Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.

Formularz dopisania nowego użytkownika składa się z 5 zakładek.

W zakładce Dane podstawowe uzupełniamy kolejno:

 • Rola – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać czy użytkownik ma mieć uprawnienia do wybranej roli (np. Magazyn), czy też posiadać uprawnienia szersze z dostępem do modułu Administrator.
 • Login – nadajemy unikalny login użytkownika.
 • Nazwisko
 • Imię
 • Rodzaj menu – z listy wybieramy rodzaj budowania menu dla użytkownika. Domyślny rodzaj to DefaultSoftwareStudio.aspx
 • Komórka – z listy wskazujemy domyślna komórkę dla użytkownika.
 • Oddział – z listy wybieramy domyślny oddział dla użytkownika.
 • Magazyn – z listy wybieramy domyślny magazyn dla użytkownika.
 • Aktywne – pole domyślnie zaznaczone. Odznaczenie pola spowoduje, że zalogowanie na dane użytkownika będzie niemożliwe.
 • Ribbon – pole domyśłnie zaznaczone.

W zakładce Informacje dodatkowe uzupełniamy kolejno pola:

 • Analityka – pole wykorzystywane w przypadku dostępu do programu przez użytkowników zewnętrznych (klientów). Jeżeli dopisywany użytkownik jest dedykowany dla klienta wówczas w polu ANALITYKA należy wpisać numer referencyjny z kartoteki klienta.
 • Email – adres mailowy użytkownika – adres email może być także wykorzystywany w przypadku logowania z wykorzystaniem formularza SoftwareStudio.
 • Telefon
 • Stanowisko – informacja wybiera z listy rozwijanej.
 • Identyfikator skaner – pole wypełniane tylko i wyłączne przy wykorzystywaniu terminali mobilnych , w zależności od konfiguracji aplikacji (wdrożenia).
 • Identyfikator karta RCP/KD – pole wykorzystywane przy logowaniu z odczytem z danych z karty RCP/KD.
 • Data ważności konta – z kalendarza można wskazać datę do kiedy konto użytkownika ma swoja ważność.
 • Wersja językowa – pole wykorzystywane przy licencji Multilanguage – w polu wskazujemy w jakim języku mają się wyświetlać opisy użytkownikowi programu.
 • SFID – Identyfikator oddziału – pole wykorzystywane przy pracy wielooddziałowej, w zależności od konfiguracji aplikacji (wdrożenia),
 • Kod na terminal –  pole wypełniane tylko i wyłączne przy wykorzystywaniu terminali mobilnych, w zależności od konfiguracji aplikacji (wdrożenia).

W zakładce Uprawnienia definiujemy dostęp do poszczególnych funkcji systemu:

 • Kierownik – w zależności od wdrożenia oznaczenie tej funkcji może dawać wyższe uprawnienia w tej samej roli użytkowników.
 • Ulubione – zaznaczenie funkcji daje możliwość samodzielnego zdefiniowania użytkownikom szybkiego dostępu do najczęściej wykorzystywanych pozycji menu.
 • Koordynator – podobnie jak funkcja Kierownik.
 • Może drukować – dostęp do funkcji drukowania dokumentów
 • Może rejestrować – dostęp do funkcji dopisania kartotek i/lub dokumentów
 • Może grupować – dostęp do uruchamiania funkcji grupowania danych
 • Może eksportować – dostęp do funkcji eksportowania danych z systemu
 • Menu kontekstowe – dostęp do menu kontekstowego
 • Akceptowane adresy IP – lista adresów IP z których może zalogować się użytkownik. W przypadku jeżeli pole zostanie wypełnione, a użytkownik będzie próbował zalogować się z innego adresu IP próba logoowania zakończy sie niepowodzeniem.

W zakładce Uprawnienia SSJob  – zakładka wykorzystywana tylko i wyłącznie w przypadku wykorzystania aplikacji SSJob  – dodatkowa kontrola logowania użytkowników.

W zakładce Wygląd programu w polu Strona startowa można wskazać jaka transakcja lub strona ma zostać załadowana po zalogowaniu się do programu.

Polami wymagalnymi przy dopisaniu nowego użytkownika są pola, których opis został wytłuszczony, a więc pola w zakładce Dane podstawowe.