folder_fullWywołanie menu umożliwia dopisanie dokumentu obrotu paletami skojarzonego z wybranym kontrahentem, bez skojarzenia z dokumentem magazynowym.

Wybór menu ogółem wyświetla zestawienie wszystkich palet zarówno skojarzonych z dokumentami magazynowymi jak i bez skojarzenia.

Po wyborze menu pojawia się okno dopisania obrotu paletami.

W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć.

W polu KONTRAHENT należy wybrać z listy rozwijanej kontrahenta. W kolejnym polu należy wybrać z listy rodzaj palety, następnie podać ilość palet.

UWAGA: należy podawać ze znakiem ujemnym ilości dotyczące rozchodów.

W polu UWAGI można wpisać dowolną informację. Pozycja dopisywana jest po użyciu polecenia DODAJ. Po dopisaniu pozycji dokumentu należy je zapisać korzystając z funkcji ZAPISZ.

System Studio WMS.net umożliwia wycofanie się z wprowadzonych danych dzięki użyciu polecenia ANULUJ.