Niedobory na inwenturze

Inwentaryzacja za pomocą programu magazynowego polega na określeniu różnic między zapisami wynikającymi z dokumentów magazynowych a stanem faktycznym stwierdzonym przez komisje inwentaryzacyjną.

Przeprowadzając inwentaryzację komisja dokonuje spisu z natury artykułów znajdujących się w ewidencji magazynowej. Spisane z natury pozycje rejestruje się w programie magazynowym. Po wprowadzaniu do programu wszystkich pozycji z arkuszy inwentaryzacyjnych program wylicza różnice. W przypadku, gdy stwierdzona fizycznie ilość jest inna niż wynika to z zapisów w systemie magazynowym WMS obliczone ilości różnic mogą być:

  • ujemne – powstaje wówczas niedobór inwentaryzacyjny;
  • dodatnie – powstaje wówczas nadwyżka inwentaryzacyjna.

W celu skompensowania różnic jakie wynikają z inwentury, a zapisami w programie utworzyć należy dokumentu korygujące stany magazynowe. Program magazynowy tworzy takie dokumenty automatycznie w momencie zamykania arkusza inwentury, są to odpowiednio dokumenty:

  • RI – rozchody niedoborów;
  • PI – przyjęcia nadwyżek.

Niedobory

Menu INWENTURA udostępnia transakcję pokazującą dokumenty niedoborów.

Istotną różnicą tych dokumentów jest fakt, że są zapisywane natychmiast ze statusem ZATWIERDZONY, brak jest etapu pośredniego (dokument w buforze), wynika to z konieczności zgodności zapisów w arkuszu inwentaryzacyjnym, a utworzonym automatycznie dokumencie różnic inwentaryzacyjnych. W ten sposób program gwarantuje zgodność zapisów wynikających z korekt stanów po inwenturze.

Dokument niedoborów na inwenturze

Utworzone dokumenty wyświetlane są z poziomu rejestrów dokumentów PI oraz RI, oraz mogą być wydrukowane w taki sam sposób jak zwykłe dokumenty obrotu magazynowego.

Użytkownik ma ponadto możliwość wydrukowania zestawienia pozycji niedoborów oraz zapisu w formacie PDF, XLS czy DOC.