szukaj.aspx transakcja

Zaawansowana metoda wyszukiwania dowolnej informacji w bazie i uruchamiania wskazanej transakcji do prezentacji danych.

Uruchamiając transakcję szukaj.aspx z parametrem transakcja wymuszamy specjalne działanie polegające na odszukiwaniu wskazanej informacji w bazie danych i uruchomieniu wskazanej transakcji do zaprezentowania wyników.

W tym trybie działania wymagane jest podanie kilku parametrów

 • transakcja – wskazanie co ma być uruchomione w sytuacji gdy poszukiwana fraza zostanie odszukana np. /role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno= gdzie symbol łączenia parametrów to zamiast zwyczajowego & należy podać $
 • tabela – nazwa tabeli do przeszukiwania w bazie np. dpcrm
 • kolumna – nazwa kolumny w tabeli wg której ma zostać wykonane poszukiwanie informacji np. nrdokumentu
 • refno – nazwa kolumny zawierającej identyfikująca informację do odszukana np. numer referencyjny refno

oraz opcjonalne parametry:

 • caption – parametr wskazujący nazwę referencyjną z tabeli komunikatów (_komunikaty), z której odczytywany jest tekst oraz ikona do wyświetlenia w oknie wyszukiwania. brak parametru spowoduje wyświetlenie tylko okienka na wpisanie wartości i przycisk szukaj.
 • error – parametr wskazujący referencję do wiersza tabeli komunikatów (_komunikaty), z której odczytywany jest tekst oraz ikona do wyświetlania w oknie komunikatu błędu odszukania wartości w bazie. W treści komunikatu można umieścić zmienną $SZUKANA, która zostanie zastąpiona wprowadzoną przez użytkownika wartością.
 • tytul – parametr wskazuje nazwę kolumny z tabeli jaka ma być użyta jako dodatkowy tytuł danego obiektu, można łączyć kolumny za pomocą znaku |

 

Jeżeli w bazie odnalezione zostaną podobne pozycje to program wyświetli listę do 10 propozycji pasujących do poszukiwanej frazy, tak aby użytkownik mógł wybrać jaka pozycja go interesuje.

szukaj numer dokumentu 23

 

Wynik wyszukiwania, nie znaleziono dokumentu o numerze 23, ale są podobne dokumenty, więc program wyświetla listę pozycji do wyboru w formie propozycji.

szukaj numer dokumentu podobne

 

jeżeli w ustawieniu transakcji podamy opcjonalny parametr TYTUL, to możemy wyświetlić dodatkowe informacje dla danej pozycji np.

transakcja=/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno=&refno=refno&tabela=crm_wizyty&kolumna=skroco&caption=SKROCO&error=BRAKDANYCH&TYTUL=NRDOKUMENTU

zawiera parametr TYTUL o wartości NRDOKUMENTU w efekcie oprócz nazwy skróconej klienta (parametr kolumna zawiera odwołanie do kolumny SKROCO) będzie podany numer dokumentu

szukaj parametr tytuł

 

Można wskazać kilka kolumna i je połączyć za pomocą znaku |

np.

transakcja=/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno=&refno=refno&tabela=crm_wizyty&kolumna=skroco&caption=SKROCO&error=BRAKDANYCH&TYTUL=NRDOKUMENTU|UPPER(DDOWOD)

jako tytuł zostanie wyświetlony numer dokumentu oraz jego data – data ujęta jest jako UPPER() w celu dokonania konwersji wartości typu data na tekst.

W efekcie otrzymamy:

szukaj parametr tytuł 2

 

 

Przykład 1 – wyświetl podgląd dokumentu

Przykładowa lista parametrów przekazywanych do transakcji szukaj.aspx

transakcja=/role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ$refno=&refno=refno&tabela=dpcrm&kolumna=nrdokumentu&caption=NRDOKUMENTU&error=BRAKDANYCH

 

Uwaga: jeżeli parametr transakcja zawiera odwołania do wielu parametrów to należy je podawać łącząc znakiem $ a nie &.

Dla takiej konfiguracji wywołane zostanie okno:

szukaj transakcja

 

Ikona oraz treść komunikatów wynikają ustawień w bazie – tabela komunikaty.

Po wprowadzeniu numeru dokumentu np. 2013-07-000032 i kliknięciu na przycisk   SZUKAJ program odszuka w tabeli dpcrm rekordu z takim numerem, odczyta wartość refno tego rekordu i uruchomi transakcję /role_sys/x_tab.aspx?GRUPA=WIZ&refno= (zamieni znak $ na &) oraz doda do ostatniego parametru wartość odczytaną refno. W efekcie wyświetli się na ekranie okno podglądu dokumentu

szukaj transakcja wynik

 

 

Podano błędną informację do odszukania

Jeżeli użytkownik wprowadzi informację której nie można odnaleźć w bazie to program sprawdza czy przekazano parametr error, i jeżeli tak to szuka jaki komunikat i ikonę wyświetlić z tabeli _komunikaty. Przykładowo wprowadzono wartość poszukiwaną jako

2013-07-123456

w takim wypadku program nie odnajdzie takiego numeru i wyświetli komunikat:

szukaj transakcja error

ponieważ w tabeli _komunikaty dla refno=BRAKDANYCH jest

 • TYTUL -<h1>Brak danych !!!</h1>
 • OPIS – <h2>Poszukiwana informacja nie została odnaleziona: $SZUKANA </h2>
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/table2_error.png

 

 

Przykład 2 – podgląd kartoteki magazynowej odszukanej wg kodu kreskowego

uruchamiamy transakcję z parametrami

role_sys/szukaj.aspx?transakcja=/role_mms/knaso_podglad.aspx?refno=&refno=nridasn&tabela=knaso&kolumna=eanasn&caption=KODEAN&error=BRAKDANYCH

W efekcie wyświetli się okno:

szukaj transakcja knaso

 

Ponieważ w tabeli _komunikaty mamy dla wiersza refno=KODEAN wypełnione jedynie kolumnę TYTUL – Zeskanuj kod kreskowy

a kolumna OPIS oraz OBRAZEK pozostają puste.

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu kreskowego (odczyt z tabeli KNASO kolumna EANASN) program odczytuje wartość dla kolumny NRIDASN i uruchamia transakcję /role_mms/knaso_podglad.aspx?refno= dodając na końcu odczytaną wartość z kolumny NRIDASN

W efekcie zostaje wyświetlone okno podglądu kartoteki magazynowej.

szukaj transakcja knaso podgląd

 

 

 

Przykład 3 Lista palet wg numeru partii

Chcemy wyświetlić listę palet zawierających towar o określonym numerze partii wprowadzonym przez użytkownika. Do wyświetlenia wykorzystamy widok o nazwie WMS_DPPAL do któego przekażmy jako parametr nrpartii.

 

W związku z tym uruchamiamy transakcję w następujący sposób

transakcja=/role_sys/x_grid.aspx?refno=WMS_DPPAL$NRPARTII=&refno=NRPARTII&tabela=dppal&kolumna=nrpartii&caption=NRPARTII&error=BRAKDANYCH

W tabeli _komunikaty mamy wiersz oznaczony NRPARTII dla którego

 • TYTUL – <h3>Podaj numer partii</h3>
 • OPIS
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/document_gear.png

W efekcie po uruchomieniu wyświetlone zostaje okno transakcji

szukaj transakcja dppal numer partii

 

Po wpisaniu numeru partii produkcyjnej wyświetlona zostaje transakcja zestawienie pozycji zawierającej numer partii

szukaj transakcja dppal numer partii zestawienie