Po wyborze menu KARTOTEKI/PALETY zostanie wyświetlony rejestr dopisanych w systemie kartotek palet i opakowań.

magazyn palet kartoteki

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu historii obrotów magazynowych, dopisania notatek oraz podglądu i dołączenia nowych załączników.

 

Dopisanie kartoteki palet

Funkcja dopisania kartoteki palety jest uruchamiana przez użycie polecenia DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlone okno dopisania nowej kartoteki palet.

Okno dopisania kartoteki palet składa się z trzech zakładek.

magazyn palet kartoteki dopisz

 

W zakładce DANE EWIDENCYJE pole AKTYWNE oznacza aktywność kartoteki (pole domyślnie zaznaczone). W polu SYMBOL należy wpisać indeks kartoteki, w polu NAZWA wpisać nawę. NUMER KATALOGOWY umożliwia wpisanie dodatkowego indeksu kartoteki. W polach JEDNOSTKA MIARY, MAGAZYN i GRUPA informacje należy wskazać z listy rozwijanej. W polu DOSTAWCA można wskazać dostawcę, z którym chcemy skojarzyć kartotekę, w polach CECHA1 i CECHA2 można wskazać informacje z list rozwijanych. Cechy kartotek definiuje administrator systemu. W polu CENA EWIDENCYJNA można wpisać cenę dopisywanego produktu. W polach ZAPAS MAKSYMALNY i ZAPAS MINIMALNY można wpisać stan minimalny i maksymalny dopisywanej kartoteki. Informacje zapisane w tych polach mogą służyć do generowania raportów zapotrzebowania.

W zakładce UWAGI istnieje możliwość dopisania do wprowadzanej kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W polu KOD należy wpisać dowolny kod. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

W zakładce ZAŁĄCZNIKI istnieje możliwość dołączenia do kartoteki dowolnej ilości załączników w postaci plików.

Aby do kartoteki przypisać załącznik należy w pierwszym polu wskazać rodzaj załącznika (informacja wybierana z listy rozwijanej). Następnie uruchomić przycisk PRZEGLĄDAJ, wybrać żądany plik z dysku komputera i zatwierdzić swój wybór uruchamiając przycisk-funkcję DODAJ ZAŁĄCZNIK.

Informacjami obowiązkowymi przy dopisaniu nowej kartoteki jest SYMBOL, NAZWA oraz MAGAZYN.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ.

Polecenie  ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian w kartotece palet.

 

Edycja kartoteki palet

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Wprowadzone zmiany w kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.