanie jaka transakcja ma być uruchomiona w dodanym oknie zakładki, na końcu wartości wpisanej w polu UWAGI program dodaje numer referencyjny dokumentu jaki jest edytowany.

W efekcie wyświetlone zostanie okno z zakładkami

dpdok_insert

 

Jeżeli zmienimy konfigurację  skorowidza POZ w następujący sposób, że zmienimy kolejność oraz opis zakładek

pozycje na formularzu dpdok_insert 2

 

otrzymamy inny wygląd transakcji dpdok_insert.aspx

dpdok_insert zakładki

 

 

Jeżeli nie chcemy wyświetlać jakiejś zakładki to możemy zmienić kolumną AKTYWNE w skorowidzu

dpdok_insert zakładki notatki

 

W efekcie transakcja nie będzie posiadała zakładki NOTATKI

dpdok_insert brak zakładki notatki

 

 

Przykład uruchomienia

Jeżeli chcemy uruchomić transakcję w trybie dopisywania dokumentów do rejestru korespondencji przychodzącej:

dpdok_insert.aspx?prx=PZ

W efekcie wyświetlony zostanie pusty formularz, a lista wyboru Korespondencja zostanie automatycznie ustawiona jako przychodząca – wartość PZ

dpdok_insert prx pz