Inwentaryzacja za pomocą programu magazynowego polega na określeniu różnic.

Między zapisami wynikającymi z dokumentów magazynowych, a stanem faktycznym stwierdzonym przez komisje inwentaryzacyjną.

Przeprowadzając inwentaryzację komisja dokonuje spisu z natury artykułów znajdujących się w ewidencji magazynowej. Spisane z natury pozycje rejestruje się w programie magazynowym. Po wprowadzaniu do programu wszystkich pozycji z arkuszy inwentaryzacyjnych program wylicza różnice. W przypadku, gdy stwierdzona fizycznie ilość jest inna niż wynika to z zapisów w systemie magazynowym WMS obliczone ilości różnic mogą być:

  • ujemne – powstaje wówczas niedobór inwentaryzacyjny;
  • dodatnie – powstaje wówczas nadwyżka inwentaryzacyjna.

W celu skompensowania różnic jakie wynikają z inwentury, a zapisami w programie utworzyć należy dokumentu korygujące stany magazynowe. Program magazynowy tworzy takie dokumenty automatycznie w momencie zamykania arkusza inwentury, są to odpowiednio dokumenty:

  • RI – rozchody niedoborów;
  • PI – przyjęcia nadwyżek.

Niedobory

Menu INWENTURA udostępnia transakcję pokazującą dokumenty niedoborów.

Istotną różnicą tych dokumentów jest fakt, że są zapisywane natychmiast ze statusem ZATWIERDZONY, brak jest etapu pośredniego (dokument w buforze), wynika to z konieczności zgodności zapisów w arkuszu inwentaryzacyjnym, a utworzonym automatycznie dokumencie różnic inwentaryzacyjnych. W ten sposób program gwarantuje zgodność zapisów wynikających z korekt stanów po inwenturze.

Dokument niedoborów na inwenturze

Utworzone dokumenty wyświetlane są z poziomu rejestrów dokumentów PI oraz RI, oraz mogą być wydrukowane w taki sam sposób jak zwykłe dokumenty obrotu magazynowego.

Użytkownik ma ponadto możliwość wydrukowania zestawienia pozycji niedoborów oraz zapisu w formacie PDF, XLS czy DOC.

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny służy koordynowaniu prac magazynowych. Wysoce wyspecjalizowane system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach to magazynowy system informatyczny…

Program magazynowo produkcyjny

Program magazynowo produkcyjny

Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów …

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego artykułów w magazynie. Pod względem wartościowym, jaki i ilościowym. Ponadto polega na ustaleniem różnic pomiędzy stanem stwier…

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem. Dostępne jest oprogramowanie magazynowe, za którego pomocą pracownicy nie tylko bezpośrednio znajdujący się na terenie…

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzed…