Program Magazyn Palet pozwala rejestrować dokumentu przesunięć palet (MM) między platformami, czyli miejscami ich składowania.

Po wywołaniu menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlone menu szczegółowe.

magazyn palet dokumenty przesuniec

 

Nowy dokument przesunięcia

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlona formatka dopisania nowego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM.

Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT należy wskazać:

  • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej. Rodzaje dokumentów definiuje administrator systemu.
  • Numer dowodu – pole do wpisania numeru dowodu wewnętrznego.
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej uwagi komentarza.

magazyn palet dokumenty przesuniec nowy

W zakładce POZYCJE dopisujemy pozycje dokumentu

  • Magazyn wydania – z listy rozwijanej wskazujemy magazyn, z którego zostaną wydane palety.
  • Magazyn przyjęcia – z listy rozwijanej wskazujemy magazyn, na który zostaną przyjęte palety.
  • Rodzaj palety – z listy rozwijanej wskazujemy paletę, która ma zostać przesunięta. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie palety skojarzone z magazynem wydania palet.
  • Platforma wydania – z listy rozwijanej wybieramy platformę, z której zostaną wydane palety.
  • Platforma przyjęcia – z listy rozwijanej wybieramy platformę, na która zostaną przyjęte palety.
  • Ilość – w polu ilość należy wpisać ilość przesuwanych palet.

Pozycja pojawi się na liście pozycji dokumentu po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ. Do dokumentu zostaną dopisane automatycznie dwie pozycje – jedna ze znakiem na minus (rozchodowa), a druga przychodowa.

magazyn palet dokumenty przesuniec pozycje

 

Dodanie kolejnej pozycji dokumentu wymaga wypełnienia pól: magazyn wydania, magazyn przyjęcia, rodzaj palety, platforma wydania, platforma przyjęcia oraz ilość. Kolejna pozycja dokumentu zostanie dodana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ.

UWAGA!!! Dopisanie pozycji zostanie zablokowane, jeżeli na magazynie przyjęcia nie będzie założonej kartoteki palet o identycznym indeksie jak wskazana w polu RODZAJ PALETY.

W trakcie dopisania dokumentu jest także możliwość usuwania pozycji. Przed usunięciem pozycji należy ją zaznaczyć przez kliknięcie

Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycje na liście wraz z pozycją powiązaną.

 

W zakładce CECHY można wprowadzić do dokumentu dodatkowe informacje. Cechy dokumentu definiuje administrator systemu. W zakładce cechy modyfikacji podlegają pola WARTOŚĆ CECHY oraz UWAGI. Edycja pola uruchamiana jest przez kliknięcie.

Po wprowadzeniu żądanej informacji należy je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Zakładka UWAGI to możliwość wprowadzenia do dokumentu dodatkowych uwag – komentarzy. Nowa uwaga – komentarz dopisywana jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy uwaga ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł uwagi. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.